CHULA MED J :   Vol.23  NO. 2  4/1979

Original Articles

ระดับ serum ceruloplasmin ในคนไทย (P. 101)
สุดา ธีรัทธานนท์, อัมพร สุคนธมาน, น้อย ตันตยาภิวัธน์

Case Report

วิถีทางหนึ่งของโรครูมาติกหัวใจ (P. 111)
วิโรจน์ สืบหลินวงศ์, เหมือนหมาย สรรประดิษฐ์

เยื่อบุช่องท้องทะลุในเด็กแรกเกิด (P. 117)
ส่าหรี จิตตินันทน์, เสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

Review Articles

อาหารสำหรับการตั้งครรภ์ (P. 127)
ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

หลักการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน (P. 133)
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร

ปัจจัยสำคัญในการเกิดนิ่ว (P. 143)
อุดม พัฒนถาบุตร

Human dipose Tissue: การศึกษาเนื้อเยื่อไขมันในหลอดทดลอง (P. 153)
สมพงษ์ จินายน

ไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ซีด และเลือดออกง่าย (P. 173)
เผือดศรี วัฒนานุกูล, พงษ์พีระ สุวรรณกุล (ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล...รวบรวมและเรียบเรียง)

Other

ปริศนาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (P. 187)
โชติมา ปัทมานันท์

รังสีปริศนา (P. 193)
นิตยา สุวรรณเวลา, สมใจ หวังศุภชาติ, จิตเจริญ ไชยาคำ