CHULA MED J :   Vol.60  NO. 6  11/2016

Editorial

In memoriam: Professor Emeritus Boonrak Karnchanaphokin (P. 589)
Honsawek S

60 years of Chulalongkorn Medical Journal: Honoring the past, Inspiring the present, and Journeying to the future. (P. 1)
Honsawek S.

Role of Rehabilitation Medicine in aging society (P. 149)
Piravej K.

Professor Thongchan Hongladarom: Great contribution to Medical Education. (P. 291)
Honsawek S.

ครรลองของห้องปฏิบัติการกลาง (P. 115)
พรรธนมณฑน์ อุชชิน

ภาวะอักเสบกับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด (P. 1)
วัชริน สินธวานนท์

การทำงานกับสุขภาพจิต (Working and mental health) (P. 129)
รัศมน กัลยาศิริ

ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation: TLA) (P. 399)
พรรธนมณฑน์ อุชชิน

Peak flow meter กับผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Peak flow meter and childhood asthma) (P. 523)
นวลจันทร์ ปราบพาล

การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา (Epidemiologic transition) (P. 627)
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร

ความก้าวหน้าของภาควิชารังสีวิทยา (P. 539)
สุภัทรพร เทพมงคล

ความปลอดภัยของบริการวิสัญญีในประเทศไทย (P. 1)
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

มารู้จักหมอไคโรแพรกติกกันเถอะ (P. 99)
เสก อักษรานุเคราะห์

กรณีศึกษาการฟ้องร้องแพทย์กรณี “ดอกรัก” (P. 191)
ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเด็ก (P. 405)
นวลจันทร์ ปราบพาล

Professor Chalerm Prommas: 70 years anniversary of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 413)
Honsawek S.

Professor Smarn Muntarbhorn: Father of cardiosurgery in Thailand. (P. 539)
Honsawek S.

In memoriam: Professor Vinal Parkpian (1937-2017). (P. 689)
Honsawek S. Yuktanandana P.

To live with good health. (P. 305)
Kawkitinarong K.

Laboratory medicine in the era of sufficiency. (P. 379)
Wiwanitkit V.

DNA microarrays in infectious diseases. (P. 147)
Patarakul K.

Zotero: The next generation research tool. (P. 221)
Chuachorn C.

Editorial (P. 135)
Sittisak Honsawek

Work hard so no rest, is it true? (P. 245)
Hengphraphorm S.

The evolution of sinus surgery. (P. 363)
Snidvongs K.

Past, Present and Future: The Departmentt of Laboratory Medicine. (P. 461)
Ujjin P.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) (P. 1)
Suwanwla N.

การผลิตแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสาธานณสุขของประเทศงานที่ท้าทายโรงเรียนแพทย์ (P. 97)
Chanvit Tanphiphat

เกร็ดเลือดและพยาธิภาพของเส้นเลือด (P. 193)
Rajanee Sensirivatana

ขอบเขตของพยาธิวิทยาและความขาดแคลนพยาธิแพทย์ในประเทศไทย (P. 267)
Samruay Shuangshoti

ความเจ็บปวดคู่กับการผ่าตัด (P. 352)
Pogchit Pramuan, Suwirakorn Ophaswongse

Editorial (P. 755)
Sittisak Honsawek

การจัดเตรียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา Human Reproduction and Propulation (P. 429)
Meechai Sreesai, Ratree Sudsuang, Pimphan Kirdudom

ความก้าวหน้าในการให้บริการทางจักษุวิทยา (P. 513)
Prachak Prachakvej

ขอบเขตชีวเคมี (P. 597)
Tada Sueblinvong

21st Century Era of Anatomy. (P. 265)
Honsawek S.

มะเร็งกระดูกและการรักษาแนวใหม่ (P. 663)
Pibul Itiravivong

สถิติกับจริยธรรม (P. 755)
Tassanee Nuchprayoon

เทคนิคทางสูติศาสตร์ในการวินิจฉัยทารกก่อนคลอด (P. 849)
Yuen Tannirandorn

Small group tutorial. (P. 935)
Bunnat Laisniserikul, Nipat Karnjanathanalert

Editorial (P. 65)
Sittisak Honsawek

การประเมินผลคุณสมบัติเทคนิควิเคราะห์และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (P. 1)
Sompongse Chinayon

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิสภาพที่จอตาจากโรคเบาหวาน (P. 109)
Srisuda Sitprija

มีอะไรดีดีในจุลชีววิทยา (P. 209)
Mai Ratanavararak, Medhi Kulkumthorn

เครื่องถ่าย ซิงเกิล โฟทอน อีมิชชั่น คอมพิวเตดโทโมกราฟี่ (เอส พี อี ซี ที) (P. 309)
Nitaya Suwanwela

หมวกกันน็อคกับมอเตอร์ไซด์ (P. 415)
Chare Phonprasert

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (P. 509)
Saowani Chumdermpadetsuk

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2531 เรื่อง 'เมดัลโลบลาสโตมาของสมองเล็ก: การศึกษาเนื้องอก 35 ราย โดยเน้นที่การแตกตัวของเซลล์ของเนื้องอก' (P. 603)
Samruay Shuangshoti

ความปลอดภัยในอาชีพแพทย์ (P. 701)
Sopit Thamaree, Pogchit Pramuan

เรื่องของสมองตาย (P. 775)
Vilai Chintanez, Ratree Sudsuang, Pimphan Kird-Udom

การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก (P. 859)
Kamoltip Girasate, Pakpoom Supiyaphun

มารู้จักคาร์โบไฮเดรตกันเถิด (P. 939)
Piyaratana Tosukhowong

การวิ่งออกกำลังกาย (P. 1047)
Pibul Itiravivong

การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในชุมชุน (P. 1)
Munee Sresthabutra

หลักสูตรแพทย์ 'แนวใหม่' (P. 83)
Nipat Karnjanathanalers, Boonnat Laisnitsarekul

แอนดรอลลอจิในประเทศไทย (P. 161)
Anek Aribarg

มาลิกแนนท์ฮิสติโอโตซิส (P. 249)
Charn Pochanugool

ก้าวสู่ระดับโมเลกุล (P. 341)
Mai Ratanavararak, Medhi Kulkunthorn

วิทยาการสมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรคด้านการเห็นภาพ (P. 401)
Nitaya Suwanwela

สถานการณ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป (P. 481)
Arun Rojanasakul A.

การวินิจฉัยเนื้องอกโดยวิธีอิมมิวโนฮิสโตเคมี (P. 567)
Vira Kasantikul

วิตามิน เค และอาการเลือดออกง่ายในทารก (P. 645)
Chulee Mitrakul

บริการเวชพันธุ์ศาสตร์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 717)
Vilai Chintanez, Prasong Siriviriyakul, Prayong Moola-or.

วิสัญญีแพทย์กับการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก (P. 811)
Wanna Somboonviboon, Chandhanee Itthipanichpong

การตรวจและรักษาผุ้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตา (P. 891)
Pornswat Nantawan

ความก้าวหน้าของโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ (P. 1)
Bunnat Laisniserikul

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีในคณะแพทยศาสตร์ (P. 93)
Srisakul Chaturaporn

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจิตเวชและพฤติกรรมศาสตร์ (P. 165)
Nipat Karnjanathanalers

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย (P. 245)
Voravit Tattakorn

การผสมเทียมกับเอดส์ (P. 329)
Anek Aribarg

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงแผนใหม่ (P. 405)
Charn Pochanugool

ความรู้ใหม่ในวิทยาภูมิคุ้มกัน (P. 489)
Mai Ratanavararuk, Medhi Kulkumthorn

วิวัฒนาการรังสีวิทยาของระบบทางเดินอาหาร (P. 565)
Kaesorn Vajarapongse

การขาดแคลนเครื่องมือของพยาธิวิทยา (P. 653)
Vira Kasantikul

บทบาทของแพทย์ต่อเด็กกำพร้า (P. 737)
Rajanee Sensirivatana

การเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อประเมินผลการรักษา (P. 827)
Oranee Tangphan

การรักษานิ่วในระบบทางเดินน้ำดี (P. 911)
Taveesin Tanprayoon

กินยาตาย (P. 1)
Vilai Chintanez., Presong Siriviriyakul., Prayong Moolla-or

การใช้คอนแทคเลนส์ในประเทศไทย (P. 69)
Pornsawat Nantawan

สิ่งแวดล้อม มลพิษ กับสำนึกนักวิทยาศาสตร์ (P. 123)
Tada Sueblinvong

การรักษาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแผนใหม่ (P. 179)
Pakpoom Supiyaphun

สูติศาสตร์ยุคไฮ-เทค (P. 239)
Yuen Tannirandorn

ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพฤติกรรม (P. 331)
Duangjai Kasantikul., Maneeratana Charungdechakul

แพทย์กับการบริการ (P. 415)
Bodi Dhanamun

การฉีดยาแอมมิโนไกลโคไซด์วันละครั้ง (P. 475)
Vidhaya Sridama

การวินิจฉัยปาราสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (P. 551)
Mai Ratanavararak., Medhi Kulkumthorn

การถ่ายภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดสี (P. 621)
Kaesorn Vajarapongse

ศัลยกรรม: พื้นฐานจากอดีต...สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (P. 697)
Soottiporn Chittmittrapap

ทิศทางการศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย (P. 785)
Young Poovorawan

การชักจากไข้สูงในเด็ก (P. 1)
Suwannee Phancharoen

เหตุเกิดที่ภาควิชาพยาธิวิทยา (P. 81)
Vira Kasantikul

เภสัชระบาดวิทยา (Pharmacoepidemiology) (P. 153)
Sumana Chompootaweep

ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ปรีคลินิก (P. 223)
Vilai Chintanez., Juraiporn Somboonwong., Voranit Kongmebhol

จากวัน 'มหิดล' ถึงวัน 'อานันทมหิดล' และจากการตรวงกล่องเสียงด้วยกระจกสะท้อน ถึงการตรวจกล่องเสียงด้วยเครื่องสโตรโบสโคป (P. 291)
Prin Rojanapongpun, Pakpoon Supiyaphun

ไม่มีรายวิชาชีวเคมีในหลักสูตรร่วมแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วอาจารย์ล่ะ (P. 363)
Vilai Anomasiri

ข้อคิดในการเสนอรายงานในวารสารการแพทย์ (P. 431)
Tassanee Nuchprayoon

แพทย์กับการเป้นบัณฑิตและพหูสูตร (P. 487)
Umaporn Trangkasombat, Malee Phulklongtan

จริยธรรมทางการแพทย์กับเทคโนโลยีร่วมสมัย (P. 547)
Kamtorn Pruksananonda

ก้าวใหม่ของการครวจด้านการเห็นภาพในออร์โทปิดิกส์ (P. 599)
Darunee Boonjunwetawat

ภาวะหลอดเลือดแข็ง ปัญหาของกุมารแพทย์ (P. 663)
Pairoj Chottivittayatarakorm

การดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์นอกระบบโรงพยาบาล (P. 711)
Mai Ratanavararuk., Nutaros Chanthachume

ทัศนคติของพยาธิแพทย์รุ่นเยาว์ต่อการตรวจศพ (P. 1)
Saowanee Yenrudi

การแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า บทบาทของโรงเรียนแพทย์ควจจะเป็นอย่างไร (P. 65)
Kreangsak Prasopsanti

การใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล (P. 105)
Pison Jongtrakul

Molecular Medicine (P. 233)
Sopon Napathorn

ชีวเคมีและเคมีบำบัดในเชื้อมาลาเรีย (P. 305)
Jerapan Krungkrai

'Neuropsychiatry' คืออะไร? (P. 369)
Vachira Larpboonsub., Malee Poolkrongtun

ต้อหิน...ชื่อที่ควรเปลี่ยนแปลง (P. 489)
Prin Rojanapongpun

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารรสุขไทย:แนวโน้มและปัญหา (P. 549)
Pornarong Chotiwan

มโนธรรม จริยธรรม คุณธรรม (P. 629)
Dhiraphongs Charoenvidhya

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบข้ามคณะ และข้ามสาขาวิชา (P. 729)
Sopon Napathorn

วิธีการตรวจพบมะเร็งเต้านมสตรีในระยะเริ่มแรก (P. 1)
Darunee Boonjunwetwat

บทบาทของการผ่าตัดด้วยกล้องส่องช่องท้องในปัจจุบัน (P. 77)
Chanvit Tanphiphat

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานซ ผลกระทบต่อจุฬาลงกรณ์ (P. 169)
Vira Kasantikul

สรีรวิทยาและสมุนไพรไทย (P. 237)
Sudtiluk Patumraj

อาการอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร (P. 325)
Boosba Vivatavakin

วิธีพิชิตโรคในอนาคตแห่งความสำเร็จยังมาไม่ถึง (P. 401)
Patra Nandavan

อาชีวจิตเวชศาสตร์ (P. 619)
Sukcharoen Tunkwongchai., Malee Poolkrongtun

ความสมดุลของการเป็นครูแพทย์ (P. 711)
Sutthichai Jitapunkul

บทบาทและความสำคัญต่อมะเร็ง (P. 779)
Sutthichai Jitapunkul., Thaweesak Tirawatnapong., Nutaros Chanthachume

ถนนสู่การพัฒนาคุณภาพ (P. 863)
Ong-arj Viputsiri

บทบรรณาธิการ (P. 1)
Nares Sukcharoen

ความสำเร็จในการก่อตั้งแพทย์จุฬา: อัศจรรย์หรือกลยุทธ์ (P. 89)
Boosba Vivatavakin

คณบดี: ผู้เป็นใหญ่ ผู้นำแห่งคณะ (P. 175)
Somsak Watanapat

Editorial (P. 911)
Sittisak Honsawek

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 4 (P. 261)
Laddawan Vajragupta

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 5 (P. 339)
Pichet Sampaatanukul

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 6 (P. 429)
Chandhanee Itthipanichpong

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ (P. 531)
Tunva Tunsathid

พระบรมรูปองค์อานันทมหิดล (P. 611)
Saowaros Asawavichianginda

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก (P. )
Malee Phulklongton

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถานที่ตั้งคณะแพทย์ศาสตร์แห่งที่ 2 งานชิ้นเอกด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม (P. 763)
Narin Hirunsithikul

แพทย์จุฬาลงกรณ์: ผลงานดีเด่นยุคก่อนเกิดคระแพทยศาสตร์ (P. 881)
Wilai Anomasiri

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต-แรกเริ่ม (P. 963)
Kaesorn Vajarapongse

Informed consent for research. (P. 55)
Seublinvong T.

Emergence and Reemergence of Zoonoses: Is this problem more serious to be solved? (P. 211)
Suankratay C.

Health promotion and enegy saving. (P. 277)
Vimolket T.

Chain of custody. (P. 761)
Tansrisawad N.

Announcement and Call for papers. (P. 823)
Werawatganon T.

Health Protection and Health Promotion in the workplace. (P. 59)
Jiamjarasrangsi W.

Laugh and the world laughs with you; snore and you sleep alone. (P. 193)
Hirunwiwatkul P.

Psychotic disorder or Psychiatric disorder. (P. 253)
Laorujisawat P.

Residents' learning from conducting a research. (P. 635)
Chaithonhwongwattana S.

โรคเกร็ดเลือดต่ำแบบพันธุกรรม (P. 685)
ปัญญา เสกสรร

King Chulalongkorn: Biography and His Activities in medicine and Publish Health. (P. 1)
Charuluxananan S., Sueblinvong T.

บรรณาธิการแถลง (P. 1)
Chittmittrapap S.

Advance in cervical cancer screening. (P. 69)
Triratanachart S.

Technique of Cow's milk challenge in infant. (P. 215)
Vivatvakin B.

Editorial (P. 1)
Sittisak Honsawek

Advance in treatment of chronic kidney disease. (P. 341)
Praditpornsilpa K.

ISO 15189: 2003, An International Medical laboratory Standard. (P. 503)
Charuruks N.

Amblyopia treatment reevaluated. (P. 657)
Tulvatana W.

Doctor and Forensic Medicine. (P. 713)
Tansrisaward N.

Update in diagnosis of renal glomerular diseases. (P. 779)
Kittikowit W.

Higher Graduate Diploma course for the formal training of medical specialties. (P. 1)
Chittmittrapap S.

Chula-MRC-Bioequivalence Center. (P. 75)
Chompootaweep S.

The parasitic diseases and occupational health in Thai agriculturists. (P. 135)
Saksiirisampant W.

Higher Gratuate Diploma course for the formal training of medical specialties. (Part II) (P. 219)
Chittmittrapap S.

Universal Insurance and health Economics. (P. 281)
Vimolket T.

Update in Orthopaedics. (P. 105)
Tajapongvorachai T.

Acute respiratory tract infaction in cildren: Past and present status. (P. 375)
Phapphal N.

Prevention of road accident. (P. 459)
Chittmittrapap S.

World Frist Aid Day. (P. 525)
Chittmittrapap S.

Residency trianing in anatomic pathology and graduate diploma in clinical sciences. (P. 615)
Suwankul P.

Psychiatric issues in medical practice. (P. 693)
Suppapitiporn S.

Alternative doctor. (P. 763)
Aksaranugraha S.

Probless in the management of post - traumatic pain. (P. 197)
Niruthisard S.

Scope of Rehabilitation Medicine. (P. 285)
Aksaranugraha S.

Think…before biopsy and before submitting the specimen for pathological evaluation. (P. 373)
Shuangshoti Sh.

Respiratory infectionss and allergy in children. (P. 459)
Prapphal N.

Psychiatric disorder and invisible economic loss. (P. 525)
Kanchanatawan B.

Treating upper airway disorders by radio frequency volume reduction (SOMNOPLASTY). (P. 611)
Hirunwiwatkul P.

Medical check - up. (P. 701)
Lohsoonthorn V.

Hospital quality and accreditation. (P. 773)
Suwanwela C.

Curriculm Quality Assurance. (P. 851)
Chittmittrapap S.

Higher Graduate Diploma course for residency training. (P. 949)
Chittmittrapap S.

Rapid susceptibility testing for Mycobacterium tuberculosis. (P. 1)
Tumwasorn S.

Resurging of the role of the diagnosis electron microscopy. (P. 273)
Punyavoravut V.

Family Medicine in the foreign experience. (P. 95)
Vorayingyong A.

The Human Genome Project and Future Direction of Medical Genetics at Chulalongkorn University. (P. 193)
Mutirangura A.

Strategic Development Education in IT era. (P. 379)
Chittmittrapap S.

Pediatrics allergy: Update on Pathophysiology and management. (P. 474)
อ.พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

Malpractice in 2001 (P. 559)
Kraivichian K.

Ethics in medical research involving human subjects. (P. 639)
Thamaree S.

Radiology and breast cancer: What's new? (P. 737)
Chaiwatanarat T.

Medicine education during clinical period: What should it be ? (P. 941)
Jitapunkul S.

Medicine Laboratory in the New Millennium. (P. 849)
Chururuks N.

Multimedia: powerful technology in education. (P. 1)
Chittmitrapap S.

Primary Health Care and Health Care Reform. (P. 69)
Jittapunkul S.

Dose the National Conference on Health Care Reform give anything to us? (P. 151)
Jittapunkul S.

Opening Address (P. ก)
Chalerm Prommas

Anesthesia in the New Millenium: Regional Anesthesia. (P. 393)
Werawatganon T.

Continuing Medical Education (CME) in the near future. (P. 555)
Chittmittrapap S.

Surfactant replacement therapy for infants with Respiratory distress syndrome in Thailand. (P. 643)
Thaithumyanon P.

Evidence Based Medicine to Clinical Practice Guideline Appropriateness and Decision Making. (P. 737)
Suthichaiyakul T.

Medicine beyond Frontier. Joint International conference between Association of Thai Physicians in America and Faculty of Medicine,CU. And King Chulalongkorn Memorial Hospital. TRC. (P. 817)

Advance of screening techiques for cervical cancer. (P. 893)
Trivijitsilp P.

Reform 'Chulalongkorn Medical Journal' (P. 1)
Chitmittrapap S.

Thai Medicla Service under IMF era. (P. 191)
Uerpairojkit B.

What is GLP? (P. 137)
Wittayalertpunya S.

Medical Education System in the U.K. (P. 269)
Vejchapipat P., Chitmittrapap S., Chongtakul S.

Clinical practice guideline: an important mechanism in the quality assurance system. (P. 347)
Chittmittrapap S.

Research's Ethics (P. 447)

P53 and c-erb B2, prognostic factors for breast cancer. (P. 511)
Keelawat S.

Quality improvement: outcome of process orientation. (P. 615)
Sriratanaban J.

New era of national higher education. (P. 767)
Kamolvarin N.

K.M. King Bhumibhol's vision in surgical development. (P. 857)
Chittmittrapap S.

Health care in the era of economic crisis: A better trend for the future. (P. 1)
Sriussadaporn S.

Intravenous immunoglobulin in pediatric practice. (P. 65)
Seksun P.

The new Potential of Surgical Training: Surgical training center. (P. 413)
Bunprasert T.

Editorial (P. 639)
Sittisak Honsawek

Research work? (P. 923)
Nunthapisud P.

Prevention of trattic accident in children. (P. 991)
Chitmittrapap S.

หลักสูตรการแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ (2499) เอกลักษณ์แรกของจุฬาฯ (P. 1)
Panya Seksarn

หลักสูตรพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแต่ไม่ทอดทิ้งสังคม (P. 103)
Suvit Sriussadaporn

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์ (2537) :นวัตกรรมการศึกษษของแพทย์จุฬาลงกรณ์ (P. 175)
Somchai Suwajanakorn

วิวัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: บทวิเคราะห์ในช่วงรุ่นที่ 28-40 (P. 243)
Mai Rattanavararak

โรงเรียนการแพทย์ทหารบก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 341)
Surang Triratanachat

สโมสรนิสิตแพทย์ฯ (P. 403)
Wacharee Limpanasithikul

หอพักนักศึกษา/นิสิต (P. 493)
Sanun Rungruxsirivorn

Otolaryngology. (P. 563)
Asawavichinginda S.

กุมารเวชศาสตร์ จากอดีต-ปัจจุบัน (P. 627)
Pakitti Tayanithi

รังสีวิทยาจุฬาฯ - ก้าวนำเสมอ (P. 699)
Narin Hiransuthikul

หน่วยทารกแรกเกิด (P. 779)
Nimit Taechakraichana

ปริทรรศน์แพทย์จุฬาฯ (P. 865)

การผ่าตัดภายในหัวใจโดยการเห็นที่ชัดเจน (Intracardiac surgery by direct vision in the bloodless heart) (P. 53)
Editorials

บทบรรณาธิการ (P. 27)

บทบรรณาธิการ (P. 21)

บทบรรณาธิการ (P. 35)

บทบรรณาธิการ (P. 34)

บทบรรณาธิการ (P. 41)

บทบรรณาธิการ (P. 27)

บทบรรณาธิการ (P. 37)

บทบรรณาธิการ (P. 28)

บทบรรณาธิการ (P. 30)

บทบรรณาธิการ (P. 105)

บทบรรณาธิการ (P. 37)

Moving towards the 62nd anniversary of Chulalongkorn Medical Journal (P. 1)
Honsawek S.

บทบรรณาธิการ (P. 28)

บทบรรณาธิการ (P. 21)

บทบรรณาธิการ (P. 21)

บทบรรณาธิการ (P. 64)

บทบรรณาธิการ (P. 26)

บทบรรณาธิการ (P. 27)

ข้อคิดเห็นเรื่องการสอนและการเรียนในวิชาแพทยศาสตร์ (P. 1)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

มองไปข้างหน้า (P. 81)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

Community Medicine (P. 153)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 1)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

การชี้ขาดการตาย (P. 137)
จรัส สุวรรณเวลา

Editorial note (P. 117)

บทบรรณาธิการ (P. 99)

บรรณาธิการแถลง (P. 251)

บรรณาธิการแถลง (P. 67)

บทบรรณาธิการ (P. 149)

บทบรรณาธิการ (P. 87)
จรัส สุวรรณเวลา, วิชัย โปษยะจินดา

บทบรรณาธิการ (P. 186)
วิชัย โปษยะจินดา

บทบรรณาธิการ (P. 409)

บทบรรณาธิการ (P. 442)
วิชัย โปษยะจินดา

บทบรรณาธิการ (P. 77)

บทบรรณาธิการ (P. 325)

บรรณาธิการแถลง (P. 323)

บทบรรณาธิการ (P. 1)

สถานการณ์อหิวาตกโรคต้นปี 2521 (P. 165)
ทัสสนี นุชประยูร, วิจิตรา พิพัฒนกุล

บทบรรณาธิการ (P. 211)

บทบรรณาธิการ (P. 305)

คำแถลง (P. S1)
จรัส สุวรรณเวลา

โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท (P. 1)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

บทบรรณาธิการ (แพทยศาสตร์ศึกษา เรากำลังไปทางไหน) (P. 121)
เฉลิม วราวิทย์

การใช้สถิติทางด้านการวิจัยการแพทย์ (P. 213)
ยุพา อ่อนท้วม

การศึกษาหลังปริญญา (P. 297)
พินัย มะโนทัย

การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ของเรา (P. 401)
ศรีสกุล จารุจินดา

การวิจัยทางคลินิก (P. 549)
บรรณาธิการ

ปัจจุบันและอนาคตของจุฬาลงกรณ์เวชสาร (P. 651)

ใครจะช่วยจุฬาลงกรณ์เวชสารได้ (P. 801)
เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

การศึกษาต่อเนื่องทางแพทย์ (P. 899)
มานิตย์ ลิมปพยอม

ระลึกคุณครู แด่ศาสตราจารย์นายแพทย์ ชมุนี (P. 989)
นราทร ธรรมบุตร

โครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบทฯ ความหวัง ความเป็นไปได้ และความเป็นจริง (P. 1103)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

เวชศาสตร์ชุมชน (P. 1)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

เยื่อบุจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้ในเด็ก (P. 99)
เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Aminophylline (P. 203)
วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์

ภาวะโซเดียมสูงในเด็ก (P. 319)

การใช้ห้องปฏิบัติการในการวิจัย (P. 475)
สมพงษ์ จินายน

Editorial (P. 135)
Honsawek S.

ศิลปของการประกอบโรคศิลปของกุมารแพทย์ (P. 1)
Rajanee Sensirivatana

แนวโน้มของโรคหูน้ำหนวกในประเทศไทย (P. 107)
Prachak Prachakvej, Kanate Vaewvichit

วิสัญญีแพทย์ ผู้รู้รอบและรอบรู้ (P. 209)
Monthira Tankeyoon, Pogchit Pramuan

ปัญหาการเรียนการสอนวิชาปรีคลินิก (P. 303)
Meechai Sreesai, Chavit Roongruangratna, Artorntip Wattanapongsiri

ภาควิชาชีวเคมี อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต (P. 395)
Tada Sueblinvong

การเชื่อมกระดูกสังหลังส่วนเอวในโรคปวดหลัง (P. 483)
Pibul Itiravivong

ประโยชน์ของวิทยาการระบาดต่อชุมชน (P. 603)
Paiboon Lohsoonthorn

การแพทย์และความสัมพันธ์ของกายและใจ (P. 713)
Nipatt Karnjanathanalers, Malee Phulklongtan

ซิฟิลิสในสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับการรักษา (P. 823)
Sukhit Phaosavasdi

การตรวจทางห้องปฎิบัติการกับงานวิจัย (P. 953)
Sompongse Chinayon, Thamasakdi Prasanphanij

บนยอดพิรามิด (P. 1075)
Srisuda Sitprija

ความสำคัญของสีแกรมทางแพทย์ (P. 1173)
Narathorn Dhamabutra, Madhi Kulkumthorn

Clinical Pharmacology. (P. 1)
Tankeyoon M.

ความเป็นมาของภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 137)
Meechai Sreesai, Chavit Roonggruangratna, Artorntip Wattanapongsiri

การวิจัยทางด้านออร์โทปิดิกส์ (P. 289)
Manit Limpaphayom

Clinical epidemiology or Community epidemiology. (P. 415)
Lohsoonthorn P.

มนุษยสัมพันธ์ (P. 547)
Umpon Su-am-pun

การผลิตและการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับวิชาชีพ (P. 667)

สูติศาสตร์กับโรงเรียนแพทย์ (P. 751)
Sukhit Phaosavasdi

หลักการเลือกเทคนิควิเคราะห์สำหรับห้องปฎิบัติการเคมีคลีนิก (P. 859)
สมพงษ์ จินายน

Human insulin. (P. 959)
Sitprija S.

Successful pathogens. (P. 1049)
Kraivichian P., Dhamabutra N.

การผลิตศัลยแพทย์ (P. 1177)
Somsak Vatanapak

การป้องกันอันตรายจากรังสี (P. 1265)
Nitaya Suwanwela

ศัลยศาสตร์ออโทปิดิกส์ที่จุฬาลงกรณ์ (P. 1)
Manit Limpaphayom

สาธารณสุขมูลฐานในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (P. 91)
Paibool Lohsoonthorn

ปัจจัยทางเพศกับปัญหาการมีบุตรยาก (P. 219)
Suwatana Aribarg

เรื่องของแพทยศาสตรศึกษา (P. 347)
Chaloem Varavithya

การคลอดท่าก้น (P. 459)
Sukit Phoasavasdi

การใช้หน่วยมาตราฐานสากลสำหรับรายงานผลการวิเคราะห์สารทางเคมีคลินิค (P. 571)
Sompongse Chinayon, Tada Sueblinvong

Prostaglandins (PGS) (P. 699)
Pochanugool C.

ความสำคัญของจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และอิมมูนวิทยา (P. 851)
Narathorn Dhamabutra, Phisai Kraivichian

Interventional Radiology. (P. 949)
Suwanwela N.

แอกอฮอล์ ในยาน้ำรับประทานสำหรับเด็ก (P. 1067)
Saowani Chumdermpadetsuk

ลับมีดให้คม (P. 1225)
Chunya Manothaya

What's new in Ophthalmology. (P. 1345)
Prommindaroj K.

อาการแทรกซ้อนจากการเจาะเส้นเลือดดำ ฟีมอรัล ในเด็ก (P. 1)
ยง ภู่วรวรรณ, ขจร เล็กชื่นสกุล

บทบรรณาธิการ (P. 107)
เสก อักษรานุเคราะห์

การประยุกต์ไมโครคอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์ (P. 171)
ยง ภู่วรวรรณ, ยืน ภู่วรวรรณ

การพิจารณาขนาดตัวอย่างและเทคนิคการเลือกตัวอย่างในการทำวิจัยทางการแพทย์ (ตอนที่ 1 ) (P. 279)
เติมศรี ชำนิจารกิจ

Bioengineering Medicine ในคณะแพทยศาสตร์ (P. 391)
วิศิษฎ์ สิตปรีชา

ปัญหาของโสต สอ นาสิกแพทย์ต่างจังหวัดกับการผ่าตัดมะร็งบริเวณศรีษะและคอ (P. 515)
Kanate Vaewvichit

In memoriam: Professor Boonrat Kajanapokin. (P. 267)
Srisai M.

โครงการหู คอ จมูกชนบท (P. 895)
Pakpoom Supiyaphun

Reproductive health or Reproductive HELP (P. 3)

เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไร (Helicobactor pylori) กับกุมารแพทย์ (P. 93)

โรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ (P. 179)

มิติใหม่ทางรังสีวิทยา (PACS and Teleradiology) (P. 265)

กระแสความต้องการพยาธิแพทย์เฉพาะทางและอุปสรรค (P. 343)

เภสัชพันธุศาสตร์กับการใช้ยา (P. 437)

ชิ้นเนื้อพลาสติก: อีกก้าวหนึ่งแห่งวงการกายวิภาคศาสตร์ (P. 537)
Anun Srikiatkajorn, Udomsak Hunvajit

Development of Neurotology. (P. 615)
Asawavichianginda S.

Chulalongkorn Medical Education; Is it necessary to be changed. (P. 689)
Chomdej B.

Management of AIDS patients: impact and solving strategies. (P. 767)
Hiransuthikul N.

From protein to DNA technology. (P. 885)
Anomasiri W.

Quality assurance in educaton. (P. 969)
Varavithya C.

Chulalongkorn Medical Journal next step. (P. 7)

Medical Ethics, Medical school and Hospital. (P. 199)
Jittapunkul S.

Essential pathology for physician. (P. 475)
รศ.นพ. พงษ์พีระ สุวรรณกุล

Editorials (P. 67)

Bone marrow transplantation in pediatrics: present and future. (P. 7)
Seksarn P.

Disasters. (P. 109)
Sriussadaporn S.

Immunity: complexity with endless lists of molecules. (P. 249)
Rumsaeng V.

Want to do research…Who can help?? (P. 345)
Triratanachat S.

Compliance amd Medical Practice. (P. 405)
Tangphao O.

Homeostasis. (P. 497)
Dharmmapornpilas J.

Ophthalmology Today. (P. 633)
Tayanithi P.

The global burden of disease in the 21st century. (P. 705)
Hiransuthikul N.

OB&Gyn Department: The great stride toward the year 2000. (P. 783)
Taechakraichana N.

น้ำในช่องท้องของโรคตับแข็ง (Ascites in cirrhosis of liver) (P. 61)
Editorials

เรื่องย่อจากรายงานของแพทย์ จุฬาฯ ในวารสารต่างๆ (P. 80)
ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

เรื่องย่อจากรายงานของแพทย์ จุฬาฯ ในวารสารต่างๆ (P. 176)
ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

บทบรรณาธิการแถลง (P. 993)
วงศ์วรรณ วงศ์สุภา

In memoriam: Professor Suksa Bhamornsathit Father of Preventive Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 137)
Lohsoontorn V. Rattananupong T. Yoorit S.

Solitary rectal ulcer syndrome. (P. 476)
รศ.พญ. นฤมล วิเศษโอภาส

Refrative eye surgery 2001 update the quest for the bionic eye. (P. 477)
Tommy S. Korn

Serum/Plasma Viral DNA: Mecianisms and diagnostic application to nasopharyngeal and cervical carcinoma. (P. 478)
รศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

Special Articles

Ethics and code of conduct for human resarch. (P. 247)
Jumlongkul A.

Work-life Balance: Health dimension. (P. 365)
Ratanachina J, Sithisarankul P.

Quality of life of transplant recipients. (P. 339)
Phansuea P, Lertmaharit S.

The cleanroom for sterile products. (P. 1)
Nimitwongsin S.

A new simulation model of intraocular pressure estimation by finger palpation. (P. 121)
Omapinyan S, Mavichak A, Santipas W.

Correlation between nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and diabetes. (P. 269)
Treeprasertsuk S.

Valproic acid, an alternative treatment in Myelodysplastic Syndrome. (P. 447)
Ritteeverakul P.

Drugs and promotions: basic arguments on their controversial areas. (P. 1)
Vatjanapukka V.

Pediatric flexible bronchoscopy (P. 1)
Prapphal N.

Clinical pathology of coma and alteration of consciousness. (P. 71)
Wiwanitkit V.

Favorable referral system for severely ill epilepsy patients. (P. 175)
Locharemkul C.

Color vision deficiency. (P. 243)
Yaisawang S.

Pain management: Roles of Anesthetists Nurses at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 461)
Toleb K.

Nurses' roles and health care in the era of pollution. (P. 1)
Cheevakasemsook A.

The applied physical therapy technique of the osteoarthritis knee patients. (P. 79)
Chua T.

Production of E-learning Packages in medicine for Instruction via Web-based. (P. 305)
Viroj R.

Physical therapy management for shoulder pain in hemiplegic patients. (P. 393)
Srisupornkornkool K.

The roles of occupational health professionals on of hormone replacement therapy in menopause employees. (P. 1)
Kaewanuchit C., Kaewanuchit A.

Rehabilitation role in childhood dedecation problem. (P. 67)
Tantisiriwat N.

Quality of Medical services: an marketing -oriented approach. (P. 169)
Sriratanaban J.

The anterior cruciate ligament injured knee: current concepts. (P. 435)
Wangroongsub Y.

Snoring. (P. 471)
Kerekhanjanarong V., Supiyaphun P.

Ethical consideration: physician, AIDS and occupational risk. (P. 559)
Yuktanandana P.

Problem-based learning: lessons from kalama Sutta. (P. 1)
Sriratanaban A.

Analysis of gastric lavage fluid. (P. 149)
Wiwanitkit V.

Analysis of psuedopsuedoascites fluid. (P. 369)
Wiwanitkit V.

Blood lipids: Its clinical importance and laboratory method. (P. 443)
Charuruks N.

Analysis of lavage fluid from respiratory tract. (P. 523)
Wiwanitkit V.

Analysis of genitalial lavage. (P. 599)
Wiwanitkit V.

Rehabilitation of stroke patients with Pusher syndrome. (P. 123)
Sermsiripoka U.

Limitations of urine strip method. (P. 437)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Work study: A basic method for redesigning nusing practic system. (P. 569)
Cheevakasemsook A., Yunibhand J.

Screening test in laboratory medicine: interesting tests and rational use. (P. 1031)
Boonjunwetwat D.

Laboratory information system: part I. Its role and importance in this era. (P. 229)
Charuruks N.

Laboratory Information System: Part II. LIS in Thailand. (P. 319)
Charuruks N.

Spinal anesthesia in infants. (P. 483)
Meekul N., Leelanukul R., Werawatganon T.

New techniques in the treatment of spasticity. (P. 69)
Anannontsak A.

New developments in management of menopause. (P. 693)
Teachakraichana N., Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S., Limpaphayom K.

Clinical laboratory accreditation. (P. 145)
Charuruks N.

3D conformal rachytherapy. (P. 249)
Khorprasert C., Jampangern C., Tosaporntrongchai V.

Decision making in oncology. (P. 325)
Voravud N.

Literature review to design a research program aimed at developing a holistic occupational health service system using a glass manufacturing factory as a model. (P. 661)
Sithisarankul P., Wongtim S., Asawavichianginda S., Luangpitakchumpol P., Rauammake L., Kalayanachati A., Limthongkul S.

Abnormal laboratory results as presentation in screening test. (P. 1059)
Wiwanitkit V.

The Significance of Plasma Sodium (P. 75)
Wandee Varavithya

การพัฒนาวิธีป้องกันปฏิสนธิ (P. 108)
นิกร ดุสิตสิน

ประสบการณ์ทางการแพทย์ที่ตำบลหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี (P. 22)
จรัส สุวรรณเวลา, ทรรศนีย์ บุญยัษฐิติ, นิตยา สุวรรณเวลา, เอม อินทกร, วรนิติ คงมีผล, อุไร บุญรักษ์, เยาวลักษณ์ โลหารชุน

Chest film finding in amoebic liver abscess (P. 154)
วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, ประจักษ์ มูลละออ

ปัญหาต่างๆ ของการเปลี่ยนไต (P. 190)
สง่า นิลวรางกูร, ลีนา สิ่งชูวงศ์

ประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 1)

Levothyroxine Sodium (P. 123)
ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา

Quality system for POCT: Point of care testing. (P. 119)
Pichitchok Y.

Self-management support interventions for type 2 diabetic patients. (P. 279)
Jiamjarasrangsi W.

Psychotropic medications and psychotherapies in current clinical psychiatric practice. (P. 135)
Suppapitiporn S.

Lean implementation in quality improvement of laboratory. (P. 403)
Pichitchok Y, Ganokroj P, Phatthanathiranan W.

Concepts of communication concerning medical services. (P. 527)
Pancharoen C.

Peer support for type 2 diabetes self-management. (P. 629)
Jiamjarasrangsi W.

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (P. 533)
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์, อรนุช เกี่ยวข้อง

Up-to-date rehabilitation in Parkinson’s patients. (P. 101)
Suputtitada A.

Inherited epilepsies caused by defects in Na+ channel genes and (GABA)A receptor genes. (P. 195)
Angsupaisal M.

Impact of obesity on respiratory system in children. (P. 409)
Sritippayawan S.

Health promotion and excerxise for health. (P. 309)
Kullavanijaya P.

Ethics of laboratory medicine. (P. 381)
Wiwanitkit V.

Laboratory Safety. (P. 155)
Wiwanitkit V.

Do Physicians use proper rationality during communication? (P. 227)
Sindhvananda W.

Health examination - important opportunity for prevention. (P. 247)
Sithisarankul P.

Gold nanoparticle: a novel tool for DNA and protein detection. (P. 465)
Rojanathanes R., Sereemaspun A.

An overview of growth and development in children. (P. 195)
Israsena T.

Fuels for exercise. (P. 271)
Aksaranugkaha S.

Problem in antibiotic usage. (P. 353)
Chongtrakul P.

Special Articles (P. 757)
Sittisak Honsawek

The medical significance of beta-lactamase. (P. 433)
Dhamabutra N., Navanirathsai A.

Combination of local analgesia amd general anesthesia in pediatric out-patient for sergery of genital region. (P. 599)
Charuworn P.

Oblique facial clefts. (P. 665)
Mahatumarat C., Charoonsmith T., Sthienchoak M.

In vitro fertilization and embryo transfer. (P. 757)
Virutamasen P.

Clinical Economics. (P. 851)
Kamol-Ratanakul P.

Clinical chemistry tests in out patients clinic at Chulalongkorn hospital in year 1985. (P. 939)
Paritpokee N.

Screening test for geastational diabetes-a clinical experience. (P. 5)
Snidvongs W., Auamkul S., Manotai p.

Stillbirth - strategies to reduce its incidence. (P. 113)
Snidvongs W., Phaosavasdi S., Tannirandorn Y.

Charcot-Leyden crystal and its clinical significance. (P. 211)
Sitthicharoenchai P.

Linear acceleator and auxiliary equipment. (P. 313)
Kumphu Na Ayudhya P.

Report of the special committee of Chulalongkorn Hospital to examine the criteria for determination of death. (P. 419)
Rajatapiti B., Kullavanijaya P., Phanthumchinda K., Inkatanuwat M., O'charoen S.

Sophisticated beside equipments in the neonatal intensive care unit. (P. 513)
Thaithumyanon P.

Mass casualty. (P. 607)
Nathalang A.

Appropriate courseware design for medical CAI. (P. 703)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Modified Minilap Technique for Interval Sterilization: A preliminary report. (P. 777)
Kaewsuk O., Jittawatanakorn M., Chompootaweep S., Sentrakul P., Dusitsin N.

Biochemical laboratory service in medical school. (P. 943)
Buranasiri K., Kriengsiri S., Tosukhowong P.

Arthroscopy. (P. 1051)
Itiravivong P.

Health effects of Toluene. (P. 3)
Supapong S.

Problems in the determination of death in children. (P. 85)
Thisyakorn C.

Sex selection of the offspring prior to conception. (P. 165)
Tantayapron K.

Blastocystis hominis: A neglected intestinal protozoan parasite. (P. 343)
Triteeraprapab S.

Drinking water and sanitation: a village in action. (P. 405)
Menaruji A.

Treatment of upper urinary tract stones at Chulalongkorn Hospital from 1986-1988. (P. 487)
Prasopsanti K.

Pituitary adenomas: current classification. (P. 569)
Kasantikul V.

What's new in pediatric surgery. (P. 649)
Chittmittrapap S.

Laboratory role in the diagnosis of inflammatory pancreatic diseases. (P. 721)
Chinayon S.

Care for the patient on respirator. (P. 813)
Somboonviboon W.

Inflammatory process and mediators. (P. 5)
Limpanichkul S.,

Geriatric rehabilitation. (P. 95)
Flax HJ.

Steptococcal disease complex. (P. 169)
Rotta JR., Chumdermpadetsuk S.

Strategies for Institutional Computer Assisted Instruction (CAI) Development. (P. 247)
Chongtrakul P.

Assessment of clinical skills in Obstetrics and Gynecology using an objectively structured clinical examination (OSCE). (P. 331)
Tatayaporn K.

AIDS and its neurological complications. (P. 411)
Phanthumchinda K., Hemachudha T.

Chlamydia pneumoniae: A new species and the etiology of respiratory tract infection. (P. 493)
Nunthapisud P.

Residencey trianing in diagnostic radiology in the United States. (P. 569)
Chansue E.

Granulocytic sarcoma. (P. 657)
Leelasiri A.

Growth and development of small for gestational age infants. (P. 741)
Asiravej P., Israsena T.

Bacteriologic control of sterilizing equipment. (P. 829)
Chongthaleog A.

Blood gas analysis for interpretation of patient's acid-base condition. (P. 913)
Laonual S.

Common faults in spelling English words by medical students. (P. 5)
Jetsrisuparb C., Jetsrisupart O., Narot D.

Retinoppathy of prematurity. (P. 127)
Nantawan P., Tritruengtassana P.

Microscopic nasal polypectomy. (P. 181)
Sastarasadhi V., Supanakorn S.

Current management in endometrial adenocarcinoma stage I. (P. 243)
Tresukosul D., Sirisabya N.

Family therapy: another choice for helping children. (P. 335)
Trangkasombat U.

Hospital cost analysis. (P. 417)
Dhanamun B., Wannawake I., Kongsawet S., Kamol-Ratanakul P.

Effect of cholesterol reduction on coronary heart disease. (P. 479)
Sridama V., Kiatsayoompoo S., Teepprasan T.

The aged population in the geriatric clinical Chulalongkorn Hospital. (P. 553)
Chompootaweep S., Jitapunkul S., Lohsoonthorn P., Phunthumchinda K., Ruammake L., Bunnag S.

The report of radiation survey around the linear accelerator site at Chulalongkorn Hospital. (P. 625)
Suriyapee S., pataramontree J., Thitathan S.

The treatment of left color obstruction from cancer. (P. 701)
Vajarabukka T., Navicharoen P.

Talking with children about adoption. (P. 789)
Chgitinand S.

Modern management of pediatric cardiology. (P. 3)
Sueblingvong V.

Gene therapy. (P. 83)
Singhapakdi S.

Delirium tremens. (P. 155)
Chanpattana W.

Voice disorder. (P. 295)
Hirunwiwatkul P., Supiyaphun P., Chochaipanichnond L.

Noise-induced hearing loss. (P. 365)
Asawavichianginda S., Supiyaphun P., Boonrod M., Chochaipanichnon L.

Motivation in the workplace. (P. 435)
Sriratanaban J.

Female genital tuberculosis. (P. 489)
Maleemonkol S.

An epidemiologic review of postmenopausal osteoporosis. (P. 549)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Serological laboratory diagnosis of syphilis. (P. 601)
Charuruks N.

Management of the HIV -infected children. (P. 667)
Thisyakorn U.

Factors causing the spurious results for hemotological tests in automated blood cell analyzes. (P. 715)
Charuruks N., Krailadsiri P.

Development progress in clinical nephology. (P. 3)
Futrakul P., Futrakul N.

Disability: a problem of elderly. (P. 67)
Jitapunkul S.

Ten years experience of C.A.I. development in the Faculty of medicine, Chulalongkorn University. (P. 109)
Chongtrakul P.

Hyponatremia. (P. 235)
Napathorn S.

Mechanisms of chloroquine action and resistance. (P. 307)
Krungkrai J.

The neuroppsychiatry of frontal labe syndromes. (P. 373)
Larbboonsarp V.

Philodophy and strategic plan of elderly services in Thailand. (P. 493)
Jittapunkul S.

Myeloperoxidase measurement by automated blood cell analyzer. (P. 553)
Charuruks N.

Twin-twin transfusion syndrome: Current concepts. (P. 631)
Manotaya S.

Otoacoustic emissions. (P. 3)
Isipradit P., Supiyaphun P., Luangpitakchumpon P.

Rhabdomyolysis in crush injury. (P. 171)
Napathorn S.

Roles of garlic in medicine. (P. 243)
Patumraj S.

Immunohistochemical detection of hormonal receptors and proliferating index in breast carcinoma. (P. 329)
Sampatanukul P., Wannakrairot P., Ruangwejworachai P., Tangwongsiri M., Viratchai C.

Molocular and cellar basis of autoimmune diseases. (P. 403)
Limpanasithikul W.

Gildeline to prevent transmission of HIV during operations. (P. 483)
Yuktannundana P.

The surgical risk oof AIDS: why fear persist? (P. 623)
Yukyanandana P.

The health effects of automobile exhaust. (P. 715)
Suteparuk S.

Atrial fibrillation and stroke prevention: from efficacy in clinical trials to effectiveness in general practice. (P. 791)
Jitapunkul S., Taweesangsuksakul P.

Special Articles (P. 913)
Sittisak Honsawek

Obstructive sleep apnea in children. (P. 61)
Hirunwiwatkul P.

Health proting medical school. (P. 279)
Kamolratanakul P., Jiamjarasangsi W.

The acceptance of scientific evidence. (P. 763)
Tansrisawad N., Suwantip C.

Glucose tolerance test: A brief summary of basic principles and important considerations. (P. 825)
Wiwanitkit V.

Estimation of post-mortem interval (PMI) using data from lifecycle of flies on corpses. (P. 195)
Siritasatien P., Sirisup N.

Treatment of agitation in critically-ill patients. (P. 255)
Premsamrarn P., Niruthisard S.

โรคเรื้อรังในผุ้ใหญ่ที่ก่อกำเนิดตั้วแต่เป็นทารกในครรภ์ (P. 687)
พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์

The beloved Associate Prof. Atirek Na Thalang. (P. 3)
Na Thalang A.

Medical History: Guru of Medicine. (P. 219)
Chumdermpadetsuk S.

Ten key steps of ISO 15189: 2003 implementing: Experience from Department of laboratory Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 507)
Charuruks N.

The right answer to the wrong question. (P. 659)
Kulvivhit K.

The right answer to the wrong question. (P. 715)
Tansrisaward N.

Painful total hip arthroplasty. (P. 5)
Wilairatana V.

PBL RDU EBM Web based Instruction. Http://www.sdl.academic.cula.ac.th An online learning resourse to facililate the training on rational prescription concept. (P. 77)
Chongtrakul P.

Free radicals - production of exercies. (P. 139)
Aksaraugraha S.

Internal quality assessment for academic quality assurance. (P. 283)
Lohsoonthorn P.

Metallic implants in orthopaedics. (P. 109)
Tajapongvorachai T., Kuptniratsaikul S., Itiravivong P.

Human metapneumovieus and respiratory tract infections. (P. 379)
Sritippayawan S.

Hemotopoietic cells: Clues to diagnosis in surgical neuropathology. (P. 619)
Shuangshoti S.

Genetic factors in substance dependence. (P. 697)
Kalayasiri R.

Future trend of automation laboratory management in Thailand. (P. 289)
Charuruks N.

The relationship between pathologists and clinicians. (P. 375)
Suwankool P.

Dirofilaria repens: a minor human filarial parasite. (P. 463)
Wiwanitkit V., Chongboonprasert C.

Emeritus Professor Doctor Samruay Shuangshoti's academic publications and citation analysis. (P. 527)
Shuangshoti Sh., Meenapa B.

Problems of cochlear implantation in Thailand. (P. 613)
Vaewvichit K.

The improvement of quality system. (P. 703)
Lohsoonthorn P.

Bone cement: clinical applications and recent development. (P. 777)
Tejatongvorachai T.

Venipuncture - related allergy, a forgotten medical problem. (P. 857)
Wiwanitjit V.

Situation of viral infectious disease in king Chulalongkorn Memorial Hospital during 1993 - 1997. (P. 3)
Mungmee V., Thammaborvorn R., Semboonlor L., Punnarugsa V., Bhattarakosol P.

Problems in fine-needle aspiration cytology interpretation. (P. 275)
Leelawat S.

Acute pain service. (P. 99)
Sriprachittichai P.

Circulating DNA and cancer diagnosis in the future. (P. 199)
Mutirangura A.

Pleural, pericardial and peritoneal fluids analysis. (P. 383)
Boonchalermvichin C., Wiwanitkit V.

Plasmodium-mosquito relationships: New hope for malaria control strategies. (P. 561)
Siriyasatien P.

Safty considerations in evacuated blood collection system. (P. 643)
Wiwanitkit V.

Endocrine tumor imaging. (P. 741)
Wangsuphachart S., Kingppetch K.

Advanced breast biopsy 'Mammotome' (P. 945)
Boonjunwetwat D.

Interesting Lactate dehydrogenase Isoenzymes. (P. 855)
Wiwanitkit V., Theerasaksilp S.

Y2K bug on diagnostic instrument, global year 2000 problem. (P. 7)
Wiwanitkit V.

Dioxin: a carcinogen. (P. 75)
Tantimongkolsuk C., Voravud N., Suteparuk S.

Lipoprotein-cholesterol electrophoresis: another method for lipid studying. (P. 155)
Theerasaksilp S., Wiwanitkit V.

Postoperative complications from subarachnoid anesthesia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 395)
Bunburaphong P.

The clinical study of efficacy and safety of Tamsulosin Hydrochloride for the treatment of Symptomatic benigh prostatic hypertrophy in Thai men. (P. 557)
Kongkanand A., Ratana-Olarn K., Tantiwong A., Ruangdilokrat S., Yongslertvidhya Y., Kunachaichot N., Leungwattanakij S.

Non-pharmacologic preventions of allergic diseases. (P. 647)
Ngamphaiboon J.

Angiotensin Coverting Enzyme Inhibitor (ACE-Inhibitor) vs. Angiotensin II type 1 Receptor Antagonist (AT1RA of AIIA). (P. 741)
Sangwatananroj S.

Parvovirus B19 (P. 819)
Suandork P., Poovorawan Y.

Sonographic diagnosis of fetal skeletal dysplasia. (P. 895)
Samritpradit P., Uerpairojkit B., Charoenvidhya D.

Cyberspace and medical information. (P. 5)
Agthong S., Wiwanitkit V.

Pathological viewpoints in ovarian surface epithelial-stromal tumor. (P. 193)
Triratanachat S., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Grammatical problems in medical writing. (P. 277)
Wiwanitkit V., Jintanarumitr S., Agthong S.

Rationalization and compliance in laboratory investigation. (P. 353)
Wiwanitkit V.

Current situation and problems of cadaver donation. (P. 451)
Agthong S.

Managed care (P. 617)
Sriratanaban J.

Preliminary report about development of cadaver-based media for venipuncture training. (P. 771)
Agthong S., Wiwanitkit V.

New trends in the management of abdominal trauma during the past decade. (P. 3)
Sriussadaporn S.

Bronchoalveolar lavage in children. (P. 71)
Deerojanawong J.

Evacuated blood collection system. (P. 417)
Wiwanitkit V., Siritantikorn A., Charuruks N.

New vaccine introduction: Summary from ' The First Asia-Pacific Regional Consultation on Economic and Policy Considerations in New Vaccine Introduction' (P. 925)
Triteeraprapab S.

Born in relation to law and ethics. (P. 869)
Kongmebhol V.

The hemorrhage ในทาง Physiology (P. 1)
หลวงลิบีธรรมศรีพยัตต์

ห้องพักผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (P. 53)
อุไร บุญรักษ์, ศริพร วณิกเกียรติ

Takayasu's Arteritis (P. 127)
ประสาน ต่างใจ

Intensive Care Unit (P. 157)
ศริพร วณิเกียรติ, อุไร บุญรักษ์

5th World Congress of Ob-Gyn (P. 34)
จรัญพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Immunology in the Field of Obstetrics & Gynecology (P. 81)
ม.ล. ตะวันฉาย ศิริวงศ์

Percutaneous splenic portography in primary carcinoma of liver (P. 117)
วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, สมหมาย วิไลรัตน์

Mental mechanism (P. 158)
ภิรมย์ สุคนชาภิรมย์ ณ พัทลุง

Did Abraham Lincoln have Marfan's Syndrome? (P. 35)
Samruay Shuangshoti

การถ่ายเลือดให้ผู้ป่วยศัลยกรรม (P. 81)
บรรเทอง รัชตะบีติ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแพทย์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (P. 362)
เพรา นิวาตวงศ์

การรักษากระดูกหน้าแข้งหักโดยการทำ intramedullary nailing (P. 129)
ชายธวัช งามอุโฆษ, วินัย พากเพียร, พันธุมโกมล

'เขากำลังเลิกปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษกันแล้ว' (P. 341)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, องอาจ วิพุธศิริ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์พร้อมรับใช้ท่านเสมอ (P. 37)
วิลาวัณย์ วงศ์สุภา

การแก้ไขการเป็นหมัน (P. 151)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม, บรรพต บุญศิริ

บทเรียนแบบโปรแกรมในการศึกษาแพทย์ (P. 245)
ประมุข ตันตยาภรณ์

ประสบการณ์ cytogenetic analysis ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 343)
อรศรี รมยะนันทน์, นาฏยา รัตนไชยพันธ์

ข้อชี้บ่งการถ่ายเลือดในผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 597)
ยง ภู่วรวรรณ

ประสบการณ์การรักษาโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษด้วย (131I) (P. 753)
ทวีป นพรัตน์, สมนึก จิระเศรษฐ

Mechanism of Phototherapy on Hyperbilirubinemia and clinical applications. (P. 5)
Sunpavat S.

Cochlear implant. (P. 109)
Vaewvichit K.

Cerebral resuscition in near-drowning. (P. 211)
Kyakong O.

level of severity of wound in medicolegal reporting. (P. 305)
Inkatanuvat M., Angsumalin N.

Plasma protien fractionation. (P. 399)
Tosukhowong P., Puntawong S.

Role of spinal fusion. (P. 485)
Prasongchin P.

How to read article in a clinical journals I: How to start reading them critically. (P. 607)
Kamol-Ratanakul P.

The diagnosis of drinkers. (P. 715)
Kongmebhol V.

Abortion complicationed by Clostridium perfrigens infection. (P. 827)
Tannirandorn Y., Dhamabutra N.

Reference values in clinical chemistry. (P. 955)
Chinayon S.

Cataract extraction with intraocular lens implantation. (P. 1077)
Prachakvej P.

The production and application of monoclonal antibodies. (P. 1179)
Panmoung W., Narathorn D.

Opiate receptors and Opioid peptides. (P. 7)
Suthisisang S.

Criteria of bood and atmospheric lead levels. (P. 143)
Sukonthaman U., Bhamornsathit S., Thaweesin P.

Significant role 'Post-antibiotic effect' (PAE) (P. 291)
Dhamabutra N.

Principles of disaster problems solving. (P. 421)
Lohsoonthorn P.

Neuroleptics. (P. 551)
Karnjanathanalers N.

The making of dry antomical preparations. (P. 671)
Kaweewongprasert S., Dhanvarjor P., Sathirapunya P., Sintavanuruk T.

Recent progress: laboratory diagnosis of Chlamydial infections. (P. 755)
Dhamabutra N., Phum-muang W.

Nutrition, hormones and aging. (P. 863)
Everitt AV.

Planning for improvements in the quality of clinical chemistry laboratory: present status in Thailand. (P. 963)
Chinayon S.

Anaerobic infection of intra and extra oropharyngeal. (P. 1057)
Dhamabutra N.

Hematopoiesis or hemopoiesis. (P. 1267)
Prasanphanij T.

The randomized allocation of patients to clinical trails. (P. 95)
Chumnijarakij T.

Dealing with the dying patient. (P. 225)
Aribarg S.

The case-control study in the relationship of steroid contraceptives and neoplasia in Chulalongkorn Hospital. (P. 461)
Wongsrichanalia C., Poomsuwan P., Virutamasen P., Sindhvananda S., Jimakorn P., Suwangool P., Boonsiri B.

Reproducibility of clinical chemistry tests in Chulalongkorn Hospital laboratory. (P. 577)
Chinayon S., Aksornvongs P.

Hoarseness. (P. 705)
Kanjanapaiboonkul P.

Clostridium septicum in clinical significance. (P. 857)
Dhamabutra N.

Drug allergy. (P. 1073)
Ngampaibul J., Chumdermpadetsuks S.

Cholangiocarcinoma at hepatic duct bifurcation. (P. 1227)
Rojanasakul A., Tangchai W., Vajrabukka T., Sangsubhan C.

Intraocular lens. (P. 1351)
Bharksuwana E.

Psychological rehabilitation of cognitive function in stroke patients. (P. 647)
Taveemanoon S.

How to use EndNote Program: A solfware for managing medical bibliographic reference. (P. 241)
Chunchorn C.

Roles of hemodynamic monitoring in anesthesia and surgery. (P. 361)
Pramuan P.

Death acceptance (P. 761)
Lanchasak Akkayagorn

Investigations of jaundice due to biliary obstruction: analysis of reports in Thailand. (P. 441)
Israsena S., Kullavanijaya P., Kladcharoen N. Pantumchinda K.

Correction of myopia. (P. 517)
Ubolsing S.

Isolated anterior dislocation of the radial head; Case report and review of literature. (P. 681)
Itiravivong P.

Clinical Economics. (P. 769)
Kamol-Ratanakul P.

The development of medical education in Thailand. (P. 319)
Hongladarom T.

Risk and participatory Action Research approach for community nutrition programmes. (P. 521)
Jongpiputvanich S.

Clinical decision analysis. (P. 575)
Kamolratanakul P.

New nonsteroidal antiinflammatory drug: Emorfazone. (P. 819)
Itthipanichpong C.

Giant papillary conjunctivitis in contact lens wearers. (P. 897)
Pansatiankul T., Rojanapongpun P.

Dechenne muscular dystrophy and advanced research. (P. 15)
Swasdison S.

Pulse oximetry. (P. 103)
Niruthisard S.

Cellular origin of meningioma. (P. 661)
Shuangshoti S.

Polymerase chian reaction in oncology. (P. 243)
Varavud N., Mutirangura A.

Fetal echocardiography and prenatal diagnosis of Congenital Heart Disease. (P. 641)
Uerpairojkit B., Charoenvidhya D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

Evaluation of extern leadership, Faculty of Medicine Chulalongkorn Unversity. (P. 627)
Chiravisit M.

Reactive oxygen species and male infertility. (P. 7)
Sukcharoen N.

Critical role of pediatricians in controlling and preventing end-stage renal disease. (P. 97)
Futrakul P.

Screening of fetal heart diseases with 4-chamber view: a reappraisal. (P. 181)
Uerpairojkit B., Phaosavasdi S.

The campaign for the screening of early cervical cancer in rural Thailand: its value, problems and resolution. (P. 345)
Sampatanukul P., Warakamin S., Uekul W., Dusitsin N.

Pharmacotherapy of Helicobacter pylori associated peptic ulcer disease. (P. 441)
Wannachai N., Mahachai V., Wittayalertpanya S.

Clinical and neuropathological characteristics of the new variant of CDJ and other human and animal transmissible spongiform. (P. 541)
Hemachudha T.

Otosyphilis. (P. 617)
Asawavichianginda S.

A primary study of medical curriculum development, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 695)
Phulklongton M., Pholwan N.

Management of lead poisoning: experience from Kennedy Krieger Institude. (P. 771)
Sithisarankul P.

Person identification in the DNA era. (P. 889)
Sueblinvong T., Sirisup N., Anomasiri W., Makarasara N.

Recent advances in GI imaging. (P. 973)
Boonjunwetawat D.

New concepts about 'optimal health' and 'health promotion'. (P. 291)
Kamolratanakul P., Jiamjarasangsi W.

Concurrent chemoradiation for head and neck cancer. (P. 11)
Lertbutsayanukul C., lertsanguansinchai P.

Pain management in trauma patients. (P. 201)
Udompornwiwat D., Niruthisard S.

Suggestions in writing valuable medical academic book. (P. 377)
Shuangshoti Sh.

Preliminary Report in Using 'Biligrafin' (P. 1)
Twan Bunnag, Tweep Noparatana

Gynecological laparoscopy: An anesthesia point of view. (P. 403)
Uerpairojkit K.

Rotavirus and vaccine. (P. 13)
Sanpavat S.

Current management of thyroid cancer. (P. 111)
Vajrabukka T.

Update on prostaglandin E2 vaginal tablet for induction of labor. (P. 347)
Tannirandorn Y.

Weight loss in the adolescent and anorexia nervosa. (P. 409)
Pruksananonda C.

Laser myopic refractive surgery. (P. 635)
Tanyanithi P.

Gastrointestinal disease in AIDS. (P. 711)
Sunpaweravong S.

Assessment of abnormal uterine bleeding: sonographic role and the changing status. (P. 785)
Uerpairojkit B.

Hemorrhage ในทางอายุรกรรม (P. 4)
ประญัติ ลักษณะพุกก์

วิวัฒนาการของ 'โรคศิลปะ' (P. 136)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

การรักษภาวะขาดน้ำโดยการให้สารละลายดื่มทางปาก (P. 139)
นุสนธ์ กลัดเจริญ

ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับ Computerized Axial Tomography (C.A.T. scan) (P. 357)
รัศมี วรรณิสสร

การจัดบริการทางด้านเวชพันธุศาสตร์ (P. 157)
อรศรี รมยะนันทน์

Prolonged endotracheal intubation: complications and prevention. (P. 119)
Tongsakulrungruang K.

The use of acetated-Ringer's solution. (P. 221)
Pramuan P.

Medical surveillance guidelines and biological monitoring for control of lead at work. (P. 613)
Sakonthaman U.

The use of a pulmonary artery catheter. (P. 13)
Somboonviboon W.

Adopted child. (P. 565)
Su-am-pun U.

Development of preventive and social medicine teaching program in Faculty of Medicine, Chulalongkorn University in the past 25 years from 1958 to 1983. (P. 113)
Bhamornsathit S.

Obstetrical record 1978 - 1982 Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University. (P. 473)
Limpongsanurak S., Virutamasen P.

Three year followed -up performance in the clinical chemistry laboratory, Chulalongkorn Hospital. (P. 589)
Chinayon S., Aksornvongs P., Chantravakin E., Chaiyasest C., Snidwongs M.

Hazards of noise. (P. 523)
Chanwaichwong K.

The eye specialist surgical team of for Khmer refugees. (P. 905)
Yaisawang S.

External laryngeal trauma. (P. 623)
Aeumjaturapat S., Asawavichianginda S.

New vision and role of the Office of the Secretary, Faculty of Medical, Chulalongkorn University in the next decade. (P. 775)
Chiravisit M.

Cholecystopaques (P. 17)
Twan Bunnag

'Damage control' in trauma surgery. (P. 121)
Sriussadaporn S.

Hemorrhage ในทางศัลยกรรม (P. 15)
พงษ์ ตันสถิตย์

Life and Environment (P. 142)
วิศิษฎ์ สิตปรีชา

Endolymphatic shunt: treatment of Meniere's disease. (P. 127)
Vaewvichit K.

Sympathectomy in Thrombo-angiitis obliterans (P. 20)
Chalia Vajrabukka

Hemorrhage ในทางสูตินารีเวชกรรม (P. 19)
มานา บุญคั้นผล

Skin manifestations in HIV/AIDS (P. 479)
Marina Ball

Modern surgical technique in Catarract (P. 34)
Kobchai Promintharojana

Common skin diseases in general pratice (P. 25)
สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์

Colles' fracture treated by Lapandji Intrafocal Pinning (P. 480)
Dr. Boonmee Chunprapaph

Fingertip injury treated by hypothenar skin and fat graft (P. 481)
Dr. Boonmee Chunprapaph

Twin -Twin transfusion syndrome (P. 482)
ผศ.นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

Sexual abuse and sexual exploitation of children and youth in the greater Mekong subregion (P. 483)
ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

Original Articles

Perioperative outcomes of open radical cystectomy in bladder carcinoma: King Chulalongkorn Memorial Hospital experiences (P. 1)
Boonnam S, Panumatrassamee K, Opanuraks J, Santi-ngamkun A, Tantiwongse K, Ratchanon S, Bunyaratavej C.

Prevalence of malignancy in adrenal incidentaloma on CT studies in patients with unknown primary malignancy. (P. 101)
Kunchai W, Chaopathomkul B.

Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand (P. 115)
Chaikoolvatana A, Manwong M, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Wongthanu S, Kwangtong M.

Radiation dose on whole brain computed tomography in comprehensive stroke imaging using axial volumetric 320-detector CT. (P. 1)
Admontree S, Krisanachinda A, Laothamatas J,Trinavarat P.

Differentiation of papillary renal cell carcinoma subtypes by imaging features of CT scan (P. 467)
Techanitisawad P, Kittikowit W, Sasiwimonphan K.

Discrimination between house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus and D. farinae by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). (P. 241)
Insung A, Ruangsomboon S, Phumee A, Samosorn A, Siriyasatien P.

Suspicious calcifications in BI-RADS 4 and 5 breast lesions: Digital mammographic-pathologic correlation. (P. 471)
Rattanathawornkiti K, Prueksadee J.

Clinical success rate of percutaneous management in the thrombosed hemodialysis graft at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 605)
Chatangam N, Pincharoen N.

Development of simple and portable device for plantar pressure measurement for improvement of foot assessment. (P. 223)
Thimabut N, Janchai S, Teeramongkonrasamee A, Suputtitada A.

Prevalence of pelvic insufficiency fracture in patients investigated by CT or MRI for pelvis or bone scan after pelvic irradiation at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 371)
Eowchye S, Vasavid P, Numkarunarunrote N, Raiyawa T.

Multidetector computed tomography angiographic imaging of the inferior mesenteric artery : Aberrant branches and branching patterns. (P. 471)
Ubolviroj P, Arjhansiri K.

Prevalence of vascular thrombosis and obstetric complications in systemic lupus erythematosus patients with antiphospholipid antibody. (P. 577)
Mahaparn P, Rojnuckarin P.

Utility of real-time ultrasound-guided central venous catheterization in infant patients in interventional radiology at KCMH. (P. 1)
Kiatrungruangdee P, Pinjaroen N, Tantivattana J.

Computed tomographic findings in lymphomas of the head and neck at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 555)
Kittyon N, Lerdlum S.

Primary Aldosteronism at Prapokklao Hospital. (P. 667)
Takkavatakarn P, Polamaung W.

Expression of matrix metalloproteinase-1 in knee osteoarthritis: Association with disease severity. (P. 265)
Honsawek S, Poonphakdi J, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Yuktanandana P, Ngarmukos S, Tantavisut S.

Common CT findings of cholangiocarcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 89)
Paiboon C, Vajragupta L, Tanpaopong N.

Ankle morphometry for development of ankle prosthesis. (P. 193)
Khanasuk Y, Itiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsri C.

Correlation of computed tomographic findings in blunt liver trauma with treatments and outcomes at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 299)
Prabnutchawong N, Vajragupta L, Tanpowpong N.

Angiographic findings of Moyamoya. (P. 411)
Topanthanont O, Tantivatana J.

Mammographic parenchymal patterns of 1,666 Thai women : A mammographic screening evaluation. (P. 303)
Boonjunwetwat D, Thakhulee A. Prueksadee J.

Boeck and Drbohlav Locke egg serum medium for detection of Blastocystis hominis. (P. 527)
Saksirisampant W, Nuchprayoon S, Pradniwat P, Lamchuan D.

Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes. (P. 127)
Khaothin J., Moungmee P., Anomasiri W., Sanguanrungsirikul S.

Prevalence of clopidogrel nonresponder in patients with coronary artery disease. (P. 155)
Siriswangvat S., Sansanayudh N. Panomvana Na Ayudhya D.

Interferon- γ gene (+874) polymorphism in Thai Population. (P. 685)
Nakkuntod J., Sodsai P., Hirankarn N.

The bioequivalence study of oral gabapentin 300mg capsule. (P. 1)
Wittayalertpanya S., Chompootaweep S., Hinsui Y., Lilitkarntakul P.

Split dose of succinylcholine for modification of seizure during multiple monitored eletroconvulsive therapy. (P. 313)
Werawatganon T., Kyokong o., Charuluxananan S., Poonyatavorn S., Udompornwiwat D.

Result and safety of orchiectomy under spermatic cord block. (P. 369)
Saelim M., Opanurak J.

Is ureteral stent necessary for ureteroscopic treatment of distal ureteral stone? (P. 499)
Hanprasertpong T., Santi-ngamkun A.

Results of long-term follow-ups concerning knowledge, attitude, skills and opinions from ''Training Workshop on Counseling Techniques on AIDS prevention and Control'' for final year medical students, Chulalomgkorn University. (P. 561)
Thavichachart N., Tangwongchai S., Worakul P.

Seton in the treatment of horseshoe fistula. (P. 137)
Supalertmongkonchai C., Sahakitrungruang C., Pattana-arun J., Rojanasakul A.

Effect of topical vitamin E on radiation-induced skin alteration in head and neck cancer patients. (P. 275)
Asavametha N., Suwannnalai T., Puvanbanditsin P., Shoosanglertwijit J.

Acute effects of oral administration of roselle extract on renal functions. (P. 443)
Yusuksawad M., Chomdej B.

รายงานขั้นต้นของการระบาดของโรคไข้ไขสันหลังในประเทศไทย (P. 3)
ไฮลารี คอบพร๊อบสกี้, เฉลิม บูรณะนนท์, สมหมาย ศรีงาม

Results of radiation therapy for glottic cancer. (P. 495)
Rojpornpradit P., Khorprasert C., Chotelersuk K., Lertsanguansinchai P.

Antibody to human immunodeficiency virus, P24 antigen and risk behaviors among some groups of female sex workers. (P. 599)
Luksamijarulkul P., Chompoonuch C., Isaranurug S.

CUSHING'S SYNDROME WITH VIRILISM CAUSED BY HILUS CELL TUMOUR OF OVARY (P. 1)
สนใจ พงศ์สุพัฒน์, ประพนธ์ ปิยะรัตน์, สิริ สถาวระ, ประวุธ คุณะเกษม

A Case of Noisy Pneumothorax (P. 1)
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

A typical cases of Dermatitis Herpetiformis (P. 1)
สุนิตย์ เจิมศิริวัฒน์, จำนงค์ กมลสินธุ์

รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ Toxoplasmosis ในแมว (P. 1)
อานนท์ ประทัตสุนทรสาร

กาชาดครบ 100 ปี (P. 1)

Pneumatosis Cystoides Intestinalis in Infants (P. 7)
เกรียงไกร รัตนอุบล, กำพล เพชรานนท์, ชูเกียรติ์ สกุนตนาค, อภัย ชมุนี

ตาบอดจากสาเหตุภายในกระโหลกศีรษะ (P. 1)
จรัส สุวรรณเวลา, เสรี ร่วมสุข

อัมพาตของขาทั้งข้าง จากการฉีดยาเข้าไขสันหลัง (P. 1)
เสรี ร่วมสุข, จรัส สุวรรณเวลา, วันดี ฐิติวัฒน, สมบูรณ์ ศรีกสิกุล

Fronto-ethmoidal encephalomeningocele (P. 179)
Charas Suwanwela, Chaturaporn Hongsaprabhas, Somboon Srikasikul, Charu Sukabote, Nitaya Suwanwela, Kalaya Chienpradit

Holoprosencephaly, Cyclops, Cebocephalus and Encephalomeningocele (P. 73)
จรัส สุวรรณเวลา

Clinical uses of ventriculal, cisternal and spinal scintigraphy (P. 259)
Charas Suwanwela, Vichai Poshyachinda, Makumkrong Poshyachinda

Comparative studies of blood coagulation in patients with eclampsia, late pregnant and non-pregnant women (P. 221)
Puedsri Watananukul, Prayat Laksanaphuk, Yupa Tuntaopas

ก้าวใหม่ของการทดสอบน้ำเหลืองเพื่อวินิจฉัยโรคซิฟิลิส (P. 1)
สดใส เวชชาชีวะ, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, เสาวลักษณ์ ชูศิลป์, ขจร ประนิช

Closed mitral valvulotomy (P. 67)
สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ

Radioimmunoassay of serum insulin and its clinical application (P. 117)
สมพงษ์ จินายน, ศรีสุดา สิตปรีชา, พวงพยอม อารีวัฒนา

An overview on dengue hemorrhagic fever (P. 197)
Prasit Futrakul

Percutaneous transhepatic cholangiography (P. 189)
พินิจ กุลละวณิชย์, เฉลียว ปิยะชน, สมหมาย วิไลรัตน์

การผ่าตัดทำหมันสตรีในห้องคลอด (P. 1)
นิกร ดุสิตสิน, ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

ผลการศึกษาวิธีเตรียมผู้ป่วยเด็กก่อนผ่าตัดโดยใช้ seconal sodium (P. 245)
เพลินศรี จารุวร

การศึกษาพยาธิสภาพต่อมธัยรอยด์จากชิ้นเนื้อ (P. 79)
สุภรณ์ พงศะบุตร

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ของคื่นใช่ในการลดความดันโลหิต (P. 185)
จันทิมา ปโชติการ, ไพโรจน์ ศิริวงษ์, พจนา พุกกะมาน

ผลของยาฉีดคุมกำเนิดต่อการหลั่ง Prolactin ในสตรีที่กำลังเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมตนเอง (P. 101)
มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร, นิกร ดุสิตสิน, สุมนา ชมพูทวีป, ส่าหรี จิตตินันท์, สมหมาย พงษ์เวช

การตรวจหลอดเลือดด้วยสารทึบรังสีในผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนและขา (P. 177)
เฉลียว ปิยะชน

การศึกษาเบื้องต้นในการหา Salmonella typhi 'O' antibody โดยวิธี slide agglutination test (P. 261)
วรรณา พรรณรักษา, สดใส เวชชาชีวะ, ดิลก เย็นบุตร

Insulin antibodies (P. 1)
ศรีสุดา สิตปรีชา, สมพงษ์ จินายน, พวงพยอม ปรีชากาศ

ระดับ serum ceruloplasmin ในคนไทย (P. 101)
สุดา ธีรัทธานนท์, อัมพร สุคนธมาน, น้อย ตันตยาภิวัธน์

Comparison between direct smear, formalin-ethyl acetate concentration, and Mini Parasep® Solvent-Free Concentrator for screening of intestinal parasitic infections among school-age children. (P. 255)
Sanprasert V., Charuchaibovorn S., Bunkasem U., Srirungruang S., Nuchprayoon S.

Cost-utility analysis of lifestyle modification program for Thai patients with metabolic syndrome (P. 13)
Sakulsupsiri A, Sakthong P.

Benign and malignant papillary lesions of the breast: Radiographic differentiation by mammography and sonography (P. 373)
Thongsongsom T, Chayakulkheeree J.

Postoperative outcomes of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy from initial 100 cases at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 591)
Suvapong Tantasutthanon, Kamol Panumatrassamee, Kavirach Tantiwongse, Julin Opanuraks, Supoj Ratchanon, Apirak Santi-ngamkun.

Accuracy of esophageal scintigraphy for evaluation of esophageal motility disorders. (P. 113)
Sangsasri V, Sirisalipoch S, Gonlachanvit S, Chaiwatanarat T.

The outcome of vasectomy reversal with microsurgical one-layer technique at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 133)
Lumyai V, Tantiwongse K, Opanuruk J.

Reliability and validity of a modified instrument for functional reach test. (P. 13)
Pooranawatthanakul K, Foongchomcheay A.

Validity of Thai version of Mood Disorder Questionnaire (T- MDQ) (P. 477)
Thisayakorn P, Tangwongchai S, Worakul P.

Assessment of radiation-induced salivary gland change in nasopharyngeal carcinoma: Correlation between clinical xerostomia grade and contrast-enhanced CT density change. (P. 5)
Dumrongpisutikul N, Sapantupong K, Janthanimi P.

Neutral wrist splint for mild to moderate carpal tunnel syndrome. (P. 151)
Boonhong J, Panyasriwanit S.

Randomized placebo-controlled trial comparing efficacy of nonablative fractional photothermolysis combined with topical calcipotriol for the treatment of keloid and hypertrophic scar (P. 293)
Pongprutthipan M, Rojarayanont N.

Long-term paracetamol treatment induces interleukin-1β expression in human microglial cells. (P. 253)
Wongprom B, Maneesri-le Grand S, Thongtan T.

Relationships between dengue virus infection in mosquito vector, (Aedes aegypti), dengue cases and weather conditions in Samut Sakhon Province, Thailand. (P. 347)
Kittichai V, Montriwat P, Chompoosri J, Bhakdeenuan P, Pengsakul T, Tawatsin A, Thavara U, Siriyasatien P.

Reliability and validity of the Thai version of EQ-5D-5L questionnaire on patients with chronic disease. (P. 489)
Sonsa-ardjit N, Sakthong P.

Blood types of minorities in Bangkok: A study in Thai Sikhs and the Burmese blood donors. (P. 619)
Kerdkaewngam K, Nuchprayoon I, Ovataga P, Pooreekul D, Premprayoon N, Tingtoy U.

A study of 17 short tandem repeat loci mutation in Thai population. (P. 19)
Vongpaisarnsin K, Tansrisawad N, Hoonwijit U, Jongsakul T.

Radiation dose from digital breast tomosynthesis system. (P. 235)
Theerakul K, Krisanachinda A.

Causative bacterial pathogens of septic patients at emergency department of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 383)
Malaikanok H, Komindr A, Vadcharavivad S.

Relationship of 99m Tc-Pertechnetate and 131I thyroid uptake in patient with hyperthyroidism. (P. 485)
Navikhacheevin C, Krisanachinda A, Kingpetch K.

Thrombolytic therapy in patients with submassive pulmonary embolism: A systematic review. (P. 589)
Kittinaradorn D, Tangnuntachai N, Wongjarupong N, Longchit D, Atipookanok S, Boondarikpornpant T, Nopmaneepaisarn T, Papassornsiri T, Soopanit T, Tantirungsi T, Supakmontri T, Rattanaphong T, Suksirivoraboot T, Pachinburavan M, Katavetin P.

Recurrence ptosis after frontalis suspension: Evaluation of associated factors. (P. 13)
Layanun V, Tinnangwattana U, Tirakunwichcha S.

Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy: A randomized controlled trial. (P. 131)
Aeumjaturapat S, Limchatpaiboon P, Chatwiwat Y, Chusakul S, Phannaso C, Tulvatana W, Thanaviratananich S, Punyasang W.

Clinical outcomes of Diabetic Foot Clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 457)
Bangchokdee S, Tantisiriwat N, Janchai S.

A comparative study of desflurane inhalation and propofol TCI regimen for temporal lobectomy: Early recovery, cognitive functions and costs. (P. 573)
Indrambarya T, Lerdsirisopon S, Tuchinda L, Laosuwan P, Sumethnapis P.

Incidental findings of lumbar spine MRI at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. (P. 681)
O’Charoen P.

Preliminary study of factors that influence the length of stays in intensive care unit and hospital after open heart surgery with cardiopulmonary bypass at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 7)
Thaweechaiyapak P, Pulsawat P, Sindhvananda W.

Efficacy and safety of diacerein in the treatment of patients with painful knee osteoarthritis: A modified regimen. (P. 275)
Yuktanandana P, Suravech W.

Functional improvement of stroke patients at Thai Red Cross Rehabilitation Center. (P. 9)
Tantisiriwat N, Srinkapaibulaya A.

Correlation between nerve conduction study (NCS) and clinical improvement in carpal tunnel syndrome (CTS). (P. 107)
Boonhong J, Somsud K.

Characteristics of GafchromicTM EBT film for dosimetric verification for high energy photon beams. (P. 207)
Wongjom P, Suriyapee S, Sanghangthum T, Oonsiri S, Insang P.

Effect of phenytoin, phenobarbital and valproic acid on carbamazepine clearance and therapeutic out come: derived from routine therapeutic drug monitoring data at Prasat Neurological Institute. (P. 311)
Traiyawong T, Panomvanna D, Towanabut S.

Assessment of the environmental support for physical activity scale among Thai elderly. (P. 421)
Leethong-in M, Yunibhand J, Aungsuroch Y, Magilvy JK.

Clinical experiences of malignant hyperthermia encountered by Thai anesthesiologists. (P. 3)
Uerpairojkit K, Earsakul A, Prapreuttham S, Srirojanakul W.

Right ventricular mass detected by cardiovascular magnetic resonance imaging. (P. 313)
Tumkosit M.

Wolbachia isolation by fractioned centrifugation from Dirofilaria immitis for protein analysis. (P. 537)
Sanprasert V, Sungpradit S, Nuchprayoon S.

Continuous glucose dynamics monitoring in diabetic patients with peritoneal dialysis. (P. 417)
Wongraoprasert S, Karnjanabuch T, Leeaphorn N, Piyachomkwan K, Suwanwalaikorn S, Eiam-Ong S, Pongpirul K.

Triple-negative breast cancer in Thai patients: Experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 543)
Parinyanitiku N, Thanakit V, Miranda C, Laoitthi P, Manasnayakorn S, Raiyawa T, Sriuranpong V.

Morphometric study of fixed nasal anatomical structures related to endoscopic surgery of sinuses and anterior base of skull in hemisagittal cadaveric heads. (P. 693)
Papassornsiri T. Chentanez V.

Validity of clinical diagnosis in isolated laryngomalacia in infants with congenital strdor. (P. 13)
Wachiraphaet W., Samransamruajkit R., Deerojanawong J. Sritippayawan S., Prapphal N.

Validity and reliability of girth measurement (circumference measurement) for calculating residual limb volume in below-knee amputees. (P. 77)
Boonhong J., Osiri M., Werawatganon T.

Postmortem prothrombin time. (P. 139)
Suwantip C., Tansrisawad N.

Prevalence of depression in gynecologic outpatients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 191)
Roomruangwong C., Hemrungrojn S., Tangwongchai S.

Transscleral sutures posterior chamber intraocular lens implantation techique: Double suture without scleral flap at King Chulalongkorn Memorial Hospital: 1995-2003. (P. 255)
Laksanaphuk P., Jiaraksuwan P., Pasadhika S.

Involvement of 5-HT2a receptor in chronic inflammatory pain. (P. 471)
Kaewwongse M., le Grand SM., Srikiatkhachorn A.

Upper extremity complications in acute stroke patients. (P. 13)
Achareeyakul S., Kitisomprayoonkul W., Suputtitada A.

Knowledge, attitude and sexual behavior of secondary-school students at a school, Nongkhai, Thailand. (P. 93)
Densiriaksorn S.

Correlation between trans rectal ultrasound guided prostate biopsy and radical prostatectomy specimen and risk factors for upgraded Gleason score in prostate cancer (P. 137)
Aekgarin Palakho, Apirak Santi-ngamkun, Julin Opanuraks, Kavirach Tantiwongse, Supoj Ratchanon, Kamol Panumatrassamee

The incidence and complications of teenage pregnancy at Nongkhai Hospital. (P. 321)
Densiriaksorn S.

Reviewed causes of death in 145 perinatal autopsies at King Chulalongkorn Memorial Hospital during October 2002 to December 2006. (P. 407)
Eampornrat W., Yodavudh S., Kliakeaw N.

Effcetiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on post-laminectomy and dissectomy pain: Preliminary study. (P. 13)
Sukonthamarn K., Chaiprakit N., Suputtiada A., Tejapongvorachai T., Niruthisad S.

Prevalence of drug-related visits to the emergency department of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 77)
Korakotchamat S., Vadcharavivad S., Musikatavorn K., Praditpornsilpa K., Chitnukul S.

Prevalence and related factors of depression in chronic back pain patients attending for physical therapy in Supanburi, Chiangrai and Nakornsawan. (P. 169)
Sinsomboonthong P., Suppapitiporn S.

Surgical treatment for chronic ear disease improved the quality of life in patients receiving care at the Moblie Ear Clinic. (P. 367)
Boonplian U., Snidvongs K.

Roentgenographic detection of bone changes in lead poisoning. (P. 5)
Chomdej S.

Colonoscopic polypectomy: Experience in Chulalongkorn Hospital. (P. 103)
Sukonthaman Y.

Antimicrobial resistance patterns of bacterial colonization in urine of patients with spinal cord lesion admitted at Thai Red Cross Rehabilitation Center (P. 67)
Sutunchalee Sikanjananun, Sirikwan Panyasriwanit, Wasuwat Kitisomprayoonkul, Chusana Suankrata, Natthiya Tantisiriwat

Optic neuritis. (P. 861)
Lertchavanakul A., Laukanjanaratr W.

Risk factors for upper gastrointestinal bleeding. (P. 251)
Juntramaekar U., Kamolratanakul P., Singhaniyom S., Israsena S.

Non-herpetic microbial corneal ulcers: a prospective study. (demographic part). (P. 71)
Pariyakanoke L., Rojanapongpun P., Kitiipbul T.

Effects of garlic extract on the contraction of isolated human uterine muscle. (P. 227)
Somboonwong J., Borvonsin S., Sudsuang R.

Physiological roles of Gamma-aminobutyric Acid (GABA) on isolated human fallopian tube smooth muscle activities. (P. 179)
Prasarnpun S., Chomdej B., Sudsuang R.

An analysis of the 1993 comprehensive medical examination multiple chpice question. (P. 451)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Methacholine inhalation challenge in mind asthmatic patients and control subjects. (P. 733)
Wongtim S., Mogmud S., Chareonlap P.

A prospective study of 500 consecutive laparoscopic cholecystectomies. (P. 79)
Sangsubhan C., Tanphiphat C., Tanprayoon T., Chatamra K.

Bell's palsy: a survey study of five-year hospital service. (P. 563)
Sathirapanya P.

Hormonal levelsl in male heroin addicts and methadone detoxification. (P. 867)
Tunsaringkarn K., Wongpa S., Rungsiyothin A., Issaravanich S., Udomprasertgul V., Boonbundarlchai R.

Retained common bile duct stone in mild to moderate gallstone pancreatitis. (P. 7)
Tharavej C., Kongkasem T., Naviccharern P., Udomsawaengsup S., Pungpapong S.

Urgent vs. elective closed hemorrhoidectomy: A comparison of postoperative complications. (P. 157)
Pattana-Arun j., Sribunchareonchai S., Tantiphlachiva K., Cherdsuriya V., Sahakijrungruang C., Rojanasakul A.

Diagnoses and treatments of renal artery stenosis at King Chulalongkorm Memorial Hospital. (P. 215)
Tribhuridej N., Praditpornsilpa K.

Clinical outcome and site effect of topiramate as adjunctive treatment in outpatients with bipolar disorder at King Chulalongkorm Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 377)
Lalitanantpong D., Kasarntikul D.

Correlation of tumor garding amd cellular proliferation in colorectal adenocarcinomas. (P. 461)
Taweevisit M., Chirakalwasan N., Chaipipat M., Phumsuk U., Wisedopas N.

Mismated feet in diabetes. (P. 531)
Tantisiriwat N., Janchai S.

Hypocitraturia and hypokaliuria: major metabolic risk factors for kidney stone disease. (P. 605)
Youngjermchan P., Pumpaisanchai S., Ratchanon S., Pansin P., Tosukhowong P., Tungsanga K., Boola C.

Prospective randomized trail for evaluation of efficacy of how versus high dose I-131 for post operative remnant ablation in differentiated thyroid cancer. (P. 695)
Sirisalipoch S., Buachum V., Pasawang P., Tepmongkol S., Boonvisut S.

Design and development of Dental Identification System in Forensic Medicine. (P. 13)
Chomdej T., Pankaow W.

Association of work-related factors and shoulder pain among hospital nusing personnel. (P. 61)
Sinsongsook T., Taptagaporn S., jaimjarasrangsi W.

Postural stability and dynamic balance in Thai community dwelling adults. (P. 129)
Raiva V., Wannasetta W., Gulsatitporn S.

Laparoscopic adrenalectomy: First 50 cases in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 325)
Santi-ngamkun A., Ratchanon S., Aksornnit K., Sunthornyothin S.

Reference intervals of leukocyte parameters in adults by automate blood cell analyzer at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 377)
Charuruks N., Kochsawat S., Huayhongthong V.

Clinical symptoms and global function study of outpatient schizophrenia at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Crross Society. (P. 447)
Lalitanantpong D.

Cost-effectiveness of Rofecoxib versus Celecoxib for pain management after thyroid surgery. (P. 509)
Urusopone P., Sindhvananda W., Sriprajittichai P., Sornsena S.

Pregnancy rate among women who pursue overseas employment. (P. 573)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Resident research projects in obstetrics and gynecology: 10-year review. (P. 637)
Lertkhachonsuk R., Shoochaicharoenkit S., Manotaya S., Tannirandornm Y.

Screening characteristics for the diagnosis of genital infections with Chlamydia trachomatis in pregnant women. (P. 73)
Chotnopparattara P., Limpongsanurak S., Chaithongwongwatthana S.

Effect of gamma-irradiation on in-vitro plasma compatibility of nanosuspension formulation (P. 145)
Aramwit P.

Ponderal index is better than body mass index in diagnosis of obesity in Thai male adolescents. (P. 289)
Hiranrat P., Katavetin P., Chotevitayatharakorn P.

Adjuvant effect of hydrochlorothiazide on radioiodine treatment in low-iodine uptake Graves’ disease patients (P. 3)
Maythinee Chantadisai, Supatporn Tepmongkol

The incidence of cytomegalovirus infection in renal transplant patients: single-center study. (P. 343)
Panomvana Na Ayudhaya D., Praditpornsilpa K., Tewthanom K.

Equity of access to mammography service among beneficiaries of different health insurance schemes in Thailand. (P. 455)
Putthasri W., Tangcharoensathien V., Mugem S., Jindawatana W.

The use of various parameter of 99m Tc-sestamibi scintimammography to predict response of breast cancer to neoadjuvant chemotherapy. (P. 585)
Sriwongsa T., Tepmongkol S., Lertsanguansinchai P.

Ki-67 labeling index, hormonal status, and invasiveness of pituitary adenomas: A clinicopathology study. (P. 781)
Chiewchankoljuk S., Lalitanantpong S., Chipipat M., Wattanasirmkit V., Shuangshoti S.

The prevalence of anemia in pregnant women attending prenatal clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 223)
Chotnopparatpattara P., Limpongsanurak S., Charnngam P.

Management of anal stricture at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH): a 5 -years experience. (P. 461)
Sahakitrungruang C., Rojanasakul A., Patana-run J.

High sensation seeking as a risk factor for metamphetamine dependence in late adolescence. (P. 527)
Tangwongchai S., Rutchatajumroon P., Warakul P., Thavichachat n.

Repetitive nerve stimulation test of the patients suspected of myasthenia gravis. (P. 765)
Boonhong J.

Metacarpal fractures fixation with four knots, two lateral intraosseous wire loops fixation: a biomechanical study. (P. 953)
Sinddhiphongse B., Pattradul A., Kittidumrongsuk P.

Preliminary Report on the Epidemiology of Poliomyelitis in Thailand (P. 13)
Hilary Kopropski, Chaloem Puranananda, Sommai Sringam

Bleeding patterns of subdermal implans (Norplant®-6) in Thai acceptors. (P. 1039)
Bunyavejchevin S., Sitavarin S., Wisawasukmongchol W.

Intravenous lidocaine anesthesia for ambulatory surgery of the upper extremities: Experience in Queen Sawang Wattana memorial Hospital. (P. 243)
Kitidumrongsook P., patradul A., Sastravaha N., Techapalokul S.

Prognostic classification for esophageal atresia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 339)
Mekanantawat M., Roekwibunsri S., Chandrakamol B., Viravidhaya D., Chittmittrapap S.

Assessment of two fetal movement counting methods: compliance, sensitivity, specificity and predictive vale. (P. 493)
Pinmuagn-ngam C., Pupongpunkul K., Suwathanapisate P., Ponsa V.

Results of percutaneous balloon pulmonary valvuloplasty in pediatric valvular pulmonary stenosis. (P. 89)
Lertsapcharoen P., Chottivitayatarakorn P., Benjacholamas V., Thisyakorn C., Pathmanand C., Sueblinvong V.

Macroscopic slide cell agglutination test for rapid diagnosis of Leptospirosis. (P. 141)
Tirawatnapong S., Chirathaworn C.

Eleven years of heart transplantation at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 515)
Suwangool P., Suwangool PP., Luengtaviboon K.

Drug dependence treatment by therapeutic community at Thanyarak Hospital (1986 - 1997 ). (P. 701)
Verachai V., Dechongkit S., Punjawatnun J.

Transnasal endoscopic ligation of the sphenopalatine artery for posterior epistaxis: A preliminary report of another technique. (P. 863)
Aeumjaturapat S., Supanakorn S.

Strategic differences among pprivate hositals in Bangkok and vicinity: Implications for policy planning. (P. 157)
Sriratanaban J.

In vitro susceptibility of Plasmodium falciparum field isolates to artemisinin, mefloquine and quinine in Trat province, southeastern Thailand. (P. 255)
Congpuong K., Yamokgul P., Thimasarn K., Rooney W., Vijaykadga S.

Effect of supplemented and nonsupplemented vancomycin in the intraocular irrigating solutions on the incidence of endophthalmitis after phacoemulsifiation: A pilot study. (P. 339)
Tayanithi P.

Ulnar nerve somatosensory evoked potentials during adduction, abduction and external rotation of arm. A normal study. (P. 505)
Piravej K., Arksaranugraha S.

Accidenta expossure to blood-borne pathogen during medical training among pre-clinical year medical students of the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 609)
Wiwanitkit V.

Role of garlic in treatment of constrictive renovascular hypertension. (P. 673)
Sanguanrungsirikul S., Poothong P., Chomdej B., Eiam-Ong S.

Metabolic disturbances in the first seizure with fever: Study of children in Thai hospital (P. 641)
Pornpimol Tangsuriyanon, Siriluk Assawabumrungkul, Thitiporn Fangsaad

A new teachique for mandibular angle resection. (P. 995)
Jindarak S.

Parotid abscesses: A ten-year review in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 1069)
Wadwongtham W., Cutchavaree A.

Prevalence of abnormal lipid profiles in early postmenopausal women. (P. 181)
Taechakraichana N., Panyakhamlerd K., Pasatrat S., Limpaphayom K.

Hearing result from the mastoid surgery of non-complicated chronic middle ear infection: A comparative study between canal wall up mastoidectomy and canal wall down mastoidectomy with tympanoplasty. (P. 565)
Makhachen N., Supiyaphun P., Asawavichianginda S.

LEPTOSPIROSIS ในเชียงใหม่ (P. 1)
บุญธรรม สุนทรเกียรติ, ประธาน วุฒิกุล

PERCUTANEOUS SPLENIC PORTOGRAPHY (P. 1)
เฉลี่ย วัชรพุกก์, ชัญโญ เพ็ญชาติ, ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค, วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, ศีลวัต อรรถจินดา

แอดิโนม่า ซีเบเซียม (แบบปริงเกล) ซึ่งพบพร้อมกับโรคทูเบอรัส สเคลอโรสิส (P. 1)
สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์, ตะวัน สุรวงศ์ บุนนาค, กอบชัย พรหมมินทะโรจน์, จันทนา สุขวัจน์

ปัญหาสำคัญบางประการเกี่ยวกับตาเหล่ (Strabismus) (P. 1)
กอบชัย พรหมมินทะโรจน์

TRANSLUMBAR AORTOGRAPHY (P. 1)
เฉลี่ย วัชรพุกก์, ตะวัน สุรวงศ์ บุนนาค, วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, ศีลวัต อรรถจินดา

การสำรวจต่อมไทรอยด์โตทั่วๆไป (SCRUTINISE ON THYROID ENLARGEMENT) (P. 1)
พงศ์ ตัณฑสถิตย์

SPINAL TUMORS: A SEVEN-YEAR STUDY (P. 1)
Arthur S. Tucker, Bisamai Aramsri, W.James Gardner

SIDE-SWIPE FRACTURE-DISLOCATION OF THE ELBOW (P. 1)
เล็ก ณ นคร

17-KETOSTEROIDS AND THEIR SIGNIFICANCES IN ENDOCRINE DISORDERS (P. 11)
ประวุธ คุณะเกษม

สารราดิโอแอกตีบไอโซโทปที่ใช้ใน ร.พ.จุฬาลงกรณ์ (P. 1)
วิชัย โปษยะจินดา, ทวีป นพรัตน์

Procalcitonin and Interleukin-6 in pediatric patients admitted with suspected sepsis at 9 Tertiary Care Hospital. (P. 9)
Temboonnark P., Klaiklueng K., Karoonboonyanan W., Ratanamongkol P.

SNAKE BITES (P. 1)
บุญเลี้ยง ตามไท, จรวย ศรีทอง, ประทีป กสิวัฒน์, มุนี แก้วปลั่ง

การเปลี่ยนแปลงของ Serum Alkaline Phosphatase ในโรคมะเร็งของตับ (P. 1)
เชวง เดชะไกศยะ, สมพงษ์ จินายน

Cystic Dilatation of Common Bile Duct With A Case Report (P. 1)
ชูเกียรติ ศกุณตนาค, เกษม จิตร์ปฏิมา

Bronchial Asthma (P. 3)
ศิระ ศิริสัมพันธ์, สโรช คมสัน, สมาน มันตาภรณ์, เจริญ วัฒนสุชาติ, เฉลี่ย วัชรพุกก์

'Biloptin' New oral Cholegraphic Medium (P. 7)
บุญเที่ยง ศีติสาร, ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค

Acute inclusion body encephalitis (P. 1)
สำรวย ช่วงโชติ

The study of liver function tests and paper electrophoresis of the protein in Malarial disease (P. 10)
เชวง เดชะไกศยะ, สมพงษ์ จินายน, ศึกษา ภมรสถิตย์

The study of serum choline esterase in health and diseases (P. 1)
เชวง เดชะไกศยะ, สมพงษ์ จินายน

การสำรวจพยาธิใบไม้ลำไส้ในบริเวณบางขุนศรี หลังจากเลิกปลูกกระจับ (P. 4)
เกรียงไกร รัตนอุบล, ชินโอสถ หัสบำเรอ

คุมกำเหนิด (P. 5)
ภิรมย์ สุวรรณเตมีย์

Clinicopathological Conference (P. 18)
Department of pathology and medicine, Chulalongkorn Hospital

การรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก (P. 12)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

รายงานการประชุมโรคทวารหนักและลำไส้ใหญ่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2507 (P. 12)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

Epidemiological study of newborn diarrhoea related to epidemic Salmonella javiana infections in newborn nursery in Chulalongkorn Hospital during October to December 1968 (P. 119)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, ศึกษา ภมรสถิตย์

Postvaccial allergic encephalomyelitis complicating antirabic inocculation in Thailand (P. 197)
Prasan Tangchai

Fluorescent treponemal antibodies in the cerebrospinal fluid evalution of sensitivity and specificity (P. 102)
สดใส เวชชาชีวะ, ขจร ประนิช

เนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 157)
จรัส สุวรรณเวลา, จตุรพร หงสประภาส

รายงานการศึกษาคนไข้ของคลีนิคจิตเวชเด็กประจำปี 2512 (P. 95)
วราพร ลิมอาภานันท์, พยอม อิงคตานุวัฒน์

Complications of antirabic vaccination (P. 271)
Vichai Bunyasaosuk, Pachong Khongkha

Clinical trial of glibenclamide in maturity-onset diabetics (P. 161)
Srichitra Bunnag, Thanit Israsena

Coronary heart disease in Thailand; Incidence in Chulalongkorn Hospital (P. 234)
Prasan Tangchai, Sanan Rungruxsirivorn

ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ของเส้นผมคนและขนสัตว์บางชนิด (P. 16)
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

ทรอมโบ-เอมโบลิสม์ของหลอดเลือดพัลโมนารี (P. 73)
บัญญัติ ปริชญานนท์, ประพาฬ ยงใจยุทธ, วรวิทย์ วงศ์ทองศรี, แม้น หรพงษ์

Isolation of anaerobic bacteria from clinical samples (P. 130)
นราธร ธรรมบุตร, ประจวบ ทองกุม, ดวงรัตน์ วิภาประสิทธิ์

Immunological aspect and complement in Thai hemorrhagic fever (P. 199)
Vinai Suvatte

การตรวจหน้าที่ของตับเพื่อวิเคราะห์แยกโรคที่ทำให้เกิดอาการดีซ่าน คุณค่าของการตรวจเลือดด้วยวิธีทางชีวะเคมีน้อยอย่าง (P. 197)
สัจจพันธ์ อิศรเสนา, บุญส่ง มธุรสกุล, ยุพา อ่อนท้วม, สมหมาย วิไลรัตน์, พินิจ กุลละวณิชย์, เชวง เดชะไกศยะ

Pentazocine ยาระงับปวดขณะเจ็บครรภ์ (P. 9)
ศรีสมบูรณ์ อ่วมสกุล, สุพัตรา เอาเจริญพร, จรัญพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เสาวณี พรหมพงศา, วิภา ตรีศิริพิศาล

การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยการย้อมเสมหะด้วยวิธี Fluorescence และ Ziehl-Neelsen (P. 119)
ชัยเวช นุชประยูร, บัญญัติ ปริชญานนท์

Septicemia ในทารกแรกเกิด (P. 251)
ฉวีวัณณ์ สุวรรณรักษ์, ประพุทธ ศิริบุณย์, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, วรนันท์ ศุภกาญจน์

การรักษาเด็กติดเชื้ออักเสบด้วย Cefazolin (P. 341)
อำพล สูอำพัน, ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

การรักษา Lupus nephritis ด้วย Cyclophosphamide และ Prednisone (P. 1)
ชาญ โพชนุกูล, วิศิษฏ์ สิตปรีชา, ชัญโญ เพ็ญชาติ

การตรวจหาแบคทีเรียชนิด anaerobe จากปัสสาวะ (P. 91)
นราทร ธรรมบุตร, กิตติมา นวลศรี

วิเคราะห์ผลการรักษามะเร็งต่อมธัยรอยด์ (P. 193)
ทวีป นพรัตน์, สมนึก จีระเศรษฐ์, อดิเรก ณ ถลาง

การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจอุจจาระด้วยวิธีธรรมดาและวิธี Formalin-ether concentration (P. 259)
กำพล เพชรานนท์, เกศิน จันทชุม, วัชรชัย ปานอ่ำ, ชาตรี จินตนาวงศ์, เพ็ญแข อัครบวร, สุทิน ฉิมพงษ์

ผลของ Prostaglandin F2a และ oxytocin ต่อการเจ็บครรภ์คลอดของหนู (P. 31)
ยุทธนา สมิตะสิริ, ประมวล วีรุตมเสน

การชันสูตรหลอดอสุจิโดยวิธีย้อมสีไร้ท์ (P. 109)
นิกร ดุสิตสิน, พิภพ พรหมสุทธิรักษ์

การใช้ Cervical vibration เพื่อร่นระยะที่ 1 ของการเจ็บครรภ์ (P. 187)
หะทัย เทพพิสัย, สุรศักดิ์

ผลระยะยาวของการผ่าตัด Closed Mitral Valvulotomy (P. 259)
ชวลิต อ่องจริต, ชิน บูรณธรรม, โยธิน คุโรวาท, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์, ชมพูนุท อ่องจริต, โชติบูรณ์ บูรณเวช, พึงใจ งามอุโฆษ, สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ

ผลของยาแก้ปวดลดไข้ต่อหนูที่ตั้งครรภ์คลอด (P. 5)
ยุทธนา สมิตะสิริ, ประมวล วีรุตมเสน

การศึกษาผู้ป่วยท้องร่วงระหว่างมีการระบาดของอหิวาตกโรค (P. 169)
ศึกษา ภมรสถิตย์

โรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 265)
ธนิต วัชรพุกก์

การใช้ผลต่างของความดัน diastolic เป็นแนวทางในการทำนายโรคพิษแห่งครรภ์ (P. 11)
ศรีสมบูรณ์ อ่วมกุล, วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์

Complete Interruption of Aortic Arch (P. 217)
วิโรจน์ สืบหลินวงศ์, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

การทำหมันสตรีด้วย Falope rings โดยใช้เครื่องมือ Laprocator (P. 405)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม

การศึกษาการผลิตกรดของกระเพาะอาหารโดยการใช้ยา pentagastrin ในคนไทยที่ปกติ (P. 805)
พินิจ กุลละวณิชย์, วิมาน ศรีเจริญ,, โสดา คำเกษ

เด็กตายคลอด (P. 901)
สุขิต เผ่าสวัสดิ์, เกริกไกร หะซะนี

การศึกษาเปรียบเทียบ Motor และ Sensory latencies ของ edian nerve ใน Carpal tunnel yndrome (P. 1109)
กระแส สุคนธมาน, ประไพ พัวพันธ์, เสก อักษรานุเคราะห์, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

จุฬา Splint สำหรับ Radial Nerve Palsy (P. 5)
เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, บุญส่ง สงวนนาม

Aerobic Microbial Flora and Fungi of the Cervix in Asymptomatic Late Pregnancy (P. 113)
อัมพร สุคนธมาน, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์, กวี ภู่ไพบูลย์, บุณฑริก ศรีพยัตต์, ศรีริน สินธุภัค, ประยูรศักดิ์ ขาวสะอาด

การประเมินผลการให้บริการอนามัยนิสิตแพทย์ (P. 217)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, วรวิทย์ ทัตตากร

อุบัติการของมะเร็งปากมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 329)
สุขิต เผ่าสวัสดิ์, เบญจบ ไววณิชกุล, ประยูรศักดิ์ ขาวสะอาด, ประมุข ตันตยาภรณ์, ดำรง เหรียญประยูร, วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, กอบจิตต์ ลิมปพยอม

การศึกษาสถานการณ์วัณโรคในเขตอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (P. 483)
ดนัย ด่านวิวัฒน์, ไพบูลย์ โลห์สุนทร

Value of single dose preoperative antibiotics in acute appendicitis. (P. 1181)
Chittmittrapap S., Punyatalung A., Tanphiphai C.

Incident of HLA-B27 in patients with herniated lumbar disc. (P. 3)
Bunnag Y., Deesomchok U., Pantoomkomol T., Bejraputra O.

A construction and development of attitude toward medical profession inventoory. (P. 349)
Phulklongtan M., Thongutai U., Kamolrultanakul P., Tantayaporn P.

Comparison of Bacitracin sensitivity test in identification of beta Streptococci to the method of Serology. (P. 955)
Nunthapisud P., Lertpokasombat K.

ปฎิกริยาร่วมระหว่างยา tolbutamide และ clofibrate ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่เป็นในผู้ใหญ่ (P. 9)
ชูจิตร เปล่งวิทยา, สมพงษ์ จินายน, สุมนา ภูวพานิช, วราสรี คังคายะ, ประโชติ เปล่งวิทยา

ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันในสตรีไทยบางกลุ่ม (P. 109)
วรรณา พรรณรักษา, ดิลก เย็นบุตร

การทดลองใช้ 2% Lidocaine Viscous Solution ที่ผสมใช้เองในการเตรียมผู้ป่วยตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นโดยวิธีส่องกล้อง (P. 183)
นุสนธิ์ กลัดเริญ, สรรพ์นิธิ พูลผล

ประเมินผลสถานภาพของห้องปฎิบัติการเคมีคลินิกโดยการควบคุมคุณภาพภายนอก (P. 303)
สมพงษ์ จินายน, ประสาท อักษรวงศ์, เอมอร จันทรเวคิน, จันทนี ไชยเศรษฐ

การศึกษาความชุกของโรคตับในชุมชนชนบทแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย (P. 393)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, ดนัย ด่านวิวัฒน์, เสรี สุกแสงฉาย, ไหม รัตนวรารักษ์, บุษบา มาตระกูล

Prevalence of high risk for obstructive sleep apnea using STOP-Bang questionnaire in urban Thai population: A pilot study. (P. 271)
Charakorn N. Hirunwiwatkul P. Suksamran A. Chaitusaney B. Chirakalwasan N.

Prevalence and associated factors of low back pain among motorcycle taxi drivers in Sriracha (P. 31)
Jongprasitkul N, Konchalard K, Sinthoppong K.

Validation of the Thai version of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) (P. 389)
Weerasopone S, Santingamkul A.

Compliance and satisfaction of lower limb amputees toward basic prostheses (P. 603)
Kawee Anannub, Pattarapol Yotnuengnit, Jariya Boonhong.

Effect of Thai traditional massage on “craving” response in individuals receiving alcohol dependency treatment in rehabilitation stage at Thanyarak Institute. (P. 125)
Chernchujit N, Kalayasiri R.

Multi-detector computed tomography evaluation of suspected acute blunt cervical spine trauma in adult patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 143)
Surawech C, Petcharunpaisan S.

Effect of field of views on cone beam computed tomography radiation dose: phantom study. (P. 23)
Weerawanich W, Krisanachinda A.

Comparison between formaldehyde and salt solutions for preservation of human liver and brain slices. (P. 17)
Jumlongkul A, Traithepchanapai P.

Effects of mirror therapy in recovering strength and function of the upper limbs in chronic stroke patients: A randomized controlled trial. (P. 165)
Champaiboon J, Rueangyu R, Sontim V, Piravej K.

Prevalence and characteristics of congenital hand and foot anomalies requiring surgery in remote areas of Thailand (P. 307)
Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P, Honsawek S, Boonplian U, Siriwan P.

Long-term risk of chronic kidney disease in living kidney donors at a single center in Thailand. (P. 127)
Wongvittavas N, Opanuraks J, Panumatrassamee K, Bunyaratavej C,Tantiwongsr K, Ratchanon S, Santi-ngamkun, Prasopsanti K.

Accuracy of transcutaneous bilirubinometry compare to serum microbilirubin measurement in Naresuan University Hospital. (P. 265)
Weerakul J, Boonsopa C, Sungprem K.

Effects of oral sodium phosphate solution, as a colon preparation agent, on the serum potassium level in patients undergoing colonoscopy at a Secondary Care Community Hospital. (P. 365)
Phuwapraisirisan S, Lertsithichai P.

Randomized double-blind comparison trial among i-gel™, LMA-ProSeal™ and tracheal intubation with manual in-line stabilization in patients with simulated cervical spine movement limitation by rigid cervical collar immobilization. (P. 503)
Chularojmontri T, Engsusophon P, Deeprasertvit P.

Pharmacokinetic, safety and tolerability studies after single and multiple oral administration of Phenethyl isothiocyanate in Nutri Jelly. (P. 631)
Sutthisawad N,Trachootham D, Lam-ubol A, Wattanavijitkul T.

Estimating hematocrit using a blood drop sinking time. Siriraj Hospital, Bangkok. (P. 27)
Auewarakul B, Promsuwicha O.

Aplastic anemia in HIV-infected persons. (P. 247)
Insiripong S, Yingsitsiri W, Boondumrongsagul J, Noiwattanakul J.

Cross-cultural adaptation of the foot care confidence scale into Thai and relationship between the foot care confidence scale and foot care behavior in people with diabetes. (P. 395)
Kanchanasamut W, Pensri P, Janwantanakul P, Gulsatitporn S.

The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces in North-Eastern Thailand. (P. 497)
Aramwiroj M, Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C.

Polymorphisms of ABCC2, ABCC4, ABCC10 and SLC22A6 in Thai HIV - infected patients. (P. 599)
Mitruk S, Avihingsanon A, Punyawudho B.

Extrahepatic collateral blood supply of hepatocellular carcinoma : Prevalence and success rate of chemoembolization in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 25)
Ekajchariya K, Pinjaroen N, Kosolpun P.

Sequence analysis of Ancylostoma secreted protein 2 of Necator americanus from Thai isolates. (P. 145)
Ungcharoensuk C, Pattanawong U, Tia T, Putaporntip C, Jongwutiwes S.

Prevalence of GERD in a community-based examination in Thailand. (P. 293)
Treeprasertsuk S, Thongbai T, Rattanachuek T, Mahachai V.

Brain arteriovenous malformations: angioarchitecture and clinical presentation. (P. 465)
Hansakul P, Tantivatana J.

Efficacy and safety of Gymnema inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. (P. 587)
Bespinyowong R, Pongthananikorn S, Chiabchalard A.

Association between depression on diet and glycemic control in type 2 diabetic patients. (P. 695)
Wirunrat J, Pongthananikorn S.

Factors associated with 1-year mortality of patients undergoing coronary artery bypass grafting at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 17)
Phisaiphun K, Kyokong O.

Effects of video cues on inhalants craving in individuals receiving inhalants substance-dependency treatment. (P. 147)
Maneesang W, Verachai V, Kalayasiri R.

Efficacy and safety of Prosulf-Forte in the treatment of osteoarthritis of the knee at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 289)
Kitidumrongsook P, Luengjamikorn P, Wangroongsub Y, Tienboon P.

Correlation of analytical performance of automated chemistry analyzer between Abbott Architect c8000 and Roche Cobas c501. (P. 411)
Suwannaboot S, Ketloy C, Ganokroj P, Ujjin P.

Pneumonia due to 2009 influenza A (H1N1) infection in Thai children: Chulalongkorn experience. (P. 533)
Uppala R, Prapphal N, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Samransamruajkit R, Pongsanon K.

Reduction of stress, depression and overweight by awareness of problems in Thai medical students, Srinakharinwirot University. (P. 19)
Kongsomboon K, Pattarathitinan D.

Factors affecting depression in workplace: Marital status, BMI, stress level, work duration, job pattern, and daytime sleepiness. (P. 117)
Kongsomboon K.

Sufficient activity is important for mobility of well-functioning elderly. (P. 221)
Amatachaya S, Thaweewannakij T, Srisim K, Wongsa S, Phiwjinda K, Mato L, Siritarathiwat W.

Impact of different CT slice thickness on clinical target volume for intensity modulated radiation therapy : A phantom study. (P. 327)
Siripachot P, Asavametha N, Oonsiri S.

Relationship between changes of calcineurin inhibitor levels and serum creatinine and cystatin C levels in kidney transplant patients. (P. 437)
Hasatsri S, Chaiprasert A, Aramwit P.

Differentiating renal cell carcinoma clear cell subtype from other subtypes on multiphasic multidetector computed tomography. (P. 543)
Lertlarpwasin N, Sasiwimonphan K, Kittikowit W.

Anti-proliferation and induction of apoptosis by extract of Turbinaria conoides (J. Agardh) K tzing on human cervical cancer cell line. (P. 13)
Saengkhae C, Noiraksar T, Jongaramruong J, Palee P.

Effectiveness of rehabilitation programs for shoulder pain at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 111)
Chantathai N, Boonhong J.

Forensic aspects of unnatural death in children. (P. 205)
Jongprasartsuk K, Charaschisri W.

Mammographic breast parenchymal patterns in Thai women with breast cancers. (P. 323)
Bunjunwetwat D, Dumrongpisutikul N.

Activation of endothelial cell, coagulation and fibrinolysis in children with beta- and alpha-thalassemia. (P. 419)
Sosothikul D, Kittikalayawong Y, Bupachart C, Seksarn P.

Cost-effectiveness analysis of alkaline lysis, MagNA Pure, and phenol-chloroform DNA extraction methods followed by measurement of single gene copy number using quantitative real-time PCR for Dirofilaria immitis microfilaria. (P. 549)
Sungpradit S, Nuchprayoon S, Chatsuwan T.

Kidney depth calculation by anterior and posterior renal scintigraphy using attenuation – related techniques. (P. 425)
Sontrapornpol T, Chaiwatanarat T, Kawinthammasak C, Kamklon N, Rattanamonrot R.

Incidence of nosocomial pneumonia and causative bacteria among chronically ill patients admitted in a general hospital. (P. 563)
Sangsawang K, Luksamijarulkul P, Siri S, Pitikultang S.

Effectiveness of passive stretching of the Achilles tendon with the continuous passive stretching (CPS) instrument in patients with plantar heel pain. (P. 703)
Engkananuwat P. Kanlayanaphotporn R. Purepong N.

A survey of pediatric pain in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 27)
Niruthsard S., Seksarn P., Bunchongsilp D.

Impact evaluation of volunteer-based home care program of Thai older people. (P. 89)
Lasuka D., Chaiarj S., Tamdee D.

Results of treatment of 696 cases of Graves's disease in Sawanpracharuk Hospital. (P. 145)
Kraisuwan S.

Expression of cyclooxygenase-2 in epithelial overian cancers: A study of 101 cases with high proportion of non-serous carcinoma. (P. 203)
Tanbirojn P., Chantranuwat C., Triratanachat S., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Comparision of computer-assited instruction and conventional method in visual field testing. (P. 263)
Supattanawong T., Tantisevi V.

Risk factors of brain herniation in patients with acute middle cerebral artery occlusion. (P. 317)
Chaisam T., Chrannarong N.

Intrarenal gene expression of moncyte chemoattractant protein-1 and interleukin-6 in nephrolithiasis. (P. 387)
Bovornpadungkitti S., Hunapathed C., Poonpirome K., Tosukhowong P., Predanon C., Nuanthaisong U., Ratchanon S., Wathanavaha A., Tungsana K., Boonla C.

Oxidative hemolysis and osmotic fragility of erythrocytes in renovascular hypertensive and normotensive rats. (P. 483)
Saengkhae C., Arunnopparat W., Sangkajon P.

Pharmacokinetics of amikacin in premature neonates at Pramongkutklao Hospital. (P. 25)
Aramwit A., Tongroach P., Boonthariksiri C.

Effectiveness of Thai Wand Exercise training on health-related quality of life in sedentary older adults. (P. 107)
Puengsuwan P., Promdee K., Sruttabul W., Na Nagara R., Leelayuwat N.

Prevalence and distribution of HPV type in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 161)
Lertworapreecha M., Thammachotruja L., Bhattarakosol P.

Cytotoxicity and apoptotic mechanisms of different solvent extracts from Ipomoea pes-caprae on human nasopharyngeal cells (P. 143)
Chantarawan Saengkhae, Napaporn Uawongyart, Sunantha Osiri

Workeer compensation systems and their correlations with national hand surgery organizations around the world. (P. 331)
McCabe SJ., Kitidumrongsook P., LaJoie AS

A survey of postoperative pain experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital: Patients' perspective. (P. 421)
Niruthisard S., Sriprajittichai P., Sathonpanich S., Kukiatkulchai R., Tunprayoon A.

Assessment of lower extremity peripheral arterial occlusive disease (PAOD): Comparison of contrast enhanced-3D magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography/ digital angiography. (P. 23)
Tiraratchailert A., Wangsuphachart S.

Evaluation of glucose testing performance in clinical laboratory by single-role and Westgard multi-rules. (P. 91)
Kiatsiri K., Kanya A., lerdsukviboon K., Sanrattaki C., Tubseeruk P., Suksa-ard V., Charuruks N.

Enhancement pattern and appearance of hepatocellular carcinoma through triple-phase MDCT. (P. 185)
Jiruppabha B.

Awareness, attitudes and experiences in complementary and alternative medicine of 5th year medical students, faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 253)
Vorayingyong A.

Efficacy and adverse effects of vessel sealing system tonsillectomy versus cold knife tonsillectomy: A pilot study. (P. 381)
Chaikitthai N., Hirunwiwatkul P.

Is automated urine analyzer iQ200 a practical replacement? (P. 477)
Mekaroonkamol P., Liyamasawat P., Akvong P., Thepa N., Ketloy C., Ujjin P.

Diagnosis of Breast Cancer by Fine Needle Aspiration Biopsy. (Preliminary report). (P. 15)
Rojanasakul A., Amantakul K.

Highly Selective Vagotomy at Chulalongkorn Hospital: A 1-13 year follow-up. (P. 111)
Tanprayoon T., Tanphiphat C., Sangsubhan C., Nivatvongs P., Na Thalang A.

Knowledge and acceptance of viral hepatitis B in oregnant woman. (P. 201)
Poovorawan Y., Sanpavat S., Pongpunlert W., Tannirandorn Y., Sentrakul P., Chitinand S.

Secondary bone tumors- A study of 93 cases. (P. 287)
Chaiwun B.

Histocompatibility antigns in Systemic Lupus Erythematosus (SLE). (P. 605)
Charoenwongse P., Sitprija V., Deesomchok U., Watananukul P., Panupak P., Futrakul P., Kangwalshiratada O.

Antioxidant activity of unpolished Riceberry rice (Oryza sativa) and the inhibition of calcium oxalate crystal growth and aggregation (P. 419)
Khawsuk W, Semangoen T, Nuurai P, Mepan W, Wingworn K.

Ultramorphology of the particles of injectable contraceptive, Depot medroxyprogesterone Acetate. (P. 863)
Virutamasen P., Boonkasemsanti W., Reinprayoon D.

Attitude of third year medical students toward the use of microcomputer for self study in Pharmacology. (P. 945)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Cognitive impairment and associated factors in the elderly at Pracha Niwet Village in Thailand (P. 73)
Chotiman Chinvararak, Natsara Dumrongpiwat, Puangsoi Worakul, Sookjaroen Tangwongchai

Studies of HBsAg and anti-HBs incidence in Thais and liver function test in hepatitis B carries. (P. 13)
Auaatcharsai C., Sakulramrung R., Santiyanont R.

A study of the patch test in patients with contact dermatitis. (P. 121)
Sindhuphak W., Korkij W.

Comparative study of cryptosporidial oocysts in fecal specimens by various staining techniques. (P. 219)
Jongwutiwes S., Chanthachume N., Suebtrakul P.

Mallory-Weiss syndrome. (P. 425)
Sriussadaporn S., Tanphiphat C., Wilairatana S.

Malignant tumors of esophagus, stomach and interstines in youth. (P. 615)
Yenrydi S., Dharmmaponpilas J.

Acute and subacute toxicity study of Helicteres isora L. (P. 713)
Itthipanichpong C., Ousavaplangchai L., Ramart S., Thamaree S., Tankeyoon S.

Determination of serum total calcium by modified o-cresolphthalein complexone method: Evaluation of performance characteristics. (P. 783)
Santiyanont R., Watanawaha P., Saengmee S., Jarpakasetr S.,

Clinical testing of Chulalongkorn Birthweight estimation device. (P. 867)
Sentrakul P., Lumbiganon P., Dusitsin N.

Study of hormonal levels among Thai women in natural and surgical menopause. (P. 949)
Theppisai H., Werawatgoompa S., Theppisai U.

Health Examination Survey of the elderly at Koh-Chan. (P. 1055)
Srithong C., Chalaprawat M., Matrakul B., Pimonstrien S., Sitti-Amorn C., Chirachun B., Bunnag S., Lekfurngfoo S., Luengjamikorn W., Manothai P.

A pilot study: Diabetic detection by students. (P. 11)
Viputsiri O., Nuchprayoon T., Sresthabutra M., Matrakool B.

Cultivation of Mouse Embryo F1 (Balb/C x CD-1) in vitro. (P. 95)
Virutamasen P., Maltom K., Chanprasit Y.

Time of the earliest ovulation after deliverly in non-lactating mother. (P. 171)
Taneepanichakul S.

Prevalence of hypercalcemia in medical ward and the use of parathyroid hormone assay in diagnosis of parathyroid dysfunctions. (P. 259)
Sridama V., Lueprasitkul W., Sritippayawan S., Chantravekin E., Matakool B., Tungsanga K., Suvanapha R., Bunnag S.

Study on efficacy of Praziquantel therapy in mice administered with Gnathostoma spinigerum larvae. (P. 349)
Yingyourd P., Kulkumthorn M., Yuaykwarmdee N.

Redional cerebral blood flow study utilizing a new brain imaging agent. (P. 411)
Poshyachinda m., Boonvisut S.

Congenital malformations in dead neomates at Chulalongkorn University Hospital. (P. 499)
Chittmittrapap S., Tannirandorn Y., Apichitroengdej U.

Multiple wasp stings in children: a review. (P. 659)
Watana D., Anuwuthinawin D., Khoprasert S., Limpokiyagul P., Sunthornpoj V., Tapaneyaolarn W., Vanapruks V., Vasanavathana S.

Comparison of blood pressure values obtianed from digital oscillometry and sphymomanometer. (P. 731)
Siriviriyakul P., Sanguanrungsirikul S., Sangmal M.

Screening of early colorectal cancer. (P. 177)
Sriratanaban A., Israsena S., Taveesin P., Sricharoen V.

Green pit viper bite and the response to antivenom therapy. (P. 261)
Mitrakul C.

Chemoembolization for cancer of the cervix. (P. 337)
Sirisabya N., Wangsuphachart S.

Clinical features of psoriatic arthritis. (P. 423)
Tumrasvin T., Deesomchok U.

Preparation of antisera for serological detection of streptococcal pneumoniae antigens. (P. 501)
Tatiyakavee K., Ratanavararuk M., Nanthapisud P., Sakulramrung R., Rujithamkul R.

The role of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis. (P. 577)
Vajarpongse K., Vajragupta L.,Tanphiphat C., Laoprasert W., Tanapongsathorn W.

Antibody response to different hepatitis in Thai infants after booster dose. (P. 749)
Ungthavorn P., Jongpipatvanich S., Vivatavakin B., Sakulranrung R., Hongnipon S.

Stroke in young adults. (P. 835)
Phanthunchinda K., Raiboriruk K.

Choledocholithiasis: An 8 year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 919)
Kitisin P., Navicharern P., Chulakadabba S., Chittmittrapap S.

Comparative of aerobic parameter and percentage of body fat in active exercise and inactive males. (P. 9)
Kotheeanurak C.

Retinablasroma in Chulalongkorn Hospital. (P. 83)
Pipitsangjan P., Ubolsing S.

Vitamin and derivative structures: a self computer program. (P. 133)
Sueblinvong T., Tatiyakavee K., Kamolvarin N., Ongpipattanakul B., Bhidayasiri R., jaovisidha P., Chotiprasidhi P.

Cochlear implant: preliminary report of 4 cases. (P. 187)
Vaewvichit K., Luangpitakehumpol P.

Comparative study of ketamine and diazepam with meperidine and diazepam in laparoscopic female sterilization. (P. 255)
Boonyavejchavin S.

Classroon interaction between teacher and CTPB medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 341)
Laisnitsarekul B., Varavithya C., Ruamsuke S., Rajatapiti B.

Immunization for the production of high titre hepatiits-B immunoglobulin: a study of two plasma derived vaccines. (P. 423)
Nuchprayoon T., O' Charoen R., Chumnijarakij T., Sasomsup N., Kupatawintu P., Apirakyothin T.

Treatment of chronic urticaria with allerglobulin ( R) : preliminary report. (P. 487)
Korkij W., Jirarungreanwong S.

Serum immunoglobulin-G subclasses levels in normal Thai young adults. (P. 557)
Tatiyakavee K., Sakulramrung R., Chirathaworn C.

Value of serum thyroglobulin in the follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma. (P. 631)
Poshyachinda M., Buochum V., Prichakas P.

Surgical injuries of the ureter. (P. 713)
Laornual S., Vajarapong R., Bunyratavej P., Kongkanand A., Prasopsanti K., Smavatkul R.

A pulsed Doppler echocardiographic study of post-natal circulatory changes in the normal term newborn infant. (P. 795)
Sueblinvong V., Thaithumyanon P., Sanpavat S.

Estimation of pulmonary artery pressure by Doppler echocardiography. (P. 7)
Leepraditvan P., Sublingvong V., Thisyakorn C., pathmanad C., Chotivittayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lauhakunakorn P., Maungmingsuk S.

Suicidal behavoir in children and adolescents. (P. 87)
Trangkasombat U.

Caffeine clearance as a measure of liver function: I. Pharmacokinetics of caffeine after one oral dose in normal subject. (P. 163)
Wittayalertpanya S., Israsena S., Thamaree S., Tongnopnoua P., Booncharern S.

Peptic ulcer and stronguloidiasis in patients with systemic lupus erythematosus on corticosteroid therapy. (P. 237)
Sriratanaban A., Deesomchok U.

Inferior oblique myectomy a simple surgical technique and results. (P. 307)
Yaisawang S., Tienboon P.

Isoenzyme characterization of Opisthorchis viverrini from man. (P. 375)
Sueblingvong T., Piyampuyra A., Priyanont S., Thaithong S.

Hepatitis C virus antibody in blood donors. National Blood Centre, Thai Red Cross Social, Bangkok. (P. 443)
Nuchprayoon T., Somjita S., Aduwijit S.

The effect of evaluation methods on students; learning style. (P. 495)
Jaroongdaechaku M., Yenbutra P., Varavithya C.

Effects of pentoxifylline on sperm motility characteristics of normozoospermic semen using computer-assisted semen analysis (CASA): a preliminary report. (P. 555)
Sukcharoen N., Jetsawangsri U, Chanprasit Y., Ngeamvijawat J., Aribarg A.

Ultrasonographic findings of pancreatic carcinoma. (P. 609)
Vajragupta L., Vasuratna B., Vajarapongse K., Boonjunwetwat D.

Therapeutic comparison between vasodilators and conventional therapy in severe fro of associated with focal segmental glomerulosclerosis. (P. 673)
Futrakul P., Poshyachinda M., Futrakul N., Chaiwatanarat T., Sensiriwatana R., Watana D., Kingwatanakul P.

Evaluation of Chlaydia trachomatis IgA antibody in urethra of non-gonococcal urethritis patients. (P. 721)
Chanchaem W., Nunthapisud P., Sakulramrung R.

Accuracy of the frozen section technique in ovarian neoplasms. (P. 9)
Triratanachat S., Jimakorn S.

Therapeutic activity of Daflon 500 mg® in acute episodes of hemorrhoids. Prospective, double-blind, controlled trail 9 centers in Thailand. (P. 77)
Vajrabukka T., Rojanasakul A., Vathanophas V., Lertakyamanee N., Juangbhanit P., Khamkosit S., Chaleoykitti B., Chairabandhu T., Kiatpanabhikul K., Panpimanmas S., Chanvitan A., Kuptanond C., Siriwittayakorn P., Thaisamakr S.

Precriptions for psychiatric and nerological disorders treated at Chulalongkorn Out-Patient Clinic. (P. 121)
Nandavan P.

Variation of branches of the subclavian artery in Thai. (P. 189)
Tnasatit T., Chentanez V.

Mitochondrial function of human malarial parasite Plasmodium falciparum cultivated in vitro: implication for antimalarial grug design. (P. 315)
Krungkrai J., Leangaramkul P., Kanjanarithisak R., Krungkrai SR.

The validity and factor analysis of the Geriatric Depression Scale using in Thai elderly. (P. 383)
Jitapunkul S., Nivataphan R., Worakul P., Adulayasak C., Hanvivadhanakul P.

Comparison of accuracy of fine meedle aspiration biopsy in differential diagnosis of slitary thyroid nodule during the first year and subsequent 5 years. (P. 457)
Srisdama V., Pattanaungkul S., Suwanwalaikorn S.

Prothetic valves thrombosis at mitral position: clinical recognition and surgical management. (P. 499)
Benjacjolamas V., Sanpradit M., Ongcharit C., Kurowat Y., Watanapat S., Lengtaviboon K.

Abnormal liver Enzymes in patients Seeking Physical Check-up in the Preventive Clinic, Chulalongkorn Hospital. (P. 565)
Sriratanaban J.

Serum bile acids in hepatitis B carriers. (P. 743)
Matrakool B., Bespinyowong P., Suwangool P., Kullavanijaya P., Israsena S.

Effective single treatment of umbilical granuloma by total excision and silver nitrate cauterization. (P. 13)
Rojanasakul O.

The frontalis muscle advancement flap for the treatment of congenital blepharoptosis. (P. 89)
Jindarak S., Tulayaphanich C., Tiewtranon P.

The role of electron microscopy in the diagnosis of spindle cell tumors. (P. 181)
Kasantikul V., Puntace S., Maneesri S., Nuanboonma P., Chunganuvatra S.

Effects of AEC inhibitor on diabetic cardiovascular complications: cardiovascular functional changes. (P. 249)
Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Patumraj S.

Anomalies of the subclavian artery and superior vena cava: aberrant right subclavian artery and double superior vena cavae. (P. 337)
Apichitruengdai U., Chentanez V.

Drug prescribing for the elderly medical outpatient at Chulalongkorn Hospital Medical school. (P. 413)
Chompootaweep S., Thamaree S., Nandavan p., Wittayalertpanya S., Itthipanichpong C., Tangphao O., Chongtrakul P., Pavichitr N., Sirivongs P., Tankeyoon M.

Adolescent patients server in an putpatient child psychiatric clinic. (P. 491)
Wacharasindhu A.

Effects of garlic extract on cardiovascular complications in diabetic rats. (P. 571)
Patumraj S., Jetapai U., Udayachalerm W.

Clinical features of Polymyositis/Dermatomyositis in Chulalongkorn Hospital. (P. 723)
Akkasilpa S., Tumrasvin T., Deesomchok U.

The study of family planning and self-health morning for factory workers: a preliminary report. (P. 799)
Patrachai S., Onthuam Y., Auamkul N., Ninlagarn T., Trisurat D., Nicharat M., Kochagarn E., Tang-usaha C., Theppitaksak B., Pholperm C., Worakamin S.

In vitro effects of allicin upon the contraction of pregnant rat uterine musculature. (P. 879)
Borvonsin S., Saridikhul S., Sudsuang R.

Long-term treatment with paracetamol induces cell death in cerebral cortex of rat brain (P. 921)
Tipthanan Chotipinit, Weera Supronsinchai, Laddawan La-lert, Wilawan Ji-au, Preecha Reuangwechvorachai, Supang Maneesri le Grand

Computed tomography of cholangiocarcinoma. (P. 269)
Vajragupta L., Kukulprasong A.

Factors involving patient satisfaction on postoperative pain management at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 17)
Kumwilaisak K., Burimsittichai R., Charuluxananan S., Premsamran P., Niruthisard S.

Urolithiasiss in Udon Thani Hospital: A rising prevalence of uric acid stone. (P. 77)
Boonla C., Thummaborworn T., Tosukhowong P.

Eomotional intelligence of the third-year Chulalongkorn Medical students. (P. 165)
Suppaptitiporn S., Kanchanatawan B., Tangwongchai S.

Comorbid depressive disorders, suicidal behaviors, and other substance use disorders among alcohol use disorders in Bangkok Metropolis. (P. 229)
Lueboonthavatchai P., Thavichachart N.

A survey on physicians who were board-certified of had certificate of proficiency in ocuppational medicine. (P. 387)
Plianpairoj C., Sithisarankul P.

The development of a standard drug use evaluation criteria form for Cefoperazone use at a regional hospital in Northeastern Thailand. (P. 471)
Chaikoolvatana A., ChaikoolvatanaC., Thiwakornsasrithorn B., Puthiwong S.

Effects of psychoeducational program on knowledge, attitude, practice, and psychological stress of caregivers of pateints with Alzheimer's disease. (P. 541)
Lueboonthavatchai P., Thavichachart N.

Overweight and obesity and the associated lifestyle factors in Thai adult individuals who came for service at King Chulalongkorn Memorial Hospital during August-September 2004. (P. 623)
Suppapitiporn S., Udompanyavit J., Suppapitiporn S.

A home - based nursing intervention for enhancing quality of life of stroke survivors. (P. 707)
Khampolsiri T., Pothiban L., Sucamvang K., Panuthai S.

Mean time spent on gross exam of complete forensic autopsy at Chulalongkorn Forensic Medicine Center. (P. 769)
Tansrisawad N., Jong sakul T., Hoonwijit U., Vongpaisarnsin K.

Pilot project of blood gas and electroyte analyzer network at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 831)
Charuruks N., Lekngam P., Wongcharoenvuthi M., Suwannabutra S., Srichindarat G.

Assessment of the respiratory control and esophageal speech ability in Thai laryngectomees after esophageal speech training. (P. 27)
Lertsarunyapong S., Prachaitpuldee N., Supanaloen S.

Prevalence and estimated included incidence of type 2 diabetes among working population in Bangkok: A preliminary report. (P. 73)
Jiamjarasrangsi W.

Revised Thai short-form McGill Pain Questionnaire (Revised Th-SEMPQ). (P. 143)
Kitisomprayoonkul W.

Effect of external nasal dilator strip on nasal respiration in normal Thai volunteers: Rhinomanometric and acoustic rhinometric evaluation. (P. 203)
Supiyaphun P., Snidvong Na Ayuthaya A., Kerekanjanarong V.

The family functioning and glycemic control of non-insulin dependent diabetes mellitus. (P. 269)
Suppapitiporn Su., Suppapitiporn S.

Reliability and internal consistence of the Thai version of Roland-Mirris Disability Questionnaire and Waddell Disability Index for back pain patients. (P. 333)
Pensri P., Baxter GD., McDonough SM.

Histopathologic diagnosis of Pulmonary Actinomycosis. (P. 387)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Indications and accuracy of ophthalmic ultrasonography in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 459)
Laksanaphuk P., Yarnwit T., Tirakunwichcha S., Khambhiphant B., Suntharo P., Pukrushpan S., Pasadhika S., Tulvatana W.

Daily activity in which affected symptoms of Thai patients with carpal tunnel syndrome. (P. 519)
Pataradool K., Kitidumrongsook P., Patradul A.

A study on dentists' responses to a VCD on dental consultation cases. (P. 579)
Unwerawattana W.

Effect of maternal weight gain on small for gestational age (SGA) infants. (P. 647)
Weiangkham D., Pichainarong N., Chaveepojnkamjorn W., Kerdmongkol P., Tanawattanacharoen S.

ระดับซีรั่ม leptin ในเด็กไทยอ้วน (P. 693)
สุภาพ อรุณภาตมงคล,สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, สุมาลี ศรีวัฒนา

Adding of intrathecal fentanyl in hyperbaric bupivacaine improves analgesia during appendectomy. (P. 9)
Techanivate A., Urusopone P., kiatgungwanglia P., Kosawiboonpol R.

Is there an effect on the knowledge of medical students when the attending time in the course of Obstetrics and Gynecology is reduced? (P. 85)
Chaithongwongwatthana S., Uerpairojkit B., Chuchaicharoenkit S., Tannirandorn Y.

Noninvasive Doppler-derived myocardial performance index in children with single ventricular physiology. (P. 157)
Ari-ong S., Chotivitayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lhongphatthanayothin A., Benjacholamas V., Muanmingsuk S., Thisyakorn C.

Correlation between tidal breathing flow volume loops and obstructive sleep apnea in young children with adenotonsillar hypertrophy. (P. 223)
Sritippayawan S., Bunnalai T., Prapphal N., Harnruthakorn C., Deerojanawong J.

Effect of preoperative cognitive dysfunction on postoperative outcomes in cardiac surgery (P. 9)
Anantachote Vimuktanandana, Wirinda Chiravanich, Pakorn Urusopone, Pongpol Sirilaksanamanon, Toonchai Indrambarya

Dysilidemia in renal transplant patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 357)
Thangsomboon P., Vadcharavivad S.

Anatomical variations of the colic arteries from the superior mesenteric artery. (P. 465)
Karnjanasilp P., Kornthong S., Huanmanop T., Agthong S., Chentanez V.

Reference intervals of clinical chemistry parameters in adults at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 521)
Chamnanpai S., Charuruks N., Watanaboonyoungcharoen P., Kalayanachati A.

Compartive study of refecoxib and ibuprofen on post-surgical pain control: effects of single dose administration before rmoval of impacted third molar tooth. (P. 599)
Unwerawattana W.

Frontails flap advancement in congenital blepharoptosis. (P. 661)
Tirakunwichcha S.

Prevalence of autopsied bodies that are anti-HIV positve, distributed according to various basic factors identified at Chulongkorn Forensic Center. (P. 717)
Vongpaisarnsin K.

Clinicopathological study of testicular tumors diagnosed at King Chulalongkorn Memorial Hospital between January 1999 and July 2004. (P. 789)
Chirakalwaasan N.

Intrapartum epidural analgesia on nulliparous labor. (P. 17)
Ultchaswadi P., Phupong V.

Study of bioequivalence of post coital contraceptions (Levonorgestrel 0.75 mg) (P. 87)
Chompootaweep S., Leepipatpibul S.

Febrile neutropenia after chemotherapy in patients with non - hematologic malignancies. (P. 151)
Voravud N., Sriuranpong V.

Comparing reliabilities before and after reducing recall items in Comprehensive Examination MCQ tests. (P. 231)
Laisnitsarekul B., Lohsoonthorn V., Kyokong O.

Cost estimation of hepatitis B vaccination program for health care workers of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 295)
Jaimjarasrangsi W., Kalayanachati A., Phancharoen S.

The measurement of the semitendinosus muscle tendon length: A cadaveric study in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 123)
Kuptniratsaikul S., Kuptniratsaikul V., Udompunturak S., Siripunpiriya M., Tajapongvarachai T., Itiravivong P.

Childhood diabetes: Clinical and educational program at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 387)
Aroonparkmongkol S., Wacharasindhu S., Srivuthana S., Boonchote D., Sotthisopha P., Sirimongkol P., Angsupaisal M.

Glucose - 6 phosphate dehydrogenase deficiency in Northeastern Thailand: prevalence and relationship to neonatal jaundice. (P. 471)
Kittiwatanasarn P., Louicharoen C., Sukkapan P., Nuchprayoon I.

Meaning of adolescent and health sevices for adolescents through perception of Thai students. (P. 543)
Chaiphibalsarisdi P.

Accuracy in frozen section diagnosis of thyriod nodules. (P. 631)
Thesawadwong T., Keelawat S.

Attempted suicide by acetaminophen ingestion. (P. 713)
Suppapitiporn S., Suppapitiporn Su.

Clinical evaluation of once - weekly dosing of epoetin alfa 40,000 units in anemic cancer patients receiving chemotherapy. (P. 773)
Voravud N.

Correlation of Semmes - Weinstein monofilament tests and electrophysiological stuies of diabetic neuropathy in lower extremities. (P. 305)
Piravej K., Suwanwalaikorn S., Mitrabhakdi E.

Clinical and laboratoory difference between children with primary and secondary dengue infection. (P. 471)
Pancharoen C., Urupongpisarn S., Thisyakorn C., Thisyakorn U.

Psychosocial factors in organ transplant patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 533)
Kanchanatawan B., Thavichachat N., Worakul P., Sughondhabirom A., Suppapitiporn S., Lalitanantapong D.

Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis: Culture for TB (BACTEC), polymease chain reaction and histopathology. (P. 619)
Hirunwiwatkul P., Tumwasorn S., Udomsantisuk N., Sirichai U.

Assessment of outcomes of health checkups at Moblie Health Checkup unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 711)
Lohsoonthorn V., Kalayanachati A.

Major complications of diagnotic laparoscopy and laparoscopic tubal resection at King Chulalongkorn memorial Hospital: 10 years rview. (P. 785)
Bunyavejchevin S., Wisawasukmongchol W., Suwajanakom S., Thinthantra N., Rodanant O., Limpaphayom K.

Opinions of advisors and medical students on implementation of advisory system, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Acadenic Year 2002. (P. 863)
Kiattinart S., Paissuntornsug T.

Serum cholesterol values in acute myocardial infarction patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 963)
Suppapitiporn Su.

Evaluation of an in - house ELISA for detecting herpes simplex virus antigen in comparison to conventional cell culture, shell vial cell culture and a commercial ELISA kit. (P. 11)
Bhattarakosol P., Punnarugsa V., Mung-Mee V.

Malignant tumors of the eye and ocular adnexa at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A twelve year review (1988-1999). (P. 283)
Tulvatana W., Paisuntornsug T., Keelawat S., Sansopha L., Karnsawai S.

Assessment of health examination outcome of health checkup clients at the Preventive Medicine Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 107)
Lohsoonthorn V.

PERB11 (MIC) as a possible susceptibility gene for nasopharyngeal cancer development. (P. 207)
Pornthanakasem W., Kongruttanachok R., Sakdikul S., leelayuwt C., Setavarin S., kerekhajanarong V., Supiyaphan P., Voravud N., Poovorawan Y., Mutirangura A.

Pregnancy outcome after orak salbutamol tocolysis in preterm labor at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 393)
Tharamas W., Uerpairojkit B., Charoenvidhya D.

การรักษาวัณโรคของปอดด้วยการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วย 91 ราย (P. 17)
สมาน มันตาภรณ์

Formal saline protocol as an alternative fixation in routine cytological preparation. (P. 569)
Keetacheeva K., Sachakaew D., Sampatanukul P.

An evaluation of rational use of drug learning by problem-based approach. (P. 649)
Itthipanichpong C., Thamaree S., Nantawan P., Chompootaweep S., Wittayalertpanya S., Limpanasithikul W., Tangphao O., Israsena N., Wangsaturala D., Chongtrakul P.

A 11-year experience of radiation therapy for medulloblastoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 755)
Shotelersuk K., Rojpornpradit P., Khorprasert C., Lertsanguansinchai P., Asavametha N.

Intelligibility of esophageal speech in Thai laryngectomies. (P. 951)
Pracharitpukdee N., Lertsaranyapong S., Suphanakorn S.

Cost - effectiveness analysis of screening tests for acute pancreatitis in Thai patients, a study at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 865)
Paritpokee N., Wiwanitkit V.

Integrated nusing practice: The outlying areas of Thailand 'Improvement of matermal and child health care in northeast Thailand: The ISAAN initiative'. (P. 1047)
Chaiphibalsarisdi P., Huddleston D., Egoramaiphol S., Shawong P.

An alternative technigue for internal fixation of comminuted femoral - shaft fractures. (P. 11)
Wilairatana V., Prasongchin P.

Result of pneumatic retinopexy in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment. (P. 85)
Pisarnkorskul P.

Home exercise program for post-coronary artery bypass surgery (CABG) at King Chulalongkorn Memorial Hospital: Effect on exercise performance and quality of life. (P. 163)
Chaiwanichsiri D., Ngamshaweng T.

Electronic medical textbook generator. (P. 253)
Nuchprayoon A., Nuchprayoon I., Thannuwat C.

A knowledge survey of medical students about rational tube preparation. (P. 349)
Wiwanitkit V.

Prevalence of malnutrition among Vietnamese children under five and the related socio-economic, environmental and child determinants. (P. 503)
Sirikulchayanonta C., Ngoc PTB., Boonshuyar C.

A compartive study of basic manual hematology laboratory skill examination scores among 4 programs medical students of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University. (P. 563)
Siritantikorn A., Wiwanitkit V.

The 6th year medical students' evaluation of pediatric clinical teaching in the academic year 1998. (P. 659)
Sanpawat S.

Gender differences in demographcs, treatment and outcome of Thai patients with acute myocardial infarction at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 749)
Sangwatanaroj S., Indrabhakti S., Srimahachota S., Boonyaratavej S., Suthichaiyakul T.

Tonsillectomy and adenotonsillectomy in management of obstructive sleep apnea at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 831)
Kerekhanjanarong V., Suknoul D., Supiyaphun P., Utoomprurkporn M.

An epidemiological study of endometrial cancer at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 907)
Worasethsin P., Triratanachat S., Termrungruanglert W., Vasuratna A., Sittissomwong T., Tresukosol D.

Proton NMR spectroscopic analysis of urinary metabolytes in thalassemia. (P. 15)
Poshyachinda M., Saesow N.

Systremic lupus erythematosus: How does it affect pregnanacy outcome? (P. 205)
Uerpairojkit B., Tharamas W., Tanawattanacharoen S., Manotaya S., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D.

High prevalence of hookworm infection in a population of Northeastern Thailand after an opisthorchiasis control program. (P. 99)
Triteeraprapap S., Akrabovorn P., Promtorng J., Chuenta K.

Effect of intrarenal arterial infusion of Russell's Viper venom on renal hemodynanics, plasma renin activity, and plasma thromboxane B2 in indomethacin plus enalapril pretreated dogs. (P. 147)
Thamatee S., Sitprija V., Chaiyabutr N., Leepipatboon S., Buranakarl C.

Gastric pull-up reconstruction for laryngopharyngectomy. (P. 285)
Supanakorn S., Aeumjaturapat S., Isipradit P., Wadwongtham W., Laungthaveeboon K.

A 10-year-review of pediatric laryngoscopy and bronchoscopy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 361)
Deerojanawong J., Prapphal N., Sritippayawan S.

The role and expectation of corporate physicians in occuoational health services in Thailand. (P. 457)
Ngamkiatphaisan S., Promdit B., Prapansilp M., Sithisaranhul P.

Malignant tumors of major salivary glands during the past ten years at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 523)
Paisuntornsug T., Keelawat S., Somran J., Unhasuta C., Karnsawai S.

Intelligence, academic performance and nutritional condition among primany-school children in Bangkok, Thailand. (P. 631)
Lertmaharit S., Lim L., Nuchprayoon T., Makesupa O.

The Thai nasality test for cleft palate patients. (P. 711)
Pracharitpukdee N., Manochiopining S., Lertsarunyapong S., Sutantawibon P.

Effects of nicardipine and nicardipine combined with cilazapril on cardiovascular complications of diabetic rats. (P. 777)
Udayachalerm W., Pukdeebumroong K., Patumraj S.

Differentiation between acute renal allograft rejection and acute tubular necrosis by renal vascular transit time. (P. 873)
Chaiwatanarat T., Avihingsanon Y., Sirisalipoch S., Eiam-Ong S., Boonvisut S., Chusil S., Tungsanga K.

Meningiomas of the sellar region: a clinicopathological study. (P. 11)
Eksathien S., Navaliloha Y., Kasantikul V.

Adolescent obesity in adolescent clinic, Chulalongkorn University. (P. 91)
Pruksananonda C.

Intratympanic gentamicin treatment for disabling Meniere's disease. (P. 173)
Asawavichianginda S, Teerasut K.

Wuchereria bancrofti-specific circulating antigen for diagnosis of bancroftian filariasis. (P. 267)
Triteeraprapab S., Thumpanyawat B., Dangprakarn S.

Determination of abbrebviated pharmacokinetic profiles of cyclosporin (Neoral ®) by simple linear trapezoidal rule. (P. 353)
Avihingsanon Y., Kungsamrith T., Eiam-Ong S., Chusil S., Tungsanga K., panomvana Na Ayudhya D.

Hemodynamic changes after pulmonary ballon valvuloplasty in tetralogy of Fallot patients. (P. 431)
Thongchaiprasit K., Lertsapcharoen P., Chottivittayatarakorn P., Thisyakorn C., Pathmanand C., Sueblinvong V.

Errors in laboratory requests in the In-Patient Department King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 685)
Wiwanitkit V.

Antidepressant and anti-inflammatory effects of a combined fluoxetine and celecoxib treatment in a rat model of depression (P. 653)
Petcharat Trongtorsak, Wanida Olankijanunt, Angkawipa Trongtorsak, Uraiwan Intamaso

Seroprevalence of cytomegalovirus infection in Thai adults detecting by ELISA. (P. 935)
Bhattarakosol P., Sithidajporn M., Bhattarakosol P.

p53 Overexpression as a predictor of early recurrace of superficila transitional cell carcinoma of the urinary bladder. (P. 1003)
Ratchanon S., Sampatanukul P., Prasopsanti K., Laomuan S.

SVC syndrome in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 1079)
Suwanrusme H., Srirangpong V., Apinonkul K., Voravud N.

Laparotomy vs. laparoscopic salpingostomy in the treatment of ectopic pregnancy in Chulalongkorn Hospital. (P. 191)
Wisawasukmongchol W., Bunyavejchevin S., Suwajanakorn S., Limpaphayom K.

Large bilateral medical rectus recessions in large angle congenital esotropia. (P. 253)
Yaisawang S.

Complications and causes of death in intrathoracic organ transplantation. (P. 499)
Suwangool P., Suwangool PP., Luengtaviboon K.

External Quality Assessment for radioimmunoassay of thyroid and related hormones: Third-year scheme. (P. 575)
Paungpayom P., Makumkrong P., Tawatchai C.

Effect of paracetamol on central 5-HT2A serotonin receptors. (P. 877)
Tarasub N., Srikiatkhachorn A., Govitrapong N.

การผ่าตัดมะเร็งของหลอดอาหาร (ESOPHAGUS) ที่อยู่ส่วนบนและส่วนกลางของช่องอก (P. 1)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

SEGMENTAL & TUBULAR GASTRIC RESECTION (P. 5)
พงษ์ ตันสถิตย์

วิวัฒนาการของการรักษาโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (รายงาน ๑๘๑ ราย) (P. 8)
ศรีสกุล จารุจินดา

MALIGNANT NEOPLASMS INVOLVING THE NECK (P. 13)
ประพนธ์ ปิยรัตน์, ประยูร สุคนธมาน

การตรวจทางจักษุกรรมทั่วไป (General optalmological examination) (P. 8)
เลิศ วิริยะพานิช

THE PLACES OF CESAREAN SECTION IN MODERN OBSTETRICS (P. 4)
วิมลรัตน์ กรัยวิเชียร

เซกเม้นต์ของตับในแง่ศัลยกรรม (HEPATIC SEGMENTS FOR SURGERY (P. 9)
จรัส สุวรรณเวลา

CONGENITAL POSTERO-LATERAL DIAPHRAGMATIC HERNIA (BOCHDALEK) (P. 7)
วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, ตวัน สุรวงศ์ บุนนาค, ชิน บูรณธรรม, สมาน มันตาภรณ์

RECENT ADVANCES IN THE TREATMENT OF GYNECOLOGIC CANCER (P. 3)
มานา บุญคั้นผล

SURGICAL TREATMENT OF CORONARY HEART DISEASE (P. 16)
ชิน บูรณธรรม

Osmotic Concept and Significance of Hyponatremia and Hypernatremia (P. 11)
ชัญโญ เพ็ญชาติ

Association between clinical parameters and risk of sepsis. (P. 27)
Jongprasitkul N., Petchratchatanon W., Charanyananda C.

ANALYSIS OF CASES (Snake bites) (P. 13)
มุนี แก้วปลั่ง

The Study of liver Function Tests In Malarial Disease (ศึกษาในผู้ป่วย 15 ราย) (P. 6)
สมพงษ์ จินายน, เชวง เดชะไกศยะ, ศึกษา ภมรสถิตย์

Oral Hypoglycoemic Agents (P. 9)
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

Traumatic surgery (P. 21)
จตุรพร หงส์ประภาส, จารุ สุขบท, สมาน มันตาภรณ์, พงษ์ ตันสถิตย์, สมัคร พุกณะเสน, สิริ สถาวะระ, เฉลี่ย วัชรพุกก์

Allergy (P. 12)
มานพ บุนนาค

An unusual case of Larva Migrans (P. 10)
อานนท์ ประทัตสุนทรสาร, มุนี แก้วปลั่ง

Medical endoscopy (P. 15)
สมหมาย วิไลรัตน์

Neurosyphilis (P. 9)
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, อังคณา อินทร์โกเศศ

ไข้กลับของไข้จับสั่นในคน (P. 9)
เกรียงไกร รัตนอุบล

Hodgkin's Disease An Eighteen Year Review at Hartford Hospital (1938-1956) (P. 7)
Sillawat Arthachinta, Ralph T. Ogden

ปัญหาเกี่ยวกับอุปัทวันตรายของไขสันหลัง (P. 28)
จรัส สุวรรณเวลา

โรคลิวคีเมียแต่กำเหนิด (P. 18)
มานะศรี สุวัณณะสังข์

Acanthosis Nigricans Associated with Carcinoma of Stomach (P. 22)
สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์, กนก ณ สงขลา

Extradural Hemorrhage (P. 10)
จรัส สุวรรณเวลา, จตุรพร หงสประภาส, เสรี ร่วมสุข, สมบูรณ์ ศรีกสิกุล

Meningococcal Menigitis I Children (P. 179)
อายุตม์ ธรรมครองอาตม์, ศรีสกุล จารุจินดา

Primary Report on Enumeration and Identification of Microorganisms in Urinary Tract Infections (P. 8)
นราธร ธรรมบุตร, กวี ภู่ไพบูลย์

Transvaginal Pudendal Nerve Block (P. 53)
ถนอม มะโนทัย

The staining of human fetal skeleton with Alizarin Red S (P. 103)
บุญรักษ์ กาญจนะโภคิน, เดวิด เคนนี่, เมืองทอง แขมมณี

Epidemic Salmonella Javiana Infection in Newborn Nursery in Chulalongkorn Hospital (P. 142)
กวี ภู่ไพบูลย์, ประสาน ต่างใจ

Growth rate and oestrous cycle of long Evans rats reared in Thailand (P. 1)
เมืองทอง แขมมณี, นงเยาว์พันธ์รัตน์, อุไร อภิชิตเรืองเดช

Subarachnoid hemorrhage, aneurysms และ arterio-venous malformation ของสมอง (P. 55)
จรัส สุวรรณเวลา, นิตยาสุวรรณเวลา, ทองจันทร์ หงสลดารมภ์, จตุรพร หงสประภาส

Effect of Chloramphenicol on blood and bone marrow (P. 133)
เผือดศรี วัฒนานุกูล

Mitral valvulotomy in tight mitral stenosis in patients under twenty years of age (P. 211)
Chawalit Ongcharit

การวินิจฉัยการแตกของถุงน้ำคร่ำด้วย Nile Blue Sulfate (P. 110)
กุสุมา แก้วสุก, ศรีสมบูรณ์ อ่วมกุล

การวินิจฉัยทางคลีนิคของโรคเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ (P. 173)
จรัส สุวรรณเวลา

อนามัยสาธารณภัย (P. 100)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Preliminary report on the relationship between giardiasis and diseases of the gastro-intestinal tract (P. 277)
Anond Pradatsundarasar, Kumpol Pecharanond

Clinical study of 37 collected cases of acute systemic lupus erythematosus in Chulalongkorn medical school (P. 172)
Sunit Chermsirivathana, Songsakdi Phisithkul

On the nomenclature and classification of encephalomeningocele (P. 242)
Charas Suwanwela

Isolation of 'Salmonella Houten' from the patient's clinical specimens (P. 26)
สมใจ เหรียญประยูร

Incidence of pathogens isolated from blood specimens in Chula. Hosp. med. School (P. 90)
Somchai Rienprayoon, Narathorn Dhamabutra

Male hermaphroditism (P. 136)
ถนอม มะโนทัย

Hematological aspect in dengue-hemorrhagic-fever patient (P. 203)
Chulee Mitrakul

การศึกษาเบื้องต้นของระดับ Complement C3 และ Immunoglobulins IgG IgM IgA ในเด็กปกติและเด็กป่วยโรคติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน (P. 1)
ทัศนะ ศาสตรสาธิต, จันทนา คุณเอนก, ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

การรักษาถุงน้ำทูนหัวแตกหรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ (P. 93)
ศรีสมบูรณ์ อ่วมกุล, ศรีเรือน ศุภพิทยากุล

ความเร็วกระแสชักนำประสาทสั่งการของคนไทย (P. 315)
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, ไพรัช วิเชียรเกื้อ

กลไกพยาธิของโรคหลอดเลือดในสมองแตกในคนไทย (P. 125)
ประสาน ต่างใจ

ภูมิคุ้มกันของโรคหัดเยอรมันในหญิงมีครรภ์ (P. 255)
ไพรัช ดีสุดจิต, ศึกษา ภมรสถิตย์, ขนัย ชาติยานนท์

การตรวจหน้าที่ของตับในการวิเคราะห์แยกโรคที่ทำให้เกิดอาการดีซ่านด้วยการพิจารณาโดยวิธีทางสถิติ (P. 347)
สัจพันธุ์ อิศรเสนา, เชวง เดชะไกศยะ, ยุพา อ่อนท้วม, บุญส่ง มธุรสกุล, พินิจ กุลละวณิชย์, สมหมาย วิไลรัตน์

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาค่าของ Prealbumin ในเด็กไทย (P. 9)
อัมพร สุคนธมาน, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

วิเคราะห์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 30 ปี (P. 199)
วีระ กสานติกุล, ประสาน จิมากร, วิรัติ มาณิชยพงศ์, พร สถิตพันธ์เวชา

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายโดยการใส่ท่อ (P. 263)
ชิน บูรณธรรม, โยธิน คุโรวาท

อิทธิพลของมอรืฟีน และ Periventricular Nuclei ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตและการหายใจ เมื่อกระตุ้นเส้นประสาท Sciatic (P. 41)
ราตรี วงศ์ดอกไม้, จิตร สิทธิอมร, สุจินต์ พรรธนะแพทย์, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ทวินศรี วรวรรณ, อาทรทิพย์ วัฒนพงศ์สิริ

เปรียบเทียบความแม่นยำของการตรวจแบคทีเรียในปัสสาวะระหว่างวิธีเพาะเชื้อมาตราฐานกับ Dip stick (P. 113)
อัมพร สุคนธมาน, กล้าหาญ ตันติราษฎร์, รำไพ สุวรรณภา, สมใจ เหรียญประยูร

การหลั่งน้ำนมในสตรีที่ทำหมันหลังคลอด (P. 197)
สุมนา ชมพูทวีป, มณฑิรา ตัณฑ์เกยูร, นิกร ดุสิตสิน, สุรภี ศิริสัมพันธ์, เอื้อมพร เตียวตระกูล, ยืนยง จิรเศรษฐฐบูรณ์

การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ Trypan blue (P. 267)
สุจินต์ อึ้งถาวร

การใช้วิธี desensitization แก้ไขการแพ้ยา Thiacetazone ในการรักษาวัณโรค (P. 11)
บัณฑิต ชุณหสวัสดิกุล

Serum triglycerides คนปกติ (P. 179)
น้อย ตันตยาภิวัธน์, สุดา ธีรัทธานนท์

รายงานเบื้องต้นการใช้ Propranolol เตรียมผ่าตัดผู้ป่วยต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ (P. 273)
อติเรก ณ ถลาง, ชวาลา สัมพันธรัตน์, เพรา นิวาตวงศ์, ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์

โรคคอตีบ (P. 17)
กุสุมา ทองสมจิตต์,, เยาวลักษณ์ โลหารชุน, วิชัย ผลานุวงศ์

เปรียบเทียบผลการใช้อาหารไข่สูตร OGAWA และสูตร LOEWENSTEIN-JENSEN ในการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (P. 225)
ชัยเวช นุชประยูร

อุบัติการพบเชื้อ group B streptococcus ในคนไข้ช่องคลอดอักเสบและแท้งบุตรจากการติดเชื้อ (P. 13)
อัมพร สุคนธมาน, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์

การใช้เอนไซม์เพอรอคซิเดสที่สกัดจากเปลือกหัวไชเท้า ศึกษาการติดต่อระหว่างเซลล์ประสาทในสมองหนูขาว (P. 225)
ราตรี วงศ์ดอกไม้, จิตร สิทธิอมร, สุจินต์ พรรธนะแพทย์, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์

ผลของการผ่าตัดต่อมลูกหมาก (P. 301)
ธรรมนูญ จารุวร, เรืองชัย วัชรพงศ์, พิชัย บุญยะรัตเวช, อุดม พัฒนถาบุตร, สิริ สุถาวระ

ความเร็วกระแสชักนำของประสาทรับความรู้สึกของเส้นประสาทมีเดียนและอัลนาร์ในคนไทย (P. 417)
ประไพ พัวพันธ์, กระแส สุคนธมาน

อัตราการหลุดของโมเลกุลของมอร์ฟีนจากระบบประสาทส่วนกลางและเนื้อเยื่ออื่นๆ (P. 551)
วิไล โรจน์วิโรจน์, ราตรี วงศ์ดอกไม้, จิตร สิทธิอมร

ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะพิสัยและการปฏิบัติงานทางคลินิคของบัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (P. 657)
เฉลิม วราวิทย์, บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

เจตนคติของนิสิตแพทย์ภายหลังผ่านโปรแกรมเวชศาสตร์ชุมชน (P. 817)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Autoantibodies ในโรคติดเชื้อและโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองบางชนิด (P. 909)
สดใส เวชชาชีวะ, เสาวลักษณ์ ชูศิลป์, อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ, ดิลก เย็นบุตร

การศึกษาเปรียบเทียบระดับฮีโมโกลบินโดยวิธีไซแอนโนเม็ท (ฮีโมโกลบิน, ส่าหลีและการตรวจทางคลินิก) (P. 995)
ไพบูลย์ โลห์สุนทร, บุษบา มาตระกูล, จรวย ศรีทอง, ดนัย ด่านวิวัฒน์, อายุตม์ ธรรมครองอาตม์

ตับวายแบบเฉียบพลันในเด็ก (P. 1115)
ยง ภู่วรวรรณ, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, วิรัช บริรักษ์จรรยาวัตร, ดนัย สนิทวงศ์

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริต (P. 15)
นฤดี โภไคศศวรรย์, สมพงษ์ จินายน

การศึกษาผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ 1011 ราย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 123)
จเร ผลประเสริฐ, วรุณ เลาหประสิทธิ์, เติมศรี ชำนิจารกิจ

ระดับแลคเตทและไพรูเวทในเลือดของคนปกติและผู้ป่วยเบาหวาน (P. 229)
ศรีสุดา สิตปรีชา, เจริญศรี วจนะมฤธุ, ศรีจิตรา บุนนาค

การสำรวจการใช้ยา acetaminophen (P. 341)
จันทนี อิทธิพานิชพงศ์, ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, จันทิมา ปโชติการ

ลำไส้เน่าอักเสบในทารกตามหลังการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงแบบดื้อต่อการรักษา (P. 495)
ยง ภู่วรวรรณ, สุดี ชมเดช, พิทยา จันทรกมล, สรรเพชร เบญจวงศ์กุลชัย, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, ดนัย สนิทวงศ์

Comparison of the effectiveness of radial extracorporeal shock wave therapy (rESWT) and ultrasound in chronic myofascial pain syndrome in infraspinatus muscie. (P. 141)
Sukonthamarn K. Suksanphaisan P.

Spontaneous intracranial hemorrhage in infancy. (P. 15)
Phancharoen S., Limudomporn S., Mitrakul C., Suwanwela N.

A study of surgical anatomy of hepatic arteries. (P. 313)
Sreesai M., Chittmittrapap S.

The pharmacokinetic study of monthly injectable norethisterone enanthate plus estradiol valerate and norethisterone enanthate alone. (P. 405)
Vathanasiritham P., Siriwongse T., Werawatgoompa S.

High tibial osteotomy. (P. 493)
Tienboon P.

X-ray studies of urinary stones in Buriram Hospital. (P. 725)
Aegukkatatajit S, Sirivongs D., Sriboonlue P.

Cervical cancer at Chulalongkorn Hospital in 1985. (P. 839)
Vaivanijkul B.

Evaluation of performance characteristics of the modified bromcresol purple technique for serum albumin determination. (P. 967)
Wuttipongworakit H., Bhokaisawan N., Paritpokee N., Santiyanont R.

Pitfalls in the diagnosis of brain tumors in children. (P. 1081)
Phancharoen S., Kovitangkoon K.

Detection of IgG, IgM rubella antibodies in blood collected on filter paper strips. (P. 1193)
Punnarugsa V., Pattamdilok S.

Lead poisoning on development of mouse cortical barrels. (P. 153)
Sudsuang R., pasurivong A., Tongroch P., Kirdudom P.

Anterior spinal fusion for spondylolysis and spondylolisthesis. (P. 305)
Itiravivong P., Tienboon P., Pantoomkomol T.

The incidence of asymptomatic neurosyphilis during 1981 - 1982, at Chulalongkorn Hospital. (P. 441)
Kamol-ratanakul P., Auamkul S., Sastarasadhit N., Oujalonpon S., Vejjajiva S., Dhanamun B., Chantravekin E.

Efficacy of a single dose of isoconazole nitrate in vaginal mycoses, in private practice. (P. 679)
Sentrakul P., Tandavanich T., Tasanapradit P., Dusitsin N., Chindamporn A.

Serological test for syphilis using the Rapid Plasma Reagin method (RPR). (P. 769)
Phaosavasdi S., Thasanapradit P., ungthavorn P., Jongpiputvanich S., Chitwarakorn A., Suksa-ngiam S., Onthum Y., Snidvongs W., Asavapiriyanon S., Bhongsvej S., Vesjajiva S., Panikabutra K., Thanasophon Y., Chutivongse S.

Nutural infection in Thai Red Cross nursing students. (P. 873)
Punnaragsa W.

Laprocator training for physicians and nurse. (P. 973)
Limpaphayom K.

Clinical trial of a 500 mg. dose of mebendazole in hookworn infection. (P. 1069)
Kulkumthorn M., Yingyourd P., Kraivichian P.

Position of greateer palatine foramens, length and direction of greater palatine canals: anatomic study of 120 adult human skulls. (P. 1187)
Chentanez V., Thunvarachorn P., Kaweewongprasert S., Punrut N.

Surgery of urinary tract stone in Burirum Hospital. (P. 1283)
Aegukkatajit S., Chadchavalpanishaya N.

The effect of preoxygenation with 100% oxygen before endotracheal suctioning in the cardiothoracic surgical patients. (P. 9)
Surapong K., Nampet W.

ERCP: An Eighteen-Month Experience. (P. 235)
Kladchareon N., Khaoparisuthi V.

The effects of chlorpromazine on isolated rat sciatic nerves. (P. 359)
Wongwitdecha N.

Variation of serum digoxin level of 2 brands. (P. 711)
Somabutr C.

Septicemia in children with liver disease. (P. 867)
Likitnukul S., Poovorawan Y., Reinprayoon S., Chumdermpadetsuk S.

Ultrasonography in jaundice. (P. 965)
Buachum V.

Denver developmental screening test in Thai children in Bangkok in the first 6 months of life. (P. 1089)
Palanuwong V., Chumdermpadetsuk S., Lekakul P., Poovorawan Y.

Vasectomy in Chulamongkorn Hospital. (P. 1241)
Tangchai W., Bunyaratavej P., Dhitavat V., Smavatkul V., Rajatapiti B., Vattanapat S., Dusitsin N.

Localization of ocular foreign bodies by using Bonaccolto-Flieringa's rings. (P. 1359)
Ratanavijarn C.

การสำรวจภาวะภูมิคุ้มกันโรคและโรคหนอนพยาธิโดยนิสิตแพทย์ที่ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (P. 27)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, บดี ธนะมั่น, กำพล เพชรานนท์, เกสิน จันทชุม, ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย

การศึกษารูปแบบของเอ็นซัยม์ G-6-PD ใน plasmodium falciparum (P. 117)
ธาดา สืบหลินวงศ์, สดศรี ไทยทอง

C.S.F. Anion gap in purulent meningitis. (P. 191)
สุวรรณี พันเจริญ, พินิจ สถิรสมภพกุล, จินตนา ติรณปริญญ์

ความสัมพันธ์ของยาขับประจำเดือน และ/หรือยาทดสอบการตั้งครรภ์กับความพิการของทารกแรกเกิด (P. 321)
อาภรณี ไชยาคำ, ประมวล วีรุตมเสน, เติมศรี ชำนิจารกิจ, ส่าหรี จิตตินันทน์

การใช้อนุพันธ์สารเหล้กสำหรับขั้นตอนการแยกส่วนในวิธี radioimmunoassay สำหรับ Luteinizing hormones (P. 408)
สมพงษ์ จินายน

Influence of beam pitch and tube current on lung nodule 64- MDCT - chest protocol : A phantom study (P. 617)
Chatnapa Nuntue, Anchali Krisanachinda.

Comparison of the analgesic effects of multimodal approach and fentanyl alone during shock wave lithotripsy. (P. 31)
Wongvittavas N.

Patient-rated Wrist/ Hand Evaluation: A cross-cultural adaptation and evaluation in Thai version. (P. 183)
Jongprasitkul H, Sonthimaneerat T, Somana S, Kitisomprayoonkul W.

Agreement of bone metastasis detection between bone scintigraphy and whole body-MRI in hepatocellular carcinoma (P. 321)
Sakdapetsiri W, Numkarunarunrote N, Chaiwatanarat T.

Factors affecting decision making of new graduate physicians in choosing potential areas of practice: A national survey. (P. 137)
Ratanachina J, Sathitratanacheewin S, Kollawat S, Tantitanawat K, Pongpirul K.

Volume assessment of normal adrenal gland from computed tomography: A pilot study. (P. 275)
Sasiwimonphan K, Ariyajinda P.

Surgical site infection in patients undergoing urgent abdominal surgery. (P. 377)
Jaichaiyaphum O, Khuwatsamrit K, Kanogsunthornrat N.

Outcomes of primary valve ablation in posterior urethral valves patients. (P. 517)
Sowanthip D, Bunyaratavej C.

Prevalence of potassium, phosphate and acid-base abnormalities among CKD patients in central northeast of Thailand. (P. 645)
Tangvoraphonkchai K.

Effect of red yeast rice/policosanol on low density lipoprotein cholesterol reduction in hypercholesterolemic outpatients. (P. 35)
Lekhaphanrat S, Pichayapaiboon S, Sangwatanaroj S.

Effects of sauna on flexibility, strength and cortisol level in people with allergic rhinitis. (P. 39)
Kunbootsri N, Arayawichanond P, Chainunsmith S, Kanpittaya J, Sawanyawisut K, Auvichayapat P, Janyacharoen T.

Bioequivalence of azithromycin for oral suspension after a single dose 600 mg oral administration. (P. 161)
Banharnsupawath P, Thanindratarn W, Suvanakoot U.

Genotyping of Plasmodium falciparum by allele-specific amplification of the merozoite surface protein-1 locus. (P. 305)
Saichanapun W, Seethamchai S, Tia T, Putaporntip C.

Effective doses in pediatric chest and abdomen CT. (P. 477)
Tantisirivit J, Trinavarat P, Krisanachinda A.

Validation of Thai version of the Urogenital Distress Inventory and Incontinence Impact Questionnaires. (P. 37)
Manchana T, Bunyavejchevin S.

Does quality of life of schizophrenia different from other mental disorder? Quality of life : A study in Outpatient Psychiatric Disorders at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 163)
Lalitanantpong D.

Magnetic resonance imaging based lumbar interspinous distance measurements in Thai subjects. (P. 297)
Tantavisut S, Ittiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsi C, Tejapongvorachai T.

Correlation between healthrelated quality of life using St. George’s Respiratory Questionnaire and pulmonary function testing in Thai patients with chronic obstructive pulmonary disease. (P. 421)
Kawkitinarong K, Yingchutrakul T, Sittipunt C, Wongtim S.

Effectiveness of peak flow meter in management of childhood asthma. (P. 545)
Tunnitisupawong T, Prapphal N, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Samransamraujkit R.

Colorectal cancer tumoral and nodal staging : Comparison between CT findings and pathological findings. (P. 659)
Busaman J, Chaopathomkul B, Wisedopas N, Vajragupta L.

Effects of aquatic exercise on pulmonary function in healthy Thai subjects. (P. 29)
Janyacharoen T, Chaichanawongsa J, Namsiri S, Thongduang Y, Arayawichanond P.

Effects of meloxicam and etoricoxib on blood pressure and vascular reactivity in rats. (P. 127)
Trongtorsak P, Sukpat S, Buapool D, Thornola K.

Effectiveness of alcohol craving control program on alcohol consumption in persons with alcohol dependence. (P. 233)
Suktrakul S, Yunibhand J, Chaiyawat W.

Prediction of contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention: Role of contrast volume/body weight ratio. (P. 341)
Chaemchoi T, Punyawudho B, Srimahachota S.

Five-year survival rate in 2002 of head and neck cancer patients treated at Lopburi Cancer Center. (P. 447)
Sukhaboon J.

CT appearances of responsive gastrointestinal stromal tumors (GISTs) after imatinib mesylate treatment. (P. 559)
Sriariyametta S, Sriuranpong V, Arjhansiri K, Chaopathomkul B.

Nature of care in Intensive Care Unit at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 25)
Lowphruckmanee W, Huntrakul O, Sindhvananda W.

Effect of TENS on cognition, behavior and memory in normal elderly persons. (P. 125)
Treekittichai A, Aksaranugraha S.

Treatment outcome of stage Ic ovarian clear cell carcinoma compared to non-clear cell type. (P. 213)
Thaweekul Y, Lertkhachonsuk R, Khemapech N, Manchana T, Sirisabya N, Worasethsin P, Vasuratna A, Tul Sittisomwong T, Termrungruanglert W, Tresukosol D.

Intrathoracic manifestations of lymphoma detected by CT. (P. 335)
Piyavisetpat N, Wettawong K, Assanasen T, Wannakrairot P.

Antibioticdrug use for the treatment of transrectal ultrasound guide core biopsy of prostate with sepsis (TRUS-sepsis). (P. 429)
Hathaivasiwong T, Santi-ngamkun A.

CT findings of pancreatic ductal adenocarcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A study of 40 cases with histological verification. (P. 563)
Swangjitmetta E, Vajragupta L, Wisedopas N, Tanpowpong N.

Effectiveness of Chulalongkorn-Vestibular-Balance- Exercise in patients with acute post-operative vestibular schwannoma. (P. 439)
Utoomprurkporn N, Patarapak S.

Improvement of caregivers’ life quality after children with cleft lip cleft palate undergoing surgical correction: The Thai Red Cross project. (P. 577)
Boonplia U, Siriwan P, Snidvongs K.

Positive DCIP rates: A study on laboratory incidence. (P. 101)
Jaiwang P., Meemuangthum I., Wiwanitkit V.

Pharmacokinetic studies of Buccal versus Rectal route of diazepam in Children with epilepsy. (P. 153)
Panomvana D., Patanasethanont D., Ruangsuwan S.

Negative appendectomy rate in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 217)
Watanapairojrat P., prichayudh S.

Is interval appendectomy necessary for appendiceal mass? (P. 273)
Prasertsuntarasai S., Prichayudh S.

Proton pump inhibitors as a therapeutic treatment for non-cardiac chest pain from esophageal reflux disease. (P. 327)
Wattanachanya L., Golachanvit S.

Comparative study between two automated urine strip analyzers: Miditron M and Uriscan Pro+. (P. 405)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Neuropsychological sign in stroke patients according to Bender Visual Motor Gestalt Test. (P. 495)
Taveemanoon S., Worakul P., Kitisomprayoonkul W.

Prospective of Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy from 2006-2007 at Surin Provincial Hospital. (P. 41)
Ungpinitpong W.

Is anesthetic gel necessary in outpatient flexible cystoscopy? (P. 169)
Panumatrassamee K., Opanuraks J.

Neonatal morbidity and mortality of very low birth weight infants at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 255)
Thaithumyanon P., Punnahitananda S.

CT appearance of acute pancreatitis using multiphase Multidetector Computed Tomography and correlation between CT Severity Index and clinical outcomes (P. 153)
Busaba Jiruppabha

Effects of garlic extract on anaerobic and aerobic performance of rugby football players. (P. 343)
Thanaponganan N., Muongmee P., Chaiwanitsiri S.

Positive blood cultures in outpatients: presictors of poor outcome. (P. 431)
Musikatavorn K., Kietdumrongwong P., lertpocasombat K., Patarakul K.

Effects of elastic chest wall restriction on lung function after aerobic exercise training. (P. 39)
Chottidao M., Sinphurmsukskul O., Chentanez T.

Effects of dosage and duration of enalapril usage on hematocrit levels in hemodialysis patients. (P. 107)
Panomvana D., Rattanajinda S., Jirajan B., Lekhyananda S.

Workplace health promotion projects and activities in government organizations in Thailand: A qualitative research. (P. 269)
Sithisarankul P., Isarabhakdi P., Muanlamai S., Modmoltin W., Panprom T.

Effects of sauna on pulmonary function in mild intermittent asthma patients. (P. 389)
Janyacharoen T., Khongnaka T., Duangpata J., krabattong S., Maharan S., Bunsawat W.

Sterility and stability of manually diluted 2.5% phenylephrine hydrochloride for pupillary dilatation. (P. 489)
Vaivanijkul J., Kulvichit K., Tulvatana W.

Roentgenographic features of Cholangiocarcinoma in Percutaneous Transhepatic Cholangiography. (P. 21)
Wangsuphachart S., Kaewtubtim J., Jaratkulangkoon C.

Closed lateral subcutaneous internal anal sphincterotomy for chronic anal fissue: A technique and results. (P. 119)
Rojanasakul A., Boakird J.

Falciparum malaria in Thai Children at Prapokklao Hospital, 1983. (P. 207)
Trangkasombat U., Kasemsarn P., Chumdermpadetsuk S.

The acute effect of Russell's viper venom on renal functions in rats. (P. 295)
Chomdej B., Pfaller W.

Acute toxicity and subacute toxicity study of Phyllanthus emblica L. (P. 367)
Itthipanichpong C., Ousavaplangchai L., Ramart S., Thamaree S., Tankeyoon M.

Occupational safety and health of clinical laboratories (P. 773)
Chalermrat Meyoutam, Pornchai Sithisarankul

Detection of acid phosphatase at Chulalongkorn Hospital in the sexuallay assaulted. (P. 447)
Moolla-or P.

The study of serum calcium in CA cervix patients. (P. 613)
Sueblinvong T., Thitatham S.

Resistant starch isolated from Luem-Pua glutinous rice decreases adipocyte size of visceral fat and thickness of thoracic aorta in high-fat diet-fed rats (P. 435)
Praman S, Wanta A, Hawiset T, Sakulsak N, Popluechai S, Somsuan K.

Effective lamp life in the phototherapy unit. (P. 685)
Jiraphongsa A., Chawreepawong S., Lokapatana K., Nagamtajormviwat W., Viriyapanich P.

Maternal risk factors for low birth weight at term. (P. 775)
Nuchprayoon T., Keeratihattayakorn P., Chittinandha S., Chumnijarakij T., Chanrit S., Songjitratana K.

Eclampsia at Chulalongkorn Hospital: sixty six partients in eight years. (P. 871)
Tannirandorn Y., Witoonpanich P.

Painful ophthalmoplegia analysis of 34 cases. (P. 955)
Phanthumchinda K., Loadngern C., Cheeparanai S.

Impact of self-contact lens fitting with uncorrected refractive error on visual acuity and lens movement in contact lens wearers (P. 79)
Pussadee Paensuwan, Pavasut Leedasawat, Wanachat Chaiyasan, Darawan Pejchang

HDL-cholesterol level in Thai male blood donors at Chulalongkorn Hospital. (P. 21)
Tantayabiwat N., Teerattanont S., Chinayon S.

Small cell lung cancer in Chulalongkorn Hospital. (P. 129)
Wongthim S., Udompanich V., Limthongkul S., Charoenlap P., Nuchprayoon C., Thitathan S.

Evidence of pertussis vaccine efficacy from pertussis outbreaks in Nakhonratchasima, Thailand. (P. 225)
Luksamijarulkul P., Thiramanus T., Phirapakorn S., Gunakasem P.

Computed tomography of intracranial fungal infections. (P. 327)
Suwanwela N., Lerdlum S., Ukachoke J., Shuangshoti S., Kasantikul V.

Creutzfeldt-Jakob disease. (P. 431)
Phanthumchinda K., Locharernkul C., Hemachudha T.

Respiratory syncytial virus pneumonia in pediatric patients: seasonal occurrence and clinical aspects. (P. 531)
Limudomporn S., Prapphal N., Suttiboon V., Punnaragse V.

An evaluation of precision and accuracy of calcium reagent kits by the procedure of Vikelsoe et al. (P. 625)
Chinayon S., Aksornvongs P.

Chlamydia trachomatis infection of cervix with serological study of gynecological out-patients. (P. 721)
Nunthapisud P., Tasanapradit P., Hrimpeng K., Sentrakul P., Limpongsanurak S., Punyahthiti D., Vaivanijkul B., Tantayapoon P., Phaosavasdi S., Kolkijkovinda S., Aribarg A., Amatyakul A., Wajanavisit W., Chutivongse S.

A study of the vertebrobasilar system in 50 brain specimens. (P. 793)
Chentanez V., Panturatana N., Lorprayoon E., Tansatit T., Changsup B.

Rapid method for detection of rotavirus in stool. (P. 873)
Punnarugsa V., Vutayakorn J.

Ultrasonography, computed tomography and angiography of hepatic hemangioma. (P. 963)
Vajragupta L., Boonjunwetwat D., Vajarapongse K.

The posterior stabilized condylar prosthesis: An experience in fifty knees. (P. 1061)
Itiravivong P., Kunnataraporn N.

Value of Diagnostic Laparoscopy. (P. 17)
Limpaphayom K., Wisawasukmongchol W., Rienprayoon D.

Norms of the minnessota Multiphasic Personality Inventory of the entrance examination candidates to the Faculty of Medicine, Ministry of University Affiars in academic year 1986. (P. 101)
Laisnitsarekul B.

The possibility of separation of dicephalus dipus tribrachius twins. (P. 177)
Sakuntanaga C., Chandrakamol B., Viravaitaya D., Chittmitrapap S., Samranwetaya P.

Single donor platelets transfusion therapy. (P. 269)
Mahasadana S., Ratananda S., Mongkolsamai P., Teekajugo S., Kangwanshiratada O., Charoenwongse P.

Production of rabies immunoglobulin (Human). (P. 355)
Pundhawong S., Hussem K., Sakuldamrongpanich T., Chantanakajornfung A.

Evaluation of current methods for laboratory diagnosis of anaerobic Clostridium difficile-colitis. (P. 419)
Dhamabutra N., Vichivanives P.

HLA - testing through the international cell exchange program. (P. 511)
Charoenwongse P., Kangwanshiratada O.

Sebaceous cell carcinoma of ocular adnexa: report of six cases. (P. 585)
Benjavongkulchai S., Pisarnkorskul P., Kasantikul V.

Variation among one and two throat swabs and 2 technicians in obtaining positive cultures for beta-hemolytic streptococci. (P. 665)
Sirilertpanrana S., Nunthapisud P., Rujithamkul N., Chumdermpadetsuk S.

Anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnel. (P. 739)
Tansatit T., Lorprayoon E., Chentanez V.

Effect of heated hunidification on recovery time of body temperature and sputum vicosity in postoperative open heart patients. (P. 825)
Numpet W., Somboonviboon W.

Adrenal Tumor: 10 years experience in Chulalongkorn Hospital (1979 - 1988). (P. 21)
Cheevaisrakul W., Vajarapongse R.

Comparative study of single and two dose oral amoxycillin 3 gm. With either 125 mg. or 250 mg. clavulanic acid in treating acute gonorrhoea in man. (P. 113)
Lohseonthorn P., Desudehit P., Viputsiri O., Dhanamub B., Nuchprayoon T., Nunthapisud P., Anannub N., Jausanan P.

The production of an inexpensive liquid aera for use in clinical chemistry. (P. 183)
Buranasiri K., Werawatgoompa S., Manothai P., Manorom W., Srijinda S., Wongyai S., Matrakul B.

Topical acyclovir cream in the treatment of genital hearps. (P. 271)
Desudchit P., Kamolratanakul P., Chermsirivatana S., Phartiyanon K., Chaivasu C., Rukyutitum S.

A comparative study of 2 skin closure materials: plain catgut vs braided polyglycolic acid: medical and economic implications. (P. 345)
Sindhuphak S.

Two case report of protein C deficiency and venous thrombosis. (P. 431)
Watananukul P., Intaragamtornchai T., Khunprayoon S.

The anatomical relationship between the external laryngeal nerve and the superior thyroid artery in the region of the superior thyroid pole. (P. 509)
Pantrat N., Tansatit T., Chintanez V., Navicharoen P.

Imaging of renal abscess. (P. 587)
Vajragupta L., Vajarapongse R., Pipatchaisiri S., Bunjunwetwat D.

Tuberculomas of the central nervous system: clinicopathological study of 30 ccases. (P. 667)
Kasantikul V., Shuangshoti S.

Amoxycillin/clavulanic acid in the treatment of severe pneumonia in children. (P. 755)
Prapphal N., Limudomporn S.

A pharmacokinetic study of ceftazidime by using higpressure liquid chromtography in normal Thai Volunteers. (P. 843)
Chompootaweep S., Wittayalertpunya S., Opaswongs S.

The effect of ranitidine on gastric acid sectetion after vagotomy. (P. 925)
Tanprayoon T., Tanphiphat C., Sornchumni C., Sangsuphan J.

Role of fastigial nucleus in the control of grooming behaviour in the cat. (P. 17)
Chentanez V., Kotchabhakdi N.

The correlation of fructose: glucose ratio in seminal plasma and spermatozoa motility in fertile and infertile males. (P. 91)
Nitichai Y., Leepipatpaiboon S., Chanprasit Y., Virutamsen P., Boonkasemsanti W.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part I: clinical aspects) (P. 141)
Phanthumchinda K., Suwanwalaikorn S., Bunnag SC., Aksaranugraha S., Chalaprawat M.

Psychosocial factors correlate to depression in elderly: comparative study in Bangkok and Uthaithani province. (P. 195)
Thavichachart N., Meksupa O., Thavichachart T.

Correlation between gestational age and ultrasonic head circumference. (P. 265)
Tongsong T., Wanspirak C., Yampochai A.

Characteristics of the counseled students as compared to the students in general. (P. 349)
Kasantikul D., Sukondhabirom B., Su-ampan U.

Epidemiological, sociological and cultural baseline data in using a bednet of migrant workers at Bothong District, Chonburi Province. (P. 429)
Dhanamun B., Kamol-Ratanakul P.

C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis: a meta-analysis. (P. 493)
Sittisomwong T., Thungkaniwat W., Limpongsanurak S.

Evaluation of rapid immunoperoxidase assay compare to micro-IF test to detect chlamedia trachomatis antibodies. (P. 565)
Chanchaem W., Nunthapisud P., Sakulramrung R.

Assessment of health status in klong toey Slum: whose viewpoints. (P. 641)
Sitthi-amorn C.

Gastrointestinal anastomosis using one layer absorbable polydioxanone suture material. (P. 721)
Kitisin P., Navicharern P., Chittmittrapap S.

Estrogen receptor values in breast cancer for samples from frozen section and from Mastectomy specimens: Preliminary report. (P. 805)
Navicharern P., Tanphiphat C., Chariyalertsak S.

Risk factor of acute respiratory infection in Thai children. (P. 13)
Prapphal N., Limudomporn S., Chumdermpadetsuk S.

A preliminary report of retinopathies in Thai AIDS patients. (P. 97)
Tayanithi P., Nantawan P., Sompopsakul A.

Radiation theraphy for carcinoma of the endometrium: our experience during the period 1977-1983. (P. 173)
Rojpornpradit p., Thitathan S., Lertsanyuansinchai P., Rajatapiti P., Phunrassami T.

Attack rates of acute glomerulonephritis after streptococcal infection in school children. (P. 241)
Watana D., Chumdermpadetsuk S., Sensirivatana R., Tiranaparin C., Kheokham K.

Comparison of Erythrocytic Indices by Automated and Manual Methods. (P. 317)
Charruruks N., Krailadsiri P., Punyadilok S.

Validity and reliability of 5, 7 and 9-point rating scals in medical education. (P. 387)
Laisnitsarekul B., Kanjanawasee S.

Intracordal injection with autogenous fat: preliminary study of 9 cases. (P. 451)
Supiyaphun P., Hirunwiwatkul P., Asawavichianginda S., Wadwongtham W.

The 'e' determinant in chronic HBV carriers. (P. 507)
Nuchprayoon T., Sreshthabutra M., Sinsiri S.

Use of 100-g oral glucose tolerance test during postpartum period to diagnose antecedent gestational diabetes mellitus. (P. 561)
Bounyasong S., Sanitwongs W.

Percutaneous nephrostomy: Experience with 202 kidneys. (P. 621)
Kosolbhand P., Pongsuwan P., Panyasangkha S.

Cardiac malformations in Down syndrome, Chulalongkorn Hospital. (P. 679)
Chottivittayatarakorn P., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

A study of Toxoplasma gondii cysts in mouse brain. (P. 727)
Vongvichian V., Kulkamthorn M., Fukuma T.

Cutaneous malignant melanoma: a study of 35 cases. (P. 15)
Punyavoravut V., Rungrunsirivorn S.

Ureteroscopic removal of ureteric calculi: six years' experience in Chulalongkorn Hospital. (P. 85)
Laornuan S., Vajarapong R., Bunyaratavej P., Kongkanand A., Prasopsanti K., Trisakul Y.

The Effectiveness of Computer Assited Instruction (C.A.I.) on self-study among students in Nuclear Medicine. (P. 129)
Putrasreni N., Suwanik R.

Screening model for thalassemia carriers. (P. 209)
Kittikalayawong A., Impand C., Dharmkrong-at A., Mitrakul C., Tunsaringkarn K., havanond P., Srisukkoo P., Sindhuphak R., Dusitsin N.

Selection of permanent pacemaker in severe cardioinhibitory vasovagal syncope. (P. 255)
Sitthisook S.

Molecular and kinetic properties of mitochondrial dihydroorotate dehydrogenase purified from Plasmodium falciparum. (P. 325)
Suriyamonthol N., Bhumiratana A., Krungkrai SR., Krungkrai J.

Quality of Multiple Choice Question tests, Faculty of Medicine , Chulalongkorn University: first semeter of academic year 1993. (P. 391)
Laisnitsarekul B.

Reference range values for blood lipids and CHD guidelines for risk classification in middle-aged subjects. (P. 461)
Charuruks N., Krailadsiri P., Pingsuthiwong S.

Laser suture lysis after tight scleral flap filtration surgery. (P. 507)
Rojanapongpun P., Polcharoen W., Wanichwecharungruang B.

Sceening for cholesterol and triglyceride levels in a middle-aged population. (P. 571)
Pingsuthiwong S., Charuruks N., Krailadsiri P.

Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) and cervical intraepithelial neoplasia: A preliminary report. (P. 653)
Termrungruanglert W., Wisawasukmongchol W., Limpaphayom K., Vasuratna A., Sittisomwong T., Niruttisard S., Sirisabya N.

Expelled effect of single and multiple doses of albendazole against Trichuris trichiura. (P. 753)
Waikagul J., Maipanich W., Muennoo C., Yaemput S., Nontasut S., Nontasut P., Pahuchon W.

Caffeine clearance as as measure of liver function in cirrhotic patients. (P. 19)
Wittayalertpanya S., Isasena S., Thamaree S., Tongopnoua P., Komolmit P., Chanutaro W.

Hormonal replacement therapy and lipid metabolism in Thai menopausal women. (P. 97)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

A clinicopathological study of intracranial epidermoid cyst. (P. 191)
Kasantikul V., Praditphon N., Puntace S., Chunganuvatra S.

Effect of allicin on rat uterine contraction. (P. 257)
Borvonsin S., Permpintong A., Sudsuang R.

Immunoglobulins in toluene abusers. (P. 351)
Sindhuphak R., Chinveschakitvanich V., Leelaprute A.

Effect of Cymbopogon citratus Stapf. On renal functions in dogs. (P. 425)
Jutabha P., Chomdej B.

Health behavior, knowledge and attituse toward viral hepatitis among some groups of intravenouse drug abusers. (P. 511)
Luksamijarulkul P., Plucktaweesak S., Isaranurug S., Sinsomboon R.

Elimination of hook worm infection by using the method of continous treatment. (P. 583)
Kraivichian P., Kamol-ratanakul P., Yingyourd P., Kulkumthorn M., Dhanamun B., Sitthichareonchai P.

Adolescent prostitutes-repeated sexual abuse experience: psychiatric study of 15 cases. (P. 635)
Wacharasindhu A., Trangkasombat U., Su-Ampun

Factors associated with dependency status of the elderly living in Thamprakorn Home Care for the Elderly. (P. 733)
Jitapunkul S., Horbunlerkit T., Kamolratanakul P., Suteparuk S.

Indirect immunofluorescent antibody test in strongloidiasis and its potential diagnostic implication. (P. 813)
Jongwutiwes S., Putaporntip C., Pancome T.

A study and design of vision screening chart for preschool children. (P. 893)
Vimolget T., Na Ranong R.

The comparison of Subzonal insemination in IVF program. (P. 15)
Pruksananonda K., Ahnonkitpanit V., Boonkasemsanti W., Virutamasen P.

Balloon atrial septostomy using echocardiographic monitoring. (P. 105)
Leelakitsap A, Lertsapcharoen P., Chottivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Suebinvong V.

Heart lung transplantation. (P. 187)
Luengtaviboon K., Ongcharit C., Kurovat Y., Suppradit M., Benjacholamart V., Udompanich V., Jarnvanich M., Sangwatanaroj S., Suwannakul P.

Association between NTCP gene polymorphisms with disease progression of hepatitis B infection (P. 935)
Nongnaput Tuyapala, Sunchai Payungporn, Pisit Tangkijvanich

Surgery for acute type- a aortic dissection. (P. 281)
Luengtaviboon K., Sunpradit M., Kurovat Y.

Thyroid neoplasms: A study of 1,039 cases at Chulalongkorn Hospital. (P. 357)
Keelawat S., Shuangshoti Sh., Kleebkaow P., Chamsuwan A., Sampatanukul P.

The pharmacokinetics and pharmacological effects of propranolo in normal subjects. (P. 451)
Itthipanichpong C., Kraisintu K., Panomvana Na Ayudhya D., Sirivong P., Chaiyod N., Nanthasomboon S.

Renal function changes in one week period following Russell's viper evenomation in rats. (P. 545)
Sanguanrungsirikul S., Chomdej B.

Self-cutting behavior in juvenile delinquents. (P. 703)
Trangkasombat U., Larpboonsarb V.

DNA profiling: application in paternity tsting. (P. 907)
Sitidilokratana N., Wongteeasupaya C., Tassanakajon A., Boonsaeng V.

Gastric emptying time: a comparison between geometric mean and left anterior oblique methods. (P. 979)
Chaiwatanarat T., Mahachai V., Kladcharoen N., Kullvanijaya P., Sriratanaban A., Isarasena S.

MR findings of the spine and the spinal cord in HIV patients. (P. 91)
Lerdlum S., Chaowanapanja P., Chutiwongthanaphat K.

Prevalence rate and factors associated with Mycobacterium tuberculosis infection among healthcare workers in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 303)
Tippayachai J., Jiamjarasrangsi W., Hiransuttikul N., Ekpanyaskul C., Udompanich V., Sittiount C.

Abnormal value and repeated reguest for troponin T analysis: An overview from King Chulalongkorn Memorial Hospital laboratory. (P. 487)
Jaiwong P., Ekapong P., Wiwanitkit V.

A comparison of cost - effectiveness between dipstick and thick blood film for malarial active surveillance. (P. 641)
Vimolket T., Muernrat Y., Dhanamun B.

Prevalence of depression in 4-6 weeks postpartum period and related factors among mothers of infants in Neonatal Intensive Care Unit (NICU), King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 777)
Roomruangwong C., Tangwongchai S., Kuntula A.

Comparative study of direct test-cost between microscopy method and IQ200 automated urine microscopy analzer. (P. 843)
Jaiwang P., Eakwong P., Wiwanitkit V.

Pevalence of anxiety after stroke in physical rehabillitation patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 213)
Roomruangwong C., Thavichachart N.

Comparison efficacy of pain relief for post-breast surgery pain between rofecoxib and valdecoxib. (P. 281)
Sriprajittichai P., Sindhvananda W., Urusopone P., Wasantanrut S.

Invention and evaluation of dental blade-and-needle remover box. (P. 527)
Unwerawattana W.

การศึกษาชีวสมบมูลยาคลินดามัยวินฟอสเฟตโดยการบริหารยาทางกล้ามเนื้อในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี (P. 701)
ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา, สมคิด อุ่นเสมาธรรม, ทัดตา ศรีบุญเรือง

Comparative study of the efficacy and side effects of oral rofecoxib, intrathecal morphine with local anesthetics and intrathecal local anesthetics in patients undergoing anorectal surgery in first 24 hours. (P. 23)
Urisopone P., Sindhvananda W., charuluxananan S.

Comparative study of direct test-cost between purch ased and rented laboratory instruments. (P. 21)
Pingsuthiwong S., Vanavanitkun Y., Charuruks N.

Vulvar carcinoma at King Chulalongkorn memorial Memorial Hospital between 1994-2003. (P. 91)
Manchana T., Sirisabya N., Lertkhachonsuk R., Sittisomwong T., Vasuratna A., Termrungruanglert W., Tresukosol D.

Impact of prenatal illicit drug exposure on the mother and infant. (P. 235)
Thaithumyanon P., Limpongsanurak S., Praisuwanna P., Punnahitanon S.

Combination of a non-ablative 1,927 nm thulium fiber fractional laser and autologous platelet-rich plasma in treatment of male androgenetic alopecia: A pilot study (P. 13)
Narisa Brownell, Ratchathorn Panchaprateep, Ruangrong Glinhom

Accuracy of patients' prediction in perennial allergic rhinitis. (P. 531)
Saengpanich S., Chochaipanitnon L., Auemjaturapat S., Supiyaphun P.

Outcomes of surgically treated adult strabismus. (P. 667)
Thamwarakul N., Yaisawang S., Tulvatana W., Hirunwiwatkul P.

Health Belief Model Teaching Program for Thalassemai Education in high school students. (P. 723)
Lagampan S., Lapvongwatana P., Tharapan C., Nonthikorn J.

Retrospective study of acute cellular rejection in transplanted liver in Pathology Unit in King Chulalongkorn Momorial Hospital during the year 1997 to 2003 : 11 studies cases. (P. 803)
Thirabanjasak D., Wisedopas N., Sansopha L.

Karmic determinism and depression in Thai hemiplegic patients. (P. 27)
Kariyaphon M., Taveemanoon S., Pracharitpukdee N.

Clinical Chemistry Laboratory reference parameters. (P. 97)
Wiwanitkit V., Tangdhanakanond K.

Comparative validation of manual and automated method for mixing of blood samples. (P. 163)
Wivanitkit V.

Defferences in heart rate variability between endurance and resisitance trained athletes. (P. 241)
Kulaputana O., Kaimusik S., Srikiatkhachorn A., Sanguanrungsirikul S., Udaychalerm W.

Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among the Thai graduate volunteers under the Ministry of labor and Social Welfare program. (P. 309)
Chiravisit M., Sriratanaban J.

Double-wing volar V-Y advancement flap for reconstruction of finger tip defects: Report of 23 cases. (P. 131)
Kitdumrongsook P., Patradul A., Ngarmukos C., Parkpain V.

Visual recovery in optic neuritis after corticosteroid versus mecobalamin treatment. (P. 393)
Hirunwiwatkul P., Chimsuntorn S., Lertchavanakul A.

Commuting and exposure to airborne carcinogenic materials: a case study of Bangkok air pollution. (P. 481)
Khan P., Punpuing S., Hooper M., Hooper B., Wongtim S.

Toward equity in education: academic performances of medical students in regular, MESRAP and problem-basesd programs. (P. 551)
Laisnitsarekul B.

Histopathology of lung complications in 147 AIDS/HIV infected Thai patients. (P. 641)
Vongsivailas Y., Yenrudi S.

CK-MB isoenzyme exceeding creatine kinase, a type of macro creatine kinase phenomenon in Thai hospitalized patients, retrospective data from King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 727)
Wiwanitkit V.

A survey of intestial parasitic infactions on a new community, Nam Som District, Udonthani Province, Thailand; a survey research. (P. 219)
Karnngandee U., Wiwanitkit V., Sugaroon S., Suwansaksri J.

Treatment of spastic adult patients with low dose of botulinum toxin type A at King Chulalongkorn Memorial Hospital . (P. 315)
Suputtitada.

Accuracy of intraoperative histologic diagnosis in neurosurgery: A study of 30 cases. (P. 383)
Amormfa J., Shuangshoti So., Wongtabtim W., Wattanaseamkit V., Shuangshoti Sh.

The causes of delayed speech and language development in children at out patient clinic of the pediatric department, King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 479)
Suntipraron P., Pruksananonda C.

A study of 1 month clinical response in generalized anxiety disorder treatment. (P. 549)
Lalitanantpong D.

Result of the translabyrinthine approach for acoustic neuroma removal. (P. 631)
Isipradit P. Vaewvichit K., Taecholarn C., Asawavichianginda S., Aeumjaturapat S.

Result of surgical treatment of upper thoracic spine fractures above T9 by posterior spinal instrumentation and fusion using pedicle screws. (P. 725)
Yingsakmongkol W., Gaines RW.

Intraocular foreign bodies: prognostic factors and visual outcomes. (P. 793)
Pisarnkorskul P., Tattakorn A.

Psychosocial stressors in suicidal attempt patients admitted at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 883)
Suppapitiporn S.

Opinions of medical teachers, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University about research on medical education. (P. 975)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Srikiatkhachorn A., Pholwan N.

QT Dispersion: a non-invasive predistor of cardiotoxicity in children treated with doxorubicin. (P. 21)
Chotivittayatarakorn P., Chatproedprai S., Saksun P.

A clinicopathology study of the comparative staining of a panel pf antibodies in Malignant fibrous histtocytoma and other sarcomas. (P. 295)
Punyavoravut V., Sansopha L., Ruangvejvorachai P.

Diagnotic value of the Avitex-SLE latex test for screening and Diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) compared to the LE cell preparation test. (P. 121)
Sutheesophon K., Charuruks N.

Serum IGF-I and IGFBP-3 levels by ELISA in normal and growth hormone deficient children. (P. 215)
Aroonparkmongkol S., Wacharasindhu S., Srivuthana S.

A study of auditory brainstem response with normal hearing. (P. 403)
Liangpitakchumpon P., Isipradit P., Asawavichianginda S., Luangpitakchumpon p.

Surgical Treatment of 91 Cases of Pulmonary Tuberculosis (P. 25)
Smarn Muntarbhorn

Frey's syndrome: A study in the Thai population. (P. 577)
Tiewtranon P., Angspatt A.

The inhabitory effects of andrographolide and extracts of some herbal medicines on the production of proinflammatory cytokines by PLS-stimulated human blood cells. (P. 661)
Thamaree S., Rugruntham K., Ruangrungsi N., Thaworn N., Kemsri W.

Sensitivity of auditory brainstem response in patients with acoustic neuroma. (P. 767)
Luangpitakchumpon P., Vaewvichit K., Supiyaphun P., Isipradit P.

Development of enzyme-linked immunosorbent assay and dot-enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Leptospira specific IgM antibodies. (P. 963)
Chirathaworn C., Lertpocasombat K., Hanvivatvong O., Teerawatnapong S.

Reference values for erythrocyte sedumentation rate in King Chulalongkorn Memorial Hospital using modified Westergren method. (P. 871)
Vanavanitkun Y., Bhokaisawan N., Kalayanachati A., Charuruks N.

Comparision of basic coagulation test specimens from the evacuated blood collection system and the syringe blood collection system. (P. 1065)
Wiwanitkit V., Huayhongthong W., Niampia S.

Late syphilis patients admitted to King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 19)
Soommark T., Suankratay C., hanvivatvont O., Jitapunkul S.

Health and nutritional status of children 6 to 12 years old in one congested area of Bangkok. (P. 93)
Isaranurug S., Klunklin S., Wong-arsa C., Chansatitporn N., Charupoonphol P., Kaewsiri D.

Reactivities of antibodies of dengue virus infectes patients by Western blotting. (P. 177)
Kittgul L., Ruamthum T., Sujirarat D., Kittigul C.

Single-dose systemic methotrexate therapy in patients with suspected ectopic pregnancy: A preliminary report. (P. 267)
Tanslaruk U., Aeng R., Wongprachoom P.

Community health survey of Hauwtanon Tambon, Panusnikom District, May 1999 (P. 355)
Lohsoonthorn V., Vorayingyong A.

Incidence of transient neurological symptoms after spinal anesthesia with a 27 G Quincke needle at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 413)
Srivajana N., Werawatganon T., Sriawattanakul C., Kijkarnjaroensin S., Prasertsri S.

Estmation of Clinical Chemistry laboratory workloads and laboratory workplace survey, a laboratory workflow analysis at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 515)
Wiwanitkit V.

Comparison of the cost to ectopic pregnancy management: Surgery versus methotrexate. (P. 571)
Aeng R., Wongprachoom P.

Cardiovascular risk of students with mental retardation at Rajanukul School, Bangkok. (P. 669)
Chaiwanichsiri D., Sa-mguanrungsrikul S., Suwannakul W.

Patients with Irritable bowel syndrome: possible hypersensitivity to Capsicum. (P. 759)
Thong-ngam D., Treeprasertsuk S., Sriatanaban A.

Painless postpartum sterilization under local anesthesia for training physicians. (P. 839)
Weerawetwat W.

Characteristics and attitude of contraceptive acceptors among adolescents attending the Family Planning clinic at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 917)
Bunyavejchevin S., Wisawasukmongchol W., Jaisamran U., Reinprayoon D.

Laryngotracheal stenosis; sequelae of unrecognized laryngeal injures in motorcycle accident patients. (P. 29)
Wadwongtham W., Supiyaphun P.

The frequency of primary ovarian neoplasma at King Chulalongkorn Memorial Hospital during 1990-1997. (P. 213)
Trivijitsilp P., Triratanachat S., Niruthsard S., Tantayaporn K.

The fetal dose outside therapeutric radiation heam: Safety distance. (P. 159)
Pataramontree J., Methapirak W., Toin N.

Renal cell cacinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 295)
Sookprasert A., Voravud N., Prasopsanti K.

Formulation of ciprofloxacin ear drop in Paholpolpayuhasena Hospital. (P. 373)
Kanawong N.

Attitude of medical students to the evacuated blood collection system. (P. 475)
Wiwanitkit V., Siritantikorn A.

Primary adenocarcinoma of the urinary bladder and renal pelvis at King Chulalongkorn Memorial Hospital , from 1989 to 1998. (P. 533)
Samran J., Kittikwit W., Amornsirivat V.

Screening tests for inherited hemoglobin disorders in pregnancies: Results from King Chulalongkorn Menorial Hospital. (P. 645)
Paritpokee N., Suwansaksri J., Eieanitkit V., Siritantikorn A.

Occupational health administration and manager's expection towards occupational physician's role among corporate enterprises in Thailand. (P. 723)
Promdit B., Ngamkiatphaisan S., Prapansilp M., Sithisarankul P.

Effectiveness of conventional training program and model training program for Thai medical students. (P. 791)
Wiwanitkit V., Agthong S.

Cost-effective analysis of screening testes for inherited hemoglobin disorders in pregnanacies: Setting at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 885)
Paritpokee N., Suwansaksri J., Sritanikorn A., Wiwanitkit V.

Microvascular decompression for trigeminal neuralgia. A five-year follow-up study. (P. 19)
Navalitloha Y., Sahakitrungruang B.

Intradermal skin testing in a aeroallergic Thai children. (P. 105)
Ngamphaiboon J., Boonpirak B., Chatchatee P.

Sexual experience, sexual stimuli and leisure behavior of male and female youths in a vocational collage. (P. 183)
Shuaytong P., Thangsuvan J., Laimsombat A.

Cadaveric study of th lower portion of the serratus anterior muscle. (P. 441)
Tansatit M., Tansatit T.

Anatomical study of zygomaticotemporal nerve: Clinical implications for surgical treatment of migraine headache in Thai population (P. 667)
Chutima Jirapinyo, Seree Iamphongsai

The stusy of normal interorbital distance of Oriental adults: a preliminary report. (P. 945)
Rojvachiranonda N., Bunaprasert T., maglin P., Watanakajorn T.

Can albumin as priming solution improve post cardiopulmonary bypass platelet quantity? A prospective randomized comparison between albumin and polygeline in patients having eletive coronary artery bypass grafting surgery. (P. 1013)
Leelahanon S., Luengtaviboon K., Bennett JG., Singhatanadgige S., Numchaisiri J., Neamin B., Thungsubachai S., Wetwithan S., Comyod A.

Aortopulmonary window: Echocardiography, hemodynamics, and operation. (P. 31)
Preedaanantasuk P., Lertsapcharoen P., Chottivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Sueblinvong V.

Current role of platinum-based chemotherapy in advanced ovarian cancer. (P. 199)
Termrungruanglert W., Tresukosol D., Sittisomwong T., Sirisabya N.

Evaluation of quality of ARIC standard case management provided by health care workers. (P. 265)
Rattanadilok Na Bhuket T., Sunakorn P., Pongparit S., Kasetchareon Y., Walaisathein T., Prasarnthong R.

Factors associated with ARDS in childhood pneumonia. (P. 357)
Sritippayawan S., Deerojanawong J., Prapphal N.

Result of coronary artery bypass surgery using cold blood cardioplegia technique for myocardial protection at Chulalongkorn Hospital. (P. 421)
Benjacholamas V., Ongcharit P., Numchaisiri J., Srisomboon C.

Diagnostic criteria and concept of malignant fibrous histiocytoma: literature review and pathological study of 11 cases. (P. 509)
Assanasen T., Panyavoravut V., Ingkatanuvat S.

Tumors of the paraoharyngeal space: a 25-year review. (P. 593)
Sukumalpaiboon P., Kerekhanjanarong V., Supiyaphun P., Cutchavaree A.

The prevalence rates of human intestinal parasites in Mae-la-moong, Umphang District, Tak Province, a rural area of Thailand. (P. 649)
Triteeraprapab S., jongwutiwes S., Chanthachum N.

Accidental exposures and KAP surveys concerning the universal precaution among the clinical-year medical students of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 717)
Hiransuthikul N., Chiravisit M., Plianpairoj C.

Induction of labor by vaginal prostaglandin E2 (PGE): a randomized study comparing gel with the suppository. (P. 797)
Tanawattanacharoen S.

Gastric cancer: Relation between histologic subtypes, location and helicobacter pylori infection. (P. 889)
Wisedopas N., Tangkitvanich P., Suwangool P, Chantharochvong R., Ingkatanuvat S.

Surgical Treatment of The Upper and Midthoracic Esophageal Cancer (P. 17)
Chalia Vajrabukka

ประโยชน์ของ CYTOLOGY เกี่ยวกับโรคเฉพาะสตรี (P. 12)
เสริมศรี กฤษณามระ

การรักษาเนื้องอกหงอนไก่ (CONDYLOMA ACCUMINATA) โดยใช้ PODOPHYLLIN (P. 13)
สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์

รูปิออยด์ โซริเอซิส (RUPIOID PSORIASIS) (P. 17)
พจน์ บุญศรี

POROKERATOSIS (P. 20)
เรณู โคตรจรัส

SPONTANEOUS RUPTURE OF GALL BLADDER (P. 10)
พงศ์ ตัณฑสถิตย์

CONTACT DERMATITIS WITH CANVAS AND RUBBER SHOES (P. 15)
สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์

TREATMENT OF OPIUM ADDICTS AT KWAUNGSIEW HOSPITAL IN 5 YEARS (P. 15)
มณี สุนทรรังษี

INVESTIGATIVE PROBLEMS OF POLYURIA AND POLYDYPSIA (P. 24)
ชัญโญ เพ็ญชาติ, รำไพ ศรีพิพัฒน์, สุภรณ์ พงศะบุตร

Metastatic Calcification due to Vitamin D hypersensitivity (P. 26)
รำไพ ศรีพิพัฒน์

โปแตสเซี่ยม (Potassium) (P. 21)
ชัญโญ เพ็ญชาติ

Periarteritis Nodosa (P. 9)
ผจง คงคา

Practical clinical Management of Electrolyte disorder (P. 47)
เวก เนตรวิเศษ, ชัญโญ เพ็ญชาติ, สิริ สถาวะระ, สนใจ พงศ์สุพัฒน์, เฉลี่ย วัชรพุกก์

An Analysis of 180 cases of Ovarian tumor in Chulalongkorn Hospital (P. 16)
สำรวย ช่วงโชติ

Eales' disease (Recurrent intraocular hemorrhages in young adults) (P. 17)
นิสิต ลีละวงศ์. บุญเยี่ยม เกษจำรัส

Clinical Pathological Conference (P. 23)

Intussusception in Infancy and Childhood (P. 28)
พิทยา จันทรกมล, ประพันธ์ กิติสิน, เกษม จิตรปฏิมา

Preliminary Report on the Error of Blood Volume Determination in Splenomegaly (P. 187)
Somneuk Gierasate, Vichai Poshyachinda

Diagnosis of Hydatidiform Mole (P. 19)
ศรีสมบูรณ์ อ่วมกุล, ประมวล วีรุตมเสน

Prostatic Massage in Connection with Venereal Diseases (P. 59)
นราทร ธรรมบุตร

Analysis and study of Eclampsia (P. 146)
ประมวล วีรุตมะเสน, สุชาติ อินทรประสิทธิ์, วิศิษฎ์ สิตปรีชา

ความผิดปกติแห่งรูปร่างเงาไต เนื่องจากม้ามใหญ่ (P. 17)
วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

Transbuccal pitocin for induction and stimulation of labour (P. 73)
ประมวล วีรุตมเสน, มานา บุญคั้นผล

การเปลี่ยนแปลงของระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดภายหลังการเพิ่มไขหรือไขมันที่มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในอาหาร (P. 151)
ประวุธ คุณะเกษม, เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์, ขนิษฐ บูรณศิริ

Thai haemorrhgic fever (P. 217)
Chaloem Varavithya, Saowani Chumdermpadetsuk, Chulee Mitrakul, Sonchai Pongsupath

Catecholamine ในสมอง (P. 116)
จรัส สุวรรณเวลา

คุณค่าของเอ๊กซเรย์ของศีรษะในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ (P. 184)
นิตยา สุวรรณเวลา, จรัส สุวรรณเวลา

Early gastric cancer ที่ญี่ปุ่น (P. 121)
สมหมาย วิไลรัตน์

Peritoneoscopic findings in tuberculous peritonitis (P. 280)
Sommai Wilairat, Virat Borirakjanyavat, Virulh Khaoparisuthi, Prachak Mula-oo

รายงานนักเรียนป่วยด้วยอาหารเป็นพิษในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่ง (P. 177)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, กอแก้ว บุญญวิจารณ์, พุดซ้อน พัฒนพานิช

Pathology and pathogenesis of human gnathostomiasis (P. 254)
Prapont Piyaratn, Prasert Samranwetaya

ภาพเงาวัณโรคในระบบทางเดินอาหาร (P. 35)
วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, เฉลียว ปิยะชน

Susceptibility test of tubercle bacilli with some antituberculosis drugs (P. 94)
ประจวบ ทองกุม, นราทร ธรรมบุตร

Detection of penicililinase from common pathogens (P. 148)
นราธร ธรรมบุตร

Pathological aspect in patients infected with dengue hemorrhagic fever (P. 208)
Natth Bhamarapravati

คุณค่าของการตรวจไฟฟ้ากล้ามเนื้อในการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังระดับเอวทับรากประสาท (P. 7)
เสก อักษรานุเคราะห์, กระแส สุคนธมาน, เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, จรัส สุวรรณเวลา, ตรง พันธุมโกมล, วินัย พากเพียร

การใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อในการผ่าท้องทำคลอด (P. 131)
ถนอม มะโนทัย

การรักษากระดูกหน้าแข้งหักโดยใส่เฝือก PTB (P. 261)
มานิตย์ ลิมปพยอม, ตรง พันธุมโกมล, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์, สม กนกศิขรินทร์

วิเคราะห์สาเหตุการถึงแก่กรรมของมารดา ระหว่างปี พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2516 (P. 355)
ประยูร ศาลยาชีวิน

วิเคราะห์โรคไส้ติ่งอักเสบในเด็ก (P. 57)
พิทยา จันทรกมล

ผลการตรวจเชื้ออะมีบาด้วยวิธี direct simple smear และวิธีเพาะเชื้อ (P. 275)
ชาตรี จินตนาวงศ์

การวางแผนครอบครัวผ่านการให้บริการทางเด็ก (P. 19)
ประสบศรี อึ้งถาวร, จำลองลักษณ์ สิงห์กันต์, เตือนใจ อินทุโสมา

การศึกษาฤทธิ์ของหัวปลีต่อการหลั่งน้ำนมของหนูขาวแม่ลูกอ่อน (P. 85)
สำรวล สุทธิสีสังข์, พจนา พุกะมาน, มณฑิรา ตันฑฑ์เกยูร

การวัดปริมาณกลูโคสในซีรัมด้วย Modified single Glucose oxidase-Peroxidase (preliminary report) (P. 185)
ธิดา เศรษรัตนพงศ์, เจริญศรี วจนะมฤธุ, ศรีจิตรา บุนนาค, วิศาล เยาวพงศ์ศิริ, วิฑูร ชัยชาญวัฒนากุล

การรักษา pulmonary atelectasis ในทารกแรกคลอดด้วยการทำ endotrachial suction (P. 27)
เพลินศรี จารุวร

ปัญหาและภาวะอนามัยของนักเรียนที่เคยรับและไม่เคยรับบริการอนามัยโรงเรียน (P. 315)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, สมจิตต์ โล่ห์สุนทร

การตรวจวัด distal latency และความเร็วของกระแสประสาทสั่งการในการวินิจฉัย carpal tunnel syndrome (P. 21)
เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, เสก อักษรานุเคราะห์, กระแส สุคนธมาน, ประไพ พัวพันธุ์

พยาธิสภาพเยื่อโพรงมดลูกในสตรีใส่ห่วงอนามัยระยะยาว (P. 131)
ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์, ดำรง เหรียญประยูร, พงษ์พีระ สุวรรณกุล, ประมวล วีรุตมเสน, เสริมศรี สินธวานนท์

โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 237)
วรวิทย์ ทัตตากร

พัฒนาการของเด็กที่คลอดปกติกับเด็กที่คลอดโดยเครื่องดึงสุญญากาศในขวบปีแรก (P. 309)
วาสนา ศรมณี, อำพล สูอำพัน, กอบจิต ลิมปพยอม, ภุมเรียง สายะวารานนท์, โกมล วงศรีศาสตร์

ผลเพาะแยกเชื้อ anaerobes จากแผลผ่าตัดกระเพาะอาหารและลำไส้ (P. 425)
พิชิต วัฒนไพศาล, นราทร ธรรมบุตร, บุญเทียม พิทักษ์ดำรงค์กิจ, วิโรจน์ ชดช้อย

เปรียบเทียบ disk diffusion method และ modified broth disk method ในการหาความไวของแบคทีเรียต่อยา (P. 567)
เกรียงศักดิ์ พูนสุข, เกรียงศักดิ์ สายธนู

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม และการเลือกอาชีพของนักศึกษาแพทย์ (P. 667)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Autoantibodies ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง (P. 825)
สดใส เวชชาชีวะ, พิทยา จันทรกมล, ศรีจิตรา บุนนาค

การวัดระดับซีรั่มกลีเซอรอล โดย enzyme kinetic method (P. 917)
สมพงษ์ จินายน, ชูจิตร เปล่งวิทยา

ปริมาณของแคลเซียมที่ผิวของห่วงอนามัยเมื่อใส่เป็นเวลานาน (P. 1005)
ดำรง เหรียญประยูร, สุกัญญา วีรวัฒนะกุมพะ

ระบาดวิทยาของการบาดเจ็บ โรงพยาบาลนครพนม (P. 1125)
วิชิต บุญยวรรธนะ

ประสบการณ์ วิธีการ และลักษณะการเรียนรู้ทางนิสิตแพทย์ จุฬาฯ (P. 23)
เฉลิม วราวิทย์, บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล

การศึกษาเลือดไปสู่สมองด้วยสารกัมมันตรังสี (P. 137)
วัชรี บัวชุม

การวัดระดับซีรั่ม chylomicrons และ very low density lipoproteins โดยวิธี Nephelometry (P. 241)
นารา ผริตโภคี, ชมพูนุช อ่องจริต, สมพงษ์ จินายน, สุดา ธีรัทธานนท์

การศึกษาความเชื่อของมารดาเกี่ยวกับการเกิดโรคอุจจาระร่วงในทารก (P. 353)
ยง ภู่วรวรรณ, ปัทมา ชุ่มเชื้อ, รัชนี เซ็ฯศิริวัฒนา, ประคอง โปษยะกฤษณะ

การสำรวจการใช้ยา diazepam (P. 507)
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, จันทนี อิทธิพานิชพงศ์, จันทิมา ปโชติการ

Induction of apoptosis by Streptomyces strain CH54-4 extract through activation of caspase-3 in human nasopharyngeal cell. (P. 155)
Saengkhae C. Khongkhaduead E. Srivibool R.

A study of Organochlorine insecticide residues in the mother's milk, blood and urine at Chulalongkorn Hospital. (P. 27)
Kaosa-ard P., Tattakorn V., Bhongsvej S., Kanchanomai R., Limplka M.

Subacute toxicity study of Oldenlandia corymbosa Linn. (P. 229)
Itthipanichpong C., Ousavaplangchai L., Ramart S., Thamaree S., Tankeyoon M.

Thailand external quality assessment scheme. (P. 325)
Werawatgoompa S., Dusitsin N., Whitehead TP.

Gonadotropins response to LH-RH (Luteinizing hormone-releasing hormone) in patients with Sheehan's syndrome. (P. 419)
Youngprapakorn S., Sridama V., Yodyingyuas A.

Anterior spinal fusion in the low-back pain; a clinical and radiological evaluation. (P. 505)
Itiravivong P., O' Brien JP., Park WM.

Survey of oral rehydration salts and electrolyte beverages in Bangkok Metropolis. (P. 621)
Lohsoonthorn P.

Counseling services for adolescent students in the Bangkok metropolis-A pilot study. (P. 731)
Kasantikul D., Worakul F., Sugkondhabirom B.

Growth of the fetal biparietal diameter during normal pregnancy. (P. 849)
Charoenvidhya D., Sangkhavasi K., Witoonphanich P., Waiquamdee P.

An outbreak of rubella during 1983-1984: Laboratory findings. (P. 977)
Punnaragsa V., Yenbutra D.

Risk factors in gastrointestinal bleeding at the medical in intensive care unit. (P. 1091)
Anantapanpong S., Limthongkul S., Vicharnkaikij S., Watananukul P., Chayanand D.

The serotypes of Bordetella pertussia prevalent in some areas of Thailand from 1980 to 1984. (P. 1201)
Luksamijarulkul P.

Common bile duct calculi. A retrospective study in 99 cases. (P. 27)
Pirompakdi Y.

A study of the anatomical features of recurrent laryngeal nerves. (P. 169)
Sreesai M., Chittmittrapap S.

A pharmacokinetic cross-over study of Norethisterone Oenanthate. (P. 317)
Danapas S., Leepipatpaiboon S., Virutamasen P.

Co-Trimoxazole in the treatment of chancroid. Desudchit P. (P. 455)
Desudchit P.

Attitudes of medical students toward psychiatric clerkship. (P. 573)
Kasantikul D., Karnjanathanalers N.

The effectiveness of classroom and faculty office utilization at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1983. (P. 685)
Phulklongtan M., Varavithya C.

Posterion approach for total hip replacement. (P. 777)
Tienboon P., Limpaphayom M., Pantoomkomol T.

Study of clinical chemistry tests determined by participant laboratories of the Thailand External Quality Assessment scheme (TEQAS) (P. 879)
Chinayon S.

Fine needle aspiration biopsy cytology of thyroid gland. (P. 981)
Sridama V., Chandraprasert S., Taengboon B.

Survey of eye abnormalities in primary school children in Bangkok. (P. 1077)
Lertchavanakul A., Chansue J.

The assessment of clinical teating of medicla education for students in rural area project. (P. 1199)
Ruamsuke S., Tarakul C., Laisnitsarekul B., Angsumalin N., Varavithya C.

Computed tomography of spinal cord arteriovenous malformation. (P. 1291)
Suwanwela N., Ukachoke J., Khaoroptham S., Lertlum S., Wangsuphachart S.

Acetabular ring reconstruction in total hip arthroplasty (a study in 12 cases) (P. 17)
Viroonchan W., Puthiprasert A., Limpaphayom M.

Perceptions of teachers and their graduates regarding training in community medicine for district hospital physicians in Thailand. (P. 131)
Viputsiri O.

Risk factors for acute gonorrhoea in women: Bangkok. (P. 251)
Chumnijarakij T., Panikabutra K., Nuchprayoon T., Onthuam Y., Udomprasertgul V.

The risk of changing answers in the multiple - choice test with five options. (P. 375)
Phulklongtan M., Jaroongdaechakul M.

Stillbirth and accompanying pathology. (P. 483)
Phaosavasdi S., Hasanee K.

Injectable contraceptive-Norethisterone Oenanthate (NET-OEN). (P. 603)
Chinvanthananond P., Kummuang N.

The incidence of aeromonas hydrophila in asymptomatic people at Bangtoi. (P. 717)
Reinprayoon S., Lertpocasombat K., Chuntaruchada S.

A Simple technic for 'Vi' antibody determination. (P. 877)
Vejjajiva S., Suwangool P., Reinprayoon S., Nuchprayoon T.

Ultrasonography of amoebic liver abscess. (P. 973)
Vajarapongse K., Wetchsetnont D., Vajaragupta L., Buachum V., Lerdlum S.

Autofluorescence of fungi: retrospective study as supplementary diagnosis to tissue fungi. (P. 1099)
Yenrudi S., Wannakrairot P.

Colorectal carcinoma in the Chulalongkorn Hospital. (P. 1251)
Sangsubhan C., Tanphiphat C.

Evaluation of normal values for thyroid uptake of radioactive iodine. (P. 1371)
Poshyachinda M., Pongsuwan P., Preechagas P., Boonvisut V.

การรักษาผู้ป่วยหลังเอียงโดยการผ่าตัดวิธีจุฬาลงกรณ์ O5 รายงานเบื้องต้นในผู้ป่วย 2 ราย (P. 37)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล

การใช้ยาระงับปวดภายหลังการผ่าตัดหนังหุ้มอวัยวะเพศในเด็กชาย (P. 127)
เพลินศรี จารุวร, วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์, ทวีสุโรจนะเมธากุล, สุนิดา อติชาติ

การใช้ยาเคตามีนไฮโดรคลอไรด์ในสูติ-นรีเวชวิทยา (P. 197)
สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, ดำรง เหรียญประยูร, เฉลิมพร เจริญวิศาล, นภดล จันทรเทพเทวัญ, สุพจน์ เจียมปิยรัตน์

การวินิฉัยหมอนรองกระดุกหลังระดัยเอวกดทับรากประสาททางคลินิค (P. 335)
ตรง พันธุมโกมล, ประกิต เทียนบุญ

ปฎิกิริยาหลังการให้วัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยักและไอกรน (P. 417)
ประสบสรี อึ้งถาวร

Effect of Orthosiphon stamineus plant extract on in vitro dermal papilla cell proliferation and ex vivo hair growth. (P. 41)
Somsukskul I, De-Eknamkul W, Tengamnuay P.

Comparison between effects of radial extracorporeal shock wave therapy and progressive resistive exercise in treatments of chronic lateral elbow tendinosis. (P. 193)
Soonsuwan W, Rangkla S.

Cross-cultural adaptation and reliability of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) on Thai smokers (P. 333)
Klinsophon T, Thaveeratitham P, Janwantanakul P.

Prevalence of UGT1A4 and UGT2B7 polymorphisms in Thai patients. (P. 49)
Singkham N, Towanabut S, Lertkachatarn S, Punyawudho B.

A cross-sectional study of dentine hypersensitivity and predisposing factors at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand: A pilot study. (P. 175)
Narongdej T, Sakoolnamarka R, Dhanuthai K.

What is the normal serum alanine aminotransferase (ALT) value for Thai subjects with the low risk of liver diseases?. (P. 321)
Viriyautsahakul V, Soontornmanokul T, Komolmit P, Jiamjarasrangsi W, Treeprasertsuk S.

Autoimmune pancreatitis: Characteristics on CT imaging. (P. 491)
Yongpitayapong C, Vachiranubnap B.

Acute effects of aquatic exercise on trunk flexibility and low back muscle strength in healthy Thai subjects. (P. 51)
Janyacharoen T, Sa-nguanram S, Sarasuk P, Kaewlamul P, Mato L.

Characterization of human dermal solutions: New raw material for tissue engineering. (P. 177)
Theerakittayakorn K, Bunworasate U, Bunprasert T.

Economic evaluation of nucleoplasty compared with conventional opened diskectomy in treatment of contained herniated lumbar disk. (P. 307)
Charoenlap C, Tejapongvorachai T, Kuptniratsaikul S.

Effects of aquatic exercise on trunk flexibility, back muscle strength, and pain scale in chronic nonspecific low back pain patients. (P. 433)
Janyacharoen T, Chaichanawongsa J, Namsiri S, Thongduang Y, Arayawichanond P, Kanpittaya J.

Serum levels of estradiol and follicle stimulating hormone, and vasomotor symptoms in Thai women receiving GnRH analogue before laparoscopic enucleation of endometriotic cysts. (P. 557)
Bunyavejchevin S, Wisawasukmongchol W.

Development of disease-specific health-related quality of life questionnaire for Thai adolescents with systemic lupus erythematosus (SLE). (P. 675)
Pattaragarn A, Eiam-Ong S.

Demographic factors associated to survival of HIV/ AIDS patients in southernmost province of Thailand. (P. 355)
Chaimay B, Woradet S, Sukkasem K.

Relationship between regimen complexity and medication adherence behavior in Thai elderly with hypertension. (P. 457)
Tepsuriyanont S, Jirapaet V, Luangamornlert S, Praditsuwan R.

Sclerosing adenosis and radial scar of breast : Imaging findings and breast cancer association. (P. 571)
Sakolnurak M, Boonjunwetwat D.

MRI-Based anthropometric of proximal humerus in Thai population. (P. 39)
Suratkarndawadee S, Itiravivong P, Kuptniratsaikul S, Virulsri C.

Foot dimensions in Thai diabetes. (P. 139)
Tantisiriwat N, Janchai S, Viravan T.

Cervical disc dimensions of the Thai population. (P. 225)
Wandee U, Itiravivong P, Tejapongvorachai T, Tangpornprasert P.

Hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver: CT findings and the usefulness of delayed phase scan. (P. 347)
Chaodumrong R, Tanpowpong N, Vachiranubhap B.

Health-risk behaviors relate to health problems on annual health check-up. (P. 437)
Kongsomboon K, Loetthiraphan S.

Active management of the third stage of labor (AMTSL) without controlled cord traction at Nongkai Hospital. (P. 581)
Densiriaksorn S.

Effect of EMG biofeedback to improve upper extremity in children with cerebral palsy: A randomized controlled trail. (P. 451)
Rattanatharn R.

Category change and incidence of malignancy in Bosniak category II, IIF and III lesions at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 589)
Sriyook A, Sasiwimonphan K.

Trend of new addictive substances: Hashish. (P. 105)
Areesantichai C., Perngparn U.

Prevalance of viral infections in clinical specimens at Virology laboratory Unit during the year 1998 to 2004. (P. 229)
Thammaborvorn R., Mungmee V., Thammachoteruja L., Kowitdamrong E., Bhattarakosol P.

A study of knowledged, attitudes and practices about dengue infection of people in Moo 5, Na Wang Hin Sub-district, panusanikom District, Chonburi Province. (P. 281)
Muangpaisarn P., Chanyavanich P., Chayanupatkul M., panarat P., Wanchaijiraboon P., Bespinyowong P., Parkpibul P., Swangsak P., pornmeechai Y., Vimolket T., Kiettisanpipop P., Cheupanich P., Roonsirisangrat P., Vejpongsa P., Eiamprapai P., Wongkhaijornkit

Medical reports given to patients who came to forensic clinic of King Chulalongkorn Memorial in 2003. (P. 411)
Phrueksanan W., Chongprasartsuk K.

Different size of strip does not affect the diagnostic property of urine pregnancy test. (P. 55)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

The efficacy of percutaneous A1 pulley release for trigger finger treatment. (P. 177)
Lairungruang W., Chuepool K., Kuptniratsaikul S.

Prevalance and severity of allergic diseases in Thai children in Phitsanuloke Province. (P. 265)
Sumritwatchasia W., Ngampaiboon J.

Depression in patients with type 2 diabetes attending at Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital (P. 163)
Amporn Nueangjaknak, Siriluck Suppapitiporn

The surveillance of staffs' dental health at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. (P. 357)
Chunpongthong S., Yeekian C.

A study of efficacy of Turbutaline in inhabition of labour and Glucocorticoid therapy for the improvement of the lunngs of the new born in preterm premature rupture of the membranes at Sawanpracharak Hospital. (P. 447)
Nittinawarat A.

Comparison of urinary citrate between patients with nephrolithiasis and healthy controuls. (P. 51)
Saepoo S., Adstamongkonkul D., Tosukhowong P., Predanon C., Shotelersuk V., Boonla C.

Characterization of magnetic resonance (MR) findings of malignant and benign vertebral compression fractures. (P. 119)
Srisomboon J.

อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการผ่าตัดไส้ติ่งแล้วไม่พบพยาธิสภาพ และการแตกของไส้ติ่งในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (P. 279)
เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล

How long does it take to reduce the risk of spillage TCC implantaton by distilled water peritoneal irrigation to complete cytolysis? (P. 397)
Nuanthaisong U., panya K., Ratchanon S., Kittikowit W.

Evaluation of COBAS c111 and COBAS INREGRA 800 automated analyzers. (P. 499)
Mekaroonkamol P., Ketloy C., Chamnanprai S., Milintakas A., Chatsantikul R., Ujjin P.

A comparative study on the effect of circuit exercise training and bicycling on fat percentage reduction. (P. 29)
Raiva V.

Intestinal obstruction at Chulalongkorn Hospital. (P. 127)
Chittmittrapap S., Tanphiphat C., Prasopsanti K.

Bacteria contamination of nebulizer in Pediatric intensive care unit Chulalongkorn Hospital. (P. 217)
Chotivittayatarakorn P., Boakird T., Chumdermpadetsuk S., Reinprayoon S.

Bone tumors and tumor-like lesions - A retrospective study of 431 cases. (P. 303)
Sampatanukul P., Pattanaruanglai A., Siriaungkul S., Chaiwun B., Viratchai C.

Pharmacokinetic / pharmacodynamic clinical trails of CAPRONORr implants. (P. 377)
Virutamsen P., Leepipaiboon S., Ussanachitt C., Chutivongse S.

Effect of giving planned information combined with actively warmed fluid and forced air warming program for shivering women receiving gynecological surgery under spinal anesthesia (P. 785)
Paramet Chitthanom, Noraluk Ua-kit

Dose chlorpheniramine maleate has an effect on development og mouse cortical barrels? (P. 453)
Sudsuang R., Kitthaveepvatana N., Tongroach P.

Central corneal thickness in Thai myopic patients. (P. 531)
Pansatiankul T., Chansue J.

Osteogenic sarcoma: A retrospective pathological review of 40 cases. (P. 621)
Pattanaruanglai A.

Antioxidant effects of unpolished Sung-Yod sticky rice on prevention of ethylene glycol-induced renal pathology in rats (P. 451)
Semangoen T, Khawsuk W, Simanon N, Soiphet T, Homjai W, Boonchaleaw B, Seangchan P, Nuurai P.

Harrington instrumentation in unstable fractures of thosacolumbar spines. (P. 691)
Itiravivong P.

Blood and urine lead level of people living along the main street in some area of Bangkok Metropolis. (P. 785)
Sukonthaman U., Thaveesin P.

Premature rupture of membranes, and bacterial colonization of endocervix. (P. 883)
Wajanavisit W., Nuntapisut P., Wejkigkul S., Yoon N., Veravatanatakul Y., Tangpisan S.

Pica in childhood. (P. 965)
Su-am-pun U.

In vitro biocompatibility of novel titanium-based amorphous alloy thin film in human osteoblast like cells (P. 89)
Saran Tantavisut, Boonrat Lohwongwatana, Atchara Khamkongkaeo, Aree Tanavalee, Pairat Tangpornprasert, Pubul Ittiravivong

Urinary enzymes in healthy adults, and in dogs treated with Russel's viper venom. (P. 31)
Buranasiri K., Toksukhowong P., Thamaree S., Chaiyabutr N., Sitprija V.

Myasthenia gravis: analsys of 55 cases with review of literatures. (P. 137)
Phanthumchinda K., Likasit C., Hemachudha T., Locharenkul C.

A study of serum immunoglobulin levels in Thai children. (P. 233)
Sakulramrung R., Chumdermpadetsuk S., Ngamphaiboon J., Hanvivatvongs O., Vacharasrisorn A., Likitnukul S.

Second-trimester termination of pregnancy using intravaginal gemeprost (16,16-dimethyl-trans--- PGE1 methyl ester). (P. 339)
Tannirandorn T., Kolkijkovinda S., Sentrakul P.

Pre-existing immunity against hepatitis A virus in family members. With index cases of hepatitis. (P. 441)
Poovorawan Y., Tatiyakavee K., Sakulramrung R., Chumdermpadetsuk S.

Clinical features of qouty arthritis. (P. 537)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

Intraorbital extraocular tumos: a study of 56 cases. (P. 631)
Kasantikul V., Ruangwattanaporn M., Shuangshoti S.

A Randomized double-blind compaison of Norfloxacin and Cotrimoxazole in the treatment of upper urinary tract infection. (P. 727)
Tungsanga K., Chongthaleong A., Udomsantisuk N., Bejraputra O., Sitprija V.

A study of bowel patterns in Thai population. (P. 803)
Danvivat D., Tankeyoon M., Sritatanaban A.

An evaluation of hemoglobin determination by alkaline hematin with non-cyanide reagent. (P. 879)
Chaiyaseat T., Chaipipat M.

Blood and urinary aggregator, and inhibitor composition in renal stone patients of Northeast Thailand. (P. 979)
Sriboonlue P., PrasongwattanaV., mahavirawat U., Tosukhowong P., Phantumvanit P., bejraputra O., Tungsanga K., Sitprija V.

Effect of Buddhist meditation on serum cortisol level, cardiovascular functions, respiratory function, and reaction time. (P. 1069)
Chentanez V., Sudsuang R., Veluvan K., Phuwapanich S.

Problem of the coverage of immunization among children 0-5 years of age at Tambon Nong-kayard, Panusnikom District, Chonburi Province. (P. 25)
Roongsrithong N., Narupiti N., Techanirattisai N., Logessgrawee N., Pitakkijnukul N., Jirapongsnanurak O., Suwanwela N., Amornteerawat O., Kuyarat N., Wongsakulchun P., Khoenpratiyuth N., Singhatanadgit P., Thongjitratana K.

Comparative Study in the Detection of Rotavirus in Feces, using Mini-Latex Agglutination and Enzyme Linked Immunosorbent Assays. (P. 113)
Punnarungsa V., Woodtayakorn J., Mungmee V.

Carcinoma of the endometrium at Chulalongkorn Hospital during 1982 to 1987. (P. 187)
Tresukosol D., Sirisabya N., Sindhavanonda S.

Prevalence of diabetes mellitus: Is urine test sufficient. (P. 279)
Sitthi-Amorn C., Bunnag S., Chandraprasert S.

Intestinal absorption studies in children with Hymenolepiasis nana and chronic diarrhea. (P. 363)
Sitthichareonchai P., Jongwutiwes S., Kraivichian P., Uraisin S.

Feaible roles of health volunteers in early detection of diabetes. (P. 429)
Sithisarankul P., Viputsiri O., Samurwong P., Pansakorn S., Keaisampao R.

Serum copper and zinc levels in Thai blood donors. (P. 519)
Kirdudom P., ochareon R., Sudsuang R.

Guillain-Barre syndrome. (P. 593)
Phanthumchinda K., Piyasirisilp S., Hemachuda T.

Nebulized salbutamol VS injected epinephrine in the treatment of acute asthma in children. (P. 669)
Mgamphaiboon J., Chumdermpadetsuk S.

Roles of epithelium and temperature on the activity of chicken bronchial smooth muscle. (P. 753)
Werawong C., Sudsuang S., Dhumma-Upakorn P., Chentanez V.

Acute upper gastrointestinal hemorrhage in Pichit Hospital. (P. 833)
Tangsittichok L., Punawakul S.

Translabyrinthine approach to acoustic neuroma. (P. 913)
Vaewvichit K., Taecholarn C., Supanakorn S., Tonsakulrungruang K.

Analysis of 515 cases of the uterine cervix carcinoma treated with radiotherapy in Chulalongkorn Hospital. (P. 31)
Lertsanguansinchai P., Rojpornpradit P., Thitathan S., Rajatapiti P., Kambhu Na-Ayudhya P., Pataramontree J., Suriyapee S.

Prevalence of cervical spinal involvement in patients with Rheumatoid Arthritis at Chualongkorn Hospital. (P. 121)
Jainkittivong A., Deesomohok U., Tumrasvin T., Hemachudha T., Sitisara B.

Malnutrition among school children at Huatanon Subdistrict, Panusnikom District. Chonburi Province. (P. 193)
Aromvanich T., Kerdpetang S., Chobunsongserm S., Ngamukos T., Kiravittaya T., Ratanapojjanat T., Suksankraisorn U., Wongtavarawat V., Muntoclilok V., Satarasathit V., Boonyongratanakul V., Archvanuntakul V., Songjiyratana K.

Prevalence study for hepatitis B in various group of employees, Bangkok. (P. 277)
Nuchprayoon C., Ocharoen R., Akkawat R., Apiratyodhin C., Chumnijarakij T.

A study of serum magnesium levels attained in intravenous magnesium sulfate therapy for preeclampsia. (P. 349)
Sukcharoen N., Witoonpanich P.

Comparative efficacy of diltiazem and propranolol on treadmill exercise performance in chronic stable angina: A randomized crossover study. (P. 441)
Ongcharit C., Pakeechep T., Tharavanij V.

Invitro effects of acyclovir on the herpes simplex virus type antigens by western blot assay. (P. 523)
Panpunnung T., Tiensivakul P., Pannarugsa V., Desudchit P.

CA125 in ovarian cancer. (P. 601)
Sirisabya N., Nitichai Y., Leepipatpaiboon S.

Primary sarcoma of small bowel: retrospective study in 14 cases. (P. 675)
Yenrudi S., Dharmmmaponpilas J.

Social value value on newborn circumcision. (P. 763)
Sanpawat S.

A comparative study: pprevention of striae gravidarum in nulloparas utilising aloe vera cream vs. cream base. (P. 851)
Jiropas P., Tankeyoon M.

Treatment of infected pancreatic necrosis by open drainage and frequent debridement. (P. 931)
Sangsubban C., Tanprayoon T., Tanphiphat C.

Diphtheria, tetanus and pertussis immunity in new entrants of primary school, Angthon, Thailand. (P. 27)
Luksamijarulkul P., Jaruekwongsawas F.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part II: electrodiagnotic aspect.) (P. 149)
Aksaranugraha S., Siripornpanich S., Asvakiat P., Phanthumchinda K., Suwanwalaikorn S., Bunnag SC.

Carcinoma of the small intestine and periampullary region. (P. 205)
Yenrudi S., Dharmmaponpilas J.

Transvaginosonography in follow up of gestational trophoblastic diseases. (P. 273)
Tresukosol D., Vitoonpanich P., Tantavanich T., Limpongsanurak S.

Changes of sera biochemistries and hormones in elderly Thai subjects: a preliminary report. (P. 361)
Werawatgoompa S., Tunsaringkarn K., Wongyai S., Jaruprakorn W., Buranasiri K., Dusitsin N.

Vasa previa: a 10 years review at Chulalongkorn Hospital (1981- 1990) (P. 437)
Sukoharoen N.

Efficacy of Aloe vera leaves extract on the treatment of melasma. (P. 501)
Korkij W., Bhunratanakornkij L., Wakawakyanon S.

Experimental - studies of sereny test and susceptibility test for for the pathogenicity of anarobicteria. (P. 571)
Dhamabutra N., Nichivanives P., Chiabehalard A., Tatsanakit A.

CT scan and ultrasonic characteristic imaging of renal cell carcinoma. (P. 651)
Vajarapongse K., Boonjunwetwat D., Sililuk Kaengsurakran. Vajagupta L.

Surgical management of stab wounds of the colon. (P. 729)
Sriussadaporn S., Tanpiphat C.

Postoperative complications in prdiatric cardiac surgery. (P. 811)
Leepraditvan P., Sueblingvong V., Thisyakorn C., Pathumanad C., Chotvittayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lauhakunakorn P., Sanpradit M., Kurowat Y. Benjachonlamash V.

Reversal of elevated urinary N-actyl-B-glucosaminidase in an asymptomtic, severe form of glomerulonephropathy with vasodilators. (P. 21)
Buranasiri K., Saleekul P., Futrakul P., Thamaree S., Kingwatanakul P., Sensirivatana R., Watana D., Futrakul N., Panichpun S.

Analysis and comparison of cytodiagnosis and forzen section diagnosis of breast lumps. (P. 103)
Sampatanukul P., Chaiwan B., Trakaravanich V., Suvichanvorasin M.

An evaluation of tar liquid in the treatment of seborrhoeic dermatitis of the scalp: a controlled clinical trial. (P. 183)
Sindhuphak W., Chiewchavit S., Mekkositsathien S., Vichitpunt W., Pruangmethangkul S.

Anatomical localization of interneurones projecting to spinocerebellar tract cells in the guinea pig: a retrograte transneuronal transport of WGA-HRP study. (P. 249)
Chentanez V., Tansatit T., Sangkae J.

Evaluation of rapid Enzyme Immunoassay (EIA) test for laboratory diagnosis of anaerobic Chlostridium difficile-colitis. (P. 327)
Dhamabutra N., Vichivanives P., Khantipong M.

Immediate complication of transurethral prostatic resection. (P. 397)
Prasopsanti K., Feneley RCL.

Phase III study of Radiotherapy alone versus combination of Mitomycin-c and 5-FU plus radiation in locally advanced cervical cancer. A preliminary results. (P. 461)
Lertsanguansinchai P., Thiathan S., Rojpornpradit P., Rajatapiti P.

Basic medical science achievement of the community-targeted problem-based medical students first enrolment cohort. (P. 515)
Phulklongtan M., Varavithya C., Watanapat S.

Comparison of international normalized ratio and prothrombin time ratio resulted from different international sensitivity index reagents. (P. 571)
Charuruks N., Krailadsiri P., Janjobjing K.

Results of radical and adjunctive radiotherapy of esophageal carcinoma. (P. 631)
Rojpornpradit P., Thitathan S., Lertsanguansinchai P., Rajatapiti P., Asavametha N., Khorprasert C.

Gastroesphageal reflux in infants with recurrent pneumonia. (P. 685)
Deerojanawong J., Vivatvakin B., Prapphal N., Saengchote S.

Adjuvant chemotherapy for non-metastatic osteosarcoma of the extremity: a preliminary report. (P. 735)
Rojpornpradit P., Lertsanguansinchai P., Thitathan S., Rajatapiti P., Wangsupachat S.

Comparative study of two computer softwares for item analysis. (P. 23)
Laisnitsarekul B.

Evaluation of locally developed ELISA for determining anti-CMV IgG antibody by comparison with two commercial ELISA kits. (P. 91)
Bhattarakosol P., Viboonchaicheap K., Mung-Mee V., Pannarungsa V.

Respiratory drugs prescribing at the Pot-Patient Clinic, Chulalongkorn Hospital. (P. 137)
Ittipanichpong C., Pavichitr N., Tangphao O.

Fine-needle aspiration cytology improved sensitivity in differential diagnosis of non-toxic diffuse goiter. (P. 263)
Sridama V., Tantivirasuth S., Pokto S.

Automated hematology 1: reference values for leucocyte parameters on the flow cytometric system (Technicon H*1). (P. 337)
Krailadsiri P., Charuruks N.

The study of the participation of medical students of Chulalongkorn university in extracurricular Activities. (P. 399)
Sriratanaban J., Thongthai K., Puthanakit T., Kontrong U.

Posterior Stabilized condylar arthroplasty: a critical review of range of motion. (P. 471)
Itiravivong P., Wangroongsub Y., Tienboon P.

Hematologic effect of recombinant human granulocyte colongstimulating factor in patients receiving myelosuppressive chemotherapy. (P. 515)
Charuruks N., Krailadsiri P., Voravud N., Nitipaijit N., Srisink N., Dangchin N.

A comparative study of grades assigned between the Five and Eight-Category Granding Systems. (P. 579)
Laisnitsarekul B.

An epidemiological study of hydatidiform moles conducted in Chulalongkorn Hospital. (P. 659)
Limpongsanurak S.

The response of the tilt table performed in the afternoon in syncope of unexplained origin. (P. 761)
Sitthisook S.

Effects of ACE inhibitor on diabetic cardiovascular complications: cardiac and vascular hyppertrophy. (P. 29)
Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Suwangool P., Patumraj S.

Non-glycosylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF) treatment for patients with febrile neutropenia following chemotherapy. (P. 107)
Voravud N., Sriuranpong V., Nithipaijit N., Charuruks N.

Intranodal extraparotid Warthin's tumors: clinicopathological study. (P. 199)
Kasantikul V., Chamsuwan A., Maneesri S., nuanboonma P.

Effect of 3α-dihydrocadambine isolatd from wild cinchona leves on blood presure and heart rate in tree shrew. (P. 271)
Sudsuang R., Vattanajun A., Kunluan P., Singhaniyom V., Boonsinsukh P.

Recombinant human granulocyte colony-stimulating factors (rhG-CSF) in pramiry prevention of chemotherapy-induced neutropenia. (P. 361)
Voravud N., Sriuranpong V., Nithipaijit N., Charuruks N.

Comparision of in-house Tc-99m DTPA and commercial Cr-51 EDTA for measurement of glomerular filtration rate in patients. (P. 437)
Chaiwatanarat T., Poshyachinda M., Saesow N.

Effect of the numbers of frames analysis on sperm density and motility using Hamilton - Thorn Motility Analyzer (HTMA). (P. 521)
Sukcharoen N., Aribarg A.

Viral isolation in different stages of recurrent herpes labialis by shell vial centrifugation cell culture. (P. 593)
Pittayathikhun K., Korkij W., Punnarugsa V., Bhattarakosol P.

Community prevalence of alcohol use disorders in a rural area of Nakorn-Sawan Province, Thailand. (P. 649)
Thavichachart N.

The clinical study of septic arthritis due to Pseudomonas Pseudomallei in Chulalongkorn Hospital. (P. 743)
Deewattanakul J., Tumrasvin T., Deesomchok U.

Comparative study on the results of rotavirus detection by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Polyyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE). (P. 823)
Wirachshilp P., Bhattarakosol P., Mung-Mee V., Punnarugsa V.

The effectiveness of chicken model traning programme for subdermal contraceptions. (P. 23)
Bunyavejchevin S., Limpaphayom K., Reinprayoon D., Tantiyaporn K., Wisawasukmongchol W.

Scalp injures of metal and silastic cups vacuum extraction. (P. 115)
Chaithongwongwatthana S., Reinprayoon D.

Biliary atresia: 10 years ecperience at Chulalongkorn University Hospital. (P. 193)
Chandrakamol B., Vejchapipat P., Chittmittrapap S., Poovorawan Y.

Resilience and social support in HIV/AIDS clients at the HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration, Thai Red Cross AIDS Research Centre (P. 947)
Napaphach Muangma, Decha Lalitanantpong

Comaparative study of the 1993 objective structured clinical examination scores among three medical programs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 289)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Evaluation of training program for medical students on a holistic approach to assist AIDS patients. (P. 371)
Laisnitsarekul B., Maruchi N.

Anesthesia for heart transplantation at Chulalongkorn Hospital: results of a 9 year experience. (P. 465)
Charuluxananan S., Kyokong O., makarasara N., Chamsai S., Singhapreecha S.

Alteration of platelet 5-HT2 serotonin receptor in migraine patients with analgesics overuse. (P. 557)
Paungniyom S., Srikiatkhachorn A., Khotchabhakdi N., Govitrapong P.

Microscopic intranasal approach to sphenoid sinus. (P. 629)
Supanakorn S.

The comparative study of sixth year medical students' achievement among conventional curriculum, MESRAP curriculum, and problem-base, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University in academic year 1995. (P. 713)
Pholwan N., Tantayaporn K.

Febrile neutropenia in Chulalongkorn Hospital during 1994-1995. (P. 781)
Hiransuthikul N., Tantawichien T., Sawangool P., Nuchprayoon T.

Native lung infection after single lung transplantation. (P. 915)
Luengtaviboon K., Udompanich V., Suwannakul P., Harnvanich M.

Anti-HIV prevalence and the comparison of some know risk behaviors between male IDUs with and without anti-HIV, seeking for methadone treatment at 2 governmental hospitals. (P. 989)
Luksamijarulkul P., Pluchtaweesak S.

Investigation of safety precautions in healthcare workers handing antineoplastic drug at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 319)
Hengpraprom S., Kulwanvijit N., Jimjarasrangsi W.

Prevalence of anemia in pre-school children in Krabi Province. (P. 789)
Suwantaroj S., Betest Y., Promsang S.

Comparion of efficacy between Nalbuphine, Tramadol and Ondansetron in treatment of postanestheic shivering after spinal anesthesia for cesarean delivery. (P. 851)
Tamdee D., Kyokong O., Charuluxanan S.

Quality assurance for the alignment of the field of radiotherapeutic treatment of cancer in of head and neck. (P. 225)
Rojpornpradit P., Suriyapee S., Lapanich S.

Hepatitis B virus seromarkers and epidemiological characteristics in husbands of HBsAg-positive and HBsAg-negative postpartum women. (P. 35)
Luksamijarulkul P., Mooktaragosa A., Viwatwongkasem C., Singhanati S.

Effect of calcium supplementation on maternal hypertensive disorders and neonatal outcomes among pregnant Thai women: A 2-year interim analysis report (P. 23)
Shina Oranratanaphan, Surang Triratanachat, Sukanya Chaikittisilpa, Patou Tantbirojn, Noppadol Chaiyasit, Unnop Jaisamrarn, Dhiraphongs Charoenvidhya

Histopathologic Feathures of Pneumocystis carinii pneumonia in 54 Thai AIDS patients. (P. 539)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Comparative study of the effectiveness of the conventional training program and a manikin-based training program for Chulalongkorn University medical students in venipuncture training. (P. 137)
Wiwanitkit V.

Comparative study of the measurement of erythrocyte sedimentation rate (ESR) by blood gas capillary and Wintrobe tubes. (P. 401)
Vacharasikorn A., Supanuch N., kummanee U., Inthusoma T., Poovorawan Y.

Blood sample collected by laboratory and non-laboratory medical personnel: a comparative study. (P. 227)
Wiwanitkit V.

Factors predicting surgical outcome of the spinal cord compression from extradural metastases. (P. 391)
Phornsuwannapha S., Bunyaratavej K.

Outcome pf percutaneous ballon pulmonary valvuloplasty in children at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 489)
Muangmingsuk S., Lertsapcharoen P., Khongphatthanayothin A., Chotivittayatarakorn P., Benjacholamas V.

Placenta previa: A 3 years' experience at King Chulalongkorn menorial Hospital. (P. 555)
Samritpradit P., Uerpairojkit B., Charoenviedhya D.

Correlaltion of in vivo and in vitro reponses of Plasmodium vivax to chloroquine. (P. 639)
Congpuong K., Na Bangchang K., Tasanor O., Sirichaisinthop J., Wernsdorfer WH.

Penile Prosthesis: Option for treatment of ED in Thailand. (P. 739)
Kongkanand A., Tantiwongse K.

Herniated nucleus pulposus of the thoracic spine: treated bt anterior trans - thoracic diskectomy. (P. 801)
Tejapongvorachai T., Kuptaniratsaikul S., Ittiraviving P., Bohlmsn HH.

Response of HIV seropositive red blood cells to oxidative stress is no less than that of normal red blood cells: A preliminary report. (P. 901)
Suwansaksri J., Wiwannitkit V., Sugaroon S., Prachasilpa J., Chotpheerd A.

Change of knowledge, attitude and practice of medical students after finishing the Humam Behavior course. (P. 985)
Kanchanatawan B., Thavichachart N.

A using of modified Cystein-Peptone-Liver infusion-Maltose medium for cultivation of Trichomonas vaginails. (P. 31)
Saksirisampant W., Saksirisampant C.

Soft tissue sarcoma at King Chulalongorn Memorial Hospital: A review of 105 cases. (P. 309)
Sansopha L., Punyavoravut V.

Unit costs of the social security services at King Chulalongkorn University Hospital. (P. 129)
Molee J., Sriratanaban J., Ngermwiwatkul M.

Diagnosis of Prader-Willi, Angelman and male fragile X syndromes at King Chulalongkorn Memorial Hospital by methylation-specific PCR. (P. 223)
Sakdikul S., Mutirangura A.

A case- control study of hepatitis C virus infection among sexually transmitted disease patients. (P. 413)
Luksamijarulkul P., Lhemnak P., Luksamijarulkul S.

วิธีผายปอด (Artificial Respiration) (P. 26)
นิยม ฉิมะวงษ์

Seroprevalence of Anti-Toxoplasma gondii antibodies in Thai people by ELISA. (P. 587)
Kraivichiam K., Saksiridsampant C., Vivalvakin B., Saksiirisampant C.

External diameter of possible alternative arteries used as conduit in coronary artery bapass graft for myocardial revascularization in Thai cadavers. (P. 671)
Tansatit T., Benjacholamas V., Tokkunheng N.

CT findings of primary gallbladder carcinoma. (P. 777)
Vajragupta L., Chingchit W.

The correlation between GPAX and Comprehensive MCQ score of the medical students academic year 1995 - 1999. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 971)
Laisnitsarekul B., Tantyaporn K., kiartinart S.

Incidence of positive urine amphetamine from the poor socioeconmic status first period secondary school students (grade 7-9) in a Bangkok metropolitan temples school. (P. 881)
Suwansaksri J., Wiwanitkit V., Pathompatama N., Praneesrisawat P.

Cerebral vasopasm evaluated by Transcranial Doppler Sonography in aneurysmal subarachnoid hemorrhage patients. (P. 31)
Panitpotijaman W., Suwanwela NS., Khaoroptham S.

Retinoblastoma protien expression in nasopharyngeal carcinoma. (P. 107)
Charuruks N., Shuangshoti S JR., Mutiranggura A., Supiyaphun P., Voravud N.

Comparative study of determination methods for low-density lipoprotein by direct assay and modified Friedewald's formula calculation. (P. 189)
Jaiwang P., Wiwanitkit V., Paritpokee N.

Eosinophilia with low prevalence of parasitism in a rural area of Maha Sarakham Province after annual mass treatment with mebendazole and albendazole. (P. 423)
Triteeaprapap S., Thamapanyawat B., Nuchprayoon I., Thanamun B.

Peripheral arterial disease in diabetes mellitus at Banpong Hospital. (P. 581)
Jintanon K., Dethdit B.

Effect of preoperative glucose-containing solutions and intraoperative glucose-deprived solutions on blood glucose levels during major intracranial surgery. (P. 679)
Tuchida L., Somboonviboon W., Limutatip S., laungaroon M.

Can urodynamic parameters predict the outcome of TUR-P in BPH patients? (P. 767)
Supitak W., Bunyaratavej P., Ratchanon S.

Nasomtric assessment using Chula-7 point scale nasality test. (P. 845)
Precharitpukdee N., Pracharitpakdee M., Sutantawibon P., Jindarak S.

Peripheral nerve injury cases in King Chulalongkorn Memorial Hospital over 10 years. (P. 927)
Agthong S.

Hematocrit vs. complete blood count with red blood cell indices as a hematologic screeing for anemia in pregnant women: Which one is more proper? (P. 225)
Tanawattanacharoen S., Suchartchan P., Manotaya S., Uerpairojkit B., Tanirandorn Y., Charoenvidhya D.

Screening of hapatitis C virus antibody in HIV-risk group: Comparison between HIV-infected subjects and HIV-uninfected subjects. (P. 307)
Luksamijarukul P., Tanprasert S.

Comparison of PCR and antigen detection with conventional culture and acid-fast microscopy for diagnosis of pulmonary tuberculosis. (P. 381)
Tansuphasiri U., Chuchottavorn C., Pumprueg U., Utrarachkij F., Punchitton S.

Clinical association of high serum alkaline phosphatase levels in hospitalized patients. (P. 485)
Tangkijvanich P., Paritpokee N., Wiwanitkit V., Tosukhowong P.

Ganglioneuroma: Clinicopathological study with emphasis on the histologic features and differential diagnosis on the histologic feature and differential diagnosis. (P. 545)
Punyavoravut V., Sampatanukul P., Ruangvejvorachai P.

Comparison of current practice and expectations in occupational health services between corporate physicians' and managers' perspectives in large-scale enterprises in Thailand. (P. 655)
Sithisarankul P., Ngamkiatphaisan S., Promdit B., Prapansilp M.

Development of PCR-ELISA for rapid detection of Heamophilus influenzae type b in seeded cerebrospinal fluid samples. (P. 797)
Tansuphasiri U., Phulsuksombati D.

Adjacent interdigital pinning: a pilot study of a novel technique for periarticular base fracture of proximal phalanx (P. 675)
Nattawut Sastravaha, Worasun Taweewuthisub, Soarawit Weerasopone

Childhood superficial fungal infection in oediatric dermatologic clinic, Chulalongkorn University. (P. 41)
Wananukul S., Pongprasit P.

Use of aorto-distal aorto shunt during repair of descending thoracic aortic aneurysms. (P. 127)
Luengtaviboon K., Sunpradit M., Benjacholamas V., Kurovat Y., Ongcharit C.

Patterns of cardiovascular drug prescribing in general practice. (P. 277)
Thamaree S., Wittayalertpunya S., Tungphao O.

Detection of the erythrogenic toxin A,B and C genes in group A steptococci isloted from clinical specimens and throat of school children. (P. 367)
Nunthapisud P., Sirilertpanrana S., Reinprayoon S., Tanna A.

No-needle sub-Tenon's anesthesia for strabismus surgery. (P. 429)
Yaisawang S.

The relationship of health perception, anxiety and self-care in normal primigravida adolescents at Phattalung hospital, Phattalung province. (P. 523)
Thangsuvan J., Shuaytong P., Rojanavipat P., Meesawat C.

Vaginal administration of oral contraceptive pill affects on vaginal cytology- a pilot study. (P. 659)
Trivijitsilp T., Chompootaweep S., Tantayaporn K., Bunyathiti D.

Rhinocerebral mucormycosis: a 10 - year review at Chualalongkorn University Hospital. (P. 733)
Kerekhanjanarong V., Supiyaphun P.

DNA proliferation indices in papillary immature metaplasia of the cervix. (P. 805)
Trivijitsilp P., Crum CP.

Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (G-6-PD) activity in Thai newborn and sdults: Normal ranges and incidence. (P. 901)
Kittikalayawong A., Impand C., Seksarn P.

Enteric Fever รักษาด้วย Synthomycetine (P. 19)
ชัญโญ เพ็ญชาติ

ผสมผสานเรื่องแผลในกระเพาะอาหารและดูโอดินั่ม (P. 33)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

CHYLOUS ASCITES (P. 22)
ส่าหรี เพ็ญภาคกุล

PITYRIASIS LICHENOIDES CHRONICA (Juliusberg) (P. 23)
ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ

SPONTANEOUS RUPTURE OF INFARED SPLEEN (P. 14)
ทวี ตุมราศวิน, สถาพร วาทยานนท์

'ARFONAD' FOR INDUCED HYPOTENSION IN SURGERY (P. 17)
ชิน บูรณธรรม

การศึกษาการตรวจเซลล์มะเร็งจากช่องคลอด (P. 86)
เสริมศรี สินธวานนท์, ทรรศนีย์ บุณยัษฐิติ, อัมโภช หลิมรัตน์, สุขสันต์ นาคะลักษณ์

บทเรียนจากความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร โดยรังสีเอกซ์ (P. 190)
วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, กัลยา เจียรประดิษฐ์, สุวิชช์ น้ำหอม

A possible case of fetal aplastic anemia associated with viral hepatitis (P. 225)
Puedsri Watananukul, Somsak Dechakaisaya

ห่วงพลาสติค (P. 128)
ประมวล วีรุตมเสน

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง คุณค่าในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ (P. 201)
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์, จรัส สุวรรณเวลา

Secretory mechanism: A review article (P. 285)
Suchin Ungthavorn

Surgical treatment of extracranial cererovascular insufficiency (P. 191)
เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

Effect of monosodium glutamate on developing mouse fetuses (P. 265)
Suchin Ungthavorn, Phairuch Chaiyakul, Sangthong Chiamsawatphan, Pintumas Nivatavongs, Kusuma Thongsomchitt

Asherman's syndrome (P. 52)
ถนอม มะโนทัย

Incidence of C. Diphtheriae from the patients' clinical specimens (P. 97)
ผ่องพรรณ เต็มสุข, นราทร ธรรมบุตร, ดวงรัตน์ วิภาประสิทธิ์

ช็อค (P. 157)
สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ

Small bowel intussusception in Peutz-Jeghers syndrome (P. 209)
Chaliow Piyachon, Phrao Nivatvongs

Acute Glomerulonephritis กลไกการเกิดพยาธิสภาพ การวินิจฉัยโรค การรักษาและป้องกัน (P. 22)
ประสิทธิ์ ฟูตระกูล, เทวี วัฒนา, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, สนใจ พงศ์สุพัฒน์

ยาคุมกำเนิดชาย (P. 27)
เอนก อารีพรรค

ประโยชน์ ของการทำ Percutaneous Transhepatic Cholangiogram (P.T.C) ด้วย Tefion sheath needle ในการวินิจฉัยโรคดีว่านเนื่องจากท่อน้ำดีอุดตัน (P. 91)
พินิจ กุลละวณิชย์, ศัลวัต อรรถจินดา

การสำรวจผู้ป่วยไข้มาลาเรียในจังหวัดสงขลา (P. 193)
ศิวาภรณ์ อุบลชลเขตต์, สวนันท์ ธาระวานิช

การศึกษาเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อ และไฟฟ้ากล้ามเนื้อก่อนและหลังผ่าตัดโรคหมอนกระดูกทับรากประสาท (P. 33)
เสก อักษรานุเคราะห์, ตรง พันธุมโกมล

การผ่าตัดรักษา Retinal detachment ในคนไทยโดยใช้ Silicone seleral sponge (P. 327)
พรสวัสดิ์ นันทวัน

เด็กตายคลอด-ประสบการณ์ 5 ปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 141)
วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เปรียบเทียบวิธี reversed passive haemagglutination กับ counter-immunoelectrophoresis ในการตรวจหาแอนติเจนตับอักเสบบีชนิดผิว (P. 319)
สมหญิง ธัมวาสร, สดใส เวชชาชีวะ, ดิลก เย็นบุตร

ความสามารถในการลดกรดของผลิตภัณฑ์ยาลดกรดชนิดต่างๆที่มีจำหน่ายในประเทศไทย (P. 431)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, วิมาน ศรีเจริญ

การรักษา Reye syndrome โดยวิธีถ่ายเปลี่ยนเลือด (P. 573)
ยง ภู่วรวรรณ, ดนัย สนิทวงศ์

ประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงของยาคุมกำเนิด Megestrol acetate (P. 679)
ประมวล วีรุตมเสน, ดำรง เหรียญประยูร, อารี สมบูรณ์สุข, นิกร ดุสิตสิน, บรรพต บุญศิริ

ผลของผงชูรส (Monosodium Glutamate) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์ และ Chromosomes (P. 833)
สุจินต์ อึ้งถาวร, อุไร อภิชิตเรืองเดช

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเขตและนอกเขตเทศบาล ตำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (P. 925)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, มุนี เศรษฐบุตร, วรวิทย์ ทัตตากร, ศึกษา ภมรสถิตย์

บริการผู้ป่วยนอกสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 1013)
เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก, พิชัย กาญจนพิพัฒน์กุล, วรวีร์ กิตติวัชร

ความรู้ทางด้านอนามัยและการปฏิบัติตนทางด้านอนามัยของนักเรียนชั้นประถม (P. 1141)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, ภิรมย์ กมลรัตนกุล, กอแก้ว บุญญวิจารญ์, พุดซ้อน พัฒนพานิช, บุญชื่น สุขทวี

การตรวจวิจฉัยโรคไทฟอยด์ โดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว (P. 29)
วรรณา พรรณรักษา, สมหญิง ธัมวาสร

Ventricular Function and Pulmonary Hypertension in Acute Respiratory Failure (P. 151)
วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์

เศรษฐานะและลักษณะการเสพยาในผู้ติดเฮโรอีนและฝิ่น (P. 253)
ประพันธ์ ภานุภาค, จิตรา รัตนวงศ์ศิริ, วัฒนะ พันธุ์ม่วง, พีระยศศ ตรงสวัสดิ์, อรสา อภัยวงศ์, อรุณ เชาวนาศัย, ธงชัย อุ่นเอกลาภ

การรักษากระดูกสะบ้าเคลื่อนโดยการผ่าตัดด้วยวิธีดัดแปลงของ Hauser (P. 361)
ตรง พันธุมโกมล, ประกิต เทียนบุญ

การรักษาผู้ป่วยกระดูกฟีเมอร์ท่อนกลางหักหลายชิ้นโดยการผ่าตัดใส่แกนเหล็กและสกรู (P. 519)
ตรง พันธุมโกมล, ประกิต เทียนบุญ

Baseline data in pediatric outpatien clinic, Chulalongkorn Hospital. (P. 37)
Pruksananonda C., Ungthavorn P.

A comparison of Simple smear, Simple sedimentation and Formalin-ether concentration techniques in stool examination for parasites. (P. 133)
Chanthachume K., Rujithamakul N.

Epidural morphine for postoperative analgesia after cardiothoracic and upper abdominal surgery. (P. 237)
Pramuan P., Niruthisard S.

The effect of chlorambucil and gamma-rays on the sister chromatid exchanges in human lymphocytes in vitro. (P. 335)
Promchainant C., Romyanan O.

Reduction of Cytochrome P450scc - Substrate Complenes. (P. 427)
Kriengsiri S.

Serum proteins transmission into Oviductal eggs. (P. 517)
Liengswangwong U.

Baseline data of immigrant workers in Bothong district; eastern Thailand. (P. 631)
Kamol-Ratanakul P., Keratihatayakorn P., Tunpradit S., Thongsawat P., Hirunbut S., Viriyakijja V., Viputsiri O., Dhanamun B.

Gnathostoma antigen: An analysis of pprotien profiles. (P. 739)
Saksirisampant W., Bunmanavong K., Kraivichian P.

A comparative study oftwo IUDs (Copper T 220 C and Alza T IPCS 52) in Thai women. (P. 857)
Chompootaweep S., Reinprayoon D.

Comparative study in chemical changes of ACD- and CPD- stored blood. (P. 983)
Tiensiwakul P., Paldheera S., Chaiyasest T., Aksornvongs P., Bhumipugdi C., Mogmued S., Bunvisuthi P., Tanthien P.

Therapeutic drug monitoring in patients treated at the Chulalongkorn Hospital. (P. 1099)
Auansakul A., Homchan A.

Opisthorchiasis: A study on the effective dosages of praziquantel in cases with and without symptoms. (P. 1209)
Kulkumthorn M., Kraivichian P., Yingyourd P., Buhngamomgkol P., Akaraborvorn P.

Effects on intestinal motility of thirty herbal medicines used in the treatment of diarrhea and dysentery. (P. 39)
Tham-aree S., Pachotikarn J., Tankeyoon M., Itthipanichpong J.

Normal accessory nerve latency. (P. 181)
Bunnag Y.

Final results of the Harrington instrumentation for the adult lumbar spondylolisthesis. (P. 329)
Tienboon P., Pantoomkomol T., Itiravivong P.

The effectiveness of aqueous procain penicillin for treatment of asymptomatic neurosyphilis. (P. 463)
Dhanamun B., Vejjajiva S., Sastarasadhit N., Kamol-ratanakul P., Chantravekin E.

Systemic antibiotics and wound closure in appendicitis. (P. 585)
Chittmittrapap S., Chaidejsuriya S., Imaimkamol S., Roganasakul A.

Carcinoma of the stomach. (P. 697)
Tanprayoon T., Tanphiphat C.

Laparoscopy in the infertile women. (P. 789)
Seejorn K., Tanslaruk U.

Enzyme-linked immunosorbent assay for early detection of whooping cough. (P. 889)
Luksamijarulkul P., Phirapakorn S., Limpiwattakee S.

Effect of sulphonylurea on insulin response during intravenous glucose tolerance test in noninsulin-dependent diabetics. (P. 989)
Sitprija V., Kungkaya V., Bhuvapanich S., Chinayon S.

A preliminary report on the experimental treatment of Gnathostoma spingerum infection in mice with albendazole. (P. 1083)
Yingyourd P., Kraivichian P, Kulkumthorn M.

Surgical anatomy of the cystic artery. (P. 1207)
Chittmittrapap S., Dhanvarjor P., Srusai M.

Medical skill handbook and its usefulness, problem, possible ways to improve it, Faculty of Medicine, Chulalongkorn university. (P. 1305)
Laisnitsarekul B., Pongprasit P., Tantayaporn P., Suwangool P., Sangsubhan C.

Eye sight condition of Chulalongkorn University students. (P. 31)
Ratanavijarn C., Wangdeesiriskul K.

Factors influencing discontinuation of oral pills in rural Thai women. (P. 141)
Nuchprayoon T., Chumnijarakij T., Onthaum Y., Udompasertgul V., Sanyaviwat S.

Cholestasis in infancy: clinical study in 61 cases. (P. 267)
Poovorawan Y., Poshyachinda M., Chandrakamol B., Suwangool P., Luang-Aroon B., Sensirivatana R.

Prospective study of 242 cases of upper gastrointestinal bleeding in Chulalongkorn Hopital. (P. 385)
Kullavanijaya P., Kao-ian U., Israsena S., Wilairat S.

Chronic diarrhea in infants from Salmonellosis. (P. 497)
Poovorawan P., Pongpunlert W., Reinprayoon S., Sensirivatana R.

Reference value for pretien in cerebrospinal fluid. (P. 611)
Chantravekin E., Kamolratanakul P.

Pernicious anemia in Thailand: A study of four cases. (P. 725)
Intragumtornchai T., Poshuchinda M., Swasdikul D.

Spinal anesthesia with 0.5% bupivacaine. (P. 887)
Somboonviboon W., Pramuan P., Athichat S., Surojnametakul T.

Use of esophageal and rectal temperature in rewarming the patients after cadiopulmonary bypass. (P. 985)
Somboonviboon W., Pramuan P., Surojnametakul T.

The histopathology of the possible cause and the local reaction in cobra bile. (P. 1109)
Pongprasit P., Mitrakul C., Noppakun N.

The patients daily mean for plasma glucose at Chulalongkorn hospital laboratory. (P. 1265)
Chinayon S., Chaiyasest C.

The management of pterygium and its problems. (P. 1381)
Prachakvej P., Yaisawang S.

การศึกษาผลการใช้แอมพิซิลลินและ 3',4' Dideoxy kanamycin B (DKB) ต่อภาวะแผลติดเชื้อหลังผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ (P. 137)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

การวิเคราะห์ผู้ป่วยกระดูกหลังระดับเอวเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 215)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

การศึกษาโรคอุจจาระร่วงเรื้อรังในเด็ก (P. 347)
รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, ยง ภู่วรวรรณ, วิโรจน์ พงาษพันธุ์เลิศ

ลักาณะโภชนาการของเด็กวัยทารกและก่อรเรียนในชุมชนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (P. 428)
สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์, ประสบศรี อึ้งถาวร, ฐานิต อิสรเสนา, ประคอง โปษะกฤษณะ

Body size perception in Thai school-aged children (P. 343)
Bongsebandhu-phubhakdi C, Suteerojntrakool O, Tempark T.

Effects of playing video game on cognitive function in persons with mild cognitive impairment at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 187)
Leelavanichkul K, Hemrungrojn S.

Effect of lavender aromatherapy on agitation in patients with dementia at Dementia Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital: Pilot study. (P. 333)
Srirojnoppakun K, Tangwongchai S.

Effects of comprehensive cardiac nursing program on health-related quality of life in patients with coronary heart disease. (P. 189)
Pragodpol P, Aungsuroch Y, Thanasilp S.

Attitude of medical students for graphical recording technique as a critical thinking and creativity expression tool in medical teaching. (P. 447)
Woratanarat T.

Frequency and following study of uterine leiomyoma variants in patients having surgery at Charoenkrungpracharak Hospital. (P. 569)
Anansakunwat W, Yodavudh S,Tangjitgamol S, Jesadapatarakul S.

Endovascular treatment in hemodialysis-related central venous obstruction: Angiographic findings, both before and after treatment, outcome and complications. (P. 689)
Jongjaroonrangsun M. Kranokpiraksa P. Tantivatana J.

The patient dose from digital mammography systems using molybdenum and tungsten targets. (P. 587)
Theerakul K, Krisanachinda A.

MRI differentiation between spinal tumor and spinal Infection. (P. 149)
O’Charoen P.

Comparisons of pharmacokinetic parameters of valproic acid between responsive and resistant adult epileptic. (P. 237)
Panomvana D, Boonmark L, Sriboonruang T, Towanabut S.

Effect of symptom self-management program on psychotic relapse for patients with chronic schizophrenia. (P. 449)
Stithyudhakarn S, Yunibhand J. Thanasilp S.

Community health status of Banpa Population: the increasing burden of heatlh risks. (P. 465)
Laoitthi P.

Comparative study between the efficacy of local-made and orginal fexofenadine in persistent allergic rhinitis. (P. 289)
Snidvongd K., Saengpanich S., Aeumjaturapat S., Phannaso C.

Repeated analysis for positive urine pregnancy test sample: Dose a refrigerated sample give reliable result? (P. 421)
Wiwanitkit V., Ekawong P.

Malignant neoplasm of the lower respiratory tract at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A retrospective study on histological diagnoses of 1,464 cases from 2000 to 2006. (P. 275)
Kulwongthanaroj A., Chantranuwat C.

Comparison of lower extremity range of motion during walking between children with cerebral palsy and normal children (P. 171)
Parinnapak Mahasup, Siriluck Kanchanomai

Postoperative seizures after treatment of spontaneous supratentorial intracerebral hematoma at Sawanpracharak Hospital. (P. 369)
Lowpruckmanee T.

Neonatal outcome of infants with 1-minute Apgar score ≤ 7. (P. 457)
Punnahitananda S., Thaithumyanon P.

Alcohol-related traffice injuries at Wangthong Hospital in Phisanulok Province. (P. 135)
Noosorn N., Wongwat R.

การศึกษาเปรียบเทียบ BI-BRADS categories และคำแนะนำการตรวจรักษา จากแมมโมแกรมอย่างเดียว และแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านม ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีผลแมมโมแกรมอย่างเดียวเป็น BI-RADS categories 1 และ 2 (P. 293)
เบญญาภรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

Value of ultrasonography in the evaluation of spinal dysraphism. (P. 35)
Vajarapongse K., Boonjunwetwat D., Techoran C., Vajragupta L., Kaoroptam S., Chayapum P.

Ecperience in one-layer anastomosis. (P. 137)
Kitisin P., Chittmittrapap S., Cherachapreedee C.

A long-term testing experiment on the precision and accuracy of two creatinine methods. (P. 223)
Chinayon S., Aksornwongs P.

Comaparative study between ACD and CPD stored blood for cellular and coagulation factor changes. (P. 311)
Tiensiwakul P., Bhumipugdi C., Sastarasadhit N., Yimisiri B., Sirimongkolsakul S., Sangkitikomol W., Bunvisuthi P., Tanthien P.

Effects of indomethacin on renal hemodynamics, urinary enzymes and thromboxane B2 following envenomation of Russell's viper in dogs. (P. 387)
Thamaree S., Chaiyabutr N., Leepipatpaiboon S., Buranasiri K., Tosukowong P., Sirivongs P., Sitprija V.

Prevalence and fall risk in mild cognitive impairment and dementia at outpatient clinics, King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 799)
Chanita Tiyapanit, Sookjaroen Tangwongchai, Jirapa Champaiboon

A study of HLA Class I antibodies in 2.000 Thai pregnant women at Chulalongkorn Hospital. (P. 465)
Charoenwongse P., Kangwalshiratada O., Witoonpanich P.

Analysis of ascitic fluid in chronic liver disease. (P. 535)
Kladchareon N., Manatsathit S., Isarasena S., Suwangool P., Nantapisuthi P., Udompanich V.

Endobronchial tuberculosis. (P. 629)
Wongthim S., Udompanich V., Limthongkul S., Charoenlarp P., Nuchprayoon C., Na Songkhla Y.

Spinal capillary changes in streptozotocin-induced diabetic rats (P. 465)
Plaengrit K, Sricharoenvej S, Lanlua P.

Urodynamic findings in female incontinence. (P. 701)
Bunyaratavej P., Pathnadabutr U.

Knowledge, attitude and health practice study of health education program for eligible women. (P. 791)
Sutheeputikarn V., Ratanakmut V.

Ultrasound diagnosis of intrauterine fetal death. (P. 889)
Sangkhavasi K., Chareonvidhya D., Phaosavasdi S., Chai-anongsuk R.

Malignant lymphoma of the small intestine. (P. 971)
Yenrudi S., Dharmmaponpilas J.

Mental health status and quality of life of the elderly in rural Saraburi (P. 95)
Thanan Supasiri, Somrat Lertmaharit, Thanapoom Rattananupong, Parinya Kitidumrongsuk, Vitool Lohsoonthorn

An evaluation of hemoglobin determination by blood iron assayed with ferrozine chromogen: the local made hemoglobin standard solution. (P. 37)
Chaiyasest C., Chaiyasest T., Wongstitwilairoong B.

Garlic and fibrinolytic activity. (P. 149)
Watananukul P., intaragumtornchai T., Kunprayoon S., Ratanon S., Akarawat B., Pukdebumrung K.

Evaluation of skin test for human gnathostomiasis. (P. 243)
Chanthachume N., Kulkhumthorn M., Jongwutiwes S.

Dose measurement of carcinoma of cervix treated with Selectron. (P. 349)
Pataramontree J., Suriyapee S.

Acrylic fusion for cervical spine metastasis: Technical note. (P. 447)
Phonprasert C., Songsakkaesorn S.

Intravenous infusion: A potential source of nosocomial infection. (P. 547)
Chotvittayarakorn P., Chumdermpadetsuk S., Reinprayoon S.

Surgical treatment of gastroduodenal bleeding from acute mucosal lesions. (P. 643)
Sriussadaporn S., Tanphiphat C., Wilairatana S.

Some Psychological Effects of Thinner Sniffing. (P. 739)
Chentanez T., Glinsukon T., Chaunchaiyakul R.

Effects of changes in acid-base balance on the action of vecuronium in cats. (P. 811)
Teerapong P., Wajanawisit W., Sudsuang R., Sanuanrungsirikul S.

Chula neele no. 1 for sialograpy. (P. 885)
Chomdej S.

Platelet function in 30 cases of ß-Thalassemia Hemoglobin-E. (P. 991)
Watananukul P., Intaragumtornchai T., Ratanon S., Kunprayoon S., Akarawt B., Pukdebumrung K.

Triple Jump Examination for Innovative Medical Curriculum Student (CTPB Programme) in the study of applied computer in medicine. (P. 1079)
Jaroongdaechakul M., Chongtrakul P., Yenbutra D.

Evaluation of risk scoring system as a predictor of intrauterine growth retardation at Chulalongkorn Hospital. (P. 33)
Snidvongs W., Witoonpanich P., Bhongsvej S., Thaithumyanonda P., Charoenvidhya D., Wisavasukmongkol V., Tannirandorn Y., Trisugosol D.

Enzyme-Linked immunosorbent assay for evaluation of meales immunity by using measles vaccine as a coating antigen. (P. 119)
Luksamijarulkul P., Kirdpole W., Maturosapas W.

Treatment of carcinoma of the cervix with Co-60 and Cs-137. (P. 195)
Lertsanguansinchai P., Kamphu Na Ayudhya P., Thitathan S., Rajatapiti P., Rojpornpradit P.

Delta virus infection in the different groups of hepatitis B virus infections. (P. 285)
Poovorawan Y., Tiamboon-lert A., Vimolkej L., Nilprame P., Israsena S., Borirukchanyavat V.

Antibody to hepatitis A in primary school children infamily of low to middle socioeconomic status. (P. 369)
Poovorawan Y., Pongpanlert W., Theamboonlert A., Vimolkej L., Tatiyakavee K., Chumdermpadejsuk S.

An analysis of 8 cases of malignant histiocytosis manifesting initially with fever. (P. 437)
Moollaor P., Swasdikul D.

Immunogenicity of recombinat DNA hepatitis B vaccine in healthy neonates. (P. 531)
Laohakunakorn P., Somabutr C., Gerddonfag C., Tharavej A., Poovorawan Y., Chumdermpadetsuk S.

Causes of death in autopsied cases of leukemia. (P. 607)
Suvichanvorasin M., Yenrudi S.

Alpha fetoprotein levels in normal Thai infants. (P. 675)
Poovorawan Y., Theamboonlers A., Vimolkej L., laohakunakorn P.

Death on arrival: postmortem study of 400 cases. (P. 767)
Moolla-or P.

The safty effectiveness and acceptability of two foaming tablets in Thai women (non-oxynol-9 versus menfegol) in Thai women in Bangkok. (P. 839)
Chompootaweep S., Dusisin N.

Trend of intraocular lens implantation in cataract surgery at Chulalongkorn Hospital form 1982-1988. (P. 923)
Prachakvej P., Yaisawang S., Puangsrichareon V.

Gestroschisis and Omphalocele: a 12-year-review at Chulalongkorn University Hospital. (P. 41)
Pongmanavuth E., Chittmittrapap S., Chandrakamol B.

Measurement of fetal biparietal diameter in Health Promotion Center Region 4. (P. 129)
Rugseree S., Winiyakul N., Vivatpatanakul K., Hanpinilsak S., Asavapiriyanont S.

Measurement of the surgical anatomy concerned in the carpal tunnel operation. (P. 197)
Tansatit T.

Risk factors for breast cancer. (P. 287)
Nuchprayoon T., Chumnijarakij T., Rajatapiti B., Chindavijak K., Chotiwan P., Lerdmaharit S.

The use of lamicel and oxytocin in termination of second trimester pregnancy: a preliminary report. (P. 361)
Suwachanakorn S., Limpaphayom K.

Massive pleural effusion: a study of 286 cases. (P. 449)
Charoenlap P., Wongthim S., Udompanich S., Limthongkul S.

Effects of 3α-dihydrocadambine isolated from anthocephalus chinensis leaves on blood pressure and cardiac activity in rats. (P. 531)
Aroonsagn P., Chomdej B., Dhumma-Upakorn P., Sudsuang R.

Infective endocarditis: a study of 61 definite, autopsied cases of staphy lococcus aureus VS Non-staph endocarditis at Chulalongkorn Hospital 1968-1986. (P. 681)
Suwangool P., Suwangool PP

A comparative bioavailability study of paracetamol suspensions. (P. 769)
Suvanakoot U., Chanyongworakul Y.

The effect of antacid on aspirin pharmacokinetics in healthy volunteers. (P. 859)
Ittipanichpong C., Sirivongs P., Wittyalertpunya S., Chaiyos N.

Ureterorenoscope in Chulalongkorn Hospital. (P. 939)
Kongkanand A., Bunyaratavej P., Laornual S., Vajarapong R.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part III: prognostic factors). (P. 157)
Suwanwalaikorn S., Phanthumchinda K., Arksaranugraha S., Bunnag SC., Chalaprawat M

Characteristics of cultivated cells from amniotic fluid and culture failures. (P. 281)
Promochainant C.

Correlation between gestational age and ultrasonic cerebellar diameter. (P. 373)
Wanapirak C., Tongsong T., Rojsurakitti T.

A comparative study of Vo2max and anaerobic threshold between aerobic and non-aerobic exercising in different aged males. (P. 443)
Kotheeanurak C., Chomdej B., Khumtaveeporn P., Chintanaseri C., Myint A.

Chlamydia trachomatic infection in Thai female sex workers. (P. 507)
Niruthisard S., Nunthapisud P., Sukcharoen N., Taechagaichana N.

Transvaginosonography in endometrial adenocarcinoma: a new therapeutic approach. (P. 579)
Tresukosol D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

Common epithelial cancers of the ovary at Chulalongkorn Hospital (1985 - 1989). (P. 735)
Niruthisard S.

Rate of Childhood malignancies in Chulalongkorn Hospital from 1985 to 1989. (P. 823)
Chantaphakul H., Limsuwan A., Singhapakdi S.

Adult respiratory distress syndrome in children. (P. 29)
Prapphal N., Deerojanawong J.

Three-year trend for HVsAg screening in donated blood: national Blood Centre, Thai Red Cross Society. (P. 111)
Tanprasert S., Somjitta S., Preecharkul L.

The study of the bioavailability of four prapranolol tablets in normal voluntees. (P. 189)
Itthipanichpong C., Kraisintu K., Sirivong P., Panomvana Na Ayudhya D., Nanthasomboon S.

Studies on the relationalship of drug prescribing and diagnosis at Chulalongkorn Hospital. (P. 271)
Thamaree S., Tankeyoon M., Sirivongs P., Siprija T., Nandavan P., Itthipanichpong C., Chompootaweep S., Witayalertpunya S., Chongtrakul P., Pavijit N., Tungphao O., Vaivattana O., Chaiyod N., Chanutaroe W.

Outcome of serviced papanicolaou smear in womwen with cancerous lesion of the uterine cervix. (P. 407)
Trivijitsilp P., Punyashthiti D.

Single application of Mitomycin C in pterygium surgery. (P. 529)
Rojanapongpun P., Aimareerat C., Mahamongkol K., Watchanamongkol J.

Modified fluorescent spot test for determination of G6PD deficiency. (P. 589)
Sindhuphak R., Impun C.

Prenatal sonographic diagnosis of hydrops fetalis in Chulalongkorn Hospital. (P. 667)
Wacharaprechanont T., Uerpairojkij B., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D., Phaosawasdi S..

Normal values of quadriceps femoris angle in school age childrens between 4-10- years old. (P. 37)
Asawakittiporn B., Asaranugraha S.

Can garlic extract reduce blood perssure in dog? (P. 283)
Phasanasophon K., Sudsuang R., Sanguanrungsirikul S.

Pneumatic dilatation in achalasia cardia: results and follow up. (P. 531)
Benjacholamas V., Tanprayoon T.

Academic success of CU medical students: the formal and informal secondary education group. (P. 661)
Phulklongtan M.

Comparing spatula alone and spatula/cotton swab sampling for cervical cytology. (P. 33)
Tanawattanacharoen S., Wannakrairot P., Tantayaporn K.

Linear regression formula for correction of the QT interval of heart rate in children. (P. 123)
Chongsrisawat V., Chottivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

Infective endocarditis and surgery: 10 years experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 203)
Srisomboon C., Ongcharit., Singhthanadhit S., Benjacholamas V., Luengtaveeboon K., Watanapat S.

Testing the movement time recorder in daily living activity (P. 965)
Kanokwan Srisupornkornkool, Chaiyong Jorrakate, Paramote Wardkein, Sakkarin Sinchai, Onuma Boonyarom, Sompiya Somthavil

Simple culture method for diagnosis of mycobacterial lymphadenitis on practising fine needle aspiration cytology: an evaluation for its value and implementation. (P. 383)
Sampatanukul P., Udomsantisuk N., Sripattanawat R.

BMD fracture threshhold for hip fractures in Thai elderly women. (P. 477)
Yuktanandana P., Ngarmukos C., Parkpain V., Patradul A.

Prevalence of coliforms in drinking water and housewife's hygiene associated with the contamination: a community, Bangkok. (P. 567)
Luksamijarulkul P., Pumsuwan V.

The clinical behavior of Inverted papilloma at Chulalongkorn Hospital. (P. 635)
Chanvimalueng W., Kerekhanjanarong V.

Genetic instability during early stage of tumorigenesis predicts poor prognosis in p53 overexpressed head and neck cancer. (P. 725)
Charuruks N., Voravud N.

Unit costs of laboratory tests at the outpatient department of Chulalongkorn Hospital. (P. 801)
Chotiwan P., Hempisut P., Kamolratanakul P., Dhanamun B., Tungcharoensathien V., Hiransuthikul N.

Effects of infra-red lasers on denervated muscles: a preliminary study in the rats. (P. 921)
Chentanez V., Raiwa V., Sreesai M., Saaedsud W.

Study of patients' surface doses taking radiographs for medical examinations. (P. 999)
Pataramontree J., Apaiphonlacharn J., Chaichan P., Luengphaibul P.

Issuing expert opinion by forensic pathologists on sexual offences at Clinical Forensic Unit of King Chulaongkorn Memorial Hospital. (P. 799)
Jongprasartsuk K., Jamsuwan S.

Weakly positive urine prenancy diagnostic test rate: A study on laboratory incidence. (P. 863)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

The assessment of receptive vocabulary in Thai children by using the Thai version of the peabody picture vacabulary test-revised From L and From M. (P. 45)
Kariyaphon M., Pracharitpukdee N., Sayawaranon P., Krisurapong S.

Back and hip muscles with EMG biofeedback training in diplegic cerebral palsy to improve balance and gait: A randomized control trial (P. 31)
Rattana Rattanatharn, Worarat Siriphaosuwankul

Vasovasostomy: 10 years of experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 401)
Kongkanand A., Permpongkosol S.

Comparison of skin reaction by skin prick testing and skin endpoint titration testing in the patients allergic to dust mites of cockroaches. (P. 649)
Aeumjaturapat S., Saengpanich S., Isipradit P.

A compartive study of PS-2 and SB-8 grading programs employed at the Faculty of Medicine Chulalongkorn University. (P. 811)
Laisnitsarekul B.

The roeated use of MQC. (P. 907)
Sanpavat S., Khongphatthanayothin A., Lertsapcharoen P., Chotivitayatarakorn P.

Improved Ppaper-based OPD cards for Community Hospitals. (P. 39)
Pongpirul K.

A retrospective study of renal allograft pathology using the Banff 97 working classification. (P. 321)
Kittikowit W., Amornsiriwat V.

Health promoting behavoirs among students of upper secondary schools in Bangkok. (P. 143)
Jiraradtanawanna N., Sriratanaban J., Viputsiri O.

Risk factors for osteoporosis in postmentopausal Thai wpmen attending menopause clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 233)
Bunyavejchevin S., Limpaphayom K., Panyakhamlerd K., Poshyachinda M., Taechakraichana N.

Satisfaction survey and compicated case studies from venipuncture clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 423)
Wiwanitkit V.

ความรู้เกี่ยวกับโรคกลัวน้ำ (P. 30)
เฉลิม บูรณะนนท์

Serum salicylate in Thai healthy geriatric subjects. (P. 887)
Waenlor W., Wiwanitkit V., Suwansaksri J., Sangsuthum S.

Safety and efficacy of transurethral alprostadil in men with erectile dysfunction: King Chulalongkorn Memorial Hospital experience. (P. 433)
Opanuraks J., Kongkanand A.

Comaparative study of efficacy of cefotaxime sodium versus ampicillin plus gentamicin for the treatment of postcesarean endomyometritis. (P. 595)
Surichamorn P.

Beliefs about breast cancer and practice of BSE: A pilot study of Thai women. (P. 691)
Chaiphibalsarisdi P., Salyer J.

Clinical course of preterm premature rupture of membranes. (P. 859)
Phupong V.

Birth on the way to King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 233)
Lerkhachonsul R., Limpongsanurak S.

Comparison of tympanic membrane injuries between hanging and other non-asphyxiating deaths by otoscopic examination (P. 687)
Pesoln Kosalakood, Koravik Meesilpavikkai, Permsarp Isipradit

Measles in Chulalongkorn Hospital during an outbreak in Bangkok in 1994: supporting data for second dose of measles vaccination. (P. 51)
Pancharoen C., Nananukool P., Thisyakorn U.

Drug addicts treatment for eight years in Thanyarak Hospital (1989 - 1996). (P. 133)
Verachai V., Dechongkit S., Patarakorn A., Lukanapichonchut L.

The effectiveness of the subdermal contraceptions training programme for nurses at Chulalongkorn Hospital: preliminary report. (P. 375)
Bunyavejchevin S., Reinprayoon D., Wisawasukmongchol W., Jaisamran U.

Estimation of glomerular filtration rates with Technetium -99m DTPA: Comparison of uptake index method with integration method. (P. 439)
Pasawang P., Chaiwatanarat T., Sontrappornpol S.

Anatomical measurement for localization of the true vocal cord in Thais. (P. 665)
Hirunwiwatkul P., Vatanasapt P., Tansatit T.

Termination of secound and third trimester pregnancy by misoprostol. (P. 815)
Manotaya S., Kamolpornwijit W.

The Treatment of Enteric Fever by Synthomycetine (Synthetic Chloramphenicol) (P. 23)
Chunyo Pencharti

บริการด้านอนามัยและครอบครัว (P. 97)
อารี สมบูรณ์สุข, นิกร ดุสิตสิน, ม.ล. ตะวันฉาย ศิริวงศ์, หะทัย เทพพิศัย, ไพโรจน์ วัฒนศิริธรรม, ดำรง เหรียญประยูร

Hyperglycemic nonketotic coma (P. 234)
Sunitaya Chandraprasert

การตรวจเนื้องอกในสมองด้วยเรดิโอไอโซโทปส์ซินติกราฟฟี (P. 209)
มาคุ้มครอง โปษยะจินดา, วิชัย โปษยะจินดา

Fatal hepatic necrosis; the possible association with diphenylhydantoin and meprobamate; A case report (P. 292)
Jajaval Dharmapornpilas, Prasan Tangchai

Insulin resistance (P. 270)
Sunitaya Chandraprasert, Yong Uahwatanasakul, Srichitra C. Bunnag

ผลพลอยได้จากการประกวดเด็กกาชาด (P. 102)
วราพร เจริญทอง, ภุมเรียง สายะวารานนท์

Follicular development and atresia (P. 167)
ประมวล วีรุตมเสน

Experiencein gynecological laparoscopy at Chulalongkorn Hospital (P. 213)
Anek Aribarg, Wongkulpat Snidvongs

น้ำและเกลือกับโรคไตอักเสบเรื้อรัง (P. 33)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน: ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของไส้ติ่งและความยากง่ายของการผ่าตัด (P. 103)
ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์, เพรา นิวาตวงศ์, สุนทร ตรีสรานุวัฒนา

Acute Necrotizing Enterocolitis in Infant (P. 201)
ยง ภู่วรวรรณ, สุดี ชมเดช, พูนศรี เลขะกุล

อุบัติการและความพิการของทารกแรกคลอดในมารดาที่ใช้ยาทดสอบการตั้งครรภ์หรือยาขับประจำเดือน (P. 327)
ประมวล วีรุตมเสน, สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, สมหมาย พงษ์เวช, วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ, เพ็ญศรี กระหม่อมทอง, ส่าหรี จิตตินันท์

ความพิการแต่กำเนิดในหนูขาวทดลองจากยา chlorpheniramine maleate (P. 439)
ไพโรจน์ ศิริวงษ์, สุจินต์ อึ้งถาวร, จันทิมา ปโชติการ

จุลชีพจากน้ำในช่องปอด (P. 581)
นราทร ธรรมบุตร, สมใจ เหรียญประยูร, ผ่องพรรณ นันทาพิสุทธิ์, กัญชลี เลิศโภคะสมบัติ

การทำแท้งโดยมีข้อบ่งชี้ในช่วง mid-trimester และแท้งค้างด้วยน้ำยายูเรียเข้มข้นและน้ำเกลือเข้มข้น (P. 691)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม, ธีรวุฒิ ศุภสัจญานกุล

การศึกษาเปรียบเทียบความไวของการตรวจวัดประสาท Median ด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยเบาหวาน (P. 841)
เสก อักษรานุเคราะห์, สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, ทิพย์ประภา เปี่ยมจินดา

การผ่าตัดหมันหญิงหลังคลอดโดยใช้จุฬาสโคป (P. 933)
ประเสริฐศรี เซ็นตระกูล, ประมุข ตันตยาภรณ์, ไพโรจน์ วิฑูรพณิชย์, ยุพา อ่อนท้วม, การุณพันธ์ สุรพงค์

การใช้ยากล่อมประสาทในการทำหมันชาย (P. 1023)
บรรเทอง รัชตะปิติ, วิศิษฏ์ ฐิตะวัฒน์, วิเศษ ต่างใจ,,พันธุ์เกษม กีชานนท์, สุรภี ศิริสัมพันธ์, สุวัฒนา สิทธิอมร, พิชัย บุณยะรัตเวช, สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ, วิเชษฐ ศมาวรรตกุล, นิกร ดุสิตสิน

การประเมินผลทางคลินิคของสารเภสัชรังสีชนิดใหม่ ในการวินิจฉัยแยกโรคตับและระบบน้ำดี (P. 35)
มาคุ้มครอง โปษยะจินดา, สัจพันธ์ อิศรเสนาฯ, ประพันธ์ กิตติสิน, พินิจ กุลละวณิชย์, ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยสูงอายุกระดูกและข้อตะโพกหัก (P. 267)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

การรักษาโรคติดเชื้อราที่ผิวหนังด้วย Econazole Cream (P. 371)
กวี ภู่ไพบูลย์, วัณณศรี สินธุภัค, อริยา จินดามพร

Bacterial Flora of Health and Infected-Women's Vaginal and Cervical Areas (P. 529)
Narathorn Dhamabutra, Boolow Sripayak, Sudaluck Thunyahan

Gonococcal ophthalmia neonatorum. (P. 47)
Thaithumyanon P., Bhongsvej S.

Efficacy and dose finding of Metoprolol in Thai Patients. A Placebo-controlled, Sigle Blind, Randomized, Crossover Study. (P. 145)
Ongcharit C., Chujamsai N.

Spinal anesthesia with 0.5% Hyperbaric Bupivacaine. (P. 249)
Siriwatwejjakul O., Somboonviboon W., Xanthavanij C., Charuworn P., Pramuan P.

Anatomical connections of the fastigical nucleus and other brainstem motor nuclei: A study by retrograde axonal transport of horseradish peroxidase in the cat. (P. 345)
Chentanez V., Kotchabhakdi N.

Comparision study of reserpine and furosemide in acute glomerulonephritis in children. (P. 525)
Tatiyakavee K., Wattana T., Sukonthaman A.

Training in community hospital management for extern. (P. 641)
Viputsiri O., Dhanamun B., Lohsoonthorn P., Nuchprayoon T., Sethabutra M., Chotiwan P.

Mental health study of the Bangkok population. (P. 743)
Sughondhabirom B., Worakul P., Intakorn E., Adulayasak C.

Accuracy in gestational age estimation; New acumen. (P. 865)
Tannirandorn Y., Vitoonpanich P.

The comparative study of methods used in the quantitative analysis of diazepam in plasma. (P. 997)
Auansakul A., Punpanich T.

Comparative efficacy and safety of amoxycillin, cephalexin and pivmecillinam in typhoid fever. (P. 1105)
Suwangool P., Reinprayoon S., Vejjaiva S.

Interpretations by differen observes in the detection of Neisseria gonorrhoeae from Gram stained cervical smears. (P. 1219)
Nunthapisud P., Ananchanachai W., Pawenakitiporn W.

A clinical trail for the treatment of cataneous in fection with a single daily dose of oral cefadroxil (as compared to the conventional therapy with oral penicillin V). (P. 53)
Limmongkol B., Noppakun N.

Studies on managese, zinc and lead levels in the blood and urine of workers in dry cell factory. (P. 187)
Kirdudom P., Srisuchart B.

Present status of Thai woman. (P. 343)
Kungwalnouvarat S., Sayavaranont P., Phumarun J., Ingkatanuwat P.

The clinical nutritional assessment of Primary school students in Bangkok Metropolis. (P. 473)
Nuchprayoon T., Chotiwan P., Boonyavicharn K., Patanapanich P., Dhanamun B., Chumnijarakij T., Sukthawee B., Chanrit S.

A study of the most convenient and economical method for the screening of lead workers. (P. 595)
Auansakul A., Viriyanondhd S., Srianujata S.

A comparative study in pre-clinical basic knowledge of the 2-2-2 curriculum and the 1-2-3 curriculum medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 705)
Siriviriyakul P., Sudsuang R., Laisnitsarekul

Ultrasound and aspiration cylology or needle biopsy in the diagnosis of single thyroid nodule. (P. 799)
Tanphiphat C., Vajrabukka T., Tanprayoon T., Vajarayiongse K., Rajtapiti B., Sukonthaman Y., Na Thalang A., Jimakorn P.

Study of changes in hematologic values of the stored whole blood. (P. 897)
Bhokaisawan N., Chinayon S., Bhumipugde C.

Can steroid prevent diphtheritic myocarditis? (P. 995)
Chongtrakul P., Patthamanand C., Nanthapisuth P.

The workload of medical of medical intractors Chulalongkorn University in acadenic year 1983. (P. 1097)
Lainsnitsarekul B., Varavithya C.

Ultrasonographic evaluation of adrenal masses. (P. 1313)
Vajragupta L., Vajarapongse K., Vajarapongse R.

Self medical treatment pf sexually transmitted disease patients. (P. 151)
Desudchit P., Srethabutra M., Panulraj C., Pratheepkaew S.

A Study of subnormal eye sight among students in Chulalongkorn University. (P. 279)
Ratanavijarn C., Wongdeesirisakul K.

A comparative study on the medical competence between undergraduate and post graduate students of Chulalongkorn and KhonKaen University. (P. 397)
Phulklongtan M., Varavithya C.

The relationship of oral contraceptive use and invasive cervical carcinoma: a preliminary report. (P. 507)
Wongsrichanalia C., Poomsuwan P., Virutamasen P., Sindhvananda S., Sakdeewongge L., Settawiwat P., Wipasuramonton P.

The significance of special biochemical tests in urinalysis. (P. 615)
Tantirasdr K., Bhumipugdi C., Yimsiri B.

Cutaneous - tuberculosis in Chulalongkorn Hospital. (P. 737)
Hirankit N., Noppakun N.

Experimental treatment of Gnathostoma spinigerum infection in mice and in vitro with 'Chlorociboria spp.' (P. 891)
Kraivichian P., Yingyour P., Rujiravathana S., Saison B.

Factors contibuting to the survival of the secound stage breast carcinoma. (P. 991)
Thitathan S., Aramsri B., Nopparat T., Kamphu Na Ayudhya P., Rajatapiti P.

Salmonella meningitis in infancy. (P. 1117)
Phancharoen S., Reinprayoon S.

Intestinal obstruction in infants and children: An 8 year-retrospective study. (P. 1273)
Chittmittrapap S., Tanphiphat C., Sakuntanaga C., Chandrakamol B.

Plastic ankle-foot orthoses. (P. 1389)
Runnag Y., Sanguannagam B.

อุบัติการณ์ของ urinary retention ในผู้ป่วยที่ได้รับ spinal anesthesia (P. 357)
การุณพันธุ์ สุรพงศ์

ผลของฮอร์โมนบางชนิดต่อการบีบตัวของหลอดมดลูกกระต่าย (P. 435)
ยุทธนา สมิตะสิริ, ประมวลวีรุตมเสน

Effects of Thai dance on balance in Thai elderly. (P. 345)
Laophosri M, Kanpittaya J, Sawanyawisuth K, Auvichayapat P, Janyacharoen T.

Evaluation of DNA extraction by boiling method for PCR-based detection of Pneumocystis jirovecii in sputum samples from immunocompromised patients. (P. 459)
Tia T, Pattanawong U, Kongpolprom N, Putaporntip C.

The effective dose and image noise in pediatric CT brain at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 585)
Navanopparatskul B. Trinavarat P. Krisanachinda A.

The Thai Violence Risk Scale (TVRS) persons with schizophrenia: Development and initial validation. (P. 699)
Nakcharoen U, Yunibhand J, Chaiyawat W.

CT features using in differentiating pleural exudates from transudates. (P. 597)
Piyavisetpat N, Kittisatra K.

Quality improvement processes for patient safety in operating room. (P. 163)
Chulakamontri T, Sirivongs P, Suvarnakigh K, Techapongsatorn S, Naksook G, Tankittiwat S, Deeprasertwong P, Wangkaom S.

A systematic review of autologous stem cell therapy in female stress urinary incontinence. (P. 251)
Bunyavejchevin S, Manchana T, Supphanimitcharoenporn P, Kanoksil P, Intharapinthuwat M, Rujiwarodom M, Komolvichit M, Sudsuriya M, Tungnunthawiwat M, Siripakarn Y, et al.

Prevalence and mortality rate of severe cutaneous adverse reactions at Siriraj Hospital. (P. 467)
Limkobpaiboon S, Panomvanna Na Ayudhya D, Dhana N, Jongjarearnprasert K.

Characteristics and physical outcomes of kratom users at a substance abuse treatment center (P. 179)
Somreudee Eaimchaloay, Rasmon Kalayasiri, Sujira Prechawit

Non-Hodgkin Lymphoma involving gastrointestinal tract in childhood. (P. 147)
Sakuntanaga C., Chittmittrapap S., Chandrakamol B., Viravaitaya D.

Afebrile pneumonia associated with chlamydial infection in infants lee than 6 months of age. (P. 229)
Limudomporn S., Prapphal N., Nunthapisud P., Palanuvong V.

Synchronous occurrence of malignant fibrous histiocytoma of soft tissue and brinchogenic carcinoma in one patient. (P. 317)
Wannakrairot P.

Study of the effect of heat and ultraviolet radiation on the sporulation of Clostridium botulinum, type A (ATCC #9564) (P. 399)
Vipastit D., Dhamabutra N., Udomsantisuk N.

Relationship between happiness, personal factors, self-esteem and lifestyles in the retired elderly (P. 815)
Premwadee Karuhadej, Ponpun Vorasiha, Saree Dangthongdee, Surang Cherwanitchakorn, Poonsook Shuaytong

The identification of intoxicated cases at the Chulalongkorn Clinical Toxicology Laboratory. (P. 473)
Kirdudom P., Roongruangratna C., Tansuwannakit K.

Colposcopic diagnosis of cervical neoplasia: A preliminary report. (P. 549)
Niruthisard S., Wittonpanich P., Wajanawisit W., Siriwanta S.

Inhibitory effect of Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz leaf extract on melanogenesis in B16F10 melanoma cells (P. 477)
Pratoomthai B, Gangnonngiw W, Naowaboot J, Songtavisin T.

Abdominal injury in children. (P. 711)
Chittmittrapap S., Sakuntanaga C., Chandrakamol B., Viravaidhya D., Thongdee V.

Minimal inhibitory concentration of Ansamycin for M. tuberculosis. (P. 797)
Nuchprayoon C.

Fibrous dysplasia of bone: A study of 44 cases. (P. 895)
Wannakrairot P., Siriaungkul S.

Self-Stimulation in Thai Children. (P. 981)
Trangkasombat U., Su-am-pun U.

Reliability and validity of the family state and functioning assessment scale (P. 103)
Suchat Supphapitiphona, Napakkawat Buathong, Siriluck Suppapitiporn

Radiologic aspects of AIDS in Thailand. (P. 43)
Suwanwela N., Lerdlum S., Phanuphak P., Hanvanich M., Jimakorn P., Vajarapongse K., Chomdej S., Vajaragupta L., Hemachudha T., Lowcharoenkul C.

Medical intensive care, Chulalongkorn Hospital. Indications, interventions and outcomes. (P. 155)
Jayananda D.

Serum uric acid: reference value and correlation with risk factor for coronary heart diseases. (P. 249)
Paritpokee N., Chinayon S., Tantayabiwat N., Teerattanont S.

Road traffice accident autopsy reports during 20 years at Chulalongkorn Hospital. (P. 357)
Panichabhongse V.

Clinical features of pseudogout in Chulalongkorn Hospital. (P. 457)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

Measuring instruments for for problem-based learning. (P. 553)
Laisnitsarekul B.

Comparison of detection methods for ethanol in body fluids. (P. 649)
Kongtip P., Danultra V., Ruangsiyothin A., Dinprasert P., Poshyachinda V.

Myocarditis and adrenal cortical necrosis in paraquat poisoning. (P. 821)
Moollaor P.

A study of acid phosphatase and fructose in normal Thai fertile men's semen. (P. 207)
Kolkijkovinda S., Nitichai Y., Chanprasitr Y., Wongwaitayangkoon B., Boonkasemsanti W.

Clinical features of bacterial arthritis. (non-gonococcal arthritis). (P. 289)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

The serological types of streptococcus pneumoniae isolated form patients with systemic diseases. (P. 375)
Nunthapisud P., Ananchanachai W., Sukonthaman A.

Futher studies on incubation conditions for ALS-immunoglobulins and human erythrocyte acetylcholinesterase. (P. 615)
Sindhuphak R., Karlsson E.

Use of magnesium sulfate in delirium tremens: report of 4 cases and review of the literatures. (P. 781)
Chanpattana W.

Liver Abscess: A 7-year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 847)
Kladchareon N., Teeranut K., Voravuthi N., Manatsathit S.

The role of the village malaria volunteer in control of malaria among migrant workers in Eastern Thailand. (P. 933)
Kamol-Ratanakul P., Katiyaudomporn N., Viputsiri O., Dhanamun B.

Factors influencing the basic immunization coverage in the Din-Daeng Community, Bangkok. (P. 49)
Luksamijarulkul P., Wong-arsa C.

Effects of the different methods of oxygenation before suction on arerial oxygen tension in post-operative open heart patients. (P. 137)
Sanprasarn P., Somboonviboon W.

Malabsorption syndrome: a 9 year retrospective study at Chulalongkorn Hospital. (P. 207)
Potjalongsile S., Kladchareon N.

Experience with urinary bladder substiution using detubularized ileocolonic segment in radical cystectomy. (P. 297)
Laonuan S.

Immediate outcome of unstable angina patients in the intensive care unit, Chulalongkorn Hospital. (P. 369)
Minaphinant K., Jayananda D.

Paraneoplastic syndrome of the nervous system. (P. 457)
Phanthumchinda K., Hemachudha T., Locharoenkul C.

The sonographic feature of the retroperitoneal masses in infants and children. (P. 691)
Boonjunwetwat D., Treretanakulwongs J., Chomdej S., Vajarapongse K., Vajragupta L.

Interval female sterilization: a comparative study beteen Falope rings and Filshie clips. (P. 945)
Wisawasukmongchol W., Limpaphayom K.

A scoring system for predicting outcomes of patients in a medical intensive care unit. (P. 37)
Wilairattana P.

Cytologic features of tuberculosis manifesting palpable lumps: A fine-needle aspiration biopsy approach. (P. 119)
Sampatanukul P., Lertpocasombat K., Tondakulrungruang K., Udompanich V.

The 1993 comprehensive examimnation in medicine: scores of Multiple Choice Question tests. (P. 279)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Effect of hormonal replacement therapy on bone changes in Thai menopausal women: a preliminary report. (P. 679)
Limpaphayom K., Taechakrachana N., Poshyachinda M., Jaisamrarn U.

Health and social correlates of alcohol use disorders in a rural area of Nakorn-Sawan Province, Thailand. (P. 677)
Thavichachart N.

Comparison of the efficacy of 40 and 120 milligrams daily iron supplementation in normal pregnancy. (P. 41)
Manotaya S., Pruksananonda K.

Effectiveness of Thai herb heat treatment compared to physical therapy in primary knee osteoarthritis (P. 975)
Theerayut Ketmalee, Sineenart Chautrakarn

Cost analysis of heart transplantation at Chulalongkorn University Hospital. (P. 487)
Pavananunt S.

A study of cross hearing in unilateral sensorineural deafness. (P. 641)
Luangpitakchumpon P.

Seroepidemiology of hepatitis-A virus infection among school children in Bangkok. (P. 815)
Vimolkej T., Chongsrisawat V., Theamboonlers A., Poovorawan Y.

Pediatric respiratory severity score evaluates disease severity of respiratory tract infection in children (P. 41)
Janjira Thokngaen, Wissaroot Karoonboonyanan

What were pregnants perceived reasons for the caesarean sections? (P. 441)
Chinvanthananond P.

Genotype and allele frequencies of ABCB1 and SLCO1B1 polymorphisms in THAI HIV-infected patients (P. 697)
Noppaket Singkham, Anchalee Avihingsanon, Torsak Bunupuradah, Baralee Punyawudho

Pre-operative prophylactic antibiotics for acute non-ruptured appendicitis in children. (P. 141)
Vejchapipat P., Chittmittrapap S., Chandrakamol B.

Fetal abdominal circumference (AC) in normal pregnancy: Chulalongkorn Hospital population. (P. 823)
Uerpairojkit B., Manotaya S., Tanawattanacharoen S., Tannirandorn Y., Settanarak W., Charoenvidhya D.

รายงานการตรวจระบบทางเดินอาหารโดยเอ็กซเรย์ 2503 และ 2505 (P. 109)
ประภัสสร แสงประภา, เฉลียว ปิยะชน, วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์

Pseudomyxoma peritonei arising from papillary adenomatous tumour of the appendix (P. 241)
Sachaphan Israsena, Banterng Rajatapiti, Virulh Khaoparisut, Prasarn Jimarkarn, Prapont Piyaratn

การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในการวินิจฉัยโรคเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ (P. 219)
กัลยา เจียรประดิษฐ์

Palpitation-Sweating-Hypertension-Dyspnea (P. 303)
Edited by Prasan Tangchai, Internist: Suksa Bhamornsathit, Pathologist: Somsak Dechakaisaya

อันตรายจากการรักษา (P. 178)
สัจพันธ์ อิศรเสนา, เยาวลักษณ์ โลหารชุน, เพรา นิวาตวงศ์, เผือดศรี วัฒนานุกูล, ศรีสุดา สิตปรีชา, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

Tissue Typing และการผ่าตัดเปลี่ยนไต (P. 35)
พิชัย บุญยะรัตเวช

การแก้การทำหมันสตรีด้วยวิธีจุลศัลยกรรม (P. 587)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม

รกลอกตัวก่อนกำหนด (P. 699)
สุขิต เผ่าสวัสดิ์, ธีรวุฒิ ศุภสัจญานกุล

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาและโรคอุจจาระร่วง (P. 849)
ยง ภู่วรวรรณ, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, สมใจ เหรียญประยูร, ประคอง โปษะกฤษณะ

การศึกษาการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร (P. 941)
ทัสสนี นุชประยูร, ศึกษา ภมรสถิตย์, กำพล เพชรานนท์, สมใจ เหรียญประยูร, เติมศรี ชำนิจารกิจ,ภิรมย์ กมลรัตนกุล, วรวิทย์ ทัตตากร

การวิเคราะห์ข้อสอบวิชาเวชศาสตร์ทั่วไปประจำปีการศึกษา 2522 (P. 1035)
มาลี พูลคลองตัน,มณีรัตน์ จรุงเดชากุล, กอบจิตต์ ลิมปพยอม

สุขอนามัยของประชากรวัยกลางคนและประชากรวัยชรา (P. 383)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, ดนัย ด่านวิวัฒน์, เสรี สุกแสงฉาย, บุษบา มาตระกูล

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของนิสิตแพทย์ปี 6 และแพทย์ฝึกหัด (P. 543)
มาลี พูลคลองตัน, เฉลิม วราวิทย์, มณีรัตน์ จรุงเดชากุล, นุชนาฏ เพชรดี

Rectangular rod fixation in unstable lumbar spine. (P. 537)
Tienboon P.

A study on the variations of the axillary arteries in Thailand. (P. 653)
Dhanvartor P.

Cultivation of fertilized mouse ova in vitro. (P. 875)
Virutamasen P., Boonkasemsanti W., Chandrapresit Y., Yosyingyuad V.

Cost and benefit in blood urea nitrogen and creatinine determinations. (P. 1007)
Manothai P.

A preliminary survey of Crytosporidiosis in children with diarrhea. (P. 1109)
Jongwutiwes S., Kraivichian P., Kulkumthorn M., Vivatvakin B., Jaroenkorn M.

Detection of rubella specific IgM by solid - phase immunosorbent hemagglutination inhibition technic. (P. 1227)
Punnarugsa V., Mungmee W.

Changes in arterial blood gases during general anesthesia using Bain circuits. (P. 61)
Somboonviboon W., Siriwatwejjakul O., Choedamphai E.

Inter-laboratory variability in clinical chemistry tests. (P. 201)
Chinayon S.

The treatment of tinea pedis with oral ketoconazole. (P. 353)
Noppakun N., Lumyongsatiean M.

Socioeconomic characteristics of malaria patients in Chanthaburi province. (P. 485)
Hanvanich M., Moollaor P., Sitprija V., Phanthumkosol D., Tangsakha K., Phanuphak P., Intaraprasert R., Lohsoonthorn P.

Community medicine 3: a training program for competence in community hospital management. (P. 607)
Viputsiri O., Dhanamun B., Viriyagijja V.

A long term follow up of childhood obesity. (P. 713)
Israsena T.

Knowledge, attitude and practice in family planning of population in rural area of Chachoeng-Province. (P. 807)
Tasanapradit P., Watana T.

Study of 5 nucleotidase in normal Thais and its clinical value in malignancy. (P. 907)
Chutinasawangporn M., Santiyanont R.

Investigations in jaundice due to biliary tract obstrucrion: a study in 105 patients. (P. 1003)
Israsena S., Kladchareon N., Kao-ian U., Rajtapiti B., Buachum V., Khaoparisuthi.

Evaluation of beta-lactamase-producing anaerobes from healthy and diseased subject. (P. 1105)
Sri-Payak B., Kamol-Ratanakul P., Alack DJM., Dhamabutra N., Pitakdumrongkit B.

An evaluation of performance characteristics of two creatinine methods. (P. 1329)
Chinayon S., Aksornvongs P.

The study of background and health status of nursing students. (P. 159)
Tattakorn V., Lohsoonthorn P., Lohsoonthorn S.

The effect of experimental biliary obstruction on renal functions in dogs. (P. 521)
Chomdej B., Voravarnt T., Phantusin P.

Serum salicylate in healthy Thai adult and children. (P. 623)
Matrakool B., Pidetcha P.

Bacteriology of penile lesions. (P. 745)
Dhamabutra N., Kamol-Rathanukul P., Lertpocasombat K., Chuntaruchada S.

Quantitative antimicrobial susceptibility of anearobic bacteria from clinical specimens 1981-1983. (P. 897)
Dhamabutra N., Chuntaruchada S., Pupaibul K.

Computed tomography of the eye and orbit: experiences with 70 cases. (P. 1001)
Suwanwela N., Wangsuphachart S., Tanpairoj S.

Immunization acceptance in infants. (P. 1127)
Ungthavorn P., Intusoma T., Kungwarl-noovarat S., Vanichsena P.

The inactivation of Chloramphenicol and thiamphenicol by anaerobic bacteroides fragilis. (P. 1285)
Dhamabutra N., Lertpokasombat K., Chuntaruchada S.

Factors associated with quality of life of breast cancer patients. (P. 719)
Thanasilp S, Wongpromchai M.

An experience with 53 patients of transanal endorectal pull-through for Hirschsprung’s disease. (P. 611)
Buranakitjaroen V, Mahatharadol V.

Neonatal outcomes associated with maternal treatment for Graves’ disease. (P. 265)
Thaithumyanon P, Punnahitananda S.

Effects of general obesity on heart rate variability in Thai people with physical inactivity (P. 187)
Jantakan Saechee, Kanita Wannasamai, Pattharaporn Jaimanee, Decha Pinkeaw, Kroekkiat Chinda, Tharnwimol Inthachai

A comparative study of scholastic achievemant of medical students with and without Formative Evakuation Program. (P. 155)
Chongtrakul P., Opasawong S., Rachatapiti B., laisnitsarekul B.

Effects of different pressure at foot reflexology areas of brain on electroencephalogram in healthy adults (P. 831)
Chatlerk Wongcharoen, Wilawan Incee, Supawadee Thajoy, Siwarit Rassameejan, Kitiya Kowitthayanon, Sompiya Somthavil, Onuma Boonyarom, Kanokwan Srisupornkornkool

Effect of piperine on blood pressure. (P. 481)
Ukarachata U., Dhumma-Upakorn P., Sudsuang R., Saguanrungsirikul S.

Osteochondromas - A retrospective study of 78 cases. (P. 555)
Sampatanukul P.

Abnormalities of liver cells in streptozotocin induced diabetic rats (P. 489)
Thongleart J, Nakaung S, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S.

Health problems of flat dindaeng people. (P. 803)
Viputsiri O., Dhanamun B., Nuchprayoon T., Chotiwan P., Charnrit S., Chiravisit M., Raktham S.

SCN5A gene exome sequencing profile in sudden unexplained nocturnal death syndrome in Thai population (P. 111)
Rachtipan Pitiwararom, Kornkiat Vongpaisarnsin, Udomsak Hoonwijit

Reference range of serum lipids and lipoproteins according to age and sex. (P. 59)
Taenwong S., Sitprija S., Santiyanont R.

Acute upper gastrointestinal bleeding: a review of 1,338 patients. (P. 165)
Sriussadaporn S., Tanphipaht C., Vilairat S.

Study on eosinopilia in mice administered with Gnathostoma spinigerum larvae. (P. 257)
Yingyuord P., Sitthichareonchai P., Siriranon N.

Clinical trial of treatment with radiation alone and Mitomycin C plus radiation for stage III B uterine cervical cancer. (P. 363)
Thitathan S.

Knowledge, attitude and practice about child growth and development of mothers whose children participated in a Thai-Red Cross Child Health Contest. (P. 567)
Israsena T., Singdhakant C., Sotthisopa P.

The measurement of estrone-33glucuronide and pregnanediol-3α-glucuronide in normal pregnant urine. (P. 827)
Leepipatpaiboon S., Kolkijkovinda S., Usanachitt C.

Biometry of 734 patients with cataractous eyes in Chulalongkorn Hospital. (P. 939)
Tayanithi P., Ratanavijarn C.

The afterhours vasectomy service at Thatthong Health Research centre, 1980-1986. (P. 215)
Sindhuphak S., Limpongsanurak S., Tasanapradit P., Ithipong P.

Reduction of postoperative pain after cesarian section with additional local anesthesia. (P. 689)
Ngampoopun S.

Work happiness and organizational commitment in the import and distribution company (P. 987)
Nicharee Kawchaisa, Solaphat Hemrungrojn, Napakkawat Buathong

Transient evoked otoacoustic emission in Thai adults: a preliminary reports. (P. 657)
Isipradit P., Asawavichianginda S., Luangpitakchumpon P.

Unit costs of diagnostic imaging tests at the outpatient department of Chulalongkorn Hospital. (P. 821)
Dhanamun B., Hempisut P., Kamolratanakul P., Chotiwan P., Tungcharoensathien V., Hiransuthikul N.

Sex determination through anthropometry of hand and foot in Thais (P. 47)
Metinee Romphothong, Pongpon Traithepchanapai

Demonstration of myocardial infarction in decomposed myocardium with vascular endothelial growth factor immunohistochemistry: A tropical climate study (P. 711)
Parath Thirat, Panuwat Chutivongse

การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในช่องกะโหลกศีรษะ (P. 228)
จรัส สุวรรณเวลา

บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 55)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, รัตนา พิมพโกวิท

A comparison of quantitative cellophane-covered thick smear technic and formalin-ether concentration technic in stool examination for helminths (P. 705)
อุดมพร จุลฤกษ์ และคณะ

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากกากเมล็ดชาและเมล็ดชา (P. 953)
ประภา เลาหไพบูลย์, ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์

เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานทางคลินิคของนิสิตแพทย์ (P. 397)
บุญนาท ลายสนิทเสรีกุล, ไหม รัตนวรารักษ์,, เฉลิม วราวิทย์

คล็อสตริเดียม โบทูลินุ่ม ทัยป์ อี ในอาหารทะเล (P. 551)
นราทร ธรรมบุตร, กวี ภู่ไพบูลย์, สมหญิง ธัมวาสร

The serological diagnosis of rubella infection using staphylococcal protein A absorption method. (P. 663)
Punnaragsa V., Sakulramrung R.

Gestational diabetes mellitus - an important cause of stillbirth. (P. 883)
Snidvongs W., Phaosavasdi S.

Relation between the serum levonorgestral and progesterone and progesterone levels in Thai Woman. (P. 69)
Tankeyoon M., Werawatanagumpa S., Pongpradit T., Dusitsin N.

A study of the Circle of Willis in 62 cadavers. (P. 213)
Sreesai M., Kaweewongprasert S., Chentanez V.

Studies on production of excretory-secretory products from 3rd stage larvae of gnathostoma spinigerum by an in vitro cultivation. (P. 1115)
Rattanasiriwilai W., Chanthachume K., Kulkumthorn M., Yingyourd P.

Epidemiology of nosocomial infection. (P. 169)
Lohsoonthorn P.

Control of hypertension in pre-eclamptics by epidural analgesia. (P. 531)
Witoonpanich P., Surapong K.

A study of the glucose phophate isomerase in Trichomonas voginalis. (P. 629)
Sueblinvong T., Shevatananont S., Chanchiew S., Thaithong S.

Chronic jepatitis: A clinico - pathologic study. (P. 769)
Suwangool P., Israsena S.

Clinical Trail of a 400 mg. dose of Albendazole in Hookworm infection in Chulalongkorn Hospital. (P. 909)
Sitthicharoenchai P., Kulkumthorn M., Akarabovorn P.

Acute bronchiolitis in Chulalongkorn Hospital. (P. 1137)
Prapphal N., Paranuwong V., Chumderpadetsuk S.

Prevalence of hypertension and associated factors among healthcare workers: A cross-sectional study (P. 193)
Patthrarawalai Sirinara, Nitt Hanprathet, Wiroj Jiamjarasrangsi

Effect of functional balance training on dynamic postural control in those who wear high-heeled shoes (P. 843)
Kalayakorn Toiem, Chutamas Phonsrithi, Nitchakul Boonchuay, Penporn Nacharoen, Patorn Tantarawongsa, Sompiya Somthavil, Onuma Boonyarom, Kanokwan Srisupornkornkool

Correlation between serotonin receptor 5HT3A and serotonin transporter expression in the gastric glands and symptoms of patients with functional dyspepsia (P. 499)
Kaewklin K, Chonsungnoen W, Nudmamud-Thanoi S, Thanoi S.

Growth patterns of primary school students at Chulalongkorn University Demonstration School. (P. 809)
Itsarasena T., Vichaivatana C.

Preparation and characterization of demineralized bone matrix/chitosan composite scaffolds for bone tissue engineering (P. 119)
Panudda Dechwongya, Korbtham Sathirakul, Baldur Kristjánsson, Suwabun Chirachanchai, Sittisak Honsawek

Prevention of leukopenia from radiation therapy by administration of inosine. (P. 367)
Tangvoraphonkchai V., Boonvisuth V., Pesee M., Krusunt S.

Urinary enzymes and renal function changes following VIPERA RUSSELLI SIAMENSIS snake venom injection in rats. (P. 573)
Chomdej B., Pfaller W.

Hand-arm vibration syndrome among taxi motorcyclists in Bangkok (P. 1001)
Marut Tamnakpo, Sarunya Hengpraprom

Re-hospitalization following primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-elevation myocardial infarction (P. 57)
Thanachot Chaiphatthananon, Patinya Maneesow, Jarkarpun Chaipromprasit

A simple and efficient DNA extraction from respiratory samples for PCR detection of Pneumocystis jirovecii (P. 725)
Phairote Teeranaipong, Taweesak Tia, Chaturong Putaporntip

Retinoblastoma (P. 234)
นิสิต ลีละวงศ์. สัญญา บีลกศิริ

การศึกษาขั้นต้นของการตรวจวัดเส้นประสาท median ในผู้ป่วยเบาหวาน (P. 719)
เสก อักษรานุเคราะห์, สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, ทิพย์ประภา เปี่ยมจินดา

ความสำคัญของไวดาลเทสต์ในไข้ไทฟอยด์ (P. 405)
พรรณพิศ สุวรรณกูล

An outbreak of rubella during 1983-1984: epidemiology and clinical. (P. 889)
Punnaragsa V., Yenbutra D.

Astudy of documents on the rural health development in Thailand between 1971-1981. (P. 83)
Itthipanichpong C., Tankeyoon M.

Effect of chronic APAP treatment on alterations of astrocytes (P. 859)
Nutnicha Tantarungsee, Thananya Thongtan, Supang Maneesri – le Grand

Shotgun proteomics analysis of protein responding to methamphetamine addiction in rat cerebellum (P. 511)
Ritsayong O, Iamjan S, Roytrakul S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.

Effect of smoking on endothelial function and arterial stiffness in Thai subjects (P. 1013)
Kanjana Jittiporn, Nontouch Anusakdikul, Phumiphat Himaprom, Thanapat Sodjumpa, Sitthichai Vachirasrisirikul, Munthana Wadthaisong

Peutz-Jeghers syndrome with disappeared pigmentation on lips after operation: A case report (P. 63)
Ra Hyoka, Tae Ho Yu

Prevalence and predictors of growth stunting in children within 1,000 days in dry zone, Pakokku Township, Myanmar (P. 737)
Saw Nyein Chan, Isareethika Jayasvasti, Aroonsri Mongkolchati, Manisthawadee Jayasvasti

ทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต่อเวชศาสตร์ชุมชน (P. 729)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

การผ่าตัดโรคลิ้นหัวใจพิการเนื่องจากไข้รูมาติคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 411)
ชิน บูรณธรรม, ชวลิต อ่องจริต, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์, โยธิน คุโรวาท, สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ, จรรยา มะโนทัย

Evaluating the relationship between empathy and motivation for medical education in medical student at the Faculty of Medicine Vajira Hospital (P. 525)
Pratoomthai B, Phumyoo T, Turathum B, Imprasittichai W, Anantasomboon G, Chayaburakul K.

Depression and fatigue among flight attendants in Thailand (P. 1023)
Panita Boonpanitch, Rasmon Kalayasiri, Napakkawat Buathong

การรักษาโรคจุดภาพชัดเสื่อมเหตุอายุด้วยแสง (P. 484)
รศ. นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

Is surface anatomy needed for registered nurses in Bali? (P. 535)
Poltana P, Sundayana IM, Yingyoud P, Pholtana S, Rismayanti IDA, Ratnadi NNA, Leaudnakrob N, Chaidechatorn S.

Relationship of serum leptin and 25-hydroxyvitamin D in knee osteoarthritis patients (P. 1037)
Pacharee Manoy, Wilai Anomasiri, Pongsak Yuktanandana, Aree Tanavalee, Thomas Mabey, Sittisak Honsawek

Recent advances in cornea and external eye diseases (P. 485)
ผศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

Cutaneous and mucous membrane manifesttions of systemic infections (P. 488)
Chatrchai Watanakunakorn

Update perdiatric respiratory care: Aerosol therapy (P. 489)
รศ.พญ. นวลจันทร์ ปราบพาล

Update perdiatric respiratory care: long term oxygen therapy (P. 490)
รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงค์

Update perdiatric respiratory care: Prediatric chest physiotherapy: A review (P. 491)
อ.นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

Clinical and management of cholangiocarcinoma endoscopy in cholangiocarcinoma (P. 492)
รศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์

Endoscopy in Cholangiocarcinoma (P. 493)
อ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

Treatment of headache with botulinum toxin A injection: An open label study of 21 patients (P. 494)
ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

The 12 year experience of botulinum toxin injection in 1900 patient at Siriraj Hospital (P. 495)
ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

Case Report

วิถีทางหนึ่งของโรครูมาติกหัวใจ (P. 111)
วิโรจน์ สืบหลินวงศ์, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

Staged operation for large malignant proliferating trichilemmal tumor of the scalp: A case report (P. 489)
Chantra K, Angspatt A, Prichayudh S.

Treatment of pediatric intussusception by pneumatic reduction under ultrasound guidance: first case of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 299)
Mahayosnond A, Sethsakul E., Trinavarat P., Chomdej S., Roekwibunsi S.

Retrorectus prosthetic mesh repair of complex giant ventral hernias. (P. 523)
Sriussadaporn S.

Reactive airways dysfunction syndromes: a case report. (P. 619)
Wongtim S., Limthongkul S., Charoenlap P., Udompanich V.

รายงานผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ Schistosome หนึ่งรายจากแหล่งใหม่ในประเทศไทย (P. 211)
ศักดิ์ศรี สาระคุณ, ประสาน จิมากร, อำนาจ ศรีรัตนบัลล์, เพรา นิวาตวงศ์, พินิจ ทวีสิน, สมหมาย วิไลรัตน์

Glomerulonephritis และการตั้งครรภ์ (P. 13)
ชาญ โพชนุกูล, วิศิษฏ์ สิตปรีชา, ชัญโญ เพ็ญชาติ

Mesenteric lymphangioma (P. 97)
ชูศักดิ์ วิรัชชัย, ประสาร จิมากร

เยื่อบุช่องท้องทะลุในเด็กแรกเกิด (P. 117)
ส่าหรี จิตตินันทน์, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Modified bilateral sagittal split osteotomy for correction of severe anterior open bite: Technical note and case report (P. 45)
Tangarturonrasme P, Sununliganon L.

Cytomegalovirus gastrointestinal disease in patients with AIDS: A case series (P. 155)
Hiransuthikul A, Hiransuthikul N.

Occupational therapy for vascular dementia: A case report. (P. 255)
Jongprasitkul H, Sonthimaneerat T, Somana S.

Pulmonary artery sarcoma: a rare cause of lung masses and tumor emboli. (P. 613)
Jirisant W, Kongpolprom N.

A Thai male neonate with absent radill: A rare feathure of trisomy 18. (P. 37)
Suphapeetiporn K., Shtelersuk V.

Omental actinomycosis with torsion of the greater omentum: A case report. (P. 123)
Phattharathiwanon M.

Measles in an incompletely-vaccinated child. (P. 175)
Jirathongcamshote S., Phucharoen C., Thisyakorn U.

Granuloma formation of lymph node in pulmonary alveolar proteinosis after therapeutic lung lavage. (P. 243)
Kawkitinarong K., Parimon T., Chantranuwat C., Sittipunt C.

Kikuchi' s disease presenting as multiple cervical lymphadenopathy. (P. 395)
Chanvimalueng W.

Pancytopenia in severe hyperthyroidism: A case report. (P. 555)
Polamaung W., Chetanachan M.

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas: A case report and review of the literature. (P. 727)
Manasnayakorn S., Chanswangphuvana P., Vajragupta L., Wisedopaas N.

Chordoma of the axis vertebra pressented with snoring. (P. 37)
Montriwiwatchai P., Siwanuwatn R., Chatrkaw P.

An acquired immunodeficiency syndrome patient with esophageal ulcer: A case report. (P. 83)
Hiransuthikul N., Fongwatananont S.

Primary acinic cell carcinoma of the lung: The first case report in Thailand. (P. 157)
Vongsivavilas Y., Yottasurodom C., Yenrudi S.

Suicide by low-voltage electrocution. (P. 351)
Vongpaisarnsin K.

Lung cancer in AIDS/HIV-infected patients: A report of two cases with the literature review. (P. 613)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Combined hepatocellular - cholangiocarcinoma with prominent clear cell component: A case report. (P. 785)
Chirakalwasan N.

Total and partial determination in biochemistry laboratory tests: Problematic cases. (P. 109)
Wiwanitkit V.

Tuberculous abscess of the thyroid gland in an HIV - infected patients. (P. 279)
Techopitayakul P., Hiransuthikul N.

Mycotic aneurysm of the abdominal aorta: value of belical CT. (P. 367)
Sasiwannapong S., pantongrag-Brown L.

Diffuse Palmoplantar Keratoderma (Unna-Thost syndrome) with Postcricoid and cervical esophageal carcinoma. (P. 695)
Chanvimalueng W.

Infantile hemangioendothelioma of the liver: A case report and review literature. (P. 1091)
Chareonsil B., Singhavechasakul J., kattibhatthanapong V.

Isolated histoplasmosis of the tongue: A case report. (P. 39)
Sittiwattanawong P., Pongprutthipan M.

การถ่ายเปลี่ยนโลหิตในการรักษาโรคไตวายร่วมกับดีซ่านในเลปโตสไปโรสีส (P. 99)
ชาญ โพชนุกูล, วิศิษฏ์ สิตปรีชา, ชัญโญ เพ็ญชาติ

เยื่อหุ้มหัวจอักเสบจากน้ำมันเบนซินรถยนต์ (P. 215)
ยศวีร์ สุขุมาลจันทร์, วิชัย โล่ห์ทองคำ, วิจิตร บุญพรรคนาวิค, พูนเกษม เจริญพันธ์, วรลักษณ์ กัลยาวงศา, วิบูลย์ โชติสกุลรัตน์

สมองอักเสบจากเชื้อ Herpes Simplex รายงานผู้ป่วยสองราย (P. 323)
อังคณา อินทรโกเศศ, จเร ผลประเสริฐ

Diagnostic Dilemma in Neonatal Hepatitis (P. 13)
วิชัย บุณยเสาร์สุข

Pheochromocytoma ที่ต่อมหมวกไตทั้งสองข้างและ organs of Zuckerkand 1 (P. 103)
สุภรณ์ พงศะบุตร, ประสาร จิมากร

การมีน้ำในช่องท้องและตับอักเสบในโรคไข้รากสาดน้อย (P. 205)
วิชัย บุญยเสาร์สุข, ดนัย สนิทวงศ์ฯ

การรักษาเนื้องอกกล่องเสียงในเด็กโดยใช้วัคซีนผลิตจากเนื้องอกร่วมกับการผ่าตัด (P. 271)
อัญชัญ วิไลรัตน์

กลีบปอดอยู่ผิดที่ (P. 117)
พงษ์พีระ สุวรรณกูล

ภาวะไตวายชนิดเฉียบพลันจากรังสีรักษาในผู้ป่วย Lymphoma (P. 203)
ลักษณา โพชนุกูล, พวงทอง ไกรพิบูลย์, โสภณ กัมพลพันธ์

Congenital hepatic fibrosis (P. 277)
ยง ภู่วรวรรณ, สรรเพชร เบญจวงศ์กุลชัย, ศศิธร ลิขิตนุกุล, ดนัย สนิทวงศ์

Choledochal cyst (P. 233)
ธนิต วัชรพุกก์, นุสนธิ์ กลัดเจริญ, ทวีสิน ตันประยูร, จารุณี เลียงจันทร์

Iron deficiency anemia masking hemoglobin H disease: A case report. (P. 389)
Insiripong S, Yingsitsiri W, Boondumrongsagul J.

Skin-only closure for surgical closure of the difficult abdomen with massive visceral edema : A case report. (P. 657)
Satawathananont W.

Uremic tumoral calcinosis, report of a rare case at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 621)
Kumtornrut C, Numkarunarunrote N, Rerknimitr P.

Catch-up growth in a girl with prolonged autoimmune hypothyroidism complicated by precocious puberty after thyroid hormone replacement. (P. 253)
Supornsilchai V, Kongkanka C, Wacharasindhu S.

Full house positive imminohistochemical glomerulonephritis in a child with ventriculoatrial shunt. (P. 43)
Deekajorndech T., Boonyasuwat S., Kingwatanakul P., Kittikowit W.

Pseudohematuria due to red dragon fruit ingestion. (P. 167)
Wiwanitkit V.

Systemic amyloidosis masquerading as polymyositis. (P. 343)
Kanjanabuch T., Townamchai N., Kittikowit W., Techawathanawanna N., Avihingsanon Y., Praditpornsilpa K., Tungsanga K., Eiam-Ong S.

(AIDS) patient presenting as an acute glaucoma: a case report. (P. 99)
Ubolsing S., Tayanithi P.

Imaging of Caroli's disease: a case report with review of literative. (P. 219)
Boonjunwetwat D., Kengsurakarn S., Vajragupta L., Buachum V.

Prolonged fever, chronic subcutaneous abscess and liver abscesses in a diabetic patient: a case report. (P. 905)
Hiransuthikul N.

Interstitial pneumonitis: An unusual complication of rituximab. (P. 249)
Bunworasate U., Chalermskulrat W., Chantranuwat C., Vibhagool A., Voravud N.

Cystic hygroma and Thymic aplasia in Nonimmune hydrops fetalis: A case report. (P. 493)
Bounyasong S.

Conservative treatment of splenic and liver injury from blunt abdominal trauma: A case report. (P. 651)
Hongtipanyachat P.

Diffuse panbronchiolitis in Thai: Report of two casres and review of the literatures. (P. 289)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Anesthesia in a moyamoya and myasthenic patient undergoing emcephalodural arteriousynangosis. (P. 31)
Tachawattanawisal W., Tuchinda L.

Granulosa cell tumor and ovarian hepatoid carcinoma as a collision tumor. (P. 101)
Triratanachat S., Niruttisard S., Trivijitsilp P.

Epstein Barr virus infection with unusual pneumothorax: a Case report. (P. 247)
Lekhanont P., Samransamruajkit R., Charearnrad p., Likitnukul S., Prapphal N.

Pigmented corneal mass: clue to diagnose of fungal corneal ulcer. (P. 679)
Kasetsuwan N., Sophonthanaruk S.

Bilateral giant adrenal myelolipomas in a young adult. (P. 737)
Poklang V., Taweevisit M., Phymsuk U., kittikowit W., Shuagshoti Sh.

Renal cell carcinoma with sarcomatoid and rhabdoid feature. (P. 821)
Kittikowit W., Thanakit V.

Sinonasal undifferentiated carcinoma arising coexistently with inverted papilloma. (P. 37)
Srison U., Khorprasert C., Pak-art P., Keelawat S.

Malayan Krait (Bungarus candidus) envenoming: A case report with literature review. (P. 101)
Chantarasorn V., Sukhum K., Sitprija V.

Preseptal cellulitis and lid neceosis caused by Pseudomonas aeruginosa: A case report. (P. 169)
Tirakunwichcha S., Ubolsing S., Sirikawin K., laohapotjanart K.

Marsupialization in a large mandibular cystic: a case report. (P. 255)
Unwerawattana W.

Epidemic of acute silicoosis in ceramic filter factory. (P. 323)
Udompanich V., Jaimjarasrangsi W., Sitalapreuk V., Pinijvechakarn S., Chandrawong D., Pongcharoen P., Wongtim S.

Hepatocellular carcinoma with sarcomatus change mimicking hepatic angiosarcoma: a case report. (P. 493)
Taweevisit M., Benjavonkulchai S., Sansopha L., Wisedopas N., Suwangool P.

Middle fossa approach for removal of acoustic neuroma: case reports and literature review. (P. 567)
Isipradit P., Taecholarn C., Vaewvichit K., Asawavichianginda S.

Gut obstruction from multiple metastasis of subcutaneous leiomyosarcoma: a rare pheonomenon. (P. 653)
Thirabanjasak D., Thanakit V.

Treatment of primary enuresis in adolescent with a combination of fluoxetine and imipramine: A case report. (P. 735)
Lalitanantpong D.

Lumbar dise herniation and radiculopathy from malpractice of Thai traditional massage: a case report. (P. 327)
Chaiwnichsiri D., Palungsaengwilai S., Aksaranugraha S.

The composite fixation using polymethylmethacrylate and tension band wiring for comminuted pilon fractures in osteoporosis. (P. 1073)
Wiliairatana V., Prasongchin P.

Posterior tibial artery: A new alternative graft conduit for redo coronary artery bypass grafts. (P. 277)
Benjacholamas V., Jindarak S.

Mixed invasive lobular carcinoma/ Invasive ductal carcinoma (ILC/IDC) of the breat: A case report. (P. 363)
Boonjunwetwat D., Saetiew D., Sampatanukul P.

The first two cases of mandibular osteotomy and genioglossus advancement for Sleep-disordered Breathing (SDB) in Thailand. (P. 525)
Hirunwiwatkul P.

Clinical manifestations and radioligic findings of Romberg syndrome. (P. 39)
Tiraratchailert A., Lertlum S.

Sclerosing stromal tumor of the ovary: A cases report. (P. 169)
Trivijitsilp P., Trirattanachart S., Sirisabya N., Niruthisard S.

Anesthesia for cesarean section in a thyrotoxicosis patient complicated with severe preeclampsia. (P. 739)
Sriprachittichai P., Rodanant O., Migasena R.

Acute pneumonia associated with Chamydia pneumoniae infection: a case report. (P. 893)
Likitnukul S., Nunthapisud P., Tumwasorn S.

Eventration of the diaphragm. (P. 27)
Sriussadaporn S., Lerdlum S.

Maternal warfarin and fatal neonatal hemorrhage. (P. 115)
Sanpavat S.

MRI of pyogenic spondylitis: cases report. (P. 197)
Boonyeunwetwat D., Phunchana L.

A case of Kenny-Caffey syndrome. (P. 455)
Wacharasindhu S., Likitmaskul S., Angsusingha K., Tuchinda C., Keorochana S.

Baker 's asthma: a case report (P. 953)
Wongtim S., Limthongkul S.

Primary spinal melanoma: presentation of a case with prolonged course. (P. 1027)
Thongsuksai P., Ratanalert S.

Cryptococcus pneumonia. (P. 211)
Kulsamphantip S., Arjhansiri K.

Metastasis of nasopharyngeal carcinoma to scalp. (P. 605)
Chanvimalueng W.

Amyloidosis presenting with edema and heavy proteinuria: A case report. (P. 45)
Sangluthong L., Insiripong S., Junmuenwai W.

Lobar Emyphysema in Infancy (P. 44)
เกษม จิตรปฏิมา

Non-parasitic polycystic disease of liver (P. 23)
สมหมาย วิไลรัตน์

Neuroblastoma in Infant and Children (P. 69)
พิทยา จันทรกมล, เกษม จิตรปฏิมา

Traumatic Diaphragmatic Hernia (P. 168)
สมศักดิ์ วรรธนะภัฎ

Aneurysm of carotid Artery (P. 37)
สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ

การตกเลือดใน cerebellum แบบ spontaneous (P. 95)
จตุรพร หงสประภาส

Complete rupture of the left main bronchus due to blunt trauma (P. 158)
เกษม จิตรปฏิมา

A case report of perforated Meckel's diverticulitis in newborn infant (P. 131)
Sambhundh Panichabhongse, Yingyos Sanbidhananand

Acute hydramnios รายงานผู้ป่วยสองราย (P. 105)
เอนก อารีพรรค

รายงานผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งเกิดร่วมกับต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำงานน้อยลง (P. 221)
ศรีสุดา สิตปรีชา, สมพงษ์ จินายน

Pulmonary sequestration รายงานผู้ป่วยและสรุปรายงานจากวารสารต่างๆ (P. 137)
ประดิษฐ์ เจริญลาภ, บุญเที่ยง ศีติสาร, เฉลียว ปิยะชน, ชวลิต อ่องจริต, วิรุฬ ขาวปริสุทธิ์, ศิระ ศิริสัมพันธ์

อาการโรคจิตในเด็กซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับธัยรอยด์ฮอร์โมนมากกว่าปกติ (P. 266)
มานะศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ฐานิต อิศรเสนา ณ อยุธยา, พยอม อิงคตานุวัฒน์

โรคต้อหิน ซึ่งเกิดจากยา corticosteroid และวิธีรักษา (P. 363)
ประจักษ์ ประจักษ์เวช, จวงจันทร์ กุลวณิชย์

ไส้ติ่งขาดจากการถูกกระแทกด้วยของไม่มีคม (P. 19)
ชาญวิทย์ ตันติพิพัฒน์, สุเทพ อุดมจรรยา

การระบาดของโรคท้องร่วงจากเชื้อ Vibrio parahemolyticus ในกรุงเทพมหานคร (P. 209)
นิพนธ์ อุดมสันติสุข, ทุม บุนนาค, สมใจ เหรียญประยูร, นราทร ธรรมบุตร

Mesenchymal chondrosarcoma ที่กล้ามเนื้อน่องนอกกระดูกขา (P. 275)
สุภรณ์ พงศะบุตร, วีระ กสานติกุล

โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากพยาธิตัวจี๊ด (P. 69)
ผจง คงคา, วิวัฒน์ พันธุเตชะ

โรคพยาธิใบไม้ในลำไส้ (P. 121)
เยาวลักษณ์ โลหารชุน, ศศิธร ลิขิตนุกูล

โรคพยาธิใบไม้ในปอด (P. 208)
เยาวลักษณ์ โลหารชุน, ยง ภู่วรวรรณ, ชาตรี จินตนาวงศ์

หลักการผ่าตัดต่ออวัยวะเพศชายที่ถูกตัดและรายงานผู้ป่วย (P. 283)
ธรรมนูญ จารุวร, วิโรจน์ วงศ์วราวิภัทร, บัญญัติ ละอองทอง

Epidermodysplasia verruciformis of Lewandowsky and Lutz (P. 285)
นภดล นพคุณ, พิชิต สุวรรณประกร, แก้วกาญจนา มังคลานันท์

Alveolar soft-part sarcoma (P. 29)
อดิศร ภัทราดูลย์, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์, สมิทธ์ สิทธิพงศ์

Intraosseous schwannoma of mandible: A case report. (P. 167)
Wongpattaraworakul W. Sununliganon L. Kliangkaeo W. Kitkumthron N.

เยื่อช่องท้องอักเสบจากขี้เทาและความผิดปกติแต่กำเนิดหลายประการ (P. 47)
เสาวนีย์ เย็นฤดี

Cardiac herniation following intrapericardial pneumonectomy in an advanced lung cancer patient with intractable lung abscess. (P. 629)
Kongpolprom N.

Surgical and anesthetic managements of an adult patient with a giant mediastinal mass. (P. 61)
Sindhvananda W, Luengtaviboon K.

Hyperflexion trauma in the posttraumatic nonunion odontoid process fracture: A case study. (P. 317)
Chaichankul C, Limthongkul W, Yingsakmongkol W.

Anesthesia for cesarean hysterectomy in a patient with placenta percreta: A case report. (P. 57)
Chinda P, Supbornsug K.

Idiopathic granulomatous mastitis: A case report. (P. 363)
Prueksadee J, Boonjunwetwat D, Chayakulkheeree J.

A case report of severe adverse reactions following diethylcarbamazine treatment of lymphatic filariasis. (P. 593)
Nuchprayoon S, Sanprasert V, Jaratsing P, Jaijakul S.

Atlantoaxial rotatory subluxation/displacement presented with torticolis. (P. 115)
Rattanatharn R., Jiamworakul A., Chaivanijsiri D.

Problematic cases of urine strip examination: a time effect. (P. 59)
Wiwanitkit V.

Papillary endothelial hyperplasia of external jugular vein: A rare diagnosis of lateral neck mass. (P. 405)
Tangjaturonrasme N.

Ulcerative form of small intestinal lymphoma causing massive lower GI bleeding: a case report. (P. 607)
Pantongrag-Brown L., Sitisara B.

Acute hemorrhagic pancreatitis due to organophosphate insecticide. (P. 35)
Moolla-or P., Chongsakul T.

Lingual ostoma: report of three cases. (P. 213)
Sastarasadhit V., Supiyaphun P., Sampatanukul P.

Ulltrasound in the evaluation of aspergillosis liver abscess. (P. 663)
Arjhansiri K.

Electroconvulsive therapy in neuroleptic malignant syndrome. (P. 259)
Chanpattana W.

Coat's Disease: a case report. (P. 335)
Nantawan P., Chirachon V.

Pas stained corneal scrapings in fungal keratitis. (P. 407)
Sampatanukul P., Pariyakanok L., Chantarochvong R.

Gastrointestinal fistulas associated with a large abdominal wall defect: the usefulness of synthetic meshes: A case report. (P. 469)
Sriussadaporn S., Tangchai W., Rojanasakul A., Chindaruk S., Lertlum S., Chitmaitree B., Maungmingsuk V., Migasena R., Niruthisard S., Leelanukrom R., Choedamphai M., Hanvanich M., Bunyaratavej S., Sangwatanaroj S., Pramuan P., Dhitavat V.

Electrocution: a case report of acute myocardial necrosis. (P. 523)
Moolla-or P.

Emrgency embolization of post - traumatic hemobilia. (P. 577)
Sriussadaporn S., Tanprayoon T., Kosolbhand P., Wangsuphachart S.

Magnetic resonance imaging of the brian in Wilson;s disease. (P. 639)
Lerdlum S., Vasuratna B., Sriratanapong S.

Adverse effects of ACE inhibitor (Enalapril) in infants with severe congestive heart failure. (P. 691)
Chotivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

Proliferating acephalic cestode larva of central nervous system. (P. 743)
Chayapum P., Tungsinmunkong K., Shuangshoti S.

Myxoid Adrenal cortical carcinoma associated with Cushing's syndrome. (P. 33)
Yenrudi S., Maneesri S., Kasantikul V.

Repair of thoracoabdominal aortic aneurysms using aprtofemoral shunt. (P. 97)
Luengtaviboon K.

Subacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh's disease) in adults clinically diagnosed as multiple sclerosis. (P. 145)
Shuangshoti S., Kasantikul V., Lerdlum S.

Oncocytoma of the parotid gland: A light and electron microscopic study. (P. 343)
Kasantikul V., Maneesri S., Punyavoravut V., Tangchai W.

Abdominal tuberculosis presented with obstructive jaundice: a case report. (P. 479)
Sriussadaporn S., Lerdlum S.

Lower lip reconstruction: (Modified Webster-Bernard Technique). (P. 119)
Chokrungvaranont P.

Ovarian mass: an initial manifestation of malignant lymphoma. (P. 207)
Kasantikul V., Trivijitsilp P., Wannakrairot P.

Transient Severe visual loss complicating acute glomerulonephritis: case report. (P. 373)
Watana D., Suwanwela N., Phancharoen S.

Intramedullary cycticercosis: first case report report in Thailand and leterature review. (P. 443)
Prasathapong S.

Spinal fracture complicating ankylosing spondylitis from swimming: a case report. (P. 601)
Anannontsak A., Aksaranugraha S.

Rhabdomyolysis-induced acute renal failure in polymyositis. (P. 751)
Trakarnvanich T., Eiam-Ong S., Yenrudi S., Teechachokvivat M., Pochanugool C., Sitprija V.

Pasteurella multocida septicemia in a patient with heavy alcohol abuse. (P. 833)
Tantawichien T.

Surgery for aortic arch involvement in Takayasu's disease. (P. 299)
Luengtaviboon K., Suwanwela N.

Suspected malignant hyperthermia during the 6th general anesthesia: A case report. (P. 657)
Sirichotvithyakorn P.

Hernia uteri inguinalis with calcified fibroma of ovary in male: A case report. (P. 241)
Phattharathieanon M.

Treatment of asymptomatic primary angle closure. (P. 687)
Tantisevi V.

Fatal foreign body pulmonary embolish and granulomatosis in intravenous drug addict: A case report. (P. 829)
Taweevisit M., Phumsuk U., Upariwong N.

Management of uncontained bone defect in revision total knee artroplasty with double modular metal augments: a report of 3 cases with a review of literature. (P. 143)
Tanavalee A., Yuktanandana P., Ngarmukos C.

Successful cord blood transplantation in thalassemia major patient at King Chulalongkoorn Memorial Hospital. (P. 411)
Vanichsetakul P., Wacharaprechanont T., Sucharitchan P., Seksarn P., O-Charoen R.

A non-contact lens related Acanthamoeba keratitis. (P. 661)
Sansopha L., Tulvatana W.

Churg - Strauss syndrome in asthmatic patient receiving Montelukast treatment: a case report. (P. 233)
Sittipunt C., Wongtim S., Udompanich V., Kaewkittinarong K.

Angiosarcoma of the thyroid gland: a case report. (P. 333)
Taweevisit M., Assanasen T.

Severe combined immunodeficiency: a case report and review of literatures. (P. 495)
Chatchatee P., Vanichsetakul P., Tantibhaedhyyangkul U., Sirivichayakul S., Kupatawintu P., Ngamphaiboon J.

Bridding Bronchus: Observation of abnormal course of right lower lobe bronchus from chest radiograph and 3D reformation helical CT image. (P. 563)
Trinavarat P., Manayosnond A.

Wilson's disease with hepatitis C virus infection, a case report. (P. 747)
Wiwanitkit V.

Interesting cases in aberrant biochemistry laboratory results. (P. 997)
Wiwanitkit V.

HIV infection possibly due to unusual mode of transmission. (P. 597)
Wiwanitkit V.

Clipping of Large Persistent Trigeminal Artery Aneurysm: A case report and review literature. (P. 685)
Siwanuwatn R., Khoroptham S., Subsompon P., Benchachlolamas V., Tuchinda L., Kyokong O.

Isolated repture of extrahepatic bile duct following blunt abdominal trauma. (P. 795)
Mahayosnond A., Sangthammarat C., Roekwibunsi S.

Apocrine melaplasia: A case report with review of literatures. (P. 981)
Arthachinta P., Boonjunwetwat D., Sampatannukul P., Chatamra K.

Meningioma presenting as a nasopharyngeal mass. (P. 39)
Chanvimalueng W.

Cylindrical cell pappilloma: a case report. (P. 119)
Masmahisak C., Keelawat S., Maneesri S., Yenrudi S.

Occuoation health cases of the phlebotomists. (P. 195)
Wiwanitkit V.

Treatment of complete atrioventricular block caused by neurocardiogenic syncope with beta-adrenergic blockade therapy. (P. 777)
Prechawat S., jirarojungkun W., Sunsaneewitayakul B., Sitthisook S.

Ovarian metastatic human chorionic gonadotropin producing gastric carcinoma presenting as a primary ovarian tumor: A case report. (P. 939)
Triratanachat S., Vasurat A., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Two cases of human endocarditis in Thailand due to Steptococcus suis. (P. 317)
Avihingsanon A., Suankratay C., Tantawichien T., Nunthapisud P.

Intravascular Lymphomatosis: A case of bilateral renal enlargement and renal failure. (P. 399)
Avihingsanon Y., napathorn S., Intragumtornchai T., Wannakrairot P., Yenrudi S., Phanthumchinda K.

Horseshoe kidney with UPJ obstruction and stones: A case report. (P. 495)
Supitak W., Bunyaratavej P., Ratchanon S.

Central neurocytoma: A case report. (P. 561)
Kanvisetsri S., Shuangshoti S., Sookkee A., Khaoroptham S.

MRI evaluation of spontaneous CSF rhinorrhea: A case report. (P. 665)
Laoprasopwattana P., Lerdlum S., Aeumjaturapat S.

Ossification of the ligamentum flavum: A case report. (P. 813)
Sookkee A., Siwanuwatn R., Suwanwela C.

An isolated factor V deficiency ( Parahemophilia): a case report. (P. 287)
Kittikalayawong A., Impand C., Seksarn P.

Mycobacterium infection of the duodenum mimicking Whipple's disease. (P. 535)
Wisedopas N., Yenrudee S.

Radiographic findings in urinary tract schistosomiasis: a case report. (P. 745)
Pantongrag-Brown L., Prasopsanti K., Kojalern S.

Intracranial metastases from prolactin-producing pituitary carcinoma. (P. 915)
Navalitloha Y, O'Chareon S., Ingkatanuvat S., Kasantikul V.

Acrocephalosyndactyly (P. 205)
เปรมใจ ยูนิพันธ์

โรค Hodgkin ซึ่งมีอาการแสดงต่างจากปกติ เป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิด Reed-Sternberg เซลล์ (P. 151)
นงนุช พัฒนพงศ์พานิช, ม.ล.ดารัตน์ สวัสดิกุล

การตายจากเลือดออกหลังการเจาะคอ (P. 21)
วีระ กสานติกุล

การผ่าตัดแก้ไข Filtering bleb ที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ (P. 73)
ประจักษ์ ประจักษ์เวช, เพ็ญพักตร์ โอฬารกุล

อันตรายจากการตรวจด้วย Peritoneoscope (P. 289)
สมหมาย วิไลรัตน์, สัจพันธ์ อิศรเสนา, พินิจ ทวีสิน

เนื้องอกกล่องเสียงในเด็ก (P. 33)
อัญชัน วิไลรัตน์, คเณศร์ แวววิจิต

ภาวะการดูดซึมอาหารผิดปกติ เนื่องจาก Capillariasis ของลำไส้ (P. 39)
สุวิณา รัตนชัยวงศ์, ชาตรี จินตนาวงศ์, มนัส วงศ์ทองศรี, สัจพันธ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

มาลาเรียในเด็กแรกเกิด (P. 1149)
วรวีร์ กิตติวัชร, พิชัย กาญจนพิพัฒน์กุล, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Protein loss in exfoliative dermatitis. (P. 433)
Pongprasit P., Sueblinvong T.

Removal of retained intrahepatic calculi using gastroscope passed through previously constructed choledochoduodenostomy: a case report. (P. 1219)
Rojanasakul A., Tangchai V.

Neurofibrosarcoma (Malignant Schwannoma) (P. 43)
Itiravivong P., Khuntaraporn N.

รายงานการให้ยาสลบในการแยกเด็กแฝดชนิด Ischiopapus Tetrapus (P. 145)
วรรณา สมบุรณ์วิบูลย์, เพลินศรี จารุวร, สุนิดา อติชาติ, ทวี สุโรจนะเมธากุล

ไตวายอย่างเฉียบพลัน และการใช้ยาลดไข้ (P. 229)
รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, บันลือ ไอยะรา, พิสนธ์ จงตระกูล, พงษ์พีระ สุวรรณกูล

Chronic myeloid leukemia after chemotherapy for adenocarcinoma of the rectum: A case report (P. 357)
Sanglutong L, Insiripong S.

Management of persistent bile leak after complex liver injury with a rendezvous procedure: Report of a case. (P. 203)
Prichayudh S, Pungpapong S, Kranokpiraksa P, Sriussadaporn S, Samorn P, Pak-art R, Sriussadaporn S, Kritayakirana K, Limpavitayaporn P, Rongviriyapanich A.

Esophageal necrosis after resection of descending thoracic aorta aneurysm: A case of successful treatment. (P. 71)
Luengtaviboon K, Sindhvananda W.

A female teenager with methamphetamine dependence and antisocial behaviors following childhood major depressive disorder: A case report. (P. 211)
Kalayasiri R, Hasook W, Pruttipurk J.

A case of Miller-Fisher syndrome with multiple cranial nerves enhancement on MRI. (P. 369)
Petcharunpaisan S, Lerdlum S.

Addison’s disease due to disseminated histoplasmosis: A case report. (P. 477)
Rattanakorn K, Panchaprateep R.

Xylene spillage in medical laboratory: A case study. (P. 427)
Wiwanitkit V.

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มตับหลังจากการปลูกถ่ายตับ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (P. 309)
เจษฎ์ ศุภผล, บุญชู ศิริจินดากุล, บัณฑูร นนทสูติ, สุภนิติ์ นิวาตวงศ์, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, สหดล ปุญญถาวร

Ultrasonic diagnosis of intraductal hepatocellular carcinoma. (P. 47)
Vajragupta L.

Pneumocystis carinii pneumonia: The first case report of different cyst forms. (P. 635)
Saksirisampant W., Chintanawonges C.

Cushing's syndrome complicating pregnancy. (P. 747)
Snidvongs W., Sridama V., Chinpilas V., Prurksananont K., Treevichitsilp P., Potitat A.

Silastic implant for vocal cord medialization: A treatment for unilateral vocal cord paralysis. (P. 897)
Supiyaphun P., Vorapattrakul V., Sirimai S.

Cluster headache: Report of 3 cases, its varians and review of literature. (P. 997)
Phanthumchinda K., Locharenkul C.

Thoracic Disc Herniation, Anterolateral extraperitoneal disectomy and rib strut grafting: A case report with of literatures review. (P. 1091)
Dumrongwanich P., Prasongchin P., Itiravivong P.

Thai newborn offsprings of intravenous heroin addicted and HIV antibody positive mothers: 3 case report. (P. 43)
Chumdermpadetsuk S., Chittinand S., Likitnukul S., Phanuphak P., Thaithumyanon P., Tisyakorn U., Kungwarlnonvarat S.

Bronchoscopic examinations for diagnosis of pulmonary melioidosis. (P. 127)
Wongthim S., Charoenlap P.

The ultrasound diagnosis of neonatal adrenal hemorrhage. (P. 443)
Boonjunwetwat D., Laoprasert W.

Penetrating diaphragmatic injury. (P. 535)
Luengtaviboon K.

Cerebral schistosomiasis: the first case in Thailand. (P. 681)
Ladpli R., Panichabhongse V.

First report on a natural infaction of an adult snake-headed fish (Ophicephalus striatus) with a presumably Gnathostoma vietnamicum advance third-stage larva (Le-Van-Hoa, 1965) in southern Thailand. (P. 543)
Yingyourd P., Chiamratana B., Daengsvang S.

Pedunculated hepatocellular carcinoma: a report of three cases in Thailand. (P. 613)
Pungrassami P., Boonjunwetwat D., Arjhansiri K., Sampatanurak P.

Hemophilus influenzae cellulitis of the leg: a case report. (P. 777)
Likitnukul S., Pongpunlert W.

Real - time and duplex ultrasonography in diagnosis of mycotic aneurysm of the abdominal aorta: a case report. (P. 873)
Chayutipraiwan U., Vajarapongse K.

Intrathoracic complications of Ladwig's angina. (P. 163)
Kittichaowanun S., Kurowat Y., Vaewvichit K., Cutchavaree A.

Diagnosis and management of fetal chylothorax. (P. 289)
Tannirandorn Y., Chittimittrapap S., Snidvongs W., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

ELISA seropositive ocular toxocariasis: a case report. (P. 381)
Puangsricharern V., Nantawan P., Anantaphruti MT.

Traffic jam neuropathy. (P. 451)
Aksaranugraha S., Chumkasian P.

Partial duodenal obstruction by abdominal aortic aneurysm. (P. 515)
Wilairatana P., Maturosakul B., Tangchai W.

Bilirubin encephalopathy in adult. (P. 587)
Shuangshoti S., Wannakrairot P.

Traumatic renal arteriovenous fistula: case report. (P. 669)
Vajragupta L., Taratep S.

Insecticides optic neuritis. (P. 745)
Ubolsing S.

Disseminated candida infection in a term infant. (P. 831)
Sanpavat S.

Macroscopically visible leukemic infiltration of brain. (P. 197)
Shuangshoti S., Thaicharoen A., Benjavongkulchai S.

Unusal neurological features in leukocytoclastic vasculitis. (P. 537)
Mitrabhakdi E., pahnthumchinda K., Nopakoon N.

The acardiac twin: a case report. (P. 599)
Termrungruanglert W., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D.

Diagnosis of mycotic aneurysm of the superior mesenteric artery. (P. 45)
Vajragupta L., Arjhansiri K.

Primary trabecular carcinoid in the ovarian dermoid. (P. 213)
Triratanachat S., Praditphol N., Kasantikul V.

Juvenile pemphigus vulgaris: a case report. (P. 291)
Wananukul S., Pongprasit P.

Successful transcatheter embolization of traumatic hepatic artery false aneurysm: case report. (P. 537)
Sirichindakul B., Sriussadaporn S., Wangsupachart S.

Fat embolism syndrome: a case report. (P. 133)
Srisomboon C., Sriussadaporn S.

Post acute myocardial infarction ventricular septal: management. (P. 211)
Luengtaviboon K., Sangwatanaroj S.

Hepatic angiosarcoma: three case reports and review of the literature in Thailand. (P. 393)
Suwangool P., Jimakorn P., Chantharochvong R.

The alien hand syndrome: a case report. (P. 577)
Srikiatkhachorn A., Sinsawaiwong S., Phanthumchinda K.

Familial juvenile nephronophthisis with the immune complex diffuse proliferative glomerulonephritis. A case report. (P. 737)
Jungthirapanich J., Watana D., Vajragupta L., Yenrudi S.

Osteosarcoma of the mandible: a case report and literature review. (P. 1007)
Sakwattanawekin D., Arjhansiri K.

A case study on patient management after venipuncture. (P. 869)
Wiwanitkit V.

Child abuse presenting as chylothorax and chylous ascites: a case report. (P. 57)
Visinonta D., Mahayosnond A.

Suprascapular nerve entrapment: a case report of an uncommon site and uncommon pathology of the lesion. (P. 155)
Kuptniratsaikul S., Kuptniratsaikul V., Chonmaitri I., Tanprasert S.

Congenital tracheal stenosis with pulmonary artery sling: 3 case reports and literature review. (P. 419)
Wanichtawewat Y., Prapphal N., Deerojanawong J., Treenawarat P., Mahayosnan A., Benjachollamas W.

Kaposi's sarcoma of lymph node with Castleman's disease-like lesion in HIV-infected patient: A case report. (P. 409)
Assanasen T., Wannakrairot P.

Necrotizing fasciitis: a case report and review. (P. 659)
Hirunwiwatkul P.

Thyrotoxic hypokalemic paralysis: a case report. (P. 823)
Wiwanitkit V.

Transclavicular approach to cervicothoracic spine: a reviewed surgery experience using the Birsch & Bonny's technique. (P. 917)
Tejapongvorachai T., Prasongchin P., Ongcharit P.

Dandy-Walker syndrome: 3 cases report. (P. 51)
Wiwanitkit V., Agthong S.

Histopathologic changes of The Circle of Willis in a Thai patient with Moyamoya disease: A case report. (P. 331)
Chouwsrikul W., Phudhichareonrat S.

Successful pregnancy outcome after use of antibiotics in the expectant management of preterm premature of membtancs: A case report. (P. 161)
Phupong V., Vaivanijkul B., Samnieyghsanoh P., Triratanachat S.

Needle stick injuries among the medical students; some interesting case studies. (P. 241)
Wiwanitkit V.

Urologic complications of diastasis of the pubic symphysis: A trauma case report. (P. 433)
Somboonpanya P.

Pancreatic ascites and pancreatic pleural effsion: pathogenesis and computed tomographic demonstration. (P. 803)
Bussaragul T., pantongrag Brown L.

Leukorrhea in children: a case report. (P. 891)
Wiwanitkit V.

Eosinophilic granuloma presenting as periorbital cellulitis. (P. 607)
Hirunwiwatkul P., Tulvatana W., Kasetsuwan N., Nuchprayoon I.

Fracture femur: a clinical sign of child sbuse, a cases report on a 3 month old infant. (P. 703)
Phancharone S., Boonsiri K.

Leiomyoma of the female urethra. (P. 867)
Leiomyoma S., Panyaworawut W., Sethawong W.

Mullerian adenosarcoma of the endocervix: A case report. (P. 243)
Trirattanachart S., Trivijitsilp P., Niruthisard S., Tantayaporn K.

Pulmonary calcification after liver transplantation: A case report. (P. 569)
Keelawat S., Chongsrisawat V., Rungruxsirivorn S., Suwangool P., Chomdej S., Nivatvongs S., Karnsawai S., Poovorawan Y.

Chronic idiopathic intestinal pseudoobstruction in children: a report of two cases. (P. 61)
Chongsrisawat V., Vivatvakin B., Suwangool P.

A difficult case of foreign body in the tracheobronchial trees: combined rigid & flexible bronchoscopy technique. (P. 381)
Hirunwiwatkul P.

Penicillin resistant systemic pneumococcal infections in Thai children. (P. 455)
Likitnukul S., Pancharoen C., Chongthaleong A.

Superficial pleomorphic liposarcoma: a case report. (P. 673)
Kleebkaow P., Shuangshoti S., Punyavoravut V., Lutigaviboon V.

A case of congenital sucrose and isomaltose intolerance (P. 220)
Prasit Futrakul

มดลูกแตกเนื่องจากเกิด Placenta percreta บริเวณที่ทำ Cornual resection (P. 25)
วีระ อิงคภาสกร, ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

Septicemia จากการให้ intravenous fluid (P. 38)
ดาริกา บุญวิจิตร, ชาญ โพชนุกุล

กระดูก styloid ยาวผิดปกติ (P. 107)
วีระพงษ์ ศาสตรสาธิต, ศิริชัย สุพานิชถาวร

Strongyloidiasis with massive hyperinfection in immunosuppressed patients (P. 211)
ศศิธร ลิขิตนุกูล, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, เทวี วัฒนา, ดนัย สนิทวงศ์

ฝีในสมองที่เกิดจากเชื้อไทฟอยด์ (P. 337)
จตุรพร หงสประภาส, จเร ผลประเสริฐ, ช่อเพียว เตโชฬาร

การรักษาโรคครรภ์ไข่ปลาอุกโดยการตัดมดลูก (P. 451)
ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

มะเร็งปอดชนิดปฐมภูมิในเด็กหนุ่ม (P. 49)
สนั่น รังรักษ์ศิริวร

Giant hydronephrosis: แนวทางวินิจฉัยแยกโรค (P. 275)
แกมกาญจน์ เวชรังษี, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก, สุดี ชมเดช, เรืองชัย วัชรพงศ์

Neonatal herpes simplex viral infection successfully treated with acyclovir. (P. 53)
Chotvittayatarakorn P., Pongprasit P., Chumdermpadetsuk S.

Syphilitic interstitial keratitis. (P. 153)
Lertchavanakul A., Chansue J., Pipatponglert M.

Total nasal reconstruction. (P. 257)
Hanwong Y.

Gun shot fired with the muzzle in actual contact with the forehead and causing no damage to the brain. (P. 355)
Inkatanuvat M., Panichabhongse V.

Bipolar affective disorder in three generation of one family. (P. 757)
Kasantikul D.

Operative treatment of paralytic genu recurvatum. (P. 51)
Teinboon P., Limpaphayom M.

Childhood aerophagia. (P. 291)
Suampun U., Poovorawan Y., Chomdej S.

Treatment of acute acetaminophen poisoning with N-acctylcysteine. (P. 417)
Thaniyavarn S., Poovorawan Y., Pathmanand C.

Ataxic hemiparesis from intraventricular bleeding. (P. 1399)
Hemachudha T., Phanthumchinda K.

เมลิออยโดลิส, การศึกษาทางคลินิค, พยาธิวิทยาและจุลชีววิทยา (P. 237)
พรรณพิศ สุวรรณกุล, พงษ์พีระ สุวรรณกูล, สมใจ เหรียญประยูร

รายงานผู้ป่วยที่ได้รับการย้ายผิวหนังเนื้อใต้ผิวหนังและหลอดเลือด โดยวิธีจุลศัลยกรรม (P. 365)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล

เนื้องอก neurilemomas ของแขน ขา (P. 447)
ตรง พันธุมโกมล, ประกิต เทียนบุญ

Gastric volvulus in an Ehler-Danlos patient: A case report. (P. 359)
Prichayudh S, Pak-art R, Vejchapipat P, Sriussadaporn S, Samorn P, Chaivanijchaya K, Sriussadaporn S, Kritayakirana K.

Nephrotic syndrome associated with Plasmodium malariae in infancy : A case report. (P. 597)
Deekajorndech T, Boonyasuwat S, Chanakul A, Rianthavorn P, Kingwattanakul P, Kittikowit W.

Mid aortic syndrome: An unusual cause of childhood hypertension. (P. 479)
Chanakul A, Rianthavorn P.

Prolonged cholestasis in children secondary to acute hepatitis A. (P. 55)
Poovorawan Y., Suwankul P., Tatiyakavee K., Sakulramrung R.

Corynebacterium diphtheriae endocarditis: a case report and review of the literature. (P. 235)
Chotivittayatarakorn P., Nuntapisut P., Rienprayoon S., Chayapum P., Sunpradit M., Soeblinvong V.

รายงานการสำรวจการใช้ดรรชนีหัวเรื่องบทความวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ (P. 323)

Hypesthesia as a prodrome in herpes zoster. (P. 409)
Shuangshoti S.

Pathology of the systemic lupus erythematosus: Study of fifteen autopsied cases with one fully reported case. (P. 723)
Samranwetaya P.

Impetigo herpetiformis in pregnancy. (P. 905)
Tannirandorn Y., Trivijitsilp P., Huiprasert P.

Postpartum disorders. (P. 987)
Kongsakont R., Kasantikul D.

The first human orthotopic liver transplant in Thailand: a case report. (P. 463)
Sriwatanawongsa V., Sangsubhan C., Dhitavat V., Tanprayoon T., Sriussadaporn S., Borirakchanyawat V., Suwangool P., Kyokong O., Niruthisard S., Vajarapongse K., Minaphinant K., Nivatvong S., Auwattanamongkol S., Puttisri A., Rajatapiti B.

Disseminated phycomycosis: Complication of hypoplastic anemia. (P. 661)
Shuangshoti S.

Neurofibroma of the chorda tympani nerve. (P. 905)
Sastarasadhit V., Supiyaphun P., Siriwatana A.

Syphilitic optic neuritis. (P. 1099)
Lertchavanakul A., Laukanjanaratr W.

Perihepatitis associated with pelvic inflammatory disease (Fitz-Hugh-Curtis sysdrome): A case report and review of the leteratures. (P. 53)
Tungphaisal S.

Hepatic actinomycosis abscess in a 5 year old boy. (P. 133)
Boonjunwetwat D., Rungruxsirivorn S., Arihansiri K.

Dengue hemorrhagic fever in pregnancy. (P. 213)
Taechakraichana N., Limpaphayom K.

Fatal liver failure due to Analgesics. (P. 299)
Moolla-or P.

Malignant histiocytosis with clinical presentations simulating meningitis. (P. 381)
Shuangshoti S.

Obliteration of the main bronchus by foreign bodies of soft tissue density: Case Report. (P. 449)
Chomdej S.

Nephrogenic adenoma: a case report. (P. 623)
Trakarnvanich V., Yenrudi S.

Exchange transfusion in green pit viper bite: a case report. (P. 689)
Mitrakul C., Limsuwan S., Dhamkrong-at A., Seksun P.

Ultrasound diagnosis of hepatic mass in infancy and childhood. (P. 791)
Boonjunwetwat D., Suphanich S.

Anesthetic management in liver transplantation: a case report. (P. 861)
Kyokong O., Kanyakul S., Niruthisard S., Bodhidatta L., Wongsrichanalai J.

Flexible fiberoptic bronchoscopy in removal of foreign body from the right intermediate bronchus: a case report. (P. 59)
Wongthim S.

Effects of prostaglandin E2 on the cervix in complicated pregnancy. (P. 143)
Theppisai H., Taechakraichana N.

Acquired secondary syphilis in 10-year-old boy. (P. 307)
Chotiwan P., Kamolratanakul P.

Thanatophoric dwarfism. (P. 377)
Suwajanakorn S., Theppisai H., Snidvongs W.

Giant - cell myocarditis. (P. 467)
Moolla-or P.

Abdominal actinomycosis: report two case. (P. 705)
Suvichanvorasin M., Kasantikul V., Boonjunvetwat D., Leewongcharoen C.

Obliterative bronchiolitis due to respiratory syncytial virus and mycoplasma pneumoniae: a case report. (P. 781)
Limudomporn S., Prapphal N., Likitnukul S., Bouchum V.

Crossed testicular ectopia. (P. 953)
Chittmittrapap S.,

Sonographic antenatal diagnosis of isolated duodenal atresia: case report. (P. 297)
Sukcharoen N., Tannirandorn Y., Viravaidya D., Phaosavasdi S., Snidvonds W.

Renal oncocytoma. (P. 387)
Yenrudi S., Kasantikul V., Vajarapongse K., Rojsatapong S., Vajarapongse R.

Traumatic lumber disc rupture with compression fracture of vertebral body of another lumber spinal level: a case report. (P. 457)
Tienboon P., Vanavanitkun T.

Endocardial candidiasis in a burn patient. (P. 597)
Moola-or P., Roongruangratna C.

Significant spontaneous hemorrhage associated with primary meningioma of the central nervous system: report of a case review of the literature. (P. 839)
Shuangshoti S., Lerdlum S., O'Charoen S.

Dumb-bell neuropathy. (P. 47)
Aksarnaugraha S., Nguarutsamee P.

Solitary giant sessile polypoid hemangioma of the liver. (P. 127)
Shuagshoti S.

Pulmonary Alveolar Microlithiasis (PAM). (P. 297)
Wongtim S.

Nephrotic syndrome with neck edema secondary to communication between pleural space and neck: a case report. (P. 687)
Lelamali K., Napathorn S., Chaiwatanarat T., Tungsanga K.

Spontaneous rupture of a renal angiomyolipoma during pregnancy in patient with tuberous sclerosis: a case report. (P. 49)
Vasuratna A., Wannakrairot P.

Malignant melanoma of the nasal cavity: A difficult case to diagnosis and detemine primary or metastasis. (P. 403)
Punyavoravut V., Yenrudi S.

Successful repair of post myocardial infarction left ventricular aneurysm. (P. 495)
Luengtaviboon K., Srimahachoti S., Niruthisard S.

CT features of adult Wilms' tumor: a case report. (P. 65)
Piyavisetpat N., Pantongrag-Brown L., Kasantikul V.

Intracranial germinoma with multiple lesion in unusual sitea: A case report. (P. 419)
Chirakalwasan N., Phudhichareonrat S.

Cytodiagnosis of Retinoblastoma by Fine Needle Aspiration Technique: A case report with emphasis on FNA, a premiere diagnostic tool. (P. 337)
Vongsivavikas Y., Yenrudi S.

Postoperative seizure after intraoperative myelography with iopamidol. (P. 447)
Werawatganon T., Kupniratisaikul S.

Childhood absence epilepsy: an epileptic syndrome with excellent prognosis. (P. 73)
Locharernkul C., Wacharasindhu A.

Fulminant hepatic failure following abdominal compartment syndrome. (P. 149)
Sriussadaporn S.

Isolated torsion of the fallopian tube. (P. 833)
Lertkhachonsuk R., Sripitak W.

Mesenteric Cyst in Infancy (P. 118)
พิทยา จันทรกมล, เกษม จิตรปฏิมา

Myxedema coma (P. 113)
ชูวิตร เปล่งวิทยา, สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, ศรีจิตรา บุนนาค

การใช้ฮอร์โมนรวมชนิดใหม่รักษาหญิงที่มีอาการ Virilization (P. 217)
G.Hoppe M.D.

มะเร็งกล้ามเนื้อลายของอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกสตรี (P. 457)
ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์, สุทัศน์ กลกิจโกวินทร์, จอห์น ยัง

Asymptomatic Neurosyphilis (P. 859)
ภิรมย์ กมลรัตนกุล

แมลงสาบ: สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ (P. 1041)
คเณศร์ แวววิจิตร, โชติมา ปัทมานันท์, วุฒิชัย รุ่งโรจน์ชัยพร

Childhood melioidosis unusual clinical presentation. (P. 63)
Prapphal N., Palanuwong V., Pongprasit P., Rienprayoon S.

CT. findings of the small bowel in early mesenteric artery occlusion. (P. 161)
Kuptnirattisaikul S.

Retrobulbar optic neuritis from rabies vaccine: A case report. (P. 265)
Ubolsing S.

Chronic Diarrhoea Initiated by an 'Iatrogenic' Rectal Foreign Body. (P. 363)
Manatsathit S., Kladchareon N.

Transposterior lumbar interbody fusion. (P. 549)
Prasongchin P.

Extensive intrapulmonary metastases and pleural involvement in primary bronchogenic ademocarcinoma mimicking metastases from primary extrapulmonary cancer and massive pleural effusion. (P. 1013)
Samruay Shuangshoti.

Vibrio vulnificus infection. (P. 1117)
Pattanaungkul S., Suwangool P., Moollaor P., Reinprayoon S.

Cutaneous leishmaniasis: A case report. (P. 1237)
Tantikun N., Susilavorn B., Naigowit P., Teerawattanasuk N.

Irreducible dislocation of the metatarsophalangeal Joint. (P. 361)
Itiravivong P.

Bowenoid papulosis (Report of two cases in Chulalongkorn Hospital) (P. 495)
Noppakun N., Nirutisart S., Sindhuvanon S.

Delirium tremens with massive diarrhea and severe dehydration. (P. 617)
Kasantikul S., Jintanon K.

Ganglioneuroma of the cervical sympathetic ganglion. (P. 723)
Utoomprurkporn M., Jimakorn P.

Aortoesophageal fistula caused by ingested duck bone. (P. 821)
Rojanasakul A., Tangchai V.

Isolation of H. ducreyi from the male chancroid. (P. 915)
Dhamabutra N., Kamol-Ratanakul P.

Pancreatic ascites: a case report. (P. 1013)
Sombuntham S., Ananpapanpong S., Panchapiyakul C.

Ultrasonic and computed tomographic appearances of hepatic melioidosis. (P. 1341)
Boonjunwetwat D., Vajaraponse K., Vajragupta L.

False aneurysm of the femoral artery after nailing of a femoral shaft fracture. (P. 59)
Palradul A., Parkpian V., Ngormukos C.

Lenticonus and Alport's syndrome. (P. 1031)
Pansatiankul T., Chusilp S., Prommindaroj K.

Marjolin's Ulcer. (P. 1295)
Satienchook M., Charoonsmith T., Mahatumarat C., Tiewtranon P.

Granular cell myoblastoma of the larynx: a case report. (P. 1403)
Supiyaphun P., Vitavasiri A.

การศึกษาวิธีวินิจฉัยหมอนรองเข่าด้านข้างรูป discoid ด้วยวิธีธรรมดา (P. 455)
ตรง พันธุมโกมล, ประกิต เทียนบุญ, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

Expectant management of superimposed preeclampsia on chronic hypertension at the onset of 22 weeks’ gestation: A case report. (P. 731)
Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S.

Cricopharyngeal myotomy for functional obstruction of the upper esophageal sphinctor. (P. 163)
Luengtaviboon K., Manothaya C.

Carcinosarcoma of the lung: A cae report. (P. 329)
Yenrudi S., Haetanurak S.

Calcified and ossified spinal leptomeninges producing cord compression. (P. 489)
Kasantikul V.

Malignant external otitis: A case report. (P. 561)
Vaewvichit K., Pisitpayat S.

Pregnancy following in vitro fertilization. (P. 911)
Virutamasen P., Witoonpanich P., Boonkasemsanti W., Charoenvidhya D., Bunraksa U., Chanprasit Y., Maltom K., Leepipatpaiboon S., Tungchaisin P., Thanasothorn S., Usanachitt C., Surapong K., Pruksananonda K., Thaithumyanonda P., Parksmoot W., Kua C., Chan-

Eosinophilic meningoencephalomyelitis. (P. 993)
Siriaungkul S., Yenrudi S.

Death occurring within 6 days after initial pressentation of malignant histiocytosis. (P. 67)
Shuangshoti S.

Strongyloidiasis with chronic diarrhea: report of 4 cases. (P. 175)
Potjalongsile S., Sriratanaban A.

Cardiogenic shock due to mycoplasma pneumoniae: A case report. (P. 267)
Chottivittayatarakorn P., Thisyakorn C., Pathmanund C., Sueblingvong V., Sukonthaman U.

The first successful heart transplantation in Thailand and the Asean region. (P. 835)
Ongcharit C., Sanpradit M., Luengtaviboon K., Bunyatpiyapat S., Waikitipong S., Ongcharit C.N., Meenaoinan K., Surawong K., Songpong P., Suwanakul P., Jimakorn P., Charoenwongese P.

Pregnancy outcome of HIV positive women: Report of 5 cases and literature review. (P. 219)
Pruksananonda K., Witoonpanich P., Sentrakul P., Limpaphayom K., Tandavanich T.

Heroin; pathologic aspects and fatal infective complications: a report 2 cases of staphylococcus septicemias in heroin addict. (P. 627)
Moola-or P.

Pulmonary nocardia caviae infection: a case report in neonate. (P. 949)
Limudomporn S., Chindamporn N., Wannakrairot P., Pupaibul K.

Malakoplakia: a case report and review concept in pathogenesis. (P. 223)
Yenrudi S., Chusilp S.

Aural gnathostomiasis. (P. 959)
Supiyaphum P., Sitthicharoenchai P., Cutchavaree A.

Hepatocellular carcinoma with severe hypoglycemia in twins pregnancy-case report and review literature. (P. 699)
Trivijitsilp P., Sucharitjun N., Sinthuwanitch D., Techasena V.

Tuberculosis of the thyroid gland. (P. 667)
Jirapichetratana B.

Melioidosis with erythroderma and meningitis: A case report. (P. 837)
Hiransuthikul N., Tantawichien T.

Uterine invesion: a case report. (P. 839)
Chaikittisilpa S.

Krukenberg Tumor (P. 122)
ประมวล วีรุตมะเสน

โรคตัวเหลืองในเด็กเกิดใหม่เนื่องจากหมู่เลือด Rh และ ABO เข้ากันไม่ได้ รายงานผู้ป่วย 1 ราย และการศึกษาครอบครัวผู้ป่วย (P. 13)
สมหมาย ศรีงาม, สมหมาย พงษ์เวช, จุฑามาศ ชูพึ่งอาตม์

Clostridium novyi type A infantile meningitis; A case report (P. 1047)
พิสณฑ์ จงตระกูล, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก, นราทร ธรรมบุตร

Filtration Surgery with twisted Double Polypropylene Suture loop implant in Glaucoma. (P. 167)
Ratnavijarn C.

Reconstruction of anterior cruciate ligament with artficial ligament (Leed-keio). Cases repost. (P. 561)
Sakdejayont C., Limpaphayom M.

A case of amoebic colitis with massive bleeding. (P. 671)
Wongcharoen P.

Aeromonas hydrophila as the etiologic agent in cases of acute diarrhea at Bang-Toei. (P. 227)
Reinprayoon S., Chuntarachada S., Lertpocasombat K.

Parameters for determinating the diagnostic accuracy of a laboratory test. (P. 727)
Chinayon S.

Severe tuberculous kyphosis: a new method of correction. (P. 1121)
Itiravivong P.

Choledochoduodenal Fistula: report of one case diagnosed by ERCP. (P. 179)
Kladcharoen N.

Choriocarcinoma in a term pregnancy. (P. 536)
Tanslaruk U., Limpongsanurak S.

Acute iron poisoning. (P. 639)
Pathmanand C., Poovorawan Y., Chomdej S., Rungruxsirivorn S., Kanjanapipatkul P.

Primary hypophosphatemic osteomalacia. (P. 783)
Wongthim S., Choosilp S., Chantraprasert S.

The secound case of Hymenolepis diminuta in Thailand. (P. 915)
Chanthachume K., Kulkamthorn M.

Gaucher's disease. (P. 1149)
Tatiyakavee K., Seksarn P., Poovorawan Y., Dharmkrong-At A.

Suprahepatic membranous obstruction of inferior vena cava: a case report. (P. 1305)
Sangsubhan C., Suchato C.

Scleral necrosis from Sr 90 irradiation: report of 5 cases after Pterygium excision. (P. 1421)
Lertchavanakul A., Puvatanond B.

ECMO support after arterial switch operation: A case report series from a single institution (P. 201)
Kanyarad Boonthim, Jule Namchaisiri, Vichai Benjacholamas

Adie's syndrome. (P. 567)
Companang S., Lertchavanakul A.

Recurrent meningitis: a case report of congenital ear anomalies. (P. 815)
Supiyaphun P., Phancharoen S., Supakmontri C., Longpradit N.

MRI of cranial nerve enhancement: King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH) case series (P. 127)
Supak Chutiphaijit, Sasitorn Petcharunpaisan

Takayasu's diseases in pregnancy. (P. 373)
Snidvongs W., Tangsanga K., Prurksananont K., Piyaman S., Trivijit P.

Simultaneous infection with the viruses of chickenpox and rubella: 2 case report. (P. 579)
Owatanapanich S., Pongprasit P.

Medulloepithelioma: Unsuspected intraocular tumor in children. (P. 955)
Thiennuluk K., Kasantikul V., Nuntawan P.

ถุงหุ้มหัวใจเป็นหนองจากเชื้อบิด (P. 17)
ศักดิ์ศรี สารคุณ, สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ, สัจจพันธ์ อิศรเสนา

Dramatic response of metastatic squamous cell carcinoma of cervix to combination chemotherapy ( A case report). (P. 899)
Sirisabya N., Sangkhavasi K.

Anterolateral Harrington instrumentation. (P. 95)
Itiravivong P.

Non-traumatic rhabdomyolysis and acute renal failure: report of two cases. (P. 791)
Chalapravat M., Suvanapha R.

Visceral leishmaniasis: A case report. (P. 1161)
Seksarn P., Chumdermpadetsuk S., Dharmkrong-At A., Likitnukul S., Posayachinda M., Mitrakul C.

Nasopharyngeal hamartoma. (P. 1431)
Utoomprurkporn M., Chochaipanichnon L., Bunypipat P.

อัมพฤกษ์ของขาสองข้างเนื่องจากแหล่งผลิตเม็ดโลหิตผิดที่ในโรคทาลาสซีเมียฮีโมโกลบิน-อี (P. 741)
จตุรพร หงสประภาส

Sarcoidosis (P. 425)
วินัย อริยประกาย, สมชาย บวรกิตติ

Major airway obstruction. (P. 805)
Wongthim S., Hemachudha T., Limthongkul S.

Congenital chylothorax. (P. 1171)
Thaithumyanon P., Chumdermpadetsuk S., Chomdej S.

Toxic epidermal necrolysis in a premature baby. (P. 1187)
Sanpavat S., Chittinand S., paisunthornsuk P, Pongprasit P.

Clinical use of Botulinum toxin type A: Apasticity & Cervical dystonia (P. 496)
ผศ.พญ. อารีรัตน์ สุทธิธาดา

Vaccine update (P. 497)
อ.นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Vascular surgery (P. 498)
Kosit Priebjrivat

Infra inguinal arterial bypass (P. 499)
รศ.นพ. พัมน์พงค์ นาวีเจริญ

Low back pain VA/DOD clinical practice guideline (P. 500)
Dr. Arpakorn Kantatan

Review Articles

Ethyl alcohol in forensic aspects. (P. 283)
Jumlongkul A.

Amphetamines: A review of forensic medicine. (P. 399)
Jumlongkul A.

Radiotherapy aspects in pediatric Hodgkin lymphoma. (P. 143)
Raiyawa T.

Newborn hearing screening. (P. 37)
Utoomprurkporn N, Patarapak S.

Breast cancer: Epidemiology, prevention and screening recommendations. (P. 497)
Laoitthi P, Parinyanitikul N.

Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation. (P. 411)
Promsang T, Yuktanandana P.

Surface-coated tunneled hemodialysis catheters. (P. 511)
Chancharoenthana W, Eiam-ong S.

Spinal load on daily living activities. (P. 709)
Chalermpanpipat C.

Breast reconstruction for mastectomy. (P. 715)
Suwajo P. Haetanurak S.

Smoking: Cause of dependence and treatment. (P. 29)
Lalitanantpong D.

Treatment of Lymphatic filariasis: An update. (P. 401)
Jaijakul S., Nuchprayoon S.

Injures and death from the electricity. (P. 467)
Vongpaisarnsin K.

Role of rediochemotherapy in treatment of solf tissue sarcoma. (P. 591)
Lertbutsayanukul C.

Dental treatment protocol for irradiated head and neck cancer patients. (P. 657)
Boonroung T.

Radiochemmotherapy in treatment of pancreatic cancer, evidenced based. (P. 171)
Lertbutsayanukul C.

Low birthweight: Fetal origins of adult disease. (P. 309)
Khunpradit S.

Lupus Nephritis: current concepts. (P. 387)
Avihingsanon Y., Pimtanothai N., Akkasilpa S.

Excerise and Osteoporosis. (P. 473)
Pensri P.

Role of fatigue on propioception and neuromuscular control. (P. 531)
Yuktanandana P.

Efficacy of prednisolone versus immunosuppressive agent cyclophosphamide in treatment of lupus nephritis. (P. 627)
Futrakul N., Napathorn S.

การฝังตัวของ Blastocyst (P. 17)
ประมุข ตันตยาภรณ์

อาหารสำหรับการตั้งครรภ์ (P. 127)
ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

Gastrointestinal side effects of aspirin and its management. (P. 55)
Thongbai T.

Review classifications and treatment of Isthmic spondylolisthesis. (P. 629)
Jaruwangsanti N.

G6PD deficiency in Southeast Asia and G6PD diagnostic tests in support of primaquine treatment to eliminate malaria. (P. 153)
Cheepsunthorn Louicharoen C, Nuchprayoon I.

Subtypes of Blastocystis protozoa and clinical association in humans. (P. 167)
Sanprasert V, Nuchprayoon S.

Non surgical management in advanced hepatocellular carcinoma. (P. 47)
Thanapirom K, Supasiri T, Wiboonsirichai N, Korkiatpitak P, Treeprasertsuk S.

Emerging role of MRI in breast cancer screening, pitfalls of current breast screening in Thailand. (P. 151)
Wongkietkachorn A, Tantiphlachiva K.

Roles of albumin in patients with chronic liver disease: Evidence-based medicine (P. 285)
Juntrapirat A, Treeprasertsuk S.

Kidney disorders after Hymenoptera stinging. (P. 525)
Tangvoraphonkchai K.

Physical therapy for cervicogenic headache. (P. 267)
Chua T.

Clinical application of pharmacogenetic markers for drug dosing. (P. 39)
Sukasem C.

Anti-r-HuEpo associated pure red cell aplasia: Information update. (P. 143)
Praditpornsilpa K.

Development of diabetic nephropathy: Involving factors. (P. 507)
Yusuksawad M.

Echinostomiasis: Biology and clinical manifestations. (P. 129)
Nithikathkul A., Saichua P., Pannangrong W., Chaiprapathong S., Nithikethkul C.

Nephrolithiasis: Pathophysiology, therapeutic approach and health promotion. (P. 103)
Tosukhowong P., Yachantha C., Sasivongsbhakdi T., Boonla C., Tungsanga K.

Interpersonal psychotherapy (IPT) of depression. (P. 181)
Lueboonthavatchai P.

Psychiatric disorders in women and relationships with reproductive hormones. (P. 403)
Roomruangwong C.

Postdural puncture headache (PDPH). (P. 561)
Wacharasint P., Leelanukrom R.

Role of onterferon alpha in SLE pathogenesis. (P. 739)
Tangwattanachuleeporn M., Avihingsanon Y., Hirankarn N.

Pain in neonates (Part 1: pathophysiology and pain assessment in neonates). (P. 47)
Burimsittichai R., Leelanukrom R.

Sick building syndrome. (P. 91)
Ekpanyaskul C.

Drooling in children. (P. 165)
Lorwatanapongsa P.

Conventional v.s. new chest physical therapy techniques for airway clearance. (P. 357)
Tongkam S.

Pain in neonates (Part 2.: Pain treatment in neonates.) (P. 543)
Leelanukiom R., Methawasin M.

Gamma-Hydroxybutyrate (GHB) and its derivatives: A neew and novel neuroactive drug of abuse. (P. 491)
Krisda Sirampuj

มะเร็งของท่อน้ำดีในเนื้อตับ (P. 625)
บุญชูศิริจินดากุล, ววิยะดา วีระยุทธศิลป์

Physical fitness and health. (P. 793)
Chaiwanichsiri D.

Phytoestrogens. (P. 115)
Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S., Taechakraichana N., Limpaphayom K.

Biofeedback (P. 285)
Kanchanatawan B.

The biopsychosocial aspects of peptic ulcers. (P. 373)
Sinthamrongkul S.

Clinical use of recombinant human granulocyte colony - stimulating factors. (rhG-CSF) in cancer patients of Chulalongkorn Hospital. (P. 541)
Voravud N., Charuruk N.

AIDS and ophthalmology: a period of transition. (P. 645)
Tayanithi P.

Genetics of Leber's hereditary optic neuropathy. (P. 701)
Dhamcharee V.

Cutaneous malignant melanoma. (P. 1099)
Sitawarin S., Voravud N., Vipakool J.

การใช้เข็มขัดรัดตัวกับที่นั่งในรถยนต์ (P. 331)
จรัส สุวรรณเวลา

Once a cesarean (P. 23)
ถนอม มะโนทัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 108)
มาลี พูลคลองตัน, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

หลักการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน (P. 133)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

หลักการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน (ตอนจบ) (P. 243)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

อภิปรายคลินิคร่วมพยาธิ (P. 257)
สืบสันต์ มหาสันทนะ, บุญเที่ยง ศิติสาร, สมใจ หวังศุภชาติ, สถภรณ์ พงศะบุตร, (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล รวบรวมและเรียบเรียง)

Hair transplantation. (P. 51)
Suwajo P, Pungrasmi P, Panchaprateep R, Haetanurak S.

Shoulder pain or disorders commonly found in clinical practice. (P. 205)
Tantisiriwat N.

MicroRNA and Non-alcoholic fatty liver disease. (P. 165)
Maungpaisarn P, Treeprasetsuk S.

Current management of acute pancreatitis. (P. 395)
Prueksapanich P, Arttawejkul P, Maytapa J, Chiasakul T, Treeprasertsuk S.

Hand transplantation. (P. 667)
Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P.

Role of essential amino acids and ketoanalogues in chronic kidney disease. (P. 281)
Kittiskulnam P, Eiam-ong S.

A new public health approach to community mental health with social determinants of health resulting from globalization to local community development in Thailand. (P. 503)
Kaewanuchit C.

Application of Roy’s Adaptation Model in nursing care for patients with end stage renal disease requiring hemodialysis. (P. 261)
Yodchai K, Oumtanee A, Matchim Y, Niyomthai N.

Calciphylaxis. (P. 473)
Kulapatrapa C, Eiam-ong S.

Care for victims of sexual abuses: physical, mental and legal remedy. (P. 603)
Jumlongkul A.

Childhood obesity and insulin resistance syndrome. (P. 49)
Lalitanantpong D.

Obesity and breathing disorders. (P. 349)
Jaimchariyatam N.

Medical importance of probiotics. (P. 193)
Hemarajata P.

Eosinophilia. (P. 509)
Sreesunpasirigul C.

Biochemistry of Malaria I: folate and cobalamin metabolism and mechanism of pyrimethamine resistance in plasmodium falciparum. (P. 105)
Krungkrai J.

Mangaement of paptients with febrile neutropenia. (P. 771)
Na-Nakorn T., Intragumtornchai T.

Psychosocial problems among AIDS health care providers. (P. 913)
Sithisarankul P.

Treatment of chronic hepatitis C in HIV-infected patients. (P. 259)
Petcharapirat P., Rerknimite R.

Mild-Body Medicine: The revival of body and mind connection in medical practice. (P. 331)
Jiamjarasrangsi W.

Diabetes mellitus and dental management. (P. 505)
Prichavudhi W.

Combined spinal epidural analgesia for labor. (P. 41)
Ngamprasertwong P.

Role of COX-2 inhibior in Obstetrics. (P. 111)
Phupong V.

Dengue virus infection: Recent knowledge and a trend of change. (P. 253)
Pancharoen C., Sosothikul D., Khongphatthanayothin A., Kulwichit W., Tantawichien T., Thisyakorn U.

CK-MB activity and CK-MB mass in diagnosis of acute myocardial infarction. (P. 553)
Charuruks N.

Diagnosis of the Cushing's disease and definition of cure after transphenoidal surgery. (P. 745)
Chungsamarn S., Sunthornyothin S.

Surgery in colorectal liver metastasis (part II). (P. 47)
Sirichindakul B., Prichayudh S.

The role of Chlamydophilia pneumoniae in atherosclerosis. (P. 109)
Chirathaworn C., Sunsaneewitayakul B.

Fluke worms, liver fluke (Opisthorchis viverrini): a review and updated information. (P. 175)
Saksirisampant V.

Methamphatamine, eiologies and treatments. (P. 265)
Lalitanantpong D.

Patient safety. (P. 333)
Asavaroengchai S.

Basic concept of radiation therapy combined with chemotherapy. (P. 501)
Lertbutsayanukul C., Lertsanguansinchai P.

Impact of anemia in cancer patients. (P. 577)
Voravud N., Charuruks N., Limpanasithikul W.

Locoregional treatment for hepatocellular carcinoma. (P. 741)
Sirichindakul B., Khomwilai S.

Collection of medical specimen. (P. 1079)
Boonchalermvichian C., Wiwanitkit V.

Treatment of prostate cancer. (P. 283)
Sitawarin S., Voravud N.

Endoscopic hemostasis treatment for bleeding peptic ulcers. (P. 371)
Luangjaru S., Kladchareon N.

Multiple chemical sensitivities. (P. 537)
Buranatrevedh S.

Pneumonia in Intensive Care Unit. (P. 45)
Limthonghul C.

Intersting Alkaline Phosphatase isoenzymes. (P. 177)
Wiwanitkit V., Paridpokee N., Theerasaksilp S.

Cytoprotective agents in cancer chemotherapy. (P. 747)
Voravud N., Sookprasert A.

Multimodality therapy of rectal cancer. (P. 901)
Voruvud N., Lertsagnuansinchai P., Watcharapuk T.

Gene therapy of the central nervous system diseases. (P. 35)
Navalitloha Y.

Pediatric urinary tract infection. (P. 121)
Kingwatanakul P.

Imaging of cirrhosis and portal hypertension. (P. 207)
Pantongrag-Brown L., Vajarapongse K.

The general knowledge about the internet. (P. 385)
Nuraruk N.

Medical ethics in oncology for Thailand. (P. 461)
Bhikkhu M., Voravud N., Sirisup N.

Synopsis of important veins variation, anomalies and clinical applications. (P. 961)
Agthong S., Wiwanitkit V.

Cell cycle and tumorigenesis. (P. 1035)
Charuruks N., Sutheesophon J., Voravud N.

Respiratory tract infections and bronchial asthma. (P. 217)
Wongtim S.

Update in lymphatic filariasis: a re-emerging disease of Thailand. (P. 611)
Triteeraprapab S.

Early detection of infant hearing impairment. (P. 53)
Titirungruang C., Charusripan P., Patarapak S.

ฮอร์โมนจากระบบประสาทที่ควบคุมการตกไข่และวิธีทำให้เกิดการตกไข่ (P. 111)
ประมวล วีรุตมเสน

The hemostatic defect of liver disease (P. 226)
เผือดศรี วัฒนานุกูล

Indomethacin ในการรักษา Glomerulonephritis (P. 333)
วิศิษฎ์ สิตปรีชา

ปฏิกิริยาระหว่างยา (P. 29)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

Diagnostic ultrasound (P. 271)
เฉลียว ปิยะชน

Halogenated hydroxyquinoline (P. 369)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

ยารักษาโรคหืด (P. 118)
ชัยเวช นุชประยูร

สิ่งน่ารู้บางประการเกี่ยวกับ 'กลุ่มสัมพันธ์' (P. 213)
เมืองทอง แขมมณี

โรคหัวใจในผู้ป่วย Thalassemia (P. 281)
นงนุช พัฒนพงศ์พานิช, สุภรณ์ พงศะบุตร

หืดขั้นรุนแรง (P. 125)
ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

พยาธิสภาพของโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสโดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา (P. 214)
พงษ์พีระ สุวรรณกูล, สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย

ไข้ต่อมน้ำเหลืองโตและแผลที่ผิวหนัง (P. 293)
ประทีป กสิวัฒน์, สนั่น รังรักษ์ศิริวร

ปัจจัยสำคัญในการเกิดนิ่ว (P. 143)
อุดม พัฒนถาบุตร

ปัจจัยสำคัญในการเกิดนิ่ว (ตอนจบ) (P. 251)
อุดม พัฒนถาบุตร

การวัดภาวะโภชนาการในชุมชน (ตอนที่หนึ่ง) (P. 363)
สาคร ธนะมิตต์

การวัดภาวะโภชนาการในชุมชน (ตอนจบ) (P. 47)
สาคร ธนะมิตต์

ภาวะโซเดียมต่ำในเด็ก (P. 163)
รัชนี เซ็นศิริวัฒนา

ยาขัดขวางการสร้าง prostaglandins กับการรักษาโรคอุจจาระร่วง (P. 157)
ยง ภู่วรวรรณ, รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, จรุงจิตร งามไพบูลย์, ดนัย สนิทวงศ์

Age-related hearing loss (Presbycusis). (P. 175)
Opatwattana C. Utoomprurkporn N.

การรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสี (P. 55)
ลักษณา โพชนุกูล

Update in chronic heart failure medical therapies. (P. 637)
Siwamogsatham S, Vorasettakarnkij Y.

Injury to the epiphyseal plate. (P. 327)
Limpaphayom N.

Alcohol withdrawal: Syndrome and treatment. (P. 67)
Lalitanantpong D.

Wolbachia of arthropods and filarial nematodes: biology and applications. (P. 605)
Sungpradit S, Nuchprayoon S.

Anthelmintic drugs for the treatment of intestinal nematode infactions. (P. 63)
Supiyaphun C., Sitthichareonchai P.

Pestcide. (P. 43)
Moolla-or P.

Intrauterine growth retardation: current status. (P. 263)
Tannirandorn Y.

Antiphospholipid antibodies. (P. 341)
Rojnukarin P., Intragumtornchai T.

Biochemistry of Malaria II: Metabolisim of Nucleic Acids. (P. 413)
Krungkrai J.

Strategies of Herpes simplex virus (HSV) immune evasion: Explanation for latency. (P. 477)
Bhattarakosol P., Sirilertpanrana S.

Postmenopausal osteoporosis: Recent advancement in bone biology study and diagnosis of osteoporosis. (P. 529)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Prenatal sonographic screening for down syndrome. (P. 583)
Tannirandorn Y.

Postmenopausal osteoporosis: Current information in prevention and treatment by many options other than hormonal replacement therapy. (P. 645)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Therapeutic hydration as a treatment for patient with renal disease. (P. 697)
Futrakul N.

Postmenopausal osteoporosis: Preogress in hormonal replacement therapy. (P. 751)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

The pathophysiology and management of attention deficit hyperactivity disoder, an up date. (P. 39)
Techakasem P.

DNA replicating enzymes inhibitors: new targets for antimalarials. (P. 349)
Chavalitshewinkoon P.

Insulin like growth factor-I (IGF-I) in clinical. (P. 787)
Keelapang P.

Treatment of enterocutaneous fistula: an overview. (P. 129)
Vajrabukka T.

Chest physical therapy in children: present status and future trend. (P. 381)
Deerojanawong J.

Menopausal complaints. (P. 451)
Teachakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U., Chompootweep S., Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S.

Application of hospital mortality rates in assessing quality of medical care of hospitals: concepts, reliability, and validity. (P. 607)
Sriratanaban J., Chiravisit M.

Renal Osteodystrophy. (P. 761)
Lelamali K., Eiam-Ong S.

Treatment of lupus nepritis. (P. 839)
Trakarnvanich T., Napathorn S.

Ultrasonographic diagnosis of hepatobiliary disease. (P. 305)
Vajragupta L.

Endothelium: normal physiology and related disorders. (P. 933)
Eiam-Ong S.

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (P. 663)
Kanjanasilp P., Sahakitrungruang C.

Botulism. (P. 811)
Charaschaisri W., Prueksanan W.

Current uses of Botulinum toxin in Ophthalmology (P. 695)
Hirunwiwatkul P.

Pathology of viral infection on rebal allograft. (P. 667)
Kittikowit W.

Magnesium in perioperative care. (P. 239)
Sindhvananda W.

Phantom limb pain. (P. 341)
Boonhong J.

The many faces of food allergy. (P. 501)
Chathcatee P.

Second cancer (Part II): second cances caused by some inportant primary cancers. (P. 571)
Kachonrattanadet P., Voravud N.

Statistical reviewing in Medical articles. (P. 753)
Hirunwiwatkul P.

Surgery in Colorectal liver metastasis (part I) . (P. 1003)
Sirichindakul B., Prichayudh S.

The role of Wolbachia in arthropods and filarial parasites. (P. 603)
Porksakorn C., Nuchprayoon S.

Quanlitative liver function assessment. (P. 697)
Wittayalertpanya S.

Cancer screening. (P. 989)
Tantimongkolsuk C., Voravud N.

Treatment of hyperthyroidism. (P. 49)
Poshyachinda M.

Benefit of antibiotic in preterm premature rupture of membranes. (P. 127)
Phupong V.

Hypercoagulable state in malignancy. (P. 199)
Sutheesophon J.

Beta blocker treatment in chronic congestive heart failure. (P. 785)
Prechawat S.

Ovulation induction. (P. 949)
Chotnopparatpattara P., Suwajanakorn S.

Management of hematuria. (P. 327)
Sethavonges W., Ratchanont S.

Nutritional support for cancer patients. (P. 409)
Tantimongkolsuk C., Voravud N.

Tonsillectomy/adenoidectomy and humoral immune reponse. (P. 501)
Aeumjaturapat S.

Clostridium difficile colitis. (P. 673)
Thong-ngam D.

Liver disease unique to pregnancy. (P. 821)
Luangjaru S., Tangkijvanich P.

Management of health care worker after occupational exposure to blood or secreta of HIV-infected patients. (P. 219)
Hiransuthikul N.

Primary hepatocellular carcinoma. (P. 297)
Pawarode A., Voravud N.

Neuroendocrine concept. (P. 541)
Keelawat S.

The empirical antimicrobial therapy in febrile neutropenic patient. (P. 753)
Tantawichien T.

Colorectal cancer: Cellular and molecular pathogenesis. (P. 927)
Wisedopas N.

การรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็ม (P. 123)
จรัส สุวรรณเวลา

การดูแลรักษาการคลอดบุตรท่าก้น (P. 232)
ถนอม มะโนทัย

ครูในโรงเรียนแพทย์กับนักสีไวโอลินบนหลังคา (P. 335)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ครูในโรงเรียนแพทย์กับนักสีไวโอลินบนเวที (P. 31)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

แถลง (P. 157)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ประสบการณ์การผ่าตัด aortocoronary artery saphenous vein graft (P. 277)
ชลิต เชียรวิชัย, Donald B.Effler

ยาเม็ดคุมกำเนิด (P. 375)
เบญจบ ไววณิชกุล

ภาวะหัวใจวายในผู้ป่วยเด็ก (P. 134)
โชติมา ปัทมานันท์, บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์

อาการปวดกล้ามเนื้อและแขนไม่มีแรง (P. 223)
อังคณา อินทรโกเศศ, สำรวย ช่วงโชติ

การออกแบบศึกษาทางระบาดวิทยา (P. 291)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, สมจิตต์ โล่ห์สุนทร

ผลการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานของนิสิตแพทย์จบชั้นปรีคลีนิคและเปรียบเทียบผลผลิตของหลักสูตรแนวนอนกับแนวตั้ง (P. 77)
มานิตย์ ลิมปพยอม, ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์, มาลี พูลคลองตัน, เฉลิม วราวิทย์

Takayasu's disease (P. 137)
ปกิต วิชยานนท์

อาการสะอึก (P. 222)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

ไข้หนาวสั่นและปัสสาวะบ่อย (P. 53)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, สุภรณ์ พงศะบุตร

Human dipose Tissue: การศึกษาเนื้อเยื่อไขมันในหลอดทดลอง (P. 153)
สมพงษ์ จินายน

Glucocorticosteroids (P. 259)
กนกรัตน์ นันทิรุจ

Lung infiltration with hemorrhagic pleural effusion in S.L.E. (P. 373)
ชัยเวช นุชประยูร, วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, ประยูร สุคนธมาน (รวบรวมโดย...ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล)

สถานภาพของการผ่าตัด vagotomy ในปัจจุบัน (P. 57)
อรุณ โรจนสกุล

กระวนกระวายและซึม (P. 173)
เสาวลักษณ์ ชูศิลป์, รำไพ สุวรรณภา, โชติบูรณ์ บุรณเวช, พงศ์พีระ สุวรรณกุล, (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล รวบรวมและเรียบเรียง)

อัลตราซาวด์เพื่อการวินิจฉัย (P. 1157)
เกษร วัชรพงศ์

รังสีปริศนา (P. 165)
นิตยา สุวรรณเวลา

The importance role of electrostatic charge on glycosaminoglycans. (P. 439)
Buransiri K.

Perspective in management of splenic injury. (P. 1225)
Sangsubhan C., Tanphiphat C

การติดเชื้อแอโรโมแนส (P. 67)
สว่าง แสงหิรัญวัฒนา, ประจักษ์ มูลลออ, สมใจ เหรียญประยูร

การแพ้นมวัว (P. 153)
จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, ยง ภู่วรวรรณ, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Conversation guidelines for improving quality of palliative care services in ICU. (P. 363)
Vejaratpimol K.

Cardiovascular complications in β-thalassemia patients. (P. 657)
Satitthummanid S, Uaprasert N.

Contrast enhanced magnetic resonance cholangiography (CE-MRC). (P. 211)
Ratasirayakorn P, Tanpowpong N.

Forensic aspects of injuries resulting from cardiopulmonary resuscitation. (P. 79)
Charaschaisri W.

Histaminergic neurotransmission and Tourette’s Syndrome. (P. 219)
Krusong K.

Impingement syndrome of the shoulder. (P. 343)
Apinun J, Kuptniratsaikul S.

Asian’s conservative attitudes toward sex and its impacts on women’s sexual practices and reproductive health. (P. 471)
Roomruangwong C, Epperson CN.

Clinical practice guideline for contrast media administration in diagnostic imaging. (P. 375)
Chaopathomkul B, Ruxrungtham K, Leelanukrom R, Avihingsanon Y, Khovidhunkit W, Sunthornyothin S, Rojvachiranonda N, Opanuraks J.

Canine heartworm (Dirofilaria immitis, Leidy) and risk of infection in human. (P. 625)
Tiawsirisup S.

The diagnosis and management of oral lichen planus. (P. 433)
Narongdej T.

Pulsed field gel electrophoresis. (P. 645)
Kamolvarin N.

Postoperative pain management. (P. 753)
Niruthisard S.

Role of tea in medicine. (P. 1005)
Tosukhowong P., Chaitachawong C., Itthipanichpong C.

Male sexual dysfunction. (P. 539)
Kongkanand A.

Immunodiagnosis of snake bite. (P. 549)
Hanvivatvong O.

Recent advances in antenatal dianosis. (P. 625)
Tannirandorn Y.

Sonographic screening method of down's syndrome in the second trimester. (P. 881)
Sukcharoen N.

Oral insulin. (P. 519)
Suwanwalaikorn S.

Osteocalcin - a new index of bone formation. (P. 677)
Kraisuwan S., Sridama V.

The infected vascular graft. (P. 751)
Sriussadaporn S.

Sepsis (sepsis syndrome) and septic shock. (P. 205)
Futrakul N., Charanreungthirakul V.

ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคเอดส์ (P. 605)

Renovascular hypertension. (P. 55)
Trakarnvanich T., Etam-ong S.

Adjuvant therapy for rectal cancer. (P. 137)
Rojvachiranond N., Vajrabukka T., Lertsanguansinchai P., Voravud N.

Lesions of cerebellopontine angle. (P. 219)
Kasantikul V.

Trigeminovascular system: the nociceptive system of cranial vessels. (P. 299)
Srikiatkhachorn A.

Antibiotics in surgical patients. (P. 543)
Suksankaisorn A., Harnvanich M.

Acute confusional state (Delirium). (P. 143)
Larbboonsarp V.

Therapeutic implication of tumor biology in head and neck cancer. (P. 217)
Voravud N.

Technicon H: An automatic hematology analysis in medicine. (P. 585)
Charuruks N.

Ocular presentations in acquired immunodeficiency syndrome. (P. 745)
Tayanithi P.

In situ hybridisation in medical oncology. (P. 1015)
Charuruks N.

Current international laboratory guidelines for diagnosis of diabetes mellitus. (P. 873)
Charuruks N.

Current surgical treatment of Idiopathic scoloosis. (P. 163)
Yingsakmongkol W., Gaines RW.

Abdominal pain in children. (P. 431)
Chomto S., Chongsrisawat V.

Snoring…curable. (P. 669)
Hirunwiwatkul P.

Intranasal corticosteroids. (P. 829)
Saengpanich S.

Minimally invasive surgery for knee artroplasty. (P. 925)
Tanavalee A.

Vaccine development and the application in EBV-associated diseases. (P. 57)
Pimtanothai N.

Health examination: Rationale, objective and determinants. (P. 167)
Lohsoonthorn V.

Chromosome analysis. (P. 247)
Tansatit M.

Homocysteine - associated disease. (P. 441)
Watchalotone N., Eiam-ong S.

Chemotherapy and rediation therapy for cervical cancer. (P. 811)
Chettletanaprasith T., Lertsanguansinchai P.

Laparoscopic colon and rectal surgery. (P. 897)
Sahakitrungruang C., Rojanasakul A.

Tobacco consumption: Policy and control. (P. 615)
Lohsoonthorn V.

Extrahepatic manifestation of chronic viral hepatitis. (P. 711)
Thong-ngam D.

Cancer Genetics. (P. 873)
Namkanisorn T., Voravud N.

From Papanicolaou classification to the (1991) Bethesda system. (P. 253)
Trivijitsilp P., Trirattanachart S., Tantayaporn K., Niruthisard S.

The role and the application of immunohistochemistry in slft tissue lesions. (P. 577)
Punyavoravut V.

Automated reticulocyte analysis. (P. 389)
Charuruks N.

Magnetic stimulation in clinical neurophysiology. (P. 465)
Piravej K.

MRI of hepatobiliary system. (P. 679)
Boonjunwetawat D.

Recombinant human erythropoietin in the treatment of cancer-related anemia. (P. 945)
Charuraks N., Voravud N., Sutheesophon J., Limpanasithikul W.

การใช้ progesterone รักษาผู้ป่วยที่มีอาการจะแท้ง (P. 131)
ถนอม มะโนทัย

Laparoscopy (P. 237)
สมหมาย วิไลรัตน์

ทัศนคติของแพทย์ต่อภาพรังสีทรวงอก (P. 338)
เฉลียว ปิยะชน, บุญเที่ยง ศีติสาร

ห่วงอนามัย (P. 35)
ประมวล วีรุตมเสน

เรามาเลิกสูบบุหรี่กันได้หรือยัง (P. 158)
ยาใจ ณ สงขลา

การติดเชื้อที่ข้อตะโพกซึ่งเกิดระหว่างการผ่าตัด (P. 283)
ตรง พันธุมโกมล, นานิตย์ ลิมปพยอม

ผู้ป่วยมีไข้ ปวดท้อง และชักกระตุก (P. 388)
ชาญ โพชนุกูล, สำรวย ช่วงโชติ

Metoclopramide (P. 29)
พินิจ กุลละวณิชย์

Cronic interstitial pneumonia (P. 145)
ประดิษฐ์ เจริญลาภ, ชัยเวช นุชประยูร, ยาใจ ณ สงขลา, ศิระ ศิริสัมพันธ์

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก (P. 237)
ประสบศรี อึ้งถาวร

ประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยภัยสงคราม (P. 304)
ชิน บูรณธรรม, สมบูรณ์ ศรีกสิกุล, นิยม ฉิมะวงศ์, สุธรรม สกลรักษ์, ชวลิต อ่องจริต, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

สาเหตุทำให้สตรีตั้งครรภ์ถึงแก่กรรมทันที (P. 83)
ศุวัฒน์ ชุติวงศ์, ประเสริฐ สำราญเวทย์

หลักการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอายุรศาสตร์ (P. 144)
จรวย ศรีทอง

Concepts of Association and Causation (P. 233)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

Aneurysms of the Aorta (P. 43)
เฉลียว ปิยะชน

ฝีบิดในตับ (P. 67)
ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน

ไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ซีด และเลือดออกง่าย (P. 173)
เผือดศรี วัฒนานุกูล, พงษ์พีระ สุวรรณกุล (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล...รวบรวมและเรียบเรียง)

ปวดจุกแน่น epigastrium และ shock (P. 269)
นุสนธ์ กลัดเจริญ, วิรุฬ ขาวบริสุทธ์, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล...รวบรวมและเรียบเรียง)

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 393)
โชติมา ปัทมานันท์

เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ (P. 75)
อุดมพร เกษมสันต์, ศิลวัต อรรถจินดา, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ, พินิจ กุลละวณิชย์ (รวบรวมโดย ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล)

แนวโน้มในการรักษาวัณโรคกระดูกหลัง (P. 349)
สุรพจน์ แสงโชติ, สุเทพ จิระสุทัศน์, สุรชัย อมรานันทกิจ, มานิตย์ ลิมปพยอม

การปฏิสนธิในหลอดแก้ว (P. 605)
เอนก อารีพรรค

รังสีปริศนา (P. 1165)
เกษร วัชรพงศ์, วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ

ยาเม็ดลดระดับน้ำตาลในเลือด (P. 57)
วิทยา ศรีดามา

Polyarteritis nodosa (P. 169)
ประพันธ์ ภานุภาค, สุภรณ์ พงศะบุตร

ยารักษาโรคลมชัก 'วาลโพรอิค แอซิด' (P. 285)
นพมาศ ว่องวิทย์เดชา

The dragonfly and its role in mosquito control. (P. 449)
Chunthachume K.

The antidepressants. (P. 773)
Karnjanathanalers N.

The role of pediatrician and the sexually abused child. (P. 303)
Suampun U.

Treatment of patent ductus arteriosus in the low birth weight infant. (P. 251)
Suwimol Sanpavat

นิวรัลเครสกับการนำไปประยุกต์ด้านเนื้อเยื่อต้นกำเนิดของเนื้องอกบางชนิดของระบบประสาท (P. 381)
สำรวย ช่วงโชติ

Relationship of obstructive sleep apnea and metabolic syndrome. (P. 367)
Chirakalwasan N.

Acromioclavicular joint injury. (P. 359)
Tanpowpong T.

Cancer risk from pediatric diagnostic radiology; should we be concerned ?. (P. 621)
Trinavarat P, Manaphol S, Yimpraphan N, Assawakulkamnurd S.

Effects of polycystic ovary syndrome on female reproduction. (P. 277)
Sirayapiwat P.

Hypertension in the young. (P. 487)
Chanakul A, Deekajorndech T.

Interleukins. (P. 63)
Tatiyakavee K., Poovorawan Y., Mongkolkumnuanket P., Chumdermpadetsuk S.

Management of generalized seizures in children. (P. 241)
Phancharoen S.

Omeprazole. (P. 415)
Ittipanichpong C.

Quality control serum in clinical laboratories. (P. 735)
Werawatgoompa S.

Liver transplantation. (P. 469)
Sangsubhan C., Sriwatanawongsa V., Dhitavat V., Tangrayoon T., Rajatapiti B., Borirakchanyawat V.

Hormonal syndromes relating to tumors with particular reference to nonendocrine neoplasms: Review of literature. (P. 671)
Shuangshoti S.

Intrauterine growth retarsation. (P. 909)
Snidvongs W., Charoenvidhya D., Tannirandorn Y., Thaithumyanon P.

Immunoperoxidase staining techniques for antigens and antibodies detection, and theis clinical application. (P. 1105)
Tirawatnpong S.

Nosocomial pneumonia. (P. 61)
Wongtim S.

Hormonal levels and menopausal syndrome in natural menopause. (P. 139)
Theppisai H., Theppisai U.

Parathyroid function test. (P. 309)
Sridama V., Sritipayawan S.

Aplastic anemia and pregnancy. (P. 391)
Snidvongs W., Virutamamsen P., Piyaman S., Pruksananonda K.

Low osmolality contrast media. (P. 455)
Lerdlum S., Suwanwela N.

Chronic lung disese in Children. (P. 695)
Prapphal N.

Neurophysiology of the elderly. (P. 801)
Sudsuang R., Somboonwong J.

Compylobacter pylori associates gastritis. (P. 865)
Bodhidatta L., Wongsrichanalai J.

Management of the bone marrow transplant recipient. (P. 63)
Intracumtornchai T.

Modulation of body weight by medical therapy. (P. 153)
Sridama V., Agprudyakul S., Boonsawat W., Jitapunkul S.

Spasticity. (P. 311)
Srikkiatkachon A., Phanthumchinda K.

Cervical intraepithelial neoplasia. (P. 383)
Niruthisard S.

Marine fish oils. (P. 473)
Pattanaunglul S., Tangphao O., Sridama V.

Markers of tumores of the nervous system. (P. 713)
Kasantikul V.

Therapeutic approach of Wilms' tumor. (P. 789)
Singhapakdi S.

Clinical application of doppler ultrasound in obstetries. (P. 303)
Tannirandorn Y.

Pharmacological treatment of psychiatric disorders in children and adolescents. (P. 395)
Trangkasombat U.

Trend of modern cataract surgery. (P. 463)
Tayanithi P.

Platelet, serotonin and migraine. (P. 605)
Srikiatkhachorn A.

Pulmonary hypertension in children. (P. 853)
Chotvittayatarakorn P.

Pathogeenesis of various forms of glomerulonephritides and the missing link in the therapeutic approach. (P. 51)
Futrakul P., Panichpun S., Futrakul N., Pochanugool C., Opasthirakul S.

Papillary meningiomas: personal experience and review of literature. (P. 133)
Shuangshoti S.

Current management of esophageal cancer. (P. 693)
Chutakorn A., Chatamra K.

Advance in fetal surgery. (P. 57)
Wacharaprechanont T.

Multiple sclerosis in Thailand. (P. 411)
Shuangshoti Sh.

Theoretical and therapeutic advanced in amyotrophic lateral sclerosis. (P. 503)
Israsena N.

Cytochrome P 450 enzyme: its clinical role in drug interactions. (P. 73)
Ujjin P., Satarug S.

Histopathological aspects of Helicobacter pylori infection. (P. 427)
Taweevisit M., Assanasen T.

Ropivacaine: a update in clinical use. (P. 347)
Ultchaswadi P., Rodanant O., Nirudthisard S.

What's new in 'Painless Labor' (P. 453)
Rosanant O.

Phamachokinetic in pediatric antiepileptic drug use. (P. 81)
Desudchit T.

The diabetic foot ulcer. (P. 155)
Chiamananthapong S.

ยาระงับการอักเสบกับอหิวาตกโรค (P. 137)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

การวินิจฉัยสาเหตุของการอาเจียนและถ่ายเป็นเลือดในระยะแรก (P. 239)
พินิจ กุลละวณิชย์

ยาแก้ปวด (P. 340)
จรัส สุวรรณเวลา

Rifampin ยารักษาวัณโรคชนิดใหม่ (P. 165)
ศิระ ศิริสัมพันธ์, ชัยเวช นุชประยูร

Fenfluramine ยาลดน้ำหนัก (P. 288)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

โรคติดเชื้อในผู้ป่วยยาเสพติด (P. 35)
มนัส วงศ์ทองศรี, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

การเลือกเพศทารก (P. 91)
เอนก อารีพรรค

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (P. 148)
เยาวลักษณ์ โลหารชุน, สุภรณ์ พงศะบุตร

อภิปรายพยาธิร่วมคลินิค เลือดท่วมปอดและไอเป็นเลือด (P. 55)
สมศักดิ์ วรรธนะภัฏ, ประยูร สุคนธมาน

ข้อแนะนำการเก็บอุจจาระหรือหนองฝีเพื่อส่งตรวจหาเชื้ออะมีบา (P. 81)
ชาตรี จินตนาวงศ์

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 287)
ฉลาด โสมะบุตร์

รังสีปริศนา (P. 399)
นิตยา สุวรรณเวลา, สมใจ หวังศุภชาติ, วิไลวรรณ วิจารณ์ภัยกิจ, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์, เกรียง ตั้งสง่า

กลุ่มอาการ fat embolism (P. 353)
เกรียงศักดิ์ จตุรทัศนัย

การใช้ยา propranolol ในการรักษา thyrotoxicosis (P. 465)
วิทยา ศรีดามา

การถ่ายทอดเชื่อไวรัสตับอักเสบ บี จากมารดาสู่ทารก (P. 615)
ยง ภู่วรวรรณ

ความผิดปกติของการเจริญเติบโตของผม (P. 867)
พิชิต สุวรรณประกร

การใช้คอร์ติโคสเตอรอยด์เฉพาะที่ในโรคผิวหนัง (P. 961)
วัณณศรี สินธุภัค

คลินิคร่วมพยาธิ (P. 1169)
พิชัย กาญจนพิพัฒน์กุล, รัชนี เซ็ฯศิริวัฒนา, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก, วรนิต์ คงมีผล

รังสีปริศนา (P. 71)
นิตยา สุวรรณเวลา, โลจนา อรรจนรัตน์

รังสีปริศนา (P. 297)
นิตยา สุวรรณเวลา

พัฒนาการข้อตะโพกของทารกในครรภ์และกายวิภาคของเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวกระดูกฟีเมอร์ระหว่างการเจริญเติบโต (P. 561)
ประกิต เทียนบุญ, ตรง พันธุมโกมล, พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

Intracranial hypertension in children: clinical management. (P. 75)
Pongpunlert W.

Aging and Drug Utilization. (P. 271)
Tham-aree S.

Atrial Natriuretic Factor (ANF) (P. 367)
Chomdej B., Sudsuang R.

Technique for laboratory diagnosis of infectious disease (Recent progress) (P. 1023)
Dhamabutra N., Suwanakul P., Chongthaleong A., La-or-patanakul S.

Pathogenesis of chronic diabetic complications. (P. 1125)
Lueprasitkul W., Sridama V.

The medical significance of anaerobic bacteroides species. (P. 1245)
Dhamabutra N., Reinprayoon S., Navanirathsai A.

Respiratory muscle disorders and fatigue. (P. 367)
Limthongkul S.

Genital hepes infection. (P. 501)
Nuchprayoon T., Dhamabutra N.

Psychological aspect of breast feeding. (P. 629)
Su-am-pun U.

Pathological and clinical reviews. (P. 827)
Niruthisard S.

Interferon and cancer -therapy. (P. 923)
Tiensiwakul P.

Anaerobic vaginosis. (P. 1021)
Dhamabutra N.

Carcinoid tumor and malignant carcinoid syndrome. (P. 1349)
Chittmittrapap S., Tangchai W.

Rifampicin as an antistaphylococcal agent. (P. 67)
Francesco Parenti.

Child abuse or battered child symdrome. (P. 313)
Kasantikul D.

Iodine - 131 treatment for Graves' disease. (P. 1037)
Poshyachinda M.

Rifampicin: present stutas and perspectives. (P. 465)
P. Sensi

Current management of hepatorenal syndrome. (P. 379)
Norrasetwanich N, Dhissayakamol O, Wongchanayuth A, Chompoopan S, Treeprasertsuk S.

Surgical experience in spondylolisthesis. (P. 169)
Tienboon P.

Problems relating to anatomy of subdural space and pathology of subdural hemorrhage: a review. (P. 335)
Shuangshoti S.

Brain transplants. (P. 495)
Chentanez V., Chentanez T.

Human papilloma virus infeactions and their association with intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma of the female genital tract: a review. (P. 919)
Wajanawisit W.

Mental health of the handicapped child. (P. 1001)
Su-am-pun U.

In vitro applications of 1H and 31P NMR spectrometer for biological science research. (P. 75)
Chinayon S.

Current trend in management of prolactinoma. (P. 181)
Pattanaungkul S., Sridama V.

Study of the association of the Human Leucocyte Antigen (HLA) in Thai Patients. (P. 273)
Charoenwonse P.

Neurophysiology of Micturition and incontinence. (P. 841)
Sudsuang R., Chomdej B.

Invasive procedures for prenatal diagnosis. (P. 227)
Tannirandorn Y.

Transthyretin: review of the literature. (P. 637)
Shuangshoti S.

Methanol: a report of 3 autopsy cases. (P. 231)
Moollaor P.

Recent advance in the treatment of acute nonlymphocytic leukemia. (P. 801)
Intracumtornchai T.

Conjoined twins. (P. 965)
Chittmittrapap S.

Fetal echocardiography: obstetric application. (P. 705)
Uerpairojkit B., Charoenvidhya D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

In utero hematopoietic stem cell transplantation. (P. 673)
Tanawattanacharoen S.

Hematopoietic growth factors in clinical oncology. (P. 845)
Voravud N., Charuruks N.

Calcium and postmenopausal osteoporosis. (P. 845)
Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S., Taechakraichana N., Limpaphayom K.

การดูดซึมของยาในระบบทางเดินอาหาร (P. 138)
วิศิษฏ์ สิตปรีชา

วิตามิน D (P. 244)
ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ผู้ป่วยเบาหวานมีอาการไม่รู้สึกตัว (P. 177)
ชูจิตร เปล่งวิทยา, สำรวย ช่วงโชติ

ผู้ป่วยเป็นไข้ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่และใต้ชายโครงขวา (P. 293)
สมหมาย วิไลรัตน์, ประสาน ต่างใจ

เรื่องย่อคำบรรยายการประชุมใหญ่ทางวิชาการครั้งที่ 20 ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (P. 159)

การใช้หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (P. 65)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม, หะทัย เทพพิสัย, บรรพต บุญศิริ, มาลี พูลคลองตัน

การวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ (P. 357)
วิศาล เยาวพงศ์ศิริ

การติดเชื้อในศัลยกรรม (P. 479)
ธนิต วัชรพุกก์

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 621)
โชติมา ปัทมานันท์

การอ้างอิงทางวิชาการ (P. 1057)
วงศ์วรรณ วงศ์สุภา

พิษจากสารฟอสไฟต์ (P. 73)
ยง ภู่วรวรรณ, บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์

การหายของบาดแผล (P. 571)
พิชิต สุวรรณประกร, รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ

Deep neck abscesses - A serious complication of endotracheal intubation. (P. 173)
Supiyaphun P.

Dobutamine. (P. 571)
Suithichchaiyakul T.

Measles, measles vaccine and subacute panencephalitis. (P. 677)
Nuchprayoon T.

Evoked Potentials in clinical practice. (P. 239)
Kaweewongprasert S.

A review of the heterophyid flukes in man. (P. 1131)
Waikagul J.

A critical review: Association between Ascaris infection & malnutrition. (P. 189)
Kamol-Ratanakul P.

Ultrasonography in Ocstetrics and Gynecologist. (P. 545)
Charoenvidhya T., Sangkhavasi K.

Malaria vaccine. (P. 657)
Santiyanont R.

Aeromonas hydrophila: clinical significance. (P. 919)
Reinprayoon S., Dhamabutra N.

Chemprophylaxis against malaria in eastern Thailand. (P. 1311)
Kamol-Ratanakul P.

Verapamil (P. 479)
วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์

Health education and health development in the 21st century (P. 871)
Aim-utcha Wattanaburanon, Pannawit Piyaaramwong

Pulmonary defense mechanism. (P. 573)
Wongthim S.

Minimum basic requirments and the quality of life. (P. 821)
Dhanamun B.

The aftermath of divorce. (P. 379)
Trangkasombat U.

Prevaccination screening and interpretation of hepatitis B virus markers. (P. 587)
Poovorawan Y., Pongpunlert W., Chumdermpadetsuk S.

Acute facial paralysis. (P. 961)
Supiyaphun P., Sastarasadhic V.

Treatment of ovarian cancer: the state of the art. (P. 713)
Tresukosol D.

Trimethoprim sulphamethoxazole (P. 39)
ประจักษ์ มูลลออ

รังสีปริศนา (P. 627)
นิตยา สุวรรณเวลา, ประยุทธ์ โรจน์พรประดิษฐ์, เอมอร ไม้เรียง

คลินิคร่วมพยาธิ (P. 1073)
พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, โชติมา ปัทมานันท์, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

Cimetidine ในการรักษาแผลดูโอดีนั่ม (P. 579)
นุสนธ์ กลัดเจริญ

Increased intracranial presure associated with intraspinal lesion. (P. 185)
Shungshoti S.

Intrapartum fetal monitoring. (P. 905)
Tannirandorn Y.

Ketoconazale. (P. 103)
Pachotkarn C.

Clostridium difficile of medical importance. (P. 1139)
Dhamabutra N., Soi-Kratog S., Puphaibul K., Menapinundi K.

Jumping gene. (P. 675)
Taechaudomtavorn V.

The high risks for hearing impairment in children. (P. 1435)
Chanwanichwong K.

Update on diagnosis of Pneumocystis jirovecii pneumonia (P. 879)
Piroj Teeranaipong

ก้อนในท้องเด็กอายุ 2 ปี (P. 48)
อายุตม์ ธรรมครองอาตม์, สุภรณ์ พงศบุตร

ยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษามะเร็ง (P. 767)
นพมาศ ว่องวิทย์เดชา

รังสีปริศนา (P. 1087)
เกษร วัชรพงศ์, วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ, สุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์

การดูดซึมยาทางผิวหนัง (P. 435)
พิชิต วสุวรรณประกร, รุจิเลขา เจียรไพศศาลเจริญ

Contraceptive drugs: present role and future developments of injectable contraceptives (P. 587)
Gundolf Hoppe

Gram negative bacillary pneumonia. (P. 813)
Udompanich V.

A solution to cataract blindness, an out-patient service for lens extraction. (P. 1447)
Gierasate B.

Premature ejaculation (P. 891)
Kavirach Tantiwongse, Supang Srithong

Concise immunohistochemistry in carcinoma of unknown primary origin (P. 575)
Suriyonplengsaeng C.

Autologous lipofilling for the burn scar and contracture improvement (P. 1049)
Poonpissamai Suwajo, Peeradet Thasanabanchong

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 783)
ฉลาด โสมะบุตร์

Chronic granulomatous disease with fuminant hepatic failure (P. 449)
ศศิธร ลิขิตนุกูล, ยง ภู่วรวรรณ, สุดี ชมเดช, บุญช่วย วัฒนธรรมรักษ์, สรรเพชร เบญจวงศ์กุลชัย

Tube feeding. (P. 1197)
Luang-Aroon B.

Argon lasers in the treatment of glaucoma. (P. 1453)
Ubolsing S.

Adolescent obesity: current concept of management (P. 1067)
Orapa Suteerojntrakool

รังสีปริศนา (P. 785)
นิตยา สุวรรณเวลา

What benign lesions give malignant fea tures (P. 501)
รศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์

Cloning technology in mammals (P. 502)
รศน.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ

Mindfulness and stress management (P. 503)
Kongsak Tanphaichitr

Suicide (P. 504)
อ.พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร

Ophthalmic clues to distant cancers (P. 505)
อ.พญ. วสี ตุลวรรธนะ

Modern Medicine

Incidence of hyperthyroidism among in-patients with atrial fibrillation. (P. 601)
Chanyavanich P, Polamaung W.

Efficacy of combined treatment between lime powder and curcumin supplementation on reduction of superficial bladder cancer recurrence: A preliminary ramdomized controlled trial. (P. 199)
Wayakkanont U., Opanuraks J., Kittikowit W., Pitiporn S., Chaisawasdi S., Boola C., Tosukhowong P.

Development of Children’s Sleep Habit Questionnaire Thai version. (P. 297)
Disayawanwat P. Pityaratstian N.

Self-esteem and associated factors among Thai female patients at Infertility Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 413)
Miadthaisong O, Roomruangwong C, Rungruxsirivorn T.

Millennial employees’ work-life balance and associated factors. (P. 509)
Ratanachina J, Rattananupong T, Sithisarankul P.

Work stress and stress reduction behaviors of pharmaceutical sale representatives of international pharmaceutical company in Bangkok. (P. 47)
Titachote K, Kalayasiri R.

Quality of life in chronic low back pain patients from orthopedic disease. (P. 419)
Lertthongthai C, Nimnuan C.

Need for cognition of first year students at Chulalongkorn University. (P. 525)
Asayaporn P, Nimnuan C.

A study of acupressure on range of knee joint movement in osteoarthritis. (P. 615)
Thanerat T, WarongChayakul C, Phakaihran W, Ahsavachutitumrong B, Ploysap S, Paangsrivinig K, Jittakoat Y, Trenchai S, Nithikathkul C, Somana R.

Social supports for methamphetamine users treated as in- patients at Thanyarak Institute. (P. 723)
Denduangboripant N, Kalayasiri R.

The 6-min walk test and quality of life in heart patients participated cardiac rehabilitation clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 731)
Rodphothong P. Rangkra S. Pasanam J.

Anxiety in the second year medical students in academic year 2008, Faculty of medicine, Chulalongkorn University. (P. 215)
Tanawatsugga A., Nivataphand R., Siriboon S.

Control materials for urine pregnancy test from collected know positive samples. (P. 45)
Ekawong P., Meeseng P., Thaisamsan M., Bangpra C., Wiwanitkit V.

Osteoradionecrosis of jaws in irradiated patients related to Hyperbaric oxygen therapy. (P. 425)
Unwerawattana W.

Current management of varicose veins. (P. 477)
Weerayutthasilp W., Chulakadabba A.

The development of a patient satisfaction with quality of nursing care questionnaire. (P. 617)
Cheevakasemsook A., Yunibland J.

Human embryonic stem cell and therapeutic cloning. (P. 673)
Kiatpongsan S., Pruksananonda K., Virutamasen P.

Management of solitary thyroid nodule. (P. 191)
Vajrabukka T., Sapasiraporn W.

Imiquimod: new immunomodulatory drug. (P. 325)
Wiwanitkit V.

Diabetes tratment with inhale and oral insulin. (P. 407)
Ratanapanich W., Vongthavaravat V.

Effects of Thai traditional massage to anxiety, depression and pain level of patients with myofaxcial pain syndrome at the Clinic of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasart Univerity. (P. 313)
Naewboot J. Kanchanatawan B.

Maternal attachment in their early childhood and in their motherhood at Child Psychiatric Out-patient Unit of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 73)
Kaewpoonsri C, Chandarasiri P.

Stress and associated factors among caregivers of chronic kidney disease patients at Department of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 425)
Penlap N, Rungnirundorn T.

Depression and violent behavior of schizophrenic patients and forensic schizophrenic patients at Galya Rajanagarindra Institute. (P. 641)
Namsoot J, Nimnuan C.

Effect of information provision program by applying the health belief model on medication adherence in patients with glaucoma. (P. 169)
Rattanamanie W, Preechawong S, Tantisevi V.

Loss experiences of spouses after dying of terminally ill patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 185)
Sathianphattharanan R, Lueboonthavatchai P, Dangdomyouth P.

Quality of life of displaced persons from fighting under registration of MOI and UNHCR at Mae La Temporary Shelter Thasongyang District, Tak Province. (P. 63)
Suriyos C, Kanchanatawan B.

Factors associated with perception of quality of care in cancer patients during hospitalization. (P. 523)
Kanrat K, Pongthavornkamol K, Wattanakitkrileart D.

Attitude of being peers of autistic students in integration classroom at a primary school. (P. 301)
Atipanyawong K, SIriboon S, Nimnuan C.

Stress in undergraduate students of the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. (P. 539)
Wongthai P, Nimnuan C.

Self-concept, problem-solving and aggressive behavior of college students in Bangkok Metropolis. (P. 61)
Jernsawag J, Sughondhabirom A.

Comparison of pulmonary function between female students wearing untight and tight student uniforms. (P. 433)
Boonyarom O, Chuataharn J, Khaysuwan R, Wongyord A, Somthavil S, Weerapun O.

Development of abdominal exercise machine. (P. 537)
Boonyarom O, Jansrikhot N, Somwan B, Saiyat S, Somthavil S, Sangphong R.

Effect of kinesio taping combined with stretching on heel pain and foot functional ability in persons with plantar fasciitis: a preliminary study. (P. 61)
Yamsri C, Pensri P, Janwattanakul P, Boonyong S, Romsai W, Rattanapongbundit N.

Use of health care services of children with autism at Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric Hospital. (P. 625)
Wichaikam D, Wacharasindhu A.

Stress and burdens in parents of children who came to Child Psychiatric Clinic of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 737)
Thongchit S, Trangkasombat U.

Happiness and related factors of managing directors in industrial plants in Bangkok. (P. 55)
Wattanasup J, Kalayasiri R.

Severity of methamphetamine relapses of individuals receiving substance-dependency treatment at Thanyarak Institute. (P. 153)
Jitpong W, Verachai V, Kalayasiri R.

Anxiety about job application in senior undergraduate students. (P. 367)
Ua-ariyapanichkul P, Nimnuan C.

Effects of traditional Thai boxing exercise program on physical performance in elderly Thai subjects: A pilot study. (P. 745)
Srisamai T. Nakmareong S. Yonglitthipagon P. Siritaratiwat W. Auvichayapat P. Sawanyawisuth K. Janyacharoen T.

Knowledged, attitude, and clinical teaching performamce to bursing students of nurses in private hospitals through nursing preceptor system with one-toone ratio apporach. (P. 529)
Numfone N., Cheevakasemsook A., Wuttiwat N.

A study of decomposition fluid volume in thoracic cavities of decomposed bodies. (P. 139)
Traithepchanapai P., Chutivongse P.

Prevalence of mild cognitive impairment and related factors in HIV-infected adult patients at Sexually Transmitted Disease Clinic and Immunology Clinic of King Chulalongkorn Momorial Hospital. (P. 231)
Dangputtanapong P., Tangwongsechai S.

Malaria parasite: Genomics, biochemistry and drug target for antimalarial development. (P. 127)
Krungkrai J., Krungkrai S.

Attitude and satisfaction towards usage of internet network of third-year medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 199)
Plainpairoj C.

Effects of computer program for decision support on problem solving abilities in nusing patients with head injury of professional nurse at an Emergency Unit. (P. 431)
Butrobol S., Jirapaet V.

A study of the outcomes of recovery of facial palsy after physical therapy program. (P. 581)
Luekajornchai C., Chaiwanichsiri D.

Hepatitis B immunization in healthcare workers. (P. 103)
Chumchod C.

Diabetic foot care: prevention of lower extremity amputation. (P. 173)
Janchai S.

Medically unexplained physical symptoms in general practice. (P. 303)
Jarernswan P., Nimnuan C.

การสร้างมาตราฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม (P. 639)
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

Analysis of customer costs for laboratory investigations. (P. 809)
Wiwanitkit V.

Efficacy of pain conrol using Diflunisal high dose, around the clock compare with Paracetamol for Bassini's herniorrhaphy patients. (P. 129)
Navicharern P., Thitichoterattana V.

Roles of ACE - inhibitors in kidney diseases. (P. 297)
Avihingsanon Y., Eiam-Ong S.

Clinical use of angiotensin II receptor antagonist. (P. 565)
Trakaravanich T., Eiam-Ong S.

Wilms' tumor (Nephroblastoma.) (P. 653)
Mekanantawat M., Chittmittrapap S.

Neuroblastoma. (P. 711)
Mekanantawat M., Chittmittrapap S.

Mental health and post-traumatic stress symptoms related to combat in soldiers at Phramongkutklao Hospital. (P. 329)
Penglong K. Lalitanantpong D.

Stress of students of the Institute of Legal Education Thai Bar Association. (P. 85)
Thawonyutorn C, Kalayasiri R.

Volunteer motivation, personality and related factors among volunteers of Department of Probation, Bangkok. (P. 439)
Muangmaithong T, Buathong N.

Stress and stress management behaviors of insured persons in case of unemployment at Social Security Office in Bangkok. (P. 655)
Panyayonk P, Suppapitiporn S.

Effects of rabbit-assisted therapy on self-esteem, depression and happiness of abused children. (P. 185)
Tantipisitkul K, Pityaratstian N.

A pilot study of the effect of progressive muscle relaxation on smoking craving in psychiatric patients. (P. 201)
Chamchoy K, Kalayasiri R.

A study of self-esteem and risk behaviors to HIV of inmates in prison with therapeutic community program in Northeastern region of Thailand. (P. 75)
Sa-ardeam S, Sukhontapirom Na Pattalung A.

Self-esteem and related factors of children with attention deficit hyperactivity disorder at Child Psychiatric Unit of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 535)
Khemjinda T, Wacharasindhu A.

Risk factors to acute shunt occlusion in infants aged less than three months with congenital cyanotic heart disease after modified Blalock-Taussig shunt operation at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 73)
La-orkhun V, Pongpittayut S, Lertsapcharoen P.

Sensitivity and specificity of hand elevation test for carpal tunnel syndrome. (P. 223)
Setthamongkol K, Panyasriwanit S.

Quality of life of single parents in Bangkok: A case study of Thai single parent, Family Network Foundation. (P. 181)
Srisopa P, Kanchanatawan B.

Differences of Developments of children age 1 - 5 years in Bangkok vs. North Region of Thailand. (P. 313)
Somboonmee N, Wacharasindhu A.

Safety and effectiveness of immediately and delayed sequential bilateral phacoemulsification. (P. 413)
Suthanaseriporn N, Dejboontaweesuk N, Songborassamee N, Tangchitcharoen N, Kiriyapong N, Leeratanakachorn N, Zungsontiporn N, Lohawijarn T, Surawattanawong T, Songsakulrungrueng T, Rasriplang T, Mahasaksiri T, Tulvatana W.

Child and adolescent psychiatrists and residents in Thailand utilizing the practice of psychostimulant drug holidays in children with ADHD. (P. 555)
Klomchan T, Pityaratstian N.

Psychostimulant drug holidays for children with attention deficit hyperactive disorder prescribed by Developmental and Behavioral Pediatricians in Thailand. (P. 675)
Preechawuttidech S, Wittayasai W.

Results of ‘varieties of ideas and happy days project’ for anger management in grade 2 secondary school students, Nareerat School, Phrae Province. (P. 77)
Thika S, Chandarasiri P.

Prevalence of anxiety and associated factors in grade five students in Bangkok. (P. 297)
Masaard K, Watcharasintu A.

Resilience quotient and related factors of papers industrial employees in Nakhon Pathom Province. (P. 443)
Tammakran N, Kanchanatawan B.

Depression loneliness and self-esteem of the elderly in Bangkae Home and private homes for the aged in Bangkok. (P. 545)
Promjun T, Suppapitiporn S.

Quality of Life of Registered Nurses in Private International Hospital. (P. 79)
Toojinda K, Suppapitiporn S.

Prevalence and associated factors of antenatal depression among fathers at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 515)
Rutchanapagit S, Roomruangwong C.

Social skills of youth who play online game at internet cafe′ in Bangkok metropolis. (P. 639)
Raksriaksorn P, Pityaratstian N.

Effect of therapeutic arts in the elderly with mild to moderate depression. (P. 751)
Intamuen N, Suppapitiporn S.

Quality of life of pregnant women who decide to terminate their pregnancy. (P. 65)
Rattanaprasop N, Nimnuan C.

A study of bacteria in autopsy room at Chulalongkorn Forensic Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 171)
Thepsitthar G, Hoonwijit U, ChatsuwanT, Nilgate S.

Radiographic analysis of elbow size. (P. 273)
Sukcharoenyingyong S, Tienboon P, Itiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsri C, Tansatit T.

Interests in medical specialties, personalities and correlated factors in choosing future training of sixth year medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 381)
Kaewyod T, Kanchanatawan B.

The association between thiopurine s-methyltransferase *3C polymorphism and azathioprine induced myelosuppression in Thai patients with systemic lupus erythematosus. (P. 489)
Kongpunvijit J, Avihingsanon Y, Hirankarn N, Vannaprasaht S, Wongchinsri J.

Quality time in family of junior high school students in Bangkok Metropolitan’s schools. (P. 619)
Vasupanrajit A, Kalayasiri R.

The effect of sit-to-stand and imagined sit-to-stand on the electroencephalograms features of healthy elderly. (P. 757)
Somthavil S. Srisupornkornkool K. Rassameejan S. Boonyarom O.

Quality of life and depression in breast cancer patients after surgery in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 205)
Malarat P., Pityaratstian N.

The incidents of complications from central line placement in pediatric patient under general anesthesia. (P. 291)
Panchim N., Ahunta A., Ngamprasertwong P.

Anxiety in caregivers of patients with schizophrenia during admission at the Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. (P. 379)
Chiangkhaek O., Nimnuan C.

Quality of sleep among Intensive Care Unit Nurses in Thailand. (P. 465)
Tupsangsee J., Jiamjarasrangsi W., Tangwongchai S.

Implementation result of the ''Walk fast'' learning station in the Civil Workers Heart Health Promotion project. (P. 143)
Tongkam S., Thitilertdecha P., Piriyajarukul A., Sangwatanaroj S., Jiamjarasrangsi W.

Criminal behavior with history of addictive substance of male offenders at juvenile training school. (P. 413)
Kaewkaewpan W., Sughondhabirom Na Pattalung A.

Prevalence of depression of girls in Thanyaporn Foster Home. (P. 519)
Srithong R., Kasantikul D., Prachuabmoh V.

Impact of Hospital autonomization on health service arrangement of a public hospital. (P. 349)
Sopha D.

Anesthesia for ambulatory surgery. (P. 55)
Uerpairojkit K.

Database of autopsy in Forensic Medicine Department of KhonKaen university from 1998 to 2002. (P. 767)
Boonluk S.

Management of premature rupture of membranes. (P. 59)
Phupong V.

Pharmacoeconomics. (P. 123)
Poonsrisawat J.

Managements of the infertile couple. (P. 193)
Sereepapong W.

Epidemiology of occupationally acquired tuberculosis in healthcare workers. (P. 353)
Jaimjarasrangsi W.

Pain perception towards venipuncture and pratical methods for relieving pain. (P. 515)
Wiwanitkit V., Intaratut P.

Macro creatine kinase. (P. 601)
Wiwanitkit V., Intaratut P.

Secondary cancer from primary cancer treatment-I: Risk assessment and overview. (P. 1093)
Kachonrattanadet P., Voravud N.

Laboratory medicine aspects in oncology. (P. 307)
Wiwanitkit V., Sutheesophon J.

Sport competition: From match to match: what's the role of medicine? (P. 383)
Wiwanitkit V.

Perineal canal. (P. 547)
Chatwiriyacharoen W.

Screening for colorectal carcinoma. (P. 59)
Rojanasakul A.

The reliability of reusing the biopsy urease test kit for diagnosis of Helicobacter pylori from gastric biopsy specimen. (P. 759)
Navicharean P.

Gentamicin in pregnancy. (P. 915)
Chaithongwongwatthana S., Sripilak W., Limpongsanulak S.

Intra-abdominal pressure monitoring, the modified technique. (P. 51)
Thanapaisal C., Sae-Seow O., Taechapongstorn S., Udomsawangsap S.

Abnormal host defense mechanisms in chronic renal failure. (P. 127)
Chansritrakul S., Ruxrungthum K., Eiam-Ong S.

Violence againt women: characteristic and associated factors. (P. 395)
Shuaytong P., Phijaisanit P., Isaranurug S., Weerawatthanodom N.

The comparative study of the effectiveness of model training program for lumbar puncture and conventional training program. (P. 487)
Mikasen R., Phornsuwannapha S., Somboonviboon W., Uerpairrojkit K., Chatrkaw P., Charuluxananan S.

Amazing Thailand Year 1998-1999 Tourist's health concepts. (P. 975)
Wiwanitkit V.

Malignant hepatic tumor in children. (P. 1049)
Mekanantawat M., Chitmittrapap S.

In-patients of motor vehicle accident victims report and anlysis at private hospital in 1996. (P. 229)
Chamsuvan S.

Prevalence of HCV infection at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 67)
Vandelaer S., Hirankarn N.

Understanding of eye drop use in glaucoma outpatients of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 187)
Pornvichitpisan S. Kajornchaikul P. Buriprasert C.

Factors associated with preferences for place of terminal care and of death among cancer patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 355)
Kosolnakorn P.

Production of a new anti-M monoclonal reagent using human hybridoma technology. (P. 101)
Boonhai S, Aiemumpron K, Tingtoy U.

Stress and related - factors of the first-year undergraduate students of Chulalongkorn University. (P. 455)
Khanthakhuarn N, Rungnirundorn T.

Occupation stress and personality among registered nurses of a private hospital. (P. 667)
Maneerung M, Bauthong N.

Psychosocial and environmental problems and need assessment of pregnant adolescents: A case study approach at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 199)
Yoosuk Y, Chandarasiri P.

Prevalence of sexual experience and associated factors of sexual debut among female vocational students in Nonthaburi. (P. 215)
Sara N, Roomruangwong C.

Effect of information and emotional support on anxiety among caregivers of patients with brain tumor. (P. 91)
Buranasrikul V, laorujisawat P.

Job burnout and problem coping strategies among employees of Government Pharmaceutical Organization. (P. 545)
Ninsanguandecha S, Buathong N.

Prevalence and risk factors of low back pain among nurses at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 87)
Pimarn R, Wongmatikul V.

Prevalence of anxiety and depressive symptoms in home-care stroke patients effected on motor recovery and functional ability. (P. 233)
Jitpugdee W. Suntibenchakul S. Piravej K.

Postpartum depression teenage mothers: A study at Department of Medical Services, Sirindhorn Hospital, Bangkok. (P. 195)
Phummanee N, Roomruangwong C.

Social interaction of students with blindness and normal students, teachers, and other personnel in secondary school with mainstreaming education. (P. 325)
Chongworakul K, Pityaratstian N, Siriboon S.

Student e-learning Behavior of Faculty of Medicine Chulalongkorn University. (P. 429)
Nujankaew N, Lertkhachonsuk R.

Effects of modified B.A.S.E. program on the change of behaviors in preschool children. (P. 571)
Sujarit W, Chandarasiri P.

Prevalence and associated factors of anxiety and depression in colorectal cancer colostomy patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 691)
Piputphon W, Hemrungrojn S.

Stress, personality, and their related factors of stress among female bus drivers of Bangkok Mass Transit Authority. (P. 87)
Mekrangsiman W, Lalitanantpong D.

Attitude towards sexuality of HIV adolescents at The Thai Red Cross AIDS Research Center. (P. 309)
Lakhonphon S, Laurujisawat P, Lbibboon S.

Adjustment of first year medical students in Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 457)
Sreewattanawanit N, Pityaratstian N.

Body image and its associated factors in patients with breast cancer with mastectomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 563)
Cheewabantherng C, Roomruangwong C.

Factors related to depression in elderly monks in Bangkok Metropolis. (P. 93)
Sriwilas T, Thavichachat N.

Effects of neuromuscular electrical stimulation with or without resistance training on the strength of the thigh muscle in healthy males. (P. 529)
Pinithsathil V, Sanguanrungsirikul S, Suwanasri C.

Marital satisfaction and associated factors among female patients at Infertility Clinic of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 653)
Srimuang J, Roomruangwong C.

The validity and reliability of the Proactive Coping Inventory (PCI): Thai version. (P. 765)
Tatha O, Laurujisawat P, Greenglass E.

Pupil sizes of bodies with variant post-mortem intervals. (P. 77)
Sinpajakpon P, Vongpaisarnsin K.

Mental health problems of new Thai army recruits in Phra Mongkutklao Hospital. (P. 181)
Khantong P, Nimnuan C.

Stress and associated factors among Ruamkatanyu rescue workers in Bangkok Mmetropolis. (P. 283)
Somboon P, Roomruangwong C.

Mental health problem of older persons in Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older Persons. (P. 399)
Kochsiripong P, Suppapitiporn S.

Incidence of injuries and sport specific physical fitness of Thai national women’s rugby sevens players. (P. 505)
Choochate K, Chaiwanichsiri D, Sanguanrungsirikul S.

Change in cell viability, reactive oxygen species production and oxidative stress in older patients with coronary heart disease under going lifestyle management program. (P. 81)
Saengsiri A, Wunsuwan R, Srimahachota S, Boonyaratavej S, Tanechpongtamb W, Tosukhowong P.

Perception toward hand washing among caregivers in Thai household with influenza infected child, Bangkok, Thailand: A qualitative study. (P. 177)
Kaewchana S, Somrongthong R, Lertmaharit S.

Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) diagnosed by controlled attenuation parameter with transient elastography in subjects with and without metabolic syndrome. (P. 483)
Vanduangden K, Chaiteerakij R, Thanapirom K, Sonsiri K, Treeprasertsuk S.

Adjustment problems of first year medical students. (P. 631)
Arpornkul N, Suppapitiporn S.

High oxidative stress and decrease of mitochondrial DNA copies in musculoskeletal tumors. (P. 771)
Tanpaisankit M. Hongsaprabhas C. Charoenlap C. Honsawek S.

การพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีทางการแพทย์ (P. 315)
โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์

Prevalence of anxiety and depression and related factors in breast cancer patients receiving chemotherapy. (P. 427)
Jobsubin J., Thavichachart N.

Stress of sale representatives of international companies in Bangkok area. (P. 531)
Swangjang J., Hemrungrojn S.

Study the reuse of polyyethylene tubing for packaging in the process of EO gas sterilization and the technique of opening the package related to the bacterial contamination. (P. 855)
Aseksakul U., Nunthapisud P., Hrimpent K., Wattanaumpai S.

Urinary stone: An experience at Kyoto University Hospital. (P. 327)
Aegukkatajit S.

A preanesthetic survey of patients' knowledge regarding anesthesia in hospital accreditation program. (P. 257)
Muangmingsuk V., Rodanant O., Charuluxananan S., Kyokong O., Somboonviboon W., Rugchat A.

The rehabilitation in traumatic brian injury. (P. 355)
Sukonthamarn K.

Nitric Oxide: a mediator in the gastrointestinal tract. (P. 511)
Thong - Ngam D.

Group B streptococcus infection on pregnancy. (P. 597)
Sripituk W., Chotnopparatpattara P., Chaithongwongwattana S., Limpongsanuruk S.

Comparison of the effectiveness of lecture and problem based learning program. (P. 763)
Boonhong J.

Atosiban: a new tocolytic drug. (P. 625)
Phupong V.

Benign and malignant mesothelioma. (P. 713)
Jatupparisuthi C., Kawkitinarong K., Voravud N.

Multiple Endocrine Neoplasias. (P. 1005)
Jatupanrisuthi J., Voravud N.

Adverse effects of computer in modern medicine. (P. 61)
Wiwanitkit V., Agthong S., Mongkolprasit N.

Rhodococcus equi; the easily overlooked opportunistic organism in the AIDS ear. (P. 137)
Boonvhalermvichian C., Wiwanitkit V.

Velopharyngeal insufficiency: Effect to speech. (P. 211)
Sutantawibon P.

Right-sided diverticulitis: a not uncommon condition. (P. 801)
Treeprasertsuk S., Thong-ngam D.

Prophylactic antibiotics in acute appendicitis in IMF era: Is antibiotic for anaerobes necessary? (P. 963)
Manasnayakorn S., Rajatapiti P., Tanprayoon T., Chatamra K., Sangsubhan C., Kitisin P.

Analysis of relationship between Chulalongkorn University, Faculty of medicine Teachers' 1990-97 academic articles and personal data. (P. 427)
Chievnavin P., Rerkpinay P., Jaisumran U., Rojvachiranonda N., Wongsupha W., Sinkeree S.

Anatomical parameters of C2 pedicle in the transarticular C12 screw fixation technique. (P. 683)
Tejapongvorachai T., Chavalitrujivong B., Kuptniratsaikul S., Ittiravivong P.

Gallstone Pancreatitis: An update. (P. 839)
Treeprasertsuk S., Tangkijvanich P.

Risk behaviors, health beliefs and protective practices toward HIV infection among vocational students, Samut Songhram province. (P. 231)
Thangsuvan J., Shuaytong P., laimsombat A., Isaranurung S.

Motorcycle accident autopsy report and analysis during 10 years at Chulalongkorn Hospital. (P. 331)
Chamsuwan S.

Relationaship between health beliefs, demographic factors, occupation and practices on AIDS prevention among commercial sex women workers. (P. 763)
Shuaytong P., Laimsombat A., Silpasuwan W., Singhaniyom S., Trinmuitip C.

LINE-1 hypomethylation level in patients with soft tissue tumor. (P. 79)
Woraruthai T., Charoenlap C., Hongsaprabhas C., Mutirangura A., Honsawek S.

Stress in workplace and its related factors among registered nurse at outpatient department of a hospital in Bangkok. (P. 197)
Thongkaeo T. Suppapitiporn S.

Prevalence and related factors of pregnant women received second hand smoke during pregnancy. (P. 689)
Ouiyanukoon P, Kalayasiri R.

Effect of rabbit-assisted therapy on self - esteem, depression and happiness of orphans at Rajvithi Home for Girls. (P. 211)
Jarussri P, Pityaratstian N.

The comparative study of self-esteem and achievement motivation between vocational training school and high school. (P. 231)
Sarndhong K, Pittarattanasatian N.

Prevalence of depression and conduct behaviors for adolescents (10 - 15 years old), at Rajvithi Home for Girls. (P. 103)
Kongpet S, Suntibenchakul S.

Depression after childbirth among mothers with obstetric complications in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 561)
Youngdee K, Roomruangwong C.

Quality of life and preparation for quality aging, Society of Registered Nurses of private hospital, Bangkok Metropolis. (P. 103)
Tipwong N, Suppapitiporn S.

Prevalence of nomophobia among Thai undergraduate students using smartphones in public university. (P. 249)
Shewarat P, Sarunya H, Napakkawat B, Thanapoom R.

Sex assignment, gender identity and gender roles in patients with ambiguous genitalia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 373)
Kirdchok P, Chandarasiri P, Sahakitrungruang T.

Work happiness of Thai commercial pilots. (P. 207)
Phansuea P, Nimnuan C.

Stress in high school students in Bangkok being tutored for national admission examination. (P. 445)
Palirat K, Pityaratstian N.

Behavioral problems of tutoring behaviors in senior primary school students in Bangkok. (P. 587)
Natsanga N, Chandarasiri P.

A study of social support and adaptation of autistic children’s mothers at Outpatient Department, Rajanukul Institute. (P. 703)
Nimbute S, Wacharasindhu A.

Self-awareness, coping strategies and related factors among patients attending substance treatment program. (P. 327)
Kulkansawat P, Sughondhabirom A.

Development of chair walker and leg-exercise machine. (P. 673)
Boonyarom O, Chankaenthong P, Lersatitrung N, Somthavil S, Sangphong R, Kongsuk J.

Reliability and validity of International Personality Item Pool- Thai version (IPIP-Thai). (P. 107)
Jatupornphan J, Nimnuan C.

Stress level and related factors in parents of autistic children at Outpatient Department, Rajanukul Institute. (P. 223)
Phanthaphak D, Chandarasiri P.

Mental health status of outpatients of Thai traditional medicine and alternative medicine at Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital. (P. 541)
Kongthongmaneeroj S, Suppapitiporn S.

The efficacy of dermal extracted – bone powder scaffold on the healing of rat ‘s calvarial bone defects. (P. 87)
Hanworawong A, Bunaprasert T.

Stress and associated factors among teachers who teach learning disabled kindergartners and elementary students in schools under supervision of the Office of Private Education Commission. (P. 227)
Benyasri C, Roomruangwong C.

Quality of life among Ruamkatanyu rescue workers in Bangkok Metropolis. (P. 489)
Worakul P, Roomruangwong C.

Anxiety and depression in stroke patients at the Thai Red Cross Rehabilitation Center. (P. 603)
Taveemanoon S, Sukonthamarn K.

Effect of the art therapy on self-esteem of male substance dependent patients at Thanyarak Institute. (P. 517)
Loysongkroa R, Worakul P.

Depression and on-line game playing behaviors of high school students in Bangkok Metropolitan Area. (P. 391)
Satarpontanasin T, Kasantikul D.

Molecular identification of maggots captured from forensic cases. (P. 637)
Preativatanyou K, Eakachaiworrawut N, Chutivongse P, Sirisup N, Siriyasatien P.

Alterations of relative telomere length and mitochondrial DNA copy number from ligamentum flavum-derived cells in lumbar spinal stenosis : Pilot study. (P. 497)
Dechsupa S, Singhatanadgige W, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Ittipanichpong T, Honsawek S.

Motivation to study medicine of medical students at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 647)
Lawanont N, Pityaratstian N, Phativarakorn P.

Mental health status and associated factors in first year undergraduate students. (P. 783)
Iamwattanaseri N. Vorakul P. Roomruangwong C.

Blood components in laboratory medicine. (P. 451)
Wiwanitkit V.

การจัดยาสำรองบนหอผู้ป่วยโดยการสรุปรวมใบสั่งยาเปรียบเทียบกับการจัดยาทีละใบสั่งยา (P. 335)
นิสา เลาหพจนารถ, เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ

Emotional intelligence of vocaltional students in Bangkok metropolis. (P. 441)
Komonphan N., Pityaratstian N., Darathong I.

Quality of life of students living in dormitories of Chulalongkorn University. (P. 545)
Anghao W., Nimnuan C.

Validity and reliability of self-reported weight and height of adolescents in Chiang Mai. (P. 157)
Tienboon P., Kittikunakorn C.

Mediastinal tumors and the 10 year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 233)
Srisomboon C., Ongcharit P., Singhathanatgit S., benjacholamas V., Luengtaveeboon K., Watanapat S.

A study rate of using injured person examination reports of Chulalongkorn Hospital by inquiry officers. (P. 601)
Watanakajorn T., Vatjanapukka V.

Motorcycle accident autopsy report and analysis at Chulalongkorn Hospital in 1995. (P. 755)
Chamsuwan S.

Update metallic alloy in Othopaedics. (P. 183)
Kuptniratsaikul S., Tajapongvorachai T., Itiravivonf P.

Diversity of patients and outcome in Surgical Intensive Care Unit, King Chulalongkorn memorial Hospital: a preliminary report. (P. 269)
Seiprachittichai P., Chatrkaw P., Udompornwiwat D., Satirasethavee S., Werawatganon T., Bunburaphong P.

Evaluation of attitudes chaning in 5th year medical students, after clinical clerkship of the Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 685)
Sindhvanada W., Kyokong O., Surapong K., Charuluxananan S.

The contamination of aflatoxin in food products. (P. 843)
Waenlor W., Wiwanitkit V.

Study of soil contamination with geohelminths in a rural Karen village, Nahongtai. (P. 941)
Waenlor W., Wiwanitkit V., Suyaphan A.

Intruterine insemination. (P. 73)
Sereepapong W., Pruksananonda K., Suwajanakorn S., Boonkasemsnti W.

Myoglobin as a cardiac marker. (P. 177)
Vanavanitkun Y.

Roles of Serotonin-Specific Reuptake Inhibitors in Psychiatric disorder. (P. 261)
Lalitanantpong D.

Modern concepts for venipuncture clinic setting. (P. 465)
Wiwnitkit V.

Monoclonal antibodies in the treatment of cancer. (P. 827)
Limpakarn S., Intragumtornchai T., Voravud N.

The application of urinary flow cytometry in renal diseases. (P. 915)
Boonchalarmvichian C., Wiwanitkit K., Paritpokee N., Charuruks N.

Selection of Burkholderia pseudomallei antigens for antibody detection by indirect hemagglutination method. (P. 631)
Chatwiriyacharoen W.

Surfactant therapy in preterm infants weighing 1250 grams or laee at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 725)
Thaithumyanob P., Praisuwanna P., Punnahitananda S., Sanpawat S.

Laboratory information management system, an application of computer information technology. (P. 887)
Wiwanitkit V.

Precore mutants ของไวรัสตับอักเสบ บี (P. 599)
Tangkijvanich P., Poovorawan Y.

Occupational health practice, knowledge, and needs for further education of health professionals in the Eastern Seaboard region. (P. 475)
Sithisarankul P., Wiriyakitjar W., Barnyen L.

Intralesional injection of 10% sodium chloride for cutaneous hemangiomas. (P. 959)
Buranakitjaroen V.

Comparative study of quality of life between end-stage renal disease patients 91 treated with dialysis and those treated with kidney transplantation at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 91)
Wichaisak W., Lueboonthavatchai P., Avihingsanon Y.

Effects of lsaan dance on physical performance and quality of life in elderly Thais: A pilot study. (P. 211)
Sriraksa C. Nakmareong S. Yonglitthipagon P. Siritaratiwat W. Sawanyawisuth K. Janyacharoen T.

Psychosocial status among mothers of children with chronic lung disease. (P. 575)
Thongsamrit N, Chandarasiri P.

Art projects and creative thinking of elementary school students in Bangkok. (P. 117)
Vinitchayajinda P, Wittayasai W.

Information seeking behaviors of graduate students at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 261)
Pongsadiloke S, Angchun P.

Quality of life and associated factors in colorectal cancer patients with colostomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 387)
Atthaphinan C, Lueboonthavatchai P.

Effects of progressive muscle relaxation on smoking craving. (P. 219)
Limsanon T, Kalayasiri R.

Prevalence and associated factors of depression in caregivers of patients with stroke at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 457)
Pakpakorn R, Kanchanatawan B, Charnnarong N.

Depression and associated psychosocial factors of the elderly at the elderly associate of Public Health Center 48 Nakwatchara-utid. (P. 717)
Sasithorn N, Lueboonthavatchai P.

A comparative study of depression between the elderly living in their own home and those in nursing home for the aged, Mueang district, Chiang Mai. (P. 341)
Suwattanakoop S, Kanchanatawan B.

Self-esteem and associated factors of teenagers with first pregnancy. (P. 683)
Shuaytong P, Nammgorn B, Karuhadej P, Cherwanitchakorn S.

Comparison of Myofascial pain syndrome and lomplaipattakad diagnosis in Thai traditional medicine clinic. (P. 239)
Yodtor U, Nimnuan C.

Identification of forensically important blowflies in Thailand based on the second internal transcribed spacer region of ribosomal DNA and the NADH dehydrogenase subunit 5 gene. (P. 101)
Jantorn R, Siriyasatien P, Tawatsin A, Thavara U, Preativatanyou K.

Factors related to stress and stress management behaviors of border patrol police company 446 in Narathiwat Province. (P. 243)
Preecha M, Thavichachart N.

Improving behaviors of autistic children by social stories. (P. 373)
Suphakwattana P, Pityaratstian N, Suphamahitorn P.

Working condition and stress among staff members of the Department of Dietetics and Diet Therapy, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 503)
Muangcharoen P, Sughondhabirom A.

Attitudes and childcare functions of caregivers in private childcare centers in Lamphun Province. (P. 613)
Sombatmai P, Chandarasiri P.

Preventive one million steps : Walk for health. (P. 739)
Urith S, Jiamjarasrangsi W, Lohsoonthorn V.

Anxiety over living in society in juvenile delinquents being prepared for discharge from observation and protection centers. (P. 635)
Somboonpong D, Chandarasiri P.

Mental Health and Coping Styles among adolescent offsprings of patients with depressive disorders. (P. 289)
Prownebon J, Trangkasombat U.

Body image satisfaction and related factors in postpartum women at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 505)
Kitranun P, Suppapitiporn S.

Survey of knowledge of outpatients on locations in the refrigerator for eye drop keeping. (P. 649)
Pornvichitpisan S, Laohapojanart N.

Definition and influencing factors of difficulty hospital discharge using focus group. (P. 511)
Akkayagorn L, Chatrkaw P, Sriratanabal P, Manasvanich B, Sa-nguansap T, Meethavorn N, Udayachalem C.

Work stress and burnout among licensed lawyers at Thai Lawyers Council under Royal Patronage. (P. 663)
Therdthoonphuphuch Sh. W, Lueboonthavatchai P.

Mental health and defense mechanism among flight attendants in a commercial airline in Thailand. (P. 799)
Puangsorn P. Buathong N.

สุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร (P. 345)
นัยนา เอื้อพงศ์กิติกุล, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร

Health care workers and occupational exposures to blood and/or secreta of patients. Risk and prevention of Hepatitis-B virus, Hepatitis-C virus and Human immunodeficiency virus infection. (P. 73)
Hiransuthikul N.

Diabetic diets. (P. 417)
Sridama V.

Methods to determine erythrocyte sedimentation rate in the present day. (P. 87)
Wiwanitkit V., Siritantikorn A.

The database management program of the medical students and the medical graduates, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 439)
Kiattinat S.

Sequential analysis: comparison of two proportion. (P. 367)
Udomprasertgul V.

Utility of auditory brainstem response audiometry in diognosis of acoustic neuroma at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 467)
Ounsuk S., Vaewvichit K., Luangpitakchumpon P.

Effects of ancient Thai boxing on lower leg strengthening and balancing in knee osteoarthritis patients: A pilot study. (P. 107)
Katiyajan N., Nakmareong S., Yonglittthipaon P., Siritaratiwat W., Auvichayapat P., Sawanyawisuth K., Janyacharoen T.

Perceived stigma in people with mild dementia and their caregivers at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 223)
Arthawimon N. Tangwongchai S.

Development of small t trauma assessing instrument for secondary school students. (P. 129)
Chuatai N, Chandarasiri P.

Relation between emotional quotient and family communication patterns with Attention deficit/Hyperactivity at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 275)
Kongjaroen J, Wacharasindhu A.

Effect of foot reflexology on brain corresponding areas during simple reaction time in healthy adults. (P. 401)
Srisupornkornkool K, Punyapuck J, Inprang T, Nakdee K, Boonyarom O, Somthavil S.

Stress of custodians of disabled children who attend Special Education Center of the Central Region, Bangkok. (P. 355)
Jongpaisansakul P, Suppapitiporn S.

Happiness assessment tool for the elderly. (P. 697)
Maneesukkasem P, Tunvirachaisakul C.

Behavior modification by parents in children with attention deficit hyperactivity (ADHD) attending Child Psychiatric Unit at King Chulalongkorn Memorial Hospital and Nakhon Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital. (P. 253)
Pattanaworapong W, Pittayarattanasatern N.

Relationship of the nine most commonly advertised drugs to drug memory of the first year residents at King Chulalongkorn Memorial Hospital: a cross-sectional analytical study by questionnaire. (P. 405)
Praneenararat S, Sangwatanaroj S.

Effects of mental health promotion program on Mathayom 5 students of Triam Udom Suksa School. (P. 115)
Petkum S, Pityarstian N.

Correlation between activities of daily living, social supports for stress of hypertensive patients at Lomsak Hospital, Petchabun Province. (P. 747)
Jankham B, Lalitanantpong D.

Creativity thinking of chulalongkorn medical students. (P. 649)
Nakniyom J, Nimnuan C.

Sick building syndrome and stress among office workers. (P. 525)
Ritwichai A, Buathong N.

Cosmetic surgery trend and related factors of female high schools students in Bangkok. (P. 677)
Bubphasiri R, Kanchanatawan B.

Total quality management in hospitals: concepts, implementation and success. (P. 861)
Sriratanaban J.

Associated factors of self-esteem of the elderly in Bangnangli Sub-district, SamutSongkhram Province. (P. 119)
Cherwanitchakorn S., Shuaytong P., Karuhadej P.

Effect of bright light therapy on sleep in critically ill surgical patients. (P. 239)
Potharajaroen S. Tangwongchai S. Tayjasanant T. Thawitsri T.

Prevalence of compulsive sexual behavior in men who have sex with men who receive the services at the Anonymous Clinic, Thai Red Cross AIDS Research Centre. (P. 427)
Dispanurat V, Roomruangwong C.

Prevalence of postpartum depression and associated factors among nursing mothers at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 665)
Withayavanitchai S, Roomruangwong C.

Influence of family and mental health affecting motivation of 1st year dental students to continue their study at Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. (P. 253)
Watcharakornpisut P. Laurujisawat P.

Gross and histopathologies of thyroid gland in cadavers from the South of Thailand (P. 541)
Duangsuwan P, Plirat W, Nitiruangjaras A, Sinkijcharoenchai W.

Histological assessment of liver cells in methamphetamine-induced rats (P. 555)
Janthueng P, Iamjan S, Thanoi S, Nudmamud-Thanoi S.

Expression of recombinant major surface protein 5 of Anaplasma marginale (A. marginale) at different temperatures (P. 565)
Watthanadirek A, Doungdaolek T, Koedrith P, Anuracpreeda P.

Factors related to human gross anatomy knowledge retention in medical students. (P. 593)
Thongtaninkwan R, Inted W, Thamta A, Boonkaew J, Jaiwandee W, Harnsiriwattanakit K, Siviroj P, Sudwan P.

The effects of Moringa Oleifera extract on the seminiferous epithelium in pre-mature male rats. (P. 607)
Saenphet K, Khrongkaew C, Saenphet S, U-pathi J, Sudwan P.

Trends of the sufficient cadavers for human gross anatomy study at Naresuan University. (P. 619)
Chantapanit R, Chanasong R, Kumchantuek T, Putiwat P, Sakulsak N.

Prevalence and associated factors of flatfoot in third-year medical students at Chiang Mai University. (P. 627)
Tantaopas W, Jitchanvichai J , Laisiriroengrai T, Jenjai N, Julphakee T, Theera-Umpon N, Vaseenon T, Phuackchantuck R, Harnsiriwattanakit K, Sudwan P.

Thyroid ophthalmopathy (P. 506)
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

Ocular toxicity associated with systemic drug therapy (P. 507)
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

Emerging infectious diseses beyond 2001 (P. 510)
Chatrchai Watanakunakorn

Emerging infectious diseses beyond 2001 (P. 511)
ศ.พญ. อุษา ทิสยากร

Drug addition (P. 512)
Nantika Thavichachart

Recognition and initial management of life threatening cardiac problems in the neonates (P. 514)
Pipit Chiemmongkoltip

Intermediate results of the anatomic repair for congenitally corrected transposition (P. 515)
Pipit Chiemmongkoltip

Acupuncture in the viewpoint of modern medicine (P. 516)
รศ.พญ. สุปราณี นิรุตติศาสน์

การฝังเข็ม (P. 517)
นพ. สุชาติ ศุภปีติพร

Acupuncture, can it be an alternative? (P. 518)
นพ. ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง

Journal Abstracts

Osteoarthritis year in review 2016: biology. (P. 289)

Abstracts (P. 268)
Anatomy Meeting 2018

Other

รายงานของคณะอนุกรรมการจัดหาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาแพทยศาสตร์ต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ (P. 1)

ประสาทพยาธิวิทยาในประเทศไทย (P. A-47)
สำรวย ช่วงโชติ

โรคงูทะเลกัด (P. 1)
ใช้ ยูนิพันธ์ / ดิลก เย็นบุตร

การกระจายของโรคต่างๆในประเทศไทยในแง่ที่เกี่ยวกับการศึกษาแพทยศาสตร์ (P. 5)
จรัส สุวรรณเวลา

Orientation to immunology (P. 1)
สดใส เวชชาชีวะ, พรชัย มะตังคะสมบัติ, นลิน พงศ์พิพัฒน์, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, ประพันธ์ ภานุภาค

การพัฒนาระบบเพื่อทดสองการเสพติดในสัตว์ทดลอง (P. S4)
จิตร สิทธิอมร, ยุทธนา ละอองทอง, สุทิพย์ พรรธนะแพทย์, ราตรี วงศ์ดอกไม้, นิตย์ สิทธิอมร

การศึกษาภาวะเลือดออกง่ายในเด็ก (P. A121)
ชุลี มิตรกูล

งูพิษในประเทศไทย และการรักษา (P. 14)
หลวงอินทรีย์อายุรเวช

ประเทศไทยต้องการแพทย์ชนิดไหน? (P. 33)
สัจพันธ์ อิศรเสนา

รายงานคณะกรรมการวิจัย (P. 57)

การย้อมสีออร์ซีนเพื่อตรวจออสเตรเลียแอนติเจนในชิ้นเนื้อตับ (P. S24)
พงษ์พีระ สุวรรณกูล

ลิ้นหัวใจเทียม (P. A133)
จรรยา มะโนทัย

SWEDEN (P. 20)
วิมลรัตน์ กรัยวิเชียร

Massive ascites-Hepatosplenomegaly bilateral pleural effussion and subarachno hemorrhage (P. 124)
ประสาน ต่างใจ, วิรัตน์ บริรักษจรรยาวัฒน์, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

ลักษณะการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย (P. 36)
ประพนธ์ ปิยรัตน์

การศึกษาผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะส่วนบน (P. S33)
อุดม พัฒนถาบุตร, เรืองชัย วัชรพงศ์, ธรรมนูญ จารุวร, พิชัย บุณยะรัตเวช, วิศิษฎ์ สิตปรีชา, สมาน กวักเพฑูรย์, อรอนงค์ เพชรบุตร, พงศ์ศักดิ์ พันธุ์สิน

การวิจัยทางด้านเวชศาสตร์ประชากร: ปัจจุบันและอนาคต (P. A145)
นิกร ดุสิตสิน

CO-ARCTATION ของ ABDOMINAL AORTA ตรงจุดเริ่มของ INFERIOR MESENTERIC ARTERY (P. 27)
ตะวัน สุรวงศ์ บุนนาค

รายงานเรื่องแพทย์ที่สังคมต้องการ (P. 39)
ประพนธ์ ปิยรัตน์

ระดับโปรเจสเตอโรนและ 17 เบต้า เอสตราไดออลในสตรีไทยตั้งครรภ์ปกติและโรคครรภ์ไข่ปลาอุกที่ยังไม่แท้ง (P. S43)
ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์, สมัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์, เย็นจิตร จันทรประสิทธิ์

โรคไตอักเสบ: ทัศนคติใหม่ต่อการเกิดพยาธิสภาพ การรักษา และป้องกันภาวะไตวาย (P. A159)
ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

A case of steroid - resistance FSGA with podocin mutation. (P. 373)
Kanjanabuch T., praditpornsilpa K., Eiam-ong S., chusil S., Tungsanga K.

Progressive Paraplegia (P. 71)
ประสาน ต่างใจ, ทองจันทร์ หงสลดารมย์

Medical C.P.C. (P. 40)
ศิระ ศิริสัมพันธ์, ชัญโญ เพ็ญชาติ

Clinico-pathological conference (P. 89)
ประสาน ต่างใจ

Right subcostal pain (P. 172)
ประสาน ต่างใจ, ชัญโญ เพ็ญชาติ

Adrenal mass- Truncal obesity & osteoporosis cutaneous suppuration postoperative shock (P. 42)
ประสาน ต่างใจ, ชูจิตร เปล่งวิทยา, สำรวย ช่วงโชค

Dyspnea-Edeha-Hepatomegaly and jaundice (P. 100)
ลมล บุณยมาล, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

Pregnancy-Anemia-Fever-Thrombocytopenia-Hypofibrinogenemia & shock (P. 162)
ประสาน ต่างใจ, กมล สังขวาสี, เผือดศรี วัฒนานุกูล, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

รายงานเรื่องปัญหาประชากรของประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาแพทยศาสตร์ (P. 51)
ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์

Hepatomegaly-Ascites-Pericardial effussion-Pulmonary systolic-Thrill and Hemoptysis (P. 137)
เรียบเรียงและรวบรวม: ประสาน ต่างใจ, ผู้อภิปราย: โชติบูรณ์ บูรณเวช, พยาธิแพทย์: ประสาน ต่างใจ

Clinico-pathological conference (P. 135)
โชติบูรณ์ บุรณเวช, ประสาน ต่างใจ

Clinico-pathological conference (P. 207)
ชัญโญ เพ็ญชาติ, ประสาร จิมากร, ประสาน ต่างใจ

Clinico-pathological conference (P. 58)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ, ประสาน ต่างใจ

อุบัติการของ acute glomerulonephritis ในเด็กนักเรียนที่เป็นโรคพุพอง เนื่องจากเชื้อ b streptococcus group A (P. S51)
อัมพร สุคนธมาน, เทวี วัฒนา, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 281)
ฉลาด โสมะบุตร์

บทเรียนจากปัญหาฝิ่นในศตวรรษแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ (P. A181)
วิชัย โปษยะจินดา

Fever and pulmonary infiltration in a patient with aplaslic anemia. (P. 219)
Mahasandana S., Arjhansiri K., Paisunthonsuk P., Sridama V. Editor

รายงานการประชุมสภาสากลทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (P. 37)
มานา บุญคั้นผล

Lepromin Test in Leprosy (P. 44)
Sunitaya Chermsirivatana

Microcontroller based-photic stimulator controller. (P. 315)
Desudchit T., Pongpunlert W., Puncharoen S., Mokkaew G.

SB-8: The eight-category grading program. (P. 587)
Arunyingmongkol S., Laisnitsarekul B.

ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน บี.ซี.จี. (P. 25)
ศรีประไพ ผ่องอักษร

Chronic otitis media (P. 30)
ชูช่วง เศวตรุณทร์

Clinico-pathological conference (P. 212)
สุนิตย์ เจิมศีริวัฒน์, ประสาน ต่างใจ

Clinical use of Ultrasound in obstetrics &Gynaecology (P. 48)
E.Stewars Taylor, Horace E. Thompson, Kenneth. R.Gotteseeld, Joseph. H. Holmes

Primary ovarian pregnancy: Chowdhury N.N.R. (P. 184)

Interesting case from chest conference (P. 115)
ศิระ ศิริสัมพันธ์, วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

Interesting case from chest conference (P. 177)
ชิน บูรณธรรม, วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

รายงานสรุปการหาข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาแพทยศาสตร์ในหัวข้อ Health Needs of Society ที่เกี่ยวกับราชการ (P. 80)
อานนท์ ประทัตสุนทรสาร

Clinico-pathological conference (P. 276)

Clinico-pathological conference (P. 110)
โชติบูรณ์ บุรณเวช, ประสาน ต่างใจ

Complete blood count (P. 297)
สืบสันต์ มหาสันทนะ

ยาเม็ดคุมกำเนิดหลังการร่วมเพศ (P. 303)
โอฬาร จำเดิมเผด็จศึก

การศึกษาระบาดวิทยาของโรคท้องร่วงในเด็กเกิดใหม่ (P. S57)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร, สมหมาย พงษ์เวช, พนอพรรณ สุรสิทธิ์, สมใจ เหรียญประยูร, ส่าหรี จิตตินันท์, ระกา นาคะชาต

รังสีปริศนา (P. 283)
นิตยา สุวรรณเวลา

A patient with fever, pancytopenia, hepatosplenomegaly and shock. (P. 53)
Watananukul P., Intracumtornchai T., Plengvidhya C., Suwangool P., Sampatanukul P., Wannakrairot P., Krisuwan S., Sridama V. editor

An elderly female patient with pneumonia and abnormal cardiac shadow. (P. 169)
Charoenlarp P., Lertlum S., Viratchai C., Suwanwela N., Suwangool P., Sridama V. Editor

บันทึกความจำในการประชุมแพทย์ที่ จ.ว.เชียงราย (P. 46)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

Melaninuria in Malignant Melanoma (P. 51)
Pravitr Ouchin

Present Status of Chemotherapy in Tuberculosis Report of the committee on Chemotherapy and Antibiotics (P. 30)
ศิระ ศิริสัมพันธ์

Virus ocular diseases (P. 35)
กอบชัย พรหมมินทะโรจน์

Fever-Jaundice-Abdominal pain-Edema-Acute renal failure (P. 255)
Edited by Prasan Tangchai, Internist: Suksa Bhamornsathit, Pathologist: Somsak Dechakaisaya

การวิเคราะห์แบบสอบถามจากแพทย์ที่สำเร็จจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 83)
คณะอนุกรรมการฯ

Abstracts (P. 311)

การสำรวจสุขภาพด้านการเจริญเติบโตและภาวะการขาดสารอาหารในผู้อพยพที่ศูนย์อพยพบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน (P. 304)
อดิเรก ณ ถลาง, สุรินทร์ ชัยธชวงศ์, ยิ่งศักดิ์ เจียมไชยศรี

การอภิปรายเรื่อง 'หนองใน' (P. 319)
ทองน่าน วิภาตะวนิช, กาญจนา ปาณิกบุตร, สมศักดิ์ โล่ห์เลขา, นราทร ธรรมบุตร

ความสัมพันธ์ระหว่าง basal body temperature ระยะหลังตกไข่ และระดับซีรัมโปรเจสเตอโรนในสตรีที่มีบุตรยาก (P. S69)
หะทัย เทพพิสัย, สมัย ลีพิพัฒนไพบูลย์, บุญลอ ศรีพยัตต์, เย็นจิต จันทรประสิทธิ์

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 191)
โชติมา ปัทมานันท์

Massive bleeding pe rectum from ruptured duodenum varix. (P. 1241)
Rojanasakul A., Chaidejsuriya S., Wangsuphachart S., Tangchai V., Dharmmaponpilas J., Suwangool P.

Harrington instrumentation for the adult lumbar spondylilisthesis. (P. 425)
Tienboon P., Itiravivong P., Pantoomkomol T.

ก้อนที่บริเวณหัวไหล่ซ้าย (P. 73)
วินัย พากเพียร, สุดี ชุมเดช, บุญเที่ยง ศีติสาร, ชูศักดิ์ วิรัชชัย, ประกิต เทียนบุญ

คำขอบคุณ (P. 779)

แคลเซียมและวิตามิน - ยาต้องห้าม (P. 189)
ศ. กิตติคุณ น.พ. เสก อักษรานุเคราะห์

Analysis of urine glucose by locally produced reagent strip. (P. 651)
Tosukhowong P., Kriengsiri S., Buranasiri K., Sridama V., Chaithawong C.

Spontaneous ruptured endometriotic cyst. (P. 765)
Sentrakul P.

Argon laser iridotomies. (P. 1017)
Girasate K.

Neonatal gastric rupture. (P. 549)
Chatwiriyacharoen W., Chittmittrapap S.

Clinocopathological conference an alcoholic patient with perotionitis. (P. 893)
Sriratanaban A., Sitprija V., Chayutipraiwan U., Pongsabutra S., Wannarairot P., Vatananukul B., Phanthumchinda K., Suwangool P., Walairatana S., Sridama V. Editor

Nephrotic syndrome with renal failure. (P. 525)
Sitprija V., Chayutipraiwan U., Suvakapha R., Viruchai C., Deesomchok U., Krisuwan S., Sridama V. Editor

Abdominal tuberculosis in children. (P. 765)
Wangprasertkul W., Chittmittrapap S.

ผสมผสาน (P. 55)
บรรณาธิการ

การวินิจฉัยและรักษา Head Injury (P. 45)
จารุ สุขบท

Corticoids (P. 39)
ประวุธ คุณะเกษม

Growth rate and oestrous cycle of long Evans rats reared in Thailand (P. 266)

Depo Provera (P. 37)
ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

ประสบกาณ์การใช้ห่วงอนามัยของหน่วยวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พ.ศ. 2508-2517 (P. 403)
อารี สมบูรณ์สุข

จดหมายถึงบรรณาธิการ (P. 249)

ปฤษณาภาพ (P. 311)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, เดือนฉาย ชยานนท์, วิทยา ศรีดามา

ปฤษณาภาพ (P. 147)

ปฤษณาภาพ (P. 229)

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 187)
โชติมา ปัทมานันท์

วิธีการที่รวดเร็วในการตรวจหาเชื้อบัคเตรี 3 ชนิด ที่เป็นเหตุของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (P. S81)
ไหม รัตนวรารักษ์, ผ่องพรรณ นันทาภิสุทธิ์, ดิลก เย็นบุตร

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 98)
ฉลาด โสมะบุตร์

รังสีปริศนา (P. 195)
นิตยา สุวรรณเวลา, ลัดดาวัลย์ วัชระคุปต์, ประยุทธ โรจน์พรประดิษฐ์, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์

Herpes simplex virus encephalitis: Clinical aspects and management. (P. 457)
Phancharoen S., Poovorawan Y.

Neuroblastoma with normal urinary catecholamine excretion. (P. 787)
Chittmittrapap S., Poovorawan Y., Chandrakamol B., Suwankul P., Chomdej S.

An 85 years old man with fever, right upper lobe infiltration and progressive renal insufficiency. (P. 437)
Suwangool P., Khaoparisuthi V., Benjavongulchai S., Suwangool P., Limthongkool S.

รังสีปริศนา (P. 89)
นิตยา สุวรรณเวลา, โลจนา อรรจิรัตน์

ไข้เลือดออก ถ่ายเป้นมูกเลือด และปวดศีรษะ (P. 259)
พรรณพิศ สุวรรณกูล, ประเสริฐ สำราญเวทย์, พงษ์พีระ สุวรรณกูล

คำขอบคุณ (P. 699)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 781)

Chronic diarrhea, with pulmonary infiltration in a 31 year old man. (P. 69)
Sriratanaban A., Chienpradit K., Dechakaisaya S., Suwangool P.

Rubella pneumonia. (P. 251)
Sanpavat S., Wannakairot P., Siriaungkul S., Poovorawan Y. Editor

A study for Norplant® insertion training using a chicken model and a rubber arm model. (P. 743)
Chompootaweep S., Sentrakul P.

Japanese encephalitis. (P. 481)
Thisyakorn U., Poovorawan Y. Editor

Liver abscess in Thailand. (P. 677)
Kladchareon N., Sitprija S. Editor

Laryngeal cyst. (P. 921)
Supiyaphun P., Vorapattrakul V., Sastarasadhit V.

Theppisai home-made cervical cup for artificial insemination. (P. 1023)
Theppisai H., Theppisai U.

Plasmacytoma. (P. 1121)
Itiravivong P., Uppamanoraset N., Yuktanandana P.

Staphylococcal toxin syndromes. (P. 73)
Thisyakorn U., Ratanawai S.

Authoring software for decision making process in medicine. (P. 149)
Benjawongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Diabetic Neuropathy. (P. 321)
Phanthumchinda K., Chalaprawat M., Plengvithaya C., Siprija S.

Infections and aplastic anemia in pregnancy. (P. 467)
Tresukosol D., Paisuntornsug P., Suwanakul P. Editor

Modified hemorrhoid ligator for multiple hemorrhoid ligations. (P. 557)
Rojanasakul A.

Intestinal obstruction complicated ventriculoperitoneal shunt in treated hydrocephalic children. (P. 703)
Chatwiriyacharoen W., Chittmittrapap S., Poovorawan Y.

Computerized modified essay question (MEQ) for formative evaluation. (P. 873)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

S.C.A.I. 2: A new version of an authoring system software for computer assisted instruction in medicine. (P. 73)
Benjavongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Helicobacter Pylori. (P. 535)
Kladchareon N., Mahachi V., Bodhidath L., Sampatanukul P., Sridama V. Editor

Dysphagia in children. (P. 61)
Vivatvakin B.

Rapid diagnosis of intracranial fungal infection: Technical note. (P. 255)
Hall ES., Nussbaum WA.

Sex steroids (P. 45)
จรัญพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Editorial note (P. 273)

ผู้ป่วยที่มีความดันในกะโหลกศีรษะสูง (P. 351)
จรัส สุวรรณเวลา, ประสาน ต่างใจ

ผู้ป่วยเปลี่ยนไตถึงแก่กรรม 3 วันหลังผ่าตัด (P. 45)
ชาญ โพชนุกูล, ประสาน ต่างใจ

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (P. 410)
พรสวัสดิ์ นันทวัน

ปัญหาบางอย่างในการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยเครื่องไตเทียม (P. 47)
ชาญ โพชนุกูล, ชัญโญ เพ็ญชาติ

แก้บทความ (P. 322)

ซีดและเหนื่อยหอบ (P. 153)
เผือดศรี วัฒนานุกุล, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ

ไข้สูง ไม่รุ้สึกตัวและหัวใจพิการแต่กำเนิด (P. 231)
วิโรจน์ สืบหลินวงศ์, ชูศักดิ์ วิรัชชัย

รังสีปริศนา (P. 193)
นิตยา สุวรรณเวลา, สมใจ หวังศุภชาติ, จิตเจริญ ไชยาคำ

รังสีปริศนา (P. 289)
เพิ่มยศ โกศล, จิตเจริญ ไชยาคำ, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์, นิตยา สุวรรณเวลา

ระดับเอสโตรเจนและ creatinine ในปัสสาวะของสตรีตั้งครรภ์ปกติ (P. S93)
ประมวล วีรุตมเสน, ยุวสาร นิติชัย, ไพลิน แตงแก้ว, สดใส โตวณะบุตร

รังสีปริศนา (P. 100)
นิตยา สุวรรณเวลา, สมใจ หวังศุภชาติ, เพิ่มยศ โกศลพันธุ์

รังสีปริศนา (P. 883)
นิตยา สุวรรณเวลา, พงษ์เดช พงษ์สุวรรณ, วราภรณ์ อิสสระพานิชกิจ

รังสีปริศนา (P. 973)
นิตยา สุวรรณเวลา, ประชา พลังวชิรา

Nosocomial diarrhea. (P. 87)
Poovorawan Y., Bhongsvej S.

Cytomegaloviral infection in perinatal period. (P. 283)
Chotvittayatarakorn P., Poovorawan Y.

Skin thickening, edema, dyspnea and renal failure in a 43 year old man. (P. 375)
Tumrasvin T., Suwangool P.

Birthweight estmation of normal Thai newborns utilizing chest and arm cicumferences. (P. 465)
Poomsuwan P., Chompootaweep S., Dusitsin K., Dusitsin N.

Descriptive statistics diagnosis program for medical science research. (P. 801)
Laisnitsarekul B., Chongtrakul P., Charungdechakul M.

Intramural hematoma of duodenum. (P. 1037)
Chittmittrapap S., Chandrakamol P., Chomdej S., Poovorawan Y.

Cushing's syndrome. (P. 1137)
Chalaprawat M.

Chronic pancreatitis in children. (P. 391)
Poovarawan Y., Tatiyakavee K., Luang Aroon B., Chomdej S., Chandrakamol B.

Spontaneous rupture of the liver during pregnancy. (P. 517)
Vaivanijkul B., Benjavongkulchai S., Suwangool P.

Behcet's Disease (B.D.) or Behcet's Syndrome (B.S.) (P. 639)
Deesomchok U., Tumrasvin T., Huiprasert P., Sitprija S.

The eosinophil. (P. 735)
Seksarn P.

Premature ventricular contraction. (P. 837)
Jayancinda D., Suithichjiyakul T., Somabutr C., Israsena S.

A 43 - year old man with abdominal pain, fever and unilateral renomegaly. (P. 935)
Tangsang K., Vajaraponse K., Pongsabutra S., Suwangool P.

Current treand in diagnosis and management of common thyroid disorders. (P. 1029)
Sridama V., Sitprija S.

Vitamin E deficiency in children with cholestasis. (P. 1363)
Poovarawan Y.

Cutaneous drug eruptions. (P. 73)
Noppakun N., Huiprasert P., Vibhagool A., Israsena S.

Acute segmental necrotizing enterites in children. (P. 327)
Poovorawan Y., Chomdej S., Monkolkumnuankit P., Chandrakamol B., Sukuntanaya C.

Diffuse pulmonary infiltrate. (P. 1053)
Udompanich V.

รังสีปริศนา (P. 271)
นิตยา สุวรรณเวลา, วัชรี บัวชุม, ยุทธนา แสงสุดา

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 701)

ย่อวารสาร (P. 235)
นริศร คงรัตนโชค

คำขอบคุณ (P. 731)

ดรรชนีบทความ (P. 785)

ย่อวารสาร (P. 259)
ไพโรจน์ เสรีเด่นชัย

ย่อวารสาร (P. 391)

ย่อวารสาร (P. 521)

Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse (P. 301)
วาทิตต์ รุจิราวรรณ

ย่อวารสาร (P. 521)

ย่อวารสาร (P. 657)
อลิสา จันทร์ปี สุรางค์ นุชประยูร

คำขอบคุณ (P. 815)

Reduction of leukocyte mitochondrial DNA copy number in knee osteoarthritis (P. 207)
Dong Zhan, Sittisak Honsawek

New instruments for spinal fixation. (P. 79)
Tienboon P.

Hepatoma in children: A significant contact hepatitis B virus in the family. (P. 177)
Poovorawan Y.

Management of Mini 'Co2 - Home Made Moist-Cabinet'. (P. 343)
Dhamabutra N., Chongthaleong A., Phupaibul K.

Transcutaneous clectrical nerve stimulator. (P. 927)
Bunnag Y., Aksaranugraha S., Chatchaititeitumrong S.

Formative evaluation program with computer-slide projector interface box. (P. 1007)
Chongtrakul P., Boonyaratavej P., Desudchit T., Laisnitsarekul B.

Oropharyngeal dysphagia, dyspnea and muscle weakness in a 59 year old man. (P. 85)
Tumrasvin T., Pongsabutra S., Suwangool P. Editor

Chlamydial pneumonia in early infancy. (P. 193)
Limudomporn S., Prapphal N., Poovorawan Y. Editor

Hypertension in adrenal diseases: An approach to diagnosis. (P. 285)
Sitprija S., Poovapanich S., Kungkaya V.

Formative evaluation program on IBM personal computer. (P. 487)
Laisnitsarekul B., Varavithya C., Chongtrakul P.

STATPLAN: Software for choosing inferential statistics in Descriptive medical reserch on IBM Personal Computer. (P. 683)
Laisnitserekul B.

Post-thyroidectomy life-threatening complications in Graves' disease. (P. 849)
Sriwatanawongsa V., Pramuan P., Luengtaviboon K., Yuktananda P.

The effectiveness of modified air pressure pump for nebulizer in children with acute asthmatic attack. (P. 927)
Chumdermpadetsuk S., Ngampaiboon J., Loahakunakorn S., Prapphal N., Limdomporn S., Boonpirak B.

Nephrotic syndrome in pregnancy. (P. 241)
Soontornpakornkit T., Theppisai H.

Reye's syndrome. (P. 811)
Poovorawan Y., Suwangool P.

Intestinal pseudo-obstruction caused by visceral myopathy. (P. 975)
Chittmittrapap S., Chatwiriyacharoen W., Chere W., Chondej S.

Lead poisoning. (P. 71)
Pongpunlert W.

Cortico-steroids (P. 56)
บุญนำ วณิเกียรติ

กล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันหลังการผ่าตัดเปิดหัวใจ (P. 140)
ประสาน ต่างใจ

Carbenoxolone (P. 247)
สมเกียรติ เสรฐภักดี, วิชัย โปษยะจินดา

สอบการเรียนรู้ (P. 374)
เฉลิม วราวิทย์, มาลี พูลคลองตัน

Prostaglandins (P. 55)
ดร.ม.ร.ว. พุฒิพงศ์ วรวุฒิ

รายงานเบื้องต้นเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาด้วยตนเอง (P. 204)
เมืองทอง แขมมณี, อรศรี รมยะนันทน์, สุธีรา อังคทะวานิช, สุจินต์ อึ้งถาวร, อุไร อภิชิตเรืองเดช

ยาเสพติดและการรักษา (P. 303)
ภักดี อุณหสูต

ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2515 (P. 415)
มาลี พูลคลองตัน, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

เรื่องย่อคำบรรยายจากการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 19 ของแพทยสมาคม แห่งประเทศไทยฯ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2518 (P. 57)

ภาพประวัติศาสตร์ และภาพความหลัง (P. 249)

Hysterosalpingography ในสตรีที่ใส่ห่วงอนามัยระยะนาน (P. S102)
ดำรง เหรียญประยูร, ประยูรศักดิ์ ขาวสะอาด, ประมวล วีรุตมเสน, วิรุฬห์ ขาวบริสุทธิ์, อารี สมบูรณ์สุข

อภิปรายคลินิคร่วมพยาธิ (P. 360)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, กานดา ศักดิ์ศรชัย, สนั่น รังรักษ์ศิริวร (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล รวบรวมและเรียบเรียง)

อภิปรายคลินิคร่วมพยาธิ (P. 497)
เกรียง ตั้งสง่า, พงษ์พีระ สุวรรณกุล (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล รวบรวมและเรียบเรียง)

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 891)
จุล ทิสยากร

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 979)
จุล ทิสยากร

Treatment of portal hypertension. (P. 581)
Israsena S., Kladcharoen N., Kukreja A., Anantaphanphong S., Wilairatana S.

Psoas abscess presenting as abdominal mass. (P. 687)
Chittmittrapap S., Chandrakamol P., Chomdej S., Pakpien V., Phisitbutr M., Poovorawan Y.

Formative Evaluation Program. (P. 1051)
Laisnitsarekul B., Varavithya C., Chongtrakul P.

Bodyweight estimation of children age 2½-5 years old utilizing chest, arm circumferences and height. (P. 1155)
Chompootaweep S., Sirisumpan S., Kodchakarn U., Ninlakarn T., Tangusaha J., Teepitaksak B., Poomsuwan P., Dusitsin N.

Alcohol and blood. (P. 275)
Watananukul P., Intragumtornchai T., Mahasandana S., Israsena S.

Chula hemorrhoid ligator. (P. 1371)
Rojanasakul A.

Platelet in clinical medicine. (P. 205)
Watananukul P., Mahasandana S., Suwanwela N.

The roles of medical and paramedical. (P. 337)
Ingkatanuwat P.

Diabetic microangiopathy. (P. 555)
Sitprija S., Chusilp S., plengvidaya C., Nantawan P.

Renal calculi , renal failure and hyperpnea. (P. 929)
Mool-La-Or P., Suwangool P., Suwangool P., Limthongkul S.

A variation of Ischemic Heart Disease with a New and Promising Medical Intervention. (P. 1325)
Ongcharit C., jayananda D., Somabutr C., Israsena S.

ดรรชนีบทความ (P. 705)

แนะนำหนังสือ (P. 239)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 733)

คำขอบคุณ (P. 707)

แนะนำหนังสือ (P. 261)
ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสด

แนะนำหนังสือ (P. 397)

ย่อวารสาร (P. 763)

คำขอบคุณ (P. 661)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 817)

Arun retractor-anoscope. (P. 183)
Rojanasakul A.

S.C.A.I. : Authoring system for Computer Assisted Instruction. (P. 829)
Benjawongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Package model trial: Family life education for Chulalongkorn Students. (P. 95)
Chompootaweep S., Yamarat K., Poomsuwan P., Tadsanapradit P., Dusitsin N.

Microcomputer Program for Item Analysis. (P. 199)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Normative refernce grading program. (P. 291)
Chongtrakul P., Laisnitsarekul B.

Clinical utility of echocardiography in infective endocarditis. (P. 387)
Chotvittayatarakorn P., Poovorawan Y. Editor

Cryptococcal meningitis. (P. 593)
Pongpunlert W., Phancharoen S., Likitnukul S., Poovorawan Y. Editor.

CPS: A computer Assisted Instruction (CAI) authoring software for the training in clinical problem-solving Skill. (P. 977)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Oesophageal atresia (P. 63)
สุธีรา อังคทะวานิช

In memoriam: Professor Emeritus Sunit Chermsiriwat (P. 3)
Noppakun N.

ไข้ ผื่นบนผิวหนังและต่อมไทรอยด์โต (P. 144)
วิจิตรา พิพัฒนกุล, ประยูร สุคนธมาน

หัวใจวายร่วมกับ to and fro murmur และ collapsing pulse (P. 256)
ม.ร.ว. อุดมพร เกษมสันต์, ประสาน ต่างใจ

ตอบปัญหารักษาโรคเบาหวาน (P. 380)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

วิธีบรรยายที่ดีควรเป็นอย่างไร (P. 69)
กอบจิตต์ ลิมปพยอม, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

ตอบปัญหาผู้ป่วยซีดและให้การรักษาโดยการกินเหล็ก (P. 211)
ประญัติ ลักษณะพุกก์

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ (P. 310)
มาลี พูลคลองตัน, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาผู้ป่วยปัสสาวะไม่ออกหลังคลอด (P. 420)
ประมวล วีรุตมเสน

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 378)
โชติมา ปัทมานันท์

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 519)
ฉลาด โสมะบุตร์

Gonococcal arthritis. (P. 193)
Deesomchok U., Tumrasvin T., Suwangool P., Israsena S.

Chemoprophylaxis of pulmonary tuberculosis. (P. 933)
Charoenlarp P., Israsena S.

Infectious syphilis. (P. 115)
Huiprasert P., Korkij W., Siriyong T., Israsena S.

C-reactive protien in pediatrics. (P. 1153)
Chotvittayatarakorn P.

Mushroom poisoning. (P. 681)
Poovorawan Y.

ดรรชนีบทความ (P. 737)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 709)

ย่อวารสาร (P. 443)
พรเทพ อังศุวัชรากร

แนะนำหนังสือ (P. 767)

แนะนำหนังสือ (P. 679)

ดรรชนีผู้แต่ง จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2010 (P. 663)

ดรรชนีบทความ (P. 821)

Clinical simulation program for rational drug prescription. (P. 395)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Congenital Malformations ของระบบทางเดินอาหาร (P. 73)
สโรช คมสัน

Art and medical ethics (P. 5)
Chermsiriwat S., Kamol-Ratanakul P.

บทแถลง (P. 63)
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ (P. 153)
สมบุญ ผ่องอักษร

การอภิปรายเรื่อง 'บริการการแพทย์ในวันมหาวิปโยค' (P. 266)
อติเรก ณ ถลาง, จตุรพร หงส์ประภาส, สุรินทร์ ชัยธชวงศ์, มนตรี ช่างต่อ, ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

ตอบปัญหาคนไข้ตัวเหลือง ตาเหลือง (P. 381)
สัจจพันธ์ อิศรเสนา

ตอบปัญหาการตรวจและรักษา hyperthyroidism (P. 73)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

ตอบปัญหาเด็กเป็นอัมพาตที่หน้า (P. 212)
อังคณา อินทรโกเศส

ตอบปัญหาการรักษา Sinus arrest (P. 314)
พึงใจ งามอุโฆษ

ปัญหา Prostaglandins ในน้ำอสุจิ ทำให้แท้งบุตร (P. 421)
ประมวล วีรุตมเสน

รังสีปริศนา (P. 383)
นิตยา สุวรรณเวลา, เอมอร ไม้เรียง, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์

รังสีปริศนา (P. 521)
นิตยา สุวรรณเวลา, ลักษณะพรรณ เจริญคุปต์, สุชาดา เพรียบจริยวัฒน์, วรชัย ตั้งวรพงศ์ชัย

Postgraduate medical training in the United States; A status report on Obstacles (P. 599)
Henry Wilde

A simplified technique for interval female sterilization. (P. 939)
Amatyakul A.

Managemen of mini 'home-made' anaerobic chamber. (P. 1161)
Nuensri K., Dhamabutra N.

Migraine (P. 827)
Srithong C.

ดรรชนีบทความ (P. 713)

คำขอบคุณ (P. 771)

คำขอบคุณ (P. 681)

ดรรชนีบทความ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2010 (P. 667)

แคนเซอร์ของ Nasopharynx (P. 79)
ประพนธ์ ปิยรัตน์

กระบวนการวัดผล (P. 65)
เฉลิม วราวิทย์, มาลี พูลคลองตัน

การเรียนรู้รังสีวินิจฉัยเบื้องต้นด้วยวิธี 'วางโครงการณ์' (P. 160)
เฉลียว ปิยะชน

รายงานเบื้องต้นการศึกษาการใช้ประวัติผู้ป่วยแบบวิธีแก้ปัญหา (P. 274)
มานิตย์ ลิมปพยอม

ตอบปัญหาสิวหัวช้าง (P. 382)
ประกิต จีระแพทย์

ตอบปัญหารักษาโรคหัวล้าน (P. 74)
ประกิต จีระแพทย์

ตอบปัญหาการรักษา osteoarthritis (P. 213)
เยี่ยมมโนภพ บุนนาค

ตอบปัญหาการวินิจฉัยและการรักษา hypercholesterolemia (P. 315)
ชูจิตร เปล่งวิทยา

ปัญหาผู้ป่วยเป็น nephrotic syndrome รักษาด้วย prednisolone และเกิดเป็น aseptic necrosis ของหัวกระดูก femur (P. 422)
อุทิศ ดีสมโชค

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 605)
จุล ทิสยากร

Neurological sequelae post vaccination. (P. 1207)
Phancharoen S., Pongthumdej P., Indrakoses A.

A 5 month old infant with dyspnea, unconsciousness, ecchymosis, G.I. bleeding and renal insufficiescy. (P. 1463)
Luang-Aroon B., Sensirivatana R., Yenruedi S., Mitrakul C., Watana D., Suwangool P.

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 773)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 683)

Oral carcinoma (P. 86)
เฉลี่ย วัชรพุกก์

บทแถลง (P. 67)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาการตรวจร่างกายเพื่อเขียนใบรับรองแพทย์ (P. 164)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาอาการถ่ายปัสสาวะไม่สะดวกร่วมกับ URI (P. 280)
รัชนี เซ็นศิริวัฒนา, ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

ตอบปัญหาโรคริดสีดวงทวาร (P. 383)
ยอด สุคนธมาน

ตอบปัญหาการดูแลรักษาคนไข้ nephrotic syndrome ตั้งครรภ์ (P. 76)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ภายหลังถูกข่มขืน (P. 214)
ถนอม มะโนทัย

ตอบปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาโรคน้ำในช่องปอดข้างเดียว (P. 316)
ประดิษฐ์ เจริญลาภ

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง 'มาลแพรคตีส' (P. 424)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

การใช้ยาปฎิชีวนะในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. S-1)
สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, ศาสตร์ศิลป์ อิ่มเอมกมล, สมคิด ชัยเดชสุริยะ, อรุณ โรจนสกุล

ดรรชนีบทความ (P. 777)

ดรรชนีบทความ (P. 687)

Radiotherapy in cancer of lips, oral cavity and Nasopharynx (P. 90)
ทวีป นพรัตน์

ตอบปัญหาอยากผ่าตัดเปลี่ยนไต (P. 67)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก (P. 165)
ไพรัช ดีสุดจิต

ตอบปัญหา cardiac arrythmia (P. 281)
ม.ร.ว. อุดมพร เกษมสันต์

ตอบปัญหาการรักษาโรค Nephrotic syndrome (P. 384)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยมีอาการแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวา (P. 77)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

ตอบปัญหาการรักษาอาการท่อปัสสาวะอักเสบ (P. 215)
ชาญ โพชนุกูล

ตอบปัญหาแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศ (P. 318)
กนก บุณยรัตเวช

ปฤษณาภาพรังสี (P. 428)
เฉลียว ปิยะชน

ตอบปัญหาการเลื่อนกำหนดมีประจำเดือน (P. 68)
ศุภวัฒน์ ชุติวงค์

ตอบปัญหานิ้วก้อยข้อสุดท้ายเหยียดตรงไม่ได้หลังเกิดอุบัติเหตุ (P. 166)
ชายธวัช งามอุโฆษ

ตอบปัญหาการรักษาระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ (P. 283)
ชาญ โพชนุกูล

ทำอย่างนี้ผิดหรือไม่ (P. 387)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

ตอบปัญหาการรักษาโรคปวดหัวไหล่มากจากเอ็นอักเสบและมีหินปูนเกาะ (P. 79)
มานิตย์ ลิมปพยอม

ปฤษณาภาพรังสี (P. 217)
นิตยา สุวรรณเวลา

คำถามเรื่องเกี่ยวกับยา (P. 320)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

ตอบปัญหาวิธีช่วยผู้ป่วยสูงอายุเป็นอัมพาตครึ่งตัว (P. 69)
เสก อักษรานุเคราะห์

ตอบปัญหาการรักษาโรคหวัดเรื้อรัง (P. 166)
พูนศรี เลขะกุล

ตอบปัญหาอัมพาตของแขนที่เกิดจากการคลอด (P. 284)
เสก อักษรานุเคราะห์

ปฤษณาภาพรังสี (P. 389)
เฉลียว ปิยะชน

แพทย์กับยาเสพติดให้โทษ (P. 81)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

เรื่องย่อจากรายงานของแพทย์ จุฬาฯ ในวารสารต่างๆ (P. 222)
ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

ปฤษณาภาพรังสี (P. 323)
เฉลียว ปิยะชน

ตอบปัญหาการรักษาหูอื้อจากขี้หูอุดตัน (P. 69)
ศัลยเวทย์ เลขะกุล

ตอบปัญหาผลของยาคุมกำเนิดต่อทารกในครรภ์ (P. 168)
ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

ตอบปัญหาสรรพคุณยาจากจีนแดง (P. 285)
ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

Abstracts of original papers and case reports of Chulalongkorn Medical Journal Vol.18 (P. 392)

ปฤษณาภาพรังสี (P. 85)
นิตยา สุวรรณเวลา

ตอบปัญหาการรักษาก้อนเนื้อเดี่ยวที่ต่อมไทรอยด์ (P. 71)
พร สถิตพันธ์เวชา

ตอบปัญหาผู้ป่วยถึงแก่กรรมเนื่องจากการฉีดยาในคลินิคส่วนตัว (P. 169)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

กระบวนการควบคุมมรรยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรม (P. 287)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

เรื่องย่อจากการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517 (P. 89)

บทแถลง (P. 72)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

ปฤษณาภาพรังสี (P. 173)
เฉลียว ปิยะชน

ปฤษณาภาพรังสี (P. 291)
เฉลียว ปิยะชน

ปฤษณาภาพรังสี (P. 79)
เฉลียว ปิยะชน

เรื่องย่อคำบรรยายการประชุมใหญ่ทางวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 17 (P. 294)
ฤทัย สกุลแรมรุ่ง

Childhood tuberculosis: Radiologic manifestations (P. 519)
รศ.พญ. สุดี ชมเดช

FNA Biopsy of superficial and palpable lesion (P. 520)
David V.Kon

Advanced developments in diagnostic molecular pathology (P. 521)
David V.Kon

Quality and performance improvement plan for clinical laboratory and pathology (P. 522)
Patrawadee Duangjak

Effect of abdominal and pelvic floor muscles training and breathing exercise during the third trimester of pregnancy (P. 525)
นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์

Effect of hyperbaric oxygenation on lactate concentration after muscular fatigue from exercise in healthy male: study in 60 naval cadets (P. 526)
ร.อ. หญิงนันทพร เอกตาแสง

Laparoscopic colposuspension in the treatment of genuine strees incontinence at King Chulalongkorn Memorial Hospital: 2 year follow up (P. 527)
ผศ.นพ. สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน

Gasless laparoscopy using Chulalongkorn Rectus Shealth Lifting Device (Chula lift): The first experience (P. 528)
ผศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

Tension-free vaginal tape: The new treatment of female urinary stress incontinence (P. 529)
ผศ.นพ. สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน

Laparoscopic presacral neurectomy in the treatment of chronic pelvic pain: Chulalongkorn (P. 530)
ผศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

Treatment outcome of pediatric stem cell transplantation; King Chulalongkorn Memorial Hospital experience (P. 531)
ผศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรฐกุล

FGFR-Related disorders in Thai patients (P. 532)
อ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

EMM (M protein gene) Sequences of invasive group a streptococci solates from Thai patients at Chulalongkorn University Hospital from 1995 - 1999 (P. 533)
น.ส. ภัทราภรณ์ อรไทวรรณ