CHULA MED J :   Vol.19  NO. 4  10/1974

Editorial

บทบรรณาธิการ (P. 442)
วิชัย โปษยะจินดา

Original Articles

การรักษาเด็กติดเชื้ออักเสบด้วย Cefazolin (P. 341)
อำพล สูอำพัน, ประสิทธิ์ ฟูตระกูล

การตรวจหน้าที่ของตับในการวิเคราะห์แยกโรคที่ทำให้เกิดอาการดีซ่านด้วยการพิจารณาโดยวิธีทางสถิติ (P. 347)
สัจพันธุ์ อิศรเสนา, เชวง เดชะไกศยะ, ยุพา อ่อนท้วม, บุญส่ง มธุรสกุล, พินิจ กุลละวณิชย์, สมหมาย วิไลรัตน์

วิเคราะห์สาเหตุการถึงแก่กรรมของมารดา ระหว่างปี พ.ศ. 2514-พ.ศ. 2516 (P. 355)
ประยูร ศาลยาชีวิน

Case Report

โรคต้อหิน ซึ่งเกิดจากยา corticosteroid และวิธีรักษา (P. 363)
ประจักษ์ ประจักษ์เวช, จวงจันทร์ กุลวณิชย์

Review Articles

Halogenated hydroxyquinoline (P. 369)
อำนาจ ศรีรัตนบัลล์

ยาเม็ดคุมกำเนิด (P. 375)
เบญจบ ไววณิชกุล

ผู้ป่วยมีไข้ ปวดท้อง และชักกระตุก (P. 388)
ชาญ โพชนุกูล, สำรวย ช่วงโชติ

Other

ประสบกาณ์การใช้ห่วงอนามัยของหน่วยวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พ.ศ. 2508-2517 (P. 403)
อารี สมบูรณ์สุข

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (P. 410)
พรสวัสดิ์ นันทวัน

ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณในด้านดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2515 (P. 415)
มาลี พูลคลองตัน, ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์

ปัญหาผู้ป่วยปัสสาวะไม่ออกหลังคลอด (P. 420)
ประมวล วีรุตมเสน

ปัญหา Prostaglandins ในน้ำอสุจิ ทำให้แท้งบุตร (P. 421)
ประมวล วีรุตมเสน

ปัญหาผู้ป่วยเป็น nephrotic syndrome รักษาด้วย prednisolone และเกิดเป็น aseptic necrosis ของหัวกระดูก femur (P. 422)
อุทิศ ดีสมโชค

กฎหมายว่าด้วยเรื่อง 'มาลแพรคตีส' (P. 424)
พ.ต.อ.ถวัลย์ อาศนะเสน

ปฤษณาภาพรังสี (P. 428)
เฉลียว ปิยะชน