CHULA MED J :   Vol.17  NO. 1  1/1972

Original Articles

ก้าวใหม่ของการทดสอบน้ำเหลืองเพื่อวินิจฉัยโรคซิฟิลิส (P. 1)
สดใส เวชชาชีวะ, ฤทัย สกุลแรมรุ่ง, เสาวลักษณ์ ชูศิลป์, ขจร ประนิช

ลักษณะทางกล้องจุลทรรศน์ของเส้นผมคนและขนสัตว์บางชนิด (P. 16)
วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

Isolation of 'Salmonella Houten' from the patient's clinical specimens (P. 26)
สมใจ เหรียญประยูร

ภาพเงาวัณโรคในระบบทางเดินอาหาร (P. 35)
วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์, เฉลียว ปิยะชน

Asherman's syndrome (P. 52)
ถนอม มะโนทัย

Other

Clinico-pathological conference (P. 58)
สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, สมศักดิ์ เดชะไกศยะ, ประสาน ต่างใจ